FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I BOHUSLÄN
OCH GÖTEBORGSOMRÅDET

Logo

Årsrapport 1996

Floravårdskommittén
Erik Ljungstrand & Enar Sahlin, 1997Introduktion

Floraväktargruppen för Bohuslän och Göteborgsområdet

Botaniska Föreningens i Göteborg Floravårdskommittébestod 1996 av Evastina Blomgren, Åslög Dahl, ThorstenElfström, Vilhelm Gillner, Jan Kuylenstierna, Göran Johansson, ErikLjungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

Avgränsning av området

Det område inom vilket floraväktarverksamheten bedrivs omfattarlandskapet Bohuslän och de delar av landskapet Västergötland somingår i Göteborgs och Bohus län. Således ingår ejLindome (Halland) och Valbo-Ryr (Dalsland), vilka socknar numera tillhör Olän, ej heller Nödinge som ingår i det område somomfattas av Fries flora, men tillhör P län. Däremot ingårVästerlanda och Hjärtum (båda Bohuslän) vilka tillhörP län, liksom Bergum och Björketorp (bådaVästergötland), som ej finns med i Fries flora men numera ingåri O län.

Allmänt om verksamheten 1996

Liksom tidigare år har inventeringsläger och enskildainventeringsdagar anordnats. Vi har då koncentrerat oss på atteftersöka någon eller några få arter. Metodiken harnärmare beskrivits i 1994 års rapport. Ofta har det gällt artersom för många ansetts svårtillgängliga, t.ex.släktena Rubus, Rosa och Bromus. Kunskapen om närstående arterinom komplexet har samtidigt väsentligt ökat.
  Inventeringsarterna har varje år varit högt prioriterade, dåkännedom om artens aktuella status ofta varit obefintlig. Deefterföljande årliga kontrollerna av dessa arter har sedanombesörjts av upphittaren eller någon närboende botanist.

BRATTÖN med VÅRVIAL
I slutet av maj besökte en mindre grupp Brattön och lokalen förvårvial (Lathyrus sphaericus) i floravårdande syfte,eftersom lokalen hotade att växa igen. Vi kunde då räkna in 42ex av arten!

INVENTERING av ÄNGSLOSTA och KRYPFLOKA
I programmet för 1996 lades största vikt vid fortsatt inventeringefter ängslosta (Bromus racemosus) som 1995 återfannspå sin andra svenska och enda bohuslänska lokal vid Breviks kilepå Tjörn. Under fyra dagar i mitten av juni besökteslämpliga havsstrandlokaler på främst Tjörn. Förstadagen hittades ett hundratal ängslostor på Herrön. Senare sammadag uppsöktes Breviks kile, för att återbesökafjolårets lokal med sitt då sparsamma bestånd. Denåterfanns nu med ca 5000 ex! På en angränsande änghittades ytterligare ett bestånd med minst 10 000 exemplar! Påkvällen återfanns också krypflokan (Helosciadium inundatum)vid Bötjärn. Nästa dag då vi lämnathavsstrandängarna gjorde vi ett sensationellt fynd vid lunchrast påen skalrik torrbacke. Där upptäcktes spädlosta (Bromuspseudosecalinus) med drygt 1000 exemlpar! Den har här sin f. n. endakända svenska lokal! Ytterligare en välhävdad havsstrandängbesöktes samma dag, där ett 100-tal ängslostor konstaterades.Tredje inventeringsdagen besöktes Rödsvattnet på norra Orustför att återfinna krypflokan. Den återfanns vid sjön,dels i söder relativt rikligt vid Vasshagen, dels i norr mycket rikligtvid Vrångevatten. Fjärde inventeringsdagen upptäcktesytterligare två ängslostelokaler. Den ena låg vid Bö (ca200 ex) och den andra vid Långekärr (ca 300 ex).

FLORAVÅRD av CYPRESSLUMMER
Ett dussin naturvårdande botanister mötte upp i slutet av augustiför bortröjning av ljung på de två kändacypresslummer-lokalerna i Rannebergen NÖ om Göteborg. Den ena lokalensom har ett fint läge hade några tusen exemplar, medan den andrahyste ett 150-tal. Båda lokalerna är stabila och prognosen förframtiden är god. Dessutom återfanns en lokal där lummerntroddes vara utdöd!

INVENTERING av ÅKERFIBBLA
Inventeringen i trakterna av Ödsmål, där (enligt Fries)förr de gamla lokalerna för åkerfibbla (Hypochoerisglabra) låg tätt, gav ingen utdelning. Däremot gavnästa dags eftersök i Ucklum ett återfynd av 13 ex på engammal Fries-lokal vid gården Norra Röd. Senare återfanns ytterligare två lokaler med åkerfibbla. En iUddevallatrakten med något tusental exemplar samt en påSotenäset i Bärfendal med 3 ex.

ÖVRIGA KOMMENTARER till den följande HOTARTSRAPPORTEN
Kamomillkulla (Anthemis cotula) har minskat påtagligt, vilkettorde beropå ändrade bruknings-metoder. Hur stoppar vitillbakagången? Stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana)påträffades under vintern i Göteborgs-herbariet (GB) som enfelbestämd insamling från slutet av 1800-talet på Tjörn.Går den att återfinna på Tjörn nu i sommar? Detsamma gäller blomsterbjörnbär (Rubus polyanthemus) somäven den påträffades i ett felbestämt beläggfrån slutet av 1800-talet, vilket var insamlat i Tanum. Böreftersökas! En exkursion till Morlanda i juni gav besked att de tre järnekarna(Ilex aquifolium) i talldungen vid golfbanan var planterade därför ca 100 år sedan av dåvarande ägaren till Morlandasäteri, Gillis Bildt (farfar till Carl Bildt). Vårvial (Lathyrus sphaericus) på Brattön förekomungefär lika rikligt i år som 1995. Bohusranunkel (Ranunculus cymbalaria) har ökat och har en godstatus på de bägge småöarna utanför Sydkoster.Dessutom har uppgiften om en förekomst på själva Sydkosterverifierats. En glädjande nyupptäckt var en lokal på Ramsvikslandet förgräslilja (Sisyrhincium montanum). Krypfloka (Helosciadium inundatum) eftersöktes 1995 men hittadesej. I år återfanns den rikligt på en lokal påTjörn och två på Orust! Strandvallmo (Glaucium flavum) har gått tillbaka igen på degamla lokalerna efter de två kalla vintrar vi senast haft. Dock har trenya lokaler hittats! Ostronört (Mertensia maritima) å andra sidan tycks ha enstabilare status under 1995 och 1996 beroende på de kallare vintrarna?Två nya lokaler på Ramsö!

Hotade kärlväxter i Bohuslän och Göteborgsområdet

Floraväktarprojektet i Bohuslän följer i första hand deofficiella listorna i "Rödlistade växter i Sverige 1995"(ArtDatabanken, SLU). Växterna är klassificerade i hotkategorierna: 0= försvunna, 1 = akut hotade, 2 = sårbara, 3 =sällsynta och 4 = hänsynskrävande. Hittills harinsamlingen av uppgifter samt floravårdsåtgärder i förstahand inriktats på de akut hotade och sårbara arterna enligtrikslistan jämte deras växtplatser.
  Även arter, som i Bohuslän är akut hotade eller menförekommer mer eller mindre vanligt i andra delar av landet, t.ex.tulkört, ängsnycklar, backsippa och sandviol, har åtnjutitfloravårdande åtgärder.
  I årets rapport ingår för första gången även ett utkast till en lista över inom regionen hotade eller i övrigt rödlistade arter. Listan är uppdelad på två delar, dels H = regionalt hotade (motsvarar 0-2), dels R = regionalt rödlistade (motsvarar 3-4). Många arter som på rikslistan har klassificerats under 3-4 har bedömts vara mera hotade i ett regionalt perspektiv och har därför förts upp på listan över regionalt hotade. Dessa har under sällsynta och hänsynskrävande markerats med ett [B], medan de på listan över regionalt hotade markerats med [3] eller [4]. Det bör noteras att regionlistan endast upptar sådana arter som bedömts vara mera hotade i regionen än i hela riket.

 
År Hotkategorier Tillägg H R Summa
0 1 2 3 4
1994 14 39 47
100 arter
1995 16 38 48 30 58 7

102 arter + 95 arter
1996 16 41 51 34 59 12 100 32 108 arter + 105 arter + 132 arter

Projektledare

Enar Sahlin
Box 3
430 63 HINDÅS
0301 - 108 48

Floraväktare (*) och övriga rapportörer i Bohuslän och Göteborgsområdet

BAl Björn Aldén, Göteborg*
AAl Anita Allende, Stenkyrka
EAn Eva Andersson, Backa
HAn Harry Andersson, Ytterby*
TAn Thomas Andersson, Lysekil
AAn Annica Andreasson, Göteborg
MAr Mora Aronsson, Märsta
MAx Mona Axelsson, Rönnäng
SBe Sven Bergqvist, Kungshamn
IBe Ingvar Bergström, Vallda
ABe Anders Bertilsson, Mullsjö
EBl Evastina Blomgren, Kungshamn*
ÅDa Åslög Dahl, V. Frölunda
MDa Marianne Dalemar, Mölndal
TEl Thorsten Elfström, Göteborg*
KEm Kjell Emanuelsson, Strömstad
JEv Jörn Evers, Strömstad*
RGa Roger Gahnertz, Nylöse*
TGa Torsten Gansing, Kungshamn
SGe Sissi Gedell, Lidköping
VGi Vilhelm Gillner, Göteborg
SGi Stig Gitse, Tegneby
HGr Helena Gralén, Göteborg
GGr Göran Granath, Göteborg
JGr Johan Grudemo, Tjärnö
BHe Birgitta Herloff, Göteborg
OHo Olof Holmstrand, Kungshamn*
GHo Göran Holmström, Lund
RIv Reinhold Ivarsson, Borås*
GJo Göran Johansson, Herrestad*
UJo Ulla-Britt Johansson, V. Frölunda
IJo Ingemar Jonasson, V. Frölunda*
TKa Thomas Karlsson, Enskede
MLi Magnus Lidén, Göteborg
ELj Erik Ljungstrand, Askim*
SLj Stefan Ljungstrand, Lundby
FLu Folke Lundberg †
BMl Bengt Molander †
AMu Arvid Munther, Partille
ANk Aimon Niklasson, Partille
YNo Yngve Nordhag, Havstenssund *
INo Ingvar Nordin, Göteborg
AOl Astrid Olsson, Hunnebostrand
IOl Ingela Olsson, Göteborg
BOx Bengt Oxelman, Säve
HPa Heidi Paltto, Herrljunga
NPi Nils Pihlgren, Göteborg
HRe Helny Rendahl, Göteborg
BRo Bengt Rodin, Kungshamn
ESa Enar Sahlin, Hindås*
PSc Per Schillander, Göteborg
LSt Lennart Stenberg, Hägersten
USt Ulf Strindberg, Göteborg
BSu Bengt Sundqvist, Smögen
SSv Sören Svensson, Backa
MWg Mikael Wigforss, Lyckeby
KÖb Karl-Olof Öborn, Strömstad
BÖs Bert Östholm, Lysekil


Floraväktarverksamheten i Bohuslän och Göteborgsområdet - Årsrapport 1996
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg