Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1999
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1999

Senast gjorda observation av arten före 1999 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1999, anges senaste år. Angående “senaste uppgift” för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995, 1996, 1997 och 1998.

B = Bohuslän, V = Västergötland (de socknar som ingår i området)


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

FÖRSVUNNA TAXA --- Hotkategori 0

Camelinasativassp.sativa oljedådra
Har (som väntat) ej återkommit på någon av lokalernaefter primärfyndet.
V
Göteborgsd; Majorna, Vitög. 5A
3ex
1997
MLi;ELj


0ex
1998
ELj


0ex
1999
ELj

B
Kungshamnsn; Dyremyr (vid damm)
1ex
1996
EBl


0ex
1999
EBl


 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum)på några få lokaler.

Aethusa cynapiumssp. segetalis litenvildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla
En ny, rik lokal upptäcktes i Lycke 1998. Även på den tidigarekända lokalen har den nedåtgående trenden brutits och artenblommade rikligt, dock huvudsakligen på nya ytor.

B
Lyckesn; Tofta herrgård
ca2000 ex
1998
HAn


ca2000 ex
1999
RCr& NCr


Lyckesn; Bremnäs Nordergård
ca300 ex
1997
HAn


ca1000 ex
1998
HAn;ELj


ca600 ex
1999
ELj


Lyckesn; Mellan Ryr
12ex
1999
RCr& NCr

Artemisia stelleriana sandmalört
Kontroll gjordes även 1999. Arten får nu tyvärr anses varahelt utgången ur Bohusläns (och därmed Sveriges) flora.

B
Tanumsn; Hällsö
0ex
1997
ELj&OHo– utgången ?


0ex
1998
OHo&KEm– utgången


0ex
1999
KEm- utgången!

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock ärförvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.
B Uddevallasd; Timmermansgatan ca30 ex 1997 GJo
ca10 ex 1998 GJo

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995, 1996 och 1997 varvid ett 90-tal tänkbaralokaler (såväl äldre kända som tidigare ej angivna)undersöktes på södra, västra och framför alltnordvästra Tjörn, på Herrön samt på sydvästraOrust. Inom detta område har nu ängslostan påträffatspå totalt femton lokaler, varav några mycket individrika. Dessutomhar arten under 1998 upptäckts på södra Inland i en rikförekomst och även på Orust. En ny lokal har tillkommitpå Tjörn.

B
Torsbysn; L. Överön, på f.d. markväg
ca5000 ex
1998
ELj


Stenkyrkasn; Breviks kile i SÖ
ca5000 ex
1997
ELj&IJo1998
ELj1999
IJo


Stenkyrkasn; Breviks kile i NV
ca10000 ex
1997
ELj1998
IJo1999
IJo


Stenkyrkasn; Brevik, Änghagen
ca10 ex
1997
LSe&KSe;IJo1998
IJo


0ex
1999
IJo


Klövedalsn; Herrön N om Ängen
ca250 ex
1996
IJo!&ELj1998
IJo


ca500
1999
IJo


Klövedalsn; Ängeviken
ca100 ex
1996
ELj!mfl


Klövedalsn; NV om Ängeviken
ca50 ex (små)
1996
ELj!mfl


Klövedalsn; Brattås
“några”ex
1997
IJo1998
IJo


ca1000 ex
1999
IJo


Klövedalsn; ÖSÖ om Frenliden
ca100 ex
1997
ELj&IJomfl


“finns”
1998
IJo


ca100 ex
1999
IJo

Klövedalsn; SÖ om Frenliden, Bö
"någraex"
1999
IJo NYLOKAL


Klövedalsn; Vik
ca250 ex
1997
IJo!mfl1998
IJo


ca1000
1999
IJo


Klövedalsn; mln Vik o Önneröd
ca500 ex
1997
ELj!mfl


Klövedalsn; Kolleröd
ca50 ex
1997
IJo!mfl


ca50 ex
1998
IJo


0ex
1999
IJo


Klövedalsn; Långekärr Ö om skolan
ca80 ex
1997
ELj&IJomfl


“finns”
1998
IJo


ca100 ex
1999
IJo


Klövedalsn; Långekärr NÖ om skolan
ca30 ex
1997
ELj!mfl1998
IJo


ca10 ex
1999
IJo


Klövedalsn; Kyrkofjäll
0ex
1997
IJo&ELj


0ex
1999
IJo


Klövedalsn; Björholmen, Märrslätten
3ex
1998
IJo


0ex
1999
IJo


Morlandasn; vid färjeläget t Malön
ca100 ex
1998
GJo

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En obekräftaduppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom haren klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint,men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma.Ett skott togs 1998 för odling och bestämning.

V
Göteborgsd; Nya Varvet
ca10 ex
1998
IBemfl; ELj

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Euphrasiarostkovianassp. rostkoviana storögontröst
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 avE. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves pånågra få till synes lämpliga lokaler 1997.

Halimione portulacoides portlakmålla
Arten har totalt påträffats på sju lokaler i Bohuslänunder 1990-talet, men på fyra av dessa är den numera utgången.På Långö lösa tångar påträffadesoväntat ytterligare en lokal, nämligen på den smalaste delen avnäset

B
Skaftösn; Gåsö Storö [OBS! ej Sotenäs]
1ex
1997
TTo


1ex
1998
TTo


0ex
1999
TTo


Kungshamnsn; Långö lösa tångar, SV-strand
1ex
1997
EBl&SBe


2ex
1998
EBl&SBe


1ex
1999
BSu


Kungshamnsn; Långö lösa tångar, näset
1ex
1999
BSu NYLOKAL


Kvillesn; Kalvö
1ex
1997
OHo


1ex
1998
OHo


0ex
1999
OHo

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek
Järnekslokalen på Tjörn är oförändrad.Beträffande fyndorten på Väderöarna har kompletterandeuppgifter inkommit, vilka styrker att arten fanns här (sannolikt vild)under åren 1965 till 1972, därefter har den dock tyvärrgått ut och ej kunnat återfinnas under senare år.

B
Stenkyrkasn; mln Lyckorna o Bäckevik
1ex
1997
ELj&IJo


1ex
1998
ELj


1ex
1999
ELj


Tanumsn; Väderö Storö [ej Ramnö]
1ex
1965
GGr


1ex
1972
GGr


0ex
1973
GGr


0ex
1997
SSt

Illecebrum verticillatum glimmerört
Arten håller ställningarna på ridstigen ovanLunnagården. I Sverige finns endast ytterligare en lokal, näraKristinehamn i Värmland.

V
Fässbergsn; SV om Lunnagården (4)
ca10 ex
1997
ELj


28ex
1998
ELj


17ex
1999
ELj

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina(Mulgedium quercinum) karlsösallat
Synes numera ha utgått på denna lokal, dit den förvildatsfrån Botaniska trädgården.

V
Göteborgsd; Vitsippsdalen
0ex
1997
ELj– utgången ?


0ex
1998
ELj– utgången

Lathyrus sphaericus vårvial
Denkraftiga minskningen under de senaste åren inger viss oro förpopulationen (världens nordligaste).

B
Solbergasn; Brattön
42ex
1996
ELjmfl


7ex
1997
ELj&HGrmfl


2ex
1998
ELj

Leucorchis albidas. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.

Menthaxgracilis ädelmynta
Den enda kända lokalen håller på att växa igen pgaupphörd odling. 1998 var lokalen i dåligt skick. Om arten skallkunna fortleva torde fortsatta vårdåtgärder varanödvändiga!

V
Fässbergsn; Papyrus koloniområde
13ex
1997
ELj


6ex
1998
ELj


2ex
1999
ELj

Misopates orontium kalvnos
På Göteborgs Centralstation och på Järkholmen, därarten oväntat dök upp igen, håller den ställningarna.

V
Askimsn; Järkholmen
0ex
1997
ELj


2ex
1998
ELj

Lundbysn; Eriksberg
ex
1999
BHe NYLOKAL


Göteborgsn; Göteborg C (jvstn)
ca40 ex
1998
KHa;ELj


finns
1999
KHa

B
Rödbosn; Jordfallsmotet
ca750 ex
1997
HAn;ELj


ca400 ex
1998
HAn


Ytterbysn; Ytterby jvstn
20ex
1997
RGa


3ex
1998
RGa


0ex
1999
RGn

Svarteborgsn; Dingle bygdegård
1ex
1999
SBe NYLOKAL


Svarteborgsn; Torp
1ex.
1999
SBe NYLOKAL

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta
Har spritt sig till en f.d. potatisåker på Lindö därarten visat sig trivas förträffligt. Många av de under 1997iakttagna småplantorna har dock gått förlorade igen, menfröbanken torde vara god.

B
Forshällasn; Bräcke
ca7 ex
1996
GJo förvildad sedan 1992


ca5 ex
1998
GJo


Tanumsn; Lindö, Ängen
ca500 ex
1997
OHo


ca95 ex
1998
OHo;ELj&FAs


ca500 ex
1999
OHo


Tanumsn; Synneröd
2ex
1999
OHo NYLOKAL

Polygonum oxyspermum näbbtrampört
Lokalen har inte besökts under 1999.

B
Tjärnösn; Saltö, Ängklåvbukten
7ex
1997
ELj&ESamfl


6ex
1999
ELj

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxningav krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till störstadelen vuxit igen med krusnate.

V
Gbgsd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca20 ex
1995
ELj


0ex
1998
ELj


0ex
1999
ELj


Gbgsd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca10 ex
1997
ELj


1ex
1998
ELj


5ex
1999
ELj


Gbgsd; Fattighusån, Slussen (8)
1ex
1995
ELj


0ex
1998
ELj


0ex
1999
ELj


Gbgsd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1ex
1995
ELj


0ex
1998
ELj


0ex
1999
ELj


Örgrytesn; Mölndalsån, Focus (13)
ca100 ex
1995
ELj


ca20 ex
1999
ELj


Örgrytesn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca50 ex
1995
ELj


Örgrytesn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca30 ex
1995
ELj


Gbgsd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca5 ex
1995
ELj


Gbgsd; “Läppstiftet”, i damm (18)
0ex
1997
ELj


0ex
1998
ELj– utgången


Gbgsd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3ex
1995
ELj


Lundbysn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-talsex
1997
ELj


1000-talsex
1998
ELj


1000-talsex
1999
ELj


Lundbysn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.
ca50 ex
1997
ELj


ca20 ex
1998
ELj

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel
Flera tidigare kända lokaler i Kosterskärgården ärfortfarande obesökta i modern tid. En lämplig uppgift för demsom besöker Koster 1999 kan vara att försöka kontrollera dessauppgifter. Om Du vill ha upplysningar om de tidigare kända lokalernautöver ovanstående, vänd Dig till ELj.

B
Tjärnösn, Bockholmen
ca5000 ex
1996

ELj

Tjärnösn, Arholmen
ca600 ex
1996

ELj

Tjärnösn, Sydkoster vid Brevik
ca50 ex
1996

ELj&MWg;USt

Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Inga aktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinusvar. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifoliap. p. (Rosapimpinellifoliadanica’) klittros
En ny lokal, som dock varit känd en tid, har noterats. Det rör sigäven här troligen om en vild klittros och inte om en förvildadträdgårdspimpinellros. Sådana förekommer påmånga lokaler inom området och har inte närmare noterats,även om de skulle förekomma i “naturlig” terräng.

B
Skaftösn; Gröderhamn
1ex
1997
GJo


1ex
1999
TTo


Malmönsn; Kaptensgiljan
1ex
1998
EBl&SBe

Rubuspolyanthemus blomsterbjörnbär
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E.Th. Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja
De två bohuslänska lokalerna torde båda vara spontantinvandrade över havet från Norge, där arten förekommernaturaliserad på några lokaler i trakten av Langesund.Ursprungligen kommer den från Nordamerika.

B
Askumsn; Ramsvikslandet
1ex
1997
AOl


1ex
1998
AOl


3-4ex
1999
EBl


Tanumsn; Otterön
17ex
1997
ELj&OHo


0ex
1999
KEm

Stachys officinalis(Betonica officinalis) humlesuga
Den enda kända lokalen är förvildad från odling i ennärbelägen trädgård.

V
Askimsn; Gjutegården
ca5 ex
1995
ELj


0ex
1999
ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra “klassiska” fyndorterna i Tjärnö snfinns vardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd,vilka nyetablerats från frön (eller möjligen i något fallrotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvidaförekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B
Lursn; Resö, Nötehällan
1+1ex
1996
KEm


1+1ex
1999
KEm


Lursn; N. Galtö
1+ca5 ex
1996
KEm


1+ca5 ex
1998
KEm


1+3ex
1999
KEm


Tjärnösn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca5 ex
1997
INo&AAn


1+ca5 ex
1998
INo


Tjärnösn; N. Öddö, Tofterna
1+ca20 ex
1997
ELj


1+ca20 ex
1999
ELj


Tjärnösn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca2 ex
1993
ELj


Tjärnösn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca20 ex
1996
ELj


1+ca20 ex
1999
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Inga aktuella lokaler är kända.

Allium carinatum rosenlök
Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde i Askim; enav allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom settsblomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömtsbort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten iGjutegården är däremot säkerligen förvildad.

V
Askimsn; Järkholmen
8ex
1998
ELj


11ex
1999
ELj


Askimsn; Gjutegården
ca10 ex
1995
ELj

Alopecurus myosuroides renkavle
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel
Den tidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen hardämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlornautgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

V
Lundbysn; Torslandaviken
100talsex
1997
ELj– kraftigt minskande


100talsex
1998
ELj– minskande


100talsex
1999
ELj

Anthriscus cerefolium danskkörvel
Lokalen i Kungshamn förefaller vara den enda något sånär stabila inom området, men även här tycks arten levafarligt.

V
Styrsösn; Styrsö Bratten
0ex
1997
ELjmfl


Fässbergsn; Balltorp
2-3ex
1995
IBe

B
Kungshamnsn; Fisketången
ca50 ex
1997
BSu;ELj mfl


ca30 ex
1998
BSu


0ex
1999
BSu - utgången

Apium inundatum(Helosciadium inundatum) krypfloka
Kunskaperna om krypflokans aktuella förekomst i Bohuslän ärbristfälliga. I händelse av en torrare sommar bör arteneftersökas, både på Tjörn och Orust liksom påRörö, där den tidigare förekommit i Ers vatten.

B
Stenkyrkasn; Bötjärn, strand i VSV
ca5 ex
1997
ELj


ca5 ex
1999
AAl& MBN


Stenkyrkasn; Tolleby tjärn
0ex
1996
ELj&IJo


Morlandasn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca100 ex
1996
ELjmfl


några100 ex
1999
TMa


Morlandasn; Rödsvattnet, smala delen
“finns”
1998
TMa


några100 ex
1999
TMa


Morlandasn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
“finns”
1997
TMa


10+10ex
1999
TMa


Morlandasn; Torebosjön, NÖ ändan
“finns”
1996
TMa


ca10
1999
TMa

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel
De tre kända nutida lokalerna ligger inom ett litet område straxsöder om Havstenssund. De har beskrivits av Yngve Nordhag i SvenskBotanisk Tidsskrift 83:175-176 samt 85:201-205.

B
Tanumssn; Viken (1)
ca10 ex
1997
YNo


ca10 ex
1998
KEm


ca50 ex
1999
KEm


Tanumsn; Lerholmen (2)
ca300-400 ex
1997
YNo


ca200 ex
1998
KEm


ca100 ex
1999
YNo& KEm


Tanumsn; Platsen (3)
“finns”
1996
PSc


“finns”
1998
KEm


3+unga ex
1999
KEm

Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under 1993 ochpå ett fåtal under 1994. Sedan 1996 har nu ett enda återfyndgjorts i Tanum. För äldre uppgifter, se Årsrapporterna 1994 och1995. För ytterligare upplysningar om sandmållans förekomst iBohuslän se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist &Blomgren 1994 (Sotenäsets flora).

B
Tanumsn; Kalvö
1 ex
1999
OHo NY LOKAL

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken
Förekomsten i Skee (ej i Tjärnö) har förekommitårsvisst under mer än 30 år.

B
Lyckesn; Älgön
15ex
1996
ELj&OHo


Skeesn; Skjulsholmen (=“ö i Tjärnö”)
ca15-20 ex
1998
GOd!

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr
Arten är hårt trängd av igenväxning på en del avsina kända lokaler, men stortrivs på andra.

V
Styrsösn; Galterö, mittemot Krokholmen
100-tals
1999
LH NYLOKAL


Styrsösn; Galterö, norra viken
ca50
1999
LH NYLOKAL

B
Skaftösn; Gröderhamn
ca10 ex
1997
GJo


“finns”
1998
GJo


0ex
1999
TTo


Skaftösn; Koskär
1000-tals
1999
GJo NYLOKALSmögensn; Badhusparken
ca400 ex
1997
BSu


ca50 ex
1998
BSu


ca200 ex
1999
BSu


Smögensn; Sandö
ca5000 ex
1997
BSu


“finns”
1998
EBl


100-tals
1999
EBl


Askumsn; Ramsviks bad, Lortudden
1000-talsex
1997
SBe&EBl


1000-talsex
1998
SBe&EBl


1000-talsex
1999
EBlTanumsn; Viken
ca85 ex
1997
YNo;ELj


ca30 ex
1998
KEm


130ex
1999
KEm


Lursn; Resö, Kopparviken
100-talsex
1996
KEm


“finns”
1998
KEm;ELj


250ex
1999
KEm


Kvillesn; Rörvikskilen
400ex
1999
OHo NYLOKAL


Kvillesn; Rörvik, SSV om Orrekärret
200ex
1999
OHo NYLOKAL


Kvillesn; V.Krokholmen, S.Röd, St.Hamburgö
23ex tills.
1999
OHo NYLOKAL


Tjärnösn; Råssö i NV, Garvik
ca20 ex
1998
HDa;ELj


120ex
1999
HDa


Tjärnösn; Tjärnö i NV
ca75 ex
1995
BOx


0ex
1998
HDa– ej återfunnen


Tjärnösn; Lindholmen
ca30 ex
1998
HDa


50ex
1999
HDa

Centauriumerythraeavar. erythraea flockarun
Ytterligare en lokal för flockarun har upptäckts i Bohuslänunder 1998, och dessutom en individrik och hävdoberoende sådan!Även den övriga floran är mycket rik inom samma område,bl.a. finns här många exemplar av glansbräken.

B
Rönnängsn; Stora Dyrön i SV
ca150 ex
1998
IJo!;ELj


100ex
1999
IJo


Rönnängsn; OSO om St. Dyrön
300-400ex
1999
ELj NYLOKAL


Stenkyrkasn; Skälebacken
ca10 ex
1997
IJo,LSe&KSe


ca15-20 ex
1998
IJo


30ex
1999
IJo

Chaerophyllum aureum guldkörvel
Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen iGöteborgsområdet. Ytterligare en lokal är känd i trakten,nämligen vid Oskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock fallerutanför denna rapport.

V
Gbgsd; Bot. Trädg. (ej odlad)
ca10 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj


5ex
1999
ELj


Göteborgsd; Änggården, Särög.
ca60 ex
1997
ELj


ca50 ex
1998
ELj


ca50 ex
1999
ELj


Partillesn; vid Besebäcken
ca150 ex
1997
ELj


ca150 ex
1998
ELj


120ex
1999
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja
Den enda kända lokalen hotas av igenväxning, då betet synes haupphört. Det är av stor vikt att åtgärder förbevarandet av denna art sätts in snarast, om den skall kunnabibehållas i provinsens flora. Den tidigare kända lokalen påSkaftö gick ut redan efter några års ohävd.

B
Brosn; Övre Källevik
omkr300 ex
1996
OHo&SGe


ca200 ex
1998
OHo

Dianthus armeria saronsnejlika,knippnejlika
Relativt många lokaler är ännu kända i Bohuslän, menmånga av dem hotas av igenväxning, då gammal hävdupphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas igod tid före blomningen i augusti, eller alternativt påsenhösten.

V
Askimsn; Järkholmen
15+ca15 ex
1997
ELj


11+ca10 ex
1998
ELj


5+ca10 ex
1999
ELj


Göteborgsd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca80 ex
1995
ELj&IOl

B
Lyckesn; V om Tjuvkilsbågen
7-8ex
1997
HAn


Lyckesn; Älgön
ca40 ex
1995
ELj&HGr


Klövedalsn; vid Pilane gravfält
0ex
1997
IJo&ELj


0ex
1998
IJo– utgången ?


0ex
1999
IJo- utgången


Klövedalsn; SV om kyrkan vid landsv
ca200 ex
1997
IJo


ca100 ex
1998
IJo


ca100 ex
1999
IJo


Klövedalsn; Viks g:la by
ca25 ex
1997
IJo&ELj


ca10 ex
1998
IJo


13ex
1999
IJo


Klövedalsn; N om Viks g:la by
3ex
1997
IJo0ex
1998
IJo


0ex
1999
IJo


Bävesn; Esperödshemmet
5-7ex
1996
GJo


0ex
1998
GJo


Brosn, Ingeröd [ej = följande]
enst.ex
1995
SBe


30ex
1999
SBe


Brosn, Ingeröd, vid trevägsskälet
6ex
1998
SBe


1ex
1999
SBe


Brosn; Brevik
15ex
1992
ELj


ca100 ex
1998
SBe


100ex
1999
EFa


Brosn; Lännestad, norr om Brevik
20-30ex
1995
SBe


30ex
1999
SBe


Brosn; Lännestads brygga
6ex
1999
SBe NYLOKAL


Brosn; Klevevik
ca50 ex
1999
SBe NYLOKAL


Askumsn; Dödvik
15ex
1995
EBl&SBe


15ex
1998
EBl&SBe


35ex
1999
EBl


Askumsn; Håle
3ex
1990
SBe


ca50 ex
1999
SBe


Askumsn; Vägga Nordgård
3ex
1997
OHo


15ex
1998
OHo


16ex
1999
OHo


Kvillesn; Hamn
2ex
1997
OHo


22ex
1998
OHo


30ex
1999
OHo


Kvillesn; Jore, Sältan
52ex
1998
OHo


68ex
1999
OHo


Kvillesn; Hamburgsund
ca10
1999
OHo NYLOKAL

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer
De enda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit irelativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3)sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

V
Angeredsn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca3000 ex
1996
RGa&ELjmfl


ca2500 ex
1998
RGa


ca2500 ex
1999
RGa


Angeredsn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
5ex
1996
RGa&ELjmfl


5ex
1998
RGa


6ex
1999
RGa


Angeredsn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca150 ex
1996
RGa&ELjmfl


ca200 ex
1998
RGa


ca200 ex
1999
RGa

Erucastrum gallicum kålsenap
Uppträder mestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, mensynes ha en fast förekomst i Öckerö sn, fastän ingenenskild lokal blir särskilt långlivad. Vid Söösundpå Fotö har den dock anträffats flera olika år, menockså saknats dessemellan.

V
Askimsn; Gåsmossen
8ex
1996
IBe&EAn;ELj


0ex
1997
ELjB
Öckerösn; Fotö vid Söösund
ca60 ex
1997
ELj


1ex
1999
ESa& ELj


Öckerösn; Öckerö vid Hjälvik
1ex
1998
ELj


7ex
1999
ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad
Arten har definitivt försvunnit från Göteborg, men igengäld har en ny, rik förekomst upptäckts på Smögen.Se vidare Sundqvist 1998 (Vrivrånge 11(2): 19-20).

V
Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
0ex
1997
ELj


0ex
1998
ELj

B
Smögensn; Kleven, Kaptensstugan
ca500 ex
1998
BSu


ca500 ex
1999
BSu

Galeopsis angustifolia kalkdån
Förekommer huvudsakligen inom området kring de stora skalbankarnavid Uddevalla.

B
Uddevallasd; Timmermansgatan
ca300 ex
1997
GJo


ca200 ex
1998
GJo


Uddevalla;S cementfabr på Havskuren
ca20 ex
1997
GJo


ca20 ex
1998
GJo


Bävesn; vid jvgbron över Bäveån
ca30 ex
1992
GJo


Bävesn; Bräckebankarna
1000-talsex
1997
GJo


1000-talsex
1998
GJo


1000-talsex
1999
ELj


Bävesn; Kuröds ind.omr.
100-200ex
1995
GJo

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven förBohuslän eller Göteborgsområdet.

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
En stationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats.Växten har dock funnits där länge.

V
Styrsösn; Styrsö, mellan Bratten och kyrkan
2ex
1999
BHe NYLOKAL

B
Morlandasn; Hålta trädgård
ca25 ex
1998
TMa


15ex
1999
TMa

Glaucium flavum strandvallmo
Arten förekommer numera endast i Bohuslän inom Sverige. Pågrund av många lokalers svårtillgänglighet är vårkännedom om statuspraesensofullständig. Arten har dock under den senaste sommaren blommat upppå ett sällan skådat sett på många av debesökta lokalerna.

B
Öckerösn; Öckerö, NV om Hjälvik
22+ca80 ex
1997
ELj


32+ca150 ex
1998
ELj


37+50ex
1999
ELj


Öckerösn, Hyppelns S-spets
48+40ex
1995
ELj&SSv


Lyckesn; Högön
5+20-25ex
1997
HAn


ca20 ex
1998
HAn&PDb


Lyckesn; Vannholmarna
15+36ex
1997
HAn


52ex
1998
HAn&PDb


Klövedalsn; Mittsundsviken (Björnsh.)
6+38ex
1997
ELj&IJo


12+15ex
1998
ELj&IJo


4+åtskilliga
1999
IJo


Kungshamnsn; Kungshamn, skräpmark
1ex
1998
BSu


1ex
1999
BSu


Malmönsn; Dödvik
1ex
1998
EBl


3ex
1999
EBl& SBe


Askumsn; Keö
1ex
1996
EBl


0ex
1999
EBl


Svennebysn; Tångebacken
12+ca60 ex
1997
OHo&ELj


16+ca70 ex
1998
OHo


4+10ex
1999
OHo


Kvillesn; Lyngö, SÖ viken
1ex
1995
TGa


Tanumsn; Ulmekärrssand, Munksund
0+2ex
1996
ESa


7+8ex
1998
PSc


2+0ex
1999
PSc


Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
0ex
1997
ELj&OHo


5+15ex
1999
KEm


Tanumsn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
1ex
1997
ELj&OHo


Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
2+5ex
1997
ELj&OHo


ca15 ex
1998
KEm


15ex
1999
KEm


Tanumsn; blockstrand SV Gullbringa
3+ca110 ex
1997
ELj&OHo


60+30ex
1999
KEm


Tanumsn; Viken
4ex
1997
YNo&ELj


Tanumsn; Trossö, Tefatudden
3ex
1998
KEm


0ex
1999
KEm


Tanumsn; Trossö, vägkant
ca10 ex
1993
ELj&MAr


0ex
1998
ELj&FAs


0ex
1999
KEm


Tanumsn; Kalvö, Tången
9+21ex
1998
OHo


8+8ex
1999
KEm


Tanumsn; Kalvö, innanf. L. Grundskär
1ex
1998
OHo


1ex
1999
KEm


Tanumsn; Lindö, V. Felh., S Örnek.
20+106ex
1997
OHo


114+121ex
1998
OHo;ELj&FAs


20+150ex
1999
OHo


Tanumsn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
0+26ex
1997
OHo


9+52ex
1998
OHo;ELj&FAs


12+22ex
1999
OHo


Tanumsn; SV Källareholmen
170+130ex
1999
PSc NYLOKAL


Tanumsn; Grebbestad, Björnås S
2+1ex
1999
PSc NYLOKAL


Tjärnösn; Lilla Arsklåvet
“finns”
1993
NPi


ca20 ex
1998
HDa


Tjärnösn, Kockholmen
2ex
1996
JEv


52+“flera”ex
1998
JEv;HDa


10+40ex
1999
HDa


Brastadsn; Skamsarna, Rixö
3ex
1999
SBe NYLOKAL

Gypsophila muralis grusnejlika
Påbåda de lokalerna utgöres grusnejlikan av“trädgårdstypen”, som bl.a. skiljer sig från“vildtypen” genom större och mera intensivt färgadeblommor.

V
Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
0ex
1997
ELj


0ex
1998
ELj

B
Tossenesd; Bovallstrand, torget
ca5-10 ex
1998
ANk

Herminium monorchis honungsblomster
Förekomsterna synes vara beroende av bete eller slåtter; omhävden upphör minskar de snabbt.

B
Klövedalsn; Alviken
ca50 ex
1997
IJo


ca40 ex
1998
ELj& IJo


5ex
1999
ELj& IJo


Tanumsn; Lerholmen (Ö om Viken)
6ex
1997
YNo;ELj


5ex
1998
KEm


5ex
1999
KEm


Tanumsn; Kalvö, Brokilen
2ex
1997
OHo


15ex
1998
OHo


49ex
1999
OHo


Tanumsn; Lindö, V. Felholmen, vid vg
2ex
1997
OHo


22ex
1998
OHo


3ex
1999
OHo


Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i Ö
2ex
1997
OHo


19ex
1998
OHo


23ex
1999
OHo


Tanumsn; Lindö, Killingen
34ex
1999
OHo NYLOKAL


Lursn; Resö, Kopparviken
ca500 ex
1996
KEm


ca250 ex
1998
KEm;ELj


350ex
1999
KEm


Tjärnösn; Tjärnö i NV
1ex
1988
MLi


Tjärnösn; Lindholmen
118ex
1996
JEv


121ex
1998
JEv;HDa


75ex
1999
HDa


Tjärnösn; Sydkoster, Nästången
13+5ex
1996
ELj


13+7ex
1998
IBemfl

Hieraciumcaespitosums. lat. ängsfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv
Den enda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofastbestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan längenedlagda järnvägshållplatsen.

V
Partillesn; Bokedalen f.d. hpl
omkr200 ex
1997
ELj&RDa


omkr300 ex
1998
ELj&RDa


ca1000 ex
1999
ELj& RDa

Hypericum humifusum dvärgjohannesört
På den enda aktuella lokalen är läget fortsatt gott, baravädret är vackert ses många små gula stjärnor ibeteshagen. Ytterligare eftersökande i Resteröd och Forshälla,där arten förr funnits vore mycket önskvärt.

B
Tossenesn; Ävja
100-talsex
1997
EBl&SBe


100-talsex
1998
EBl&ELj


100-talsex
1999
EBl


Forshällasn;
10ex
1999
EBl NYLOKAL

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda,Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr frånbörjan av 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrolleradesenare utom i Romelanda, där RGa gjort en stor insats under 1998 och 1999,varvid arten återfanns även i Solberga. Äldre uppgifter finnsäven från Partille, Nylöse, Västerlanda ochÖdsmål snr. Utanför vårt område finns i Sverigeendast en lokal i Halland och en i Småland (den senare kulturspridd medtimmer).

B
Karebysn; 100 m OSO Lillhagen, Björkebacka
2+0ex
1999
RGa NYLOKAL


Solbergasn; Törresröd
0+20ex
1998
RGa


Jörlandasn; Håvatten
fåex
1995
HGr&HPa


Romelandasn; 400 m NO Springebacken
15+35ex
1998
RGa


11+0ex
1999
RGa


Romelandasn; Övre Långvatten i SV
15+5ex
1998
RGa


Romelandasn; Övre Långvattens V-spets
3+1ex
1998
RGa


Romelandasn; 300 m VSV Stensås
0+5ex
1998
RGa


10+1ex
1999
RGa


Romelandasn; 250 m NO Stensås
0+11ex
1998
RGa


29+3ex
1999
RGa


Romelandasn; St. Björkärrs N strand
ca5 ex
1996
ELj


Romelandasn; 200 m SV tp Timmerv:n
0+2ex
1998
RGa


Romelandasn; 550 m NV tp Björkärr
1+3ex
1998
RGa


Romelandasn; 400 m NNV tp Björkärr
1+8ex
1998
RGa


Romelandasn; 75 m NV Stenstugan
4+6ex
1998
RGa


9+2ex
1999
RGa


Romelandasn; 250 m N Dalen
5ex
1999
RGa NYLOKAL


Romelandasn; 700 m OSO om Dalen
2+10ex
1999
RGa NYLOKAL


Romelandasn; 700 m SSO om Dalen
1+0ex
1999
RGa NYLOKAL


Romelandasn; 350 m SO om tp Hungervattnet
15+5ex
1999
RGa NYLOKALUcklumsn; V om Svalsjön
ca140 ex
1996
ELjmfl


ca50 ex
1999
ELj


Hjärtumsn; Kroksvattnets SÖ-ända
20+0ex
1998
ELjmfl


Hjärtumsn; Lille-Väktors Ö-sida
1+ca30 ex
1998
ELjmfl


Tossenesn; Platserna (NV Stubberöd)
ca200 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca200 ex
1998
OHo


ca200 ex
1999
OHo


Tossenesn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca100 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca100 ex
1998
OHo


ca100 ex
1999
OHo

Isolepis setacea borstsäv
Arten visar en vikande tendens på sina återstående lokaler,men förhoppningsvis finns det flera, ännu oupptäckta lokaler iBohuslän.

B
Lyckesn; Älgön
ca10 ex
1996
ELj&OHo


Stenkyrkasn; Skälebacken
2ex
1997
ELj&IJo


0ex
1999
IJo


Skaftösn; Stockevik
0ex
1997
GJo– utgången ?


0ex
1998
GJo– utgången !


0ex
1999
TTo- utgången

Lathyrus tuberosus knölvial
Arten rapportades 1998 oväntat från två nya lokaler. I Kvillehar dock förekomsten visat sig vara känd sedan gammalt, men den harej kontrollerats förrän nu.

B
Solbergasn; Södra Aröd
ca10 ex
1998
NCr&RCr


20ex
1999
IJo


Kvillesn; Hamburgsund, Katteklåvan
ca30 ex
1998
VGi&OHo


30-50ex
1999
OHo

Lavatera thuringiaca gråmalva
Förekommer alltfort ohotad på sin enda lokal, som dock liggermycket nära bebyggelse.

B
Håbysn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1ex
1997
ELj


1ex
1998
ELj


1ex
1999
EBl

Luzula sylvatica storfryle

V
Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
ca5 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj

Malva pusilla vitkattost
Arten förefaller inte vara långlivad på sina lokaler; denförsvinner snart igen efter upptäckten. Den kan ocksååterkomma, vilket kräver att man har uppsikt på lokalenför den förmodade utgångna växten.

V
Styrsösn; mln k:an o Halsvik, hus 218
ca5 ex
1997
BHe&ELj


4-5ex
1999
BHe

B
Morlandasn; Slätthult
1ex
1998
TMa


0ex
1999
TMa


Tegnebysn; Boxvik
0ex
1997
GJo


Kungshamnsn; 50 m N om kyrkan
10ex
1999
BSu NYLOKAL


Askumsn, V. Rörvik
0ex
1997
EBl


0ex
1998
EBl– utgången !


3ex
1999
EBl - återkommen!


Kvillesn; s. Ejgde, Hamburgsund
1ex
1999
OHo NYLOKAL


Tanumsn; Otterön
ca10 ex
1992
ELj,OHo&YNo


0ex
1999
OHo,KEm & JOl


Tanumsn; Lindö, Ängen
1ex
1999
OHo NYLOKAL

Mertensia maritima ostronört
Arten förekommer numera endast i Bohuslän och på en lokal iHalland inom Sverige. På grund av många lokalerssvårtillgänglighet är vår kännedom om statuspraesensofullständig, men det synes vara ställt utom allt tvivel, att artenminskat starkt.

B
Öckerösn; Rörö, SV blockstranden
26ex
1997
UJo


26ex
1998
UJo


19ex
1999
UJo


Klövedalsn, Björholmen, udde i SV
0+2ex
1997
IJo


0+1ex
1998
IJo


2+0ex
1999
IJo


Lysekilsd; Stångholmen
2ex
1988
BMo


0ex
1999
TTo


Lysesn; Kornö kalv
1+ca10 ex
1996
EBl


1+2ex
1999
EBl


Svennebysn; Valön
1ex
1995
OHo


0ex
1999
OHo


Kvillesn; Vrakholmen
10ex
1995
EBl


21ex
1999
OHo


Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
7+3ex
1997
ELj&OHo


7+3ex
1999
KEm


Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
15+2ex
1997
ELj&OHo;VGi


ca10 ex
1998
KEm;OHo&VGi


14ex
1999
KEm


Tanumsn; vid Grötet N om Gullbringa
1ex
1997
ELj&OHo


7+4ex
1999
KEm


Tanumsn; Långeskär, bukten i SV
22ex
1996
BRo&OHo


ca20 ex
1998
KEm


50+10ex
1999
KEm


Tanumsn; Långeskär, bukten i NÖ
2ex
1998
KEm


2ex
1999
KEm


Tanumsn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
2+1ex
1997
OHo


2+1ex
1998
OHo;ELj&FAs


3+0ex
1999
OHo


Tanumsn; Lindö, Ängen
1ex
1999
OHo NYLOKAL


Tjärnösn; Kockholmen
7ex
1997
KÖb


7ex
1998
HDa


7ex
1999
HDa


Tjärnösn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
“finns”
1995
NPi


Tjärnösn; Ramsö, V sidan
2ex
1996
EBl


Tjärnösn; Ramsö, nära hamnen
15ex
1996
KÖb


Tjärnösn; Nordkoster, NV Basteviken
0ex
1994
ELj&JEv– utgången ?


0ex
1999
JEv


Tjärnösn; Nordkoster, SV Basteviken
1+ca3 ex
1997
EAn&IBe


5+10ex
1998
IBemfl
Onobrychisviciifolia esparsett
Inga aktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs
Arten har minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen,men är troligen även förbisedd. Flera lokaler torde gå attåterfinna.

V
Rådasn; Yxsjön
någram2
1994
ABe


någram2
1999
ESa

B
Askumsn; Ramsviksl., Grosshamn
ca5 m2
1997
EBl&KMa


fåtal
1999
EBl


Askumsn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe


10m2
1999
EBl


Askumsn; Ramsviksl., S om Sote huvud, damm
fåtal
1999
EBl NYLOKAL


Kvillesn; NV om Hamn
10-20m2
1997
OHo


5m2
1998
OHo


5m2
1999
OHo


Kvillesn; Grunnevatten
1ex
1998
INo


Mosn; Skallerödsjön
“rikligt”
1998
KEm

Pimpinella major storbockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate
En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visatsig för denna art. De två senaste åren har endast ettfåtal exemplar kunnat hittas i en av de två små karpdammarnaintill den större sjön. Ingen påfallande förändringhar för övrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation.

V
Tuvesn; St. Holmsdammen
ca10 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros
Västkustrosen har kontrollerats noggrant under året som gåttoch dessutom har två nyfynd gjorts. Båda är av stort intresse;det i Spekeröd ligger i ett helt nytt område, medan det i Mycklebybefinner sig inom ett tidigare känt utbredningsområde där artendock på 1990-talet eftersökts förgäves.

B
Spekerödsn; nära Ålevatten
1ex
1998
YEl&MElVallasn; Almön, åt Almö sund
ca35 ex
1997
ELj;EBl


ca35 ex
1998
ESa;ELj


ca35 ex
1999
ESa


Vallasn; Almön, N spetsen
1ex
1994
EBl&ANk


1ex
1998
ESa


Vallasn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1ex
1994
EBl&ANk


1ex
1998
ESa


Norumsn; St. Askerön, N om Fiskevik
1ex
1994
ELj,AAn&HRe


1ex
1998
ESa


Ödsmålsn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1ex
1994
HAnmfl


Mycklebysn; Goddalen [ej “Grindskog”]
1ex
1998
OMo


Rörasn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
2ex
1997
ESa


2ex
1998
ESa


2ex
1999
ESa


Rörasn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
2ex
1997
ESa


2ex
1998
ESa


2ex
1999
ESa


Rörasn; Henån, “mln Henån o Rödbgt”
2ex
1997
ESa;ELj


2ex
1998
ESa;ELj


2ex
1999
ESa


Rörasn; Henån, Lövåsvägen 7
1ex
1997
ESa;ELj


1ex
1998
ESa;ELj


1ex
1999
ESa


Torpsn; Nöteviken, Nöteviks gård
4ex
1994
ESa&ELjmfl


6ex
1998
ESa


6ex
1999
ESa


Torpsn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2ex
1994
ESamfl


2ex
1998
ESa


2ex
1999
ESa

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär
Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige;övriga svenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhultoch Fliseryd i östra Småland.

V
Bergumsn; nära kyrkan
12ex
1997
ELj


11ex
1998
ELj


11ex
1999
ELj

Salvia verticillata kranssalvia
Endast i Svenneby synes förekomsterna vara något så närstabila.

B
Tossenesn; Hunnebostrand
3ex
1997
SBe


3ex
1999
SBe


Svennebysn; Heestrand samhälle
ca30 ex
1997
OHo&ELj


ca50 ex
1998
OHo


110ex
1999
OHo


Svennebysn; Tångebacken, Grönelid
10ex
1997
OHo&ELj


10ex
1998
OHo


41ex
1999
OHo

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigtkungsljus
Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster,trots att den är en bienn.

V
Göteborgsd; Gamla Älvsborg
ca5 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj

B
Resterödsn; Ulvesund
5-6ex
1997
GJo


2-3ex
1998
GJo


Uddevallasd; Stadshuset
10-15ex
1998
GJo

Uddevallasd; Fridhemstippen
2ex
1997
GJo


2ex
1998
GJo


Uddevallasd; Rävgiljan
2ex
1997
GJo


2-3ex
1998
GJo


Uddevallasd; Kasen, vid jvg
ca10 ex
1998
GJo

Herrestadsn; Kärranäs
10ex
1997
GJo


ca10 ex
1998
GJo


Herrestadsn; Sörvik
10-15ex
1997
GJo


ca200 ex
1998
GJo


Högåssn; Ulveviken
ca5 ex
1995
ELj


Fosssn; Stale
1ex
1998
SBe


Svareborgsn; Aspens sydspets
1ex
1998
SBe


Svarteborgssn; Dingle stn
ca100 ex
1997
ELjmfl


ca100 ex
1998
ELjmfl


ca300 ex
1999
SBe


Svarteborgsn; Dingle f.d.mejeri
5ex
1999
SBe NYLOKAL

Vicia villosa luddvicker
Inga aktuella lokaler är kända.

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromuspseudosecalinus spädlosta
Förekomsterna på Tjörn är de enda kända aktuella iNorden; närmaste nu levande finns på de Brittiska öarna.Våra lokaler är dessutom sannolikt de enda kända i naturligmiljö i hela världen!
B
Stenkyrkasn; NV om Häle mosse
ca1500 ex
1997
ELjmfl


ca1000 ex
1998
ELj&IJo


ca90 ex
1999
ELj


Stenkyrkasn; SV om Häle mosse
ca500 ex
1997
EBl!mfl

Carex binervis hedstarr
Utom på Nordkoster har arten blott anträffats som tillfälligbarkinkomling i Värmland.

B
Tjärnösn; Nordkoster, inre delen
0ex
1994
HAn&ELj ej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel
I Landvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få iSverige.

V
Landvettersn; järnvägsstationen
ca10 ex
1997
ESa


ca10 ex
1998
ESa;ELj


10+10ex
1999
ESa

Digitalispurpureanorvegica vildfingerborgsblomma
Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litetområde i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna,Bärfendal och Kville snr. Redan under 1997 gjorde Evastina Blomgrennärmare studier av artens förekomst och under 1998specialinventerades arten, varvid totalt 32 lokaler påträffades:två i Bottna, två i Bärfendal och de övriga i Kville.Samtliga kända lokaler är belägna inom en cirkel med radien 1km! I Bottna påträffades även några populationer avförvildad ‘hortensis’-fingerborgsblomma, men dessa har intemedtagits nedan. Inom ramen för projektet besöktes ävenBornöarna i Gullmarn, där vild fingerborgsblomma sedan gammaltuppgivits, men där påträffades blott rikligt förvildadebestånd av ‘hortensis’-typen på Lilla Bornö. VidBokeskogen i Skredsvik sn har vild fingerborgsblomma också uppgivitsunder sommaren (GJo), men det är ännu inte säkert om detdär rör sig om ‘norvegica’ eller ‘hortensis’.Det är också oklart om någon förekomst avfingerborgsblomma i norra Halland kan avse den vilda.

B
Bottnasn; St. Gillingsmarken i NÖ (1)

1990t
ELj


7ex
1997
EBl


ca80 ex
1998
EBlmfl


Bottnasn; Ö om St. Gillingsmarken (5)
1+1ex
1998
EBl mfl


Bärfendalsn; NÖ om Storskogsm. (1)
1ex
1998
ELj


Bärfendalsn; Linddalen, Trappen (2)
26ex
1998
RGamfl


Kvillesn; Utgårds gård i N (1)
ca50 ex
1998
EBl&ELjmfl


Kvillesn; U., mln Rävbgt o Husbgt (2)
ca25 ex
1998
EBlmfl


Kvillesn; Kindlycke, ovan gd (0)
3ex
1998
ELjmflKvillesn; S om Kindlycke vid backe (1)
5ex
1996
ELj


0+1ex
1997
EBl


2+4ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; S om Kindlycke, hygge i V (2)
ca30 ex
1997
EBl


?ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; S om Kindlycke, hygge i Ö (5)
ca20 ex
1997
EBl


?ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; S om Kindlycke, bergbrant (6)
2+ca10 ex
1998
ELj


Kvillesn; S om Kindlycke, hällmark (7)
30+ca50 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; S om Kindlycke, hygge i N (8)
ca120 ex
1998
ESa


Kvillesn; stig SÖ om Kindlycke (11)
?ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; backe SÖ om Kindlycke (9)
2+ca5 ex
1998
ELj


Kvillesn; Kindlycke, stigkrön mot R. (3)
2+ca20 ex
1997
EBl


0ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; Kindlycke, lycka SV R. (10)
21+ca30 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; Kindlycke, Storskogen (4)
ca150 ex
1997
EBl


ca120 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; Bodeland, Ö om Kindlycke (2)
100-talsex
1998
ESa&SSv


Kvillesn; Bodeland, väg NV om R. (1)
2+0ex
1998
ELj


Kvillesn; skogsväg NV om Rönn. (12)
53+ca75 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; hage NNV om Rönningen (9)
65+ca100 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; Rönningens gård, bryn (8)
5+ca10 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; Rönningens skog vid stig (1)
ca90 ex
1997
EBl;ELj&OHo


23+ca40 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; brant SV om Rönningen (11)
4+ca10 ex
1998
ELj


Kvillesn; vid lyckan SV om Rönn. (2)
1+ca20 ex
1997
EBl


31+ca50 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; hygge S om Rönningen (3)
3+ca40 ex
1997
EBl


ca200 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; glänta S om Rönningen (10)
19+ca25 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; markväg S om Rönningen (4)
0+5ex
1997
EBl


2+0ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; stig SSÖ om Rönningen (5)
0+1ex
1997
EBl


6+1ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; klipphyllor SÖ om Rönn. (6)
5+14ex
1997
EBl


Kvillesn; skog ovan Rönn. i ÖSÖ (7)
0+2ex
1997
EBl

Elytrigiaatherica styvkvickrot
Arten påträffades som nyförSverige(på en naturlig lokal) under sommaren. Bestämningen ärännu ej fullt säker, men den slutliga kontrollen får väntatill sommaren. Växten tas dock upp redan här för att fästauppmärksamheten på den.

B
Tjärnösn; Tjärnö, Fridhem
ca20 ex
1998
HDa!;ELj NYLOKAL

Nymphaea albassp. occidentalis atlantnäckros,smånäckros
Växten ifråga är känd från totalt tre lokaler iSverige, en i Halland och två i Bohuslän. Flera torde dock gåatt uppspåra i småsjöar nära havet om man hållerögonen öppna efter påfallande småblommiga vitanäckrosor. Samla två blommor, klyv den ena på längden ochta bort det mesta av fruktämnet på den andra och pressa. Godillustration av karaktärerna finns i Lid.

B
Öckerösn; Ussholmen, i större hällkar
ca60 ex
1997
ELj


ca60 ex
1998
ELj


ca60 ex
1999
Elj


Lysesn; Blötan (= V om Tjärnskogen)
ca10 ex
1998
EBl&SBe! NYLOKAL

Osmundaregalisssp. hibernicained. hedsafsa
Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast pånorska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiska öarna.

B
Klövedalsn; Herrön, Rockenabben
5ex
1996
ELj&IJo


Klövedalsn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca40 ex
1996
ELj&IJo


Gullholmensn; St. Hermanö, Långekil
ca80 ex
1997
GOl


60+15ex
1999
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, Ö Långekil
ca5+2 ex
1997
GOl


3+5ex
1999
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, Stenvik
ca10 ex
1997
GOl


5+5ex
1999
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, H. huvud
ca100 ex
1997
GOl


100ex
1999
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, S Djupvik
ca4 ex
1997
GOl


5+2ex
1999
GOl

Polygonum avicularessp. excelsiusined. stolttrampört
Denna växt är såvitt känt en nordisk endem, endastkänd från Bohuslän och Norge.

B
Gullholmensn; St. Hermanö, Långekil
ca60 ex
1997
ELj


43ex
1999
ELj


Tjärnösn; S. Öddö, NV delen
ca20 ex
1996
ELj


ca90 ex
1999
ELj


Tjärnösn; N. Öddö, Stigkilen
2ex
1997
ELj


Tjärnösn; Sydkoster, Långevik
“få”
1998
IBemfl


Tjärnösn; Nordkoster, Ö-udden
“många”
1997
IBemfl


“få”
1998
IBemfl

Polygonum raiissp. raii sandtrampört
Enda kända svenska lokal. Förekommer närmast på Jylland(på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna. Dök av allt att dömaendast upp tillfälligt på denna lokal.

B
Tanumsn; Hällsö
1ex
1995
ELj!,HGr&LSt


0ex
1997
ELj&OHo

Ranunculus ficariassp. fertilis storsvalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland. Saknargroddknoppar men sätter frukt.

B
Brosn; Näverkärr, i “storskogen”
ca15 ex
1995
ELj&MAr

Rubus loehrii bergumsbjörnbär
Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommernärmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof.Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalenligger ca 50 m från Rubusmuenteri-lokalen.

V
Bergumsn; nära kyrkan
3ex
1997
ELj


4ex
1998
ELj


5ex
1999
ELj

Taraxacumobtusilobum “sexmaskros”
Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Artenär den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och harlänge ansetts vara utrotad genom att locusclassicusförstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplatsvid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal iÄnggården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock avrensning!

V
Göteborgsd; vid Storängsg.
ca5 ex
1997
ELj


ca6 ex
1998
ELj


3ex
1999
ELj


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1999
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg