FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I BOHUSLÄN

-- e.g Göteborgs och Bohus län

Logo för Botaniska Föreningen i Göteborg

Årsrapport 1994

med en jämförande tillbakblick

Floravårdskommittén i O-län
Enar Sahlin, 1995Introduktion

Floraväktare i Bohuslän

Sedan 1983 arbetar en arbetsgrupp inom Botaniska Föreningen i Göteborgkallad Floravårdskommittén med det floraområde som i stortrepresenterar H. FRIES: GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS FANEROGAMER OCHORMBUNKAR (2:a, 1971). Första och andra upplagan är resultatet avföreningens arbete. Florauppgifter har sedan 1971 fortsättningsvisinsamlats av föreningen.

1975 bildades Naturskyddskommittén med fyra ledamöter: Harry Andersson,Åke Bruce, Vilhelm Gillner samt Enar Sahlin som registerhållare ochsammankallande.

1983 ombildades denna grupp till nuvarande Floravårdskommittén medBjörn Aldén, Harry Andersson, Lars Arvidsson, ÅslögDahl, Vilhelm Gillner, Per Arne Lindgren, Ulf Molau, Ingvar Nordin och EnarSahlin (smkl). I april 1985 antogs en arbetsplan för detfloravårdande arbetet med bl.a. “att inom Göteborgs och Bohuslän inhämta upplysningar om det nuvarande läget försällsynta och hotade växter samt värdefulla och skyddsvärdaväxtlokaler“ samt “att upprätta och ajourföra endatabank över desamma“.

Kommitténberikade föreningens och länsstyrelsens kunskap om länets hotadearter 1986 genom att utföra en större revidering av länetsflora, vilken baserades på “Fries 1971“. Arbetet resulteradei en förteckning över hotade arter utifrån vilken manbörjade att arbeta sedan ett upprop gjorts av kommittén ochlänsstyrelsen. Florauppgifter började nu samlas.

De senaste fyra åren har inventeringar av speciella arter genomförts,dels hotade arter av riksintresse, dels regionalt hotade arter. 1991inventerades bohusranunkel (Ranunculus cymbalaria), bohuslind (Tiliaplatyphyllos) och hedjohannes-ört (Hypericum pulchrum), 1992hedjohannesört (forts.), näbbtrampört (Polygonum oxy-spermum)och nordbjörnbär (Rubus septentrionalis), 1993 prickstarr (Carexpunctata), raspbjörnbär (Rubus radula) ochsprengelsbjörnbär (Rubus sprengelii) samt 1994 ostronört(Mertensia maritima), västkustros (Rosa inodora) ochorustbjörnbär (Rubus infestus). 1995 ämnar vi fortsätta medinventeringen av ostronört samt strandvallmo (Glaucium flavum) ochängslosta (Bromus racemosus). Dessa inventeringar har i regel organiserats som tvådagarsinventeringsläger. Arten har till en början demonstrerats,såväl pressat material som ute i fält på en typisk lokal,varefter man gruppvis fått ett område att inventera. Områdetkunde då innehålla gamla angivna lokaler för artenifråga eller tänkbara växtplatser. Arbetssättet har varituppskattat bland deltagarna. Kunnigoch faktaberikande fältbotanist i kommittéarbetet har ErikLjungstrand varit, vars lokalkunskap och artkaraktärsbeskrivningar varitovärderliga! Mycket av hans dagliga arbete ägnas åt justfloraväktarversamhet.

Kommittén bestod 1994 av Evastina Blomgren, Åslög Dahl, Thorsten Elfström, Vilhelm Gillner, Jan Kuylenstierna, Göran Johansson, Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (smkl).

Avgränsning av området

1993 bildades FÖRENINGEN BOHUSLÄNS FLORA för att täcka behovetav en modern och aktuell flora över landskapet.Göteborgsbotanisterna, som bor i Västergötland och såledesinom den pågående västgötafloransverksamhetsområde, skulle inte ha ansvaret för en ny upplaga avlänsfloran, även om dess växtgeografiska berättigande ochen gammal tradition fanns. Floravårdskommittén, som däremotär länstäckande (liksom floravården i grannlänen),kommer tills vidare att ha ett nära samarbete med FBF. Närbåda landskapsflororna - Västergötlands och Bohusläns -är klara, torde floravårdsarbetet lättast uppdelas pårespektive floraområde/landskap eller en växtgeografiskt motiveraduppdelning i Bohuslän och ett naturligt avgränsatgöteborgsområde. Verksamhetsområdeti denna rapport benämnes för enkelhetens skull“Bohuslän“.

Allmänt om verksamheten 1994

OSTRONÖRT-INVENTERINGEN innebar att vi ville ha alla tänkbara uppgifter som stod att finna omostronört (Mertensia maritima) av färskare datum. Seglare, semesterfirande botanister och andra vanaiakttagare var välkomna med uppgifter under hela sommaren 1994. Ettfåtal uppgifter rapporterades bl.a (borta) Nordkoster, Saltö,N. Rörö; (kvar) Kalvö, Valö, Björholmen,S. Rörö. Att det är illa ställt med arten är helt klart- det har vi kunnat konstatera från flera kända äldre lokaler.Därför kommer vi att fortsätta sökandet efterostronört under 1995.

INVENTERINGEN av VÄSTKUSTROS och ORUSTBJÖRNBÄR gav ett mycket gott resultat. Denna form för inventering, då man inriktar sig på någon enstaka art var återigen mycket givande och rolig att genomföra. Det bevisades av det engagemang som deltagarna visade. Västkustros (Rosa inodora)sågs på 11 lokaler! Innan vi började vår inventeringhade vi inte kunskap om en enda säker lokal: endast ett efterbestämtfynd från “någonstans nära Almöns camping på 1970-talet(?)“. Här hittades 36 exemplar!! Ytterligare tvåförut kända lokaler (1887 och 1959) kontrollerades dock utanåterfynd. Det var också mycket trevligt att konstatera att denäldsta lokalen vid Henån “mellan Henån ochRödberget“ från 1852 fortfarande är aktuell!Västkustrosen har två mindre utbredningsområden: runtAskeröfjorden (väster och norr om Stenungsund) samt Henån ochstrax norr därom. Orustbjörnbär (Rubus infestus) är efter årets inventeringar hittad på 40-50lokaler! Centrum för den svenska utbredningen är i områdetkring Kalvö- och Borgilefjordarna, där den alltjämt ärriklig.

Hotade kärlväxter i Bohuslän

SNV fastställde 1988-09-05 förteckningen över Sveriges hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter av kärlväxter, där hotkategorin 0 = försvunnen art, 1 = akut hotad art och 2 = sårbar art definierades som ”hotade arter”. Dessa presenterades i den s.k. rödlistan (”Hotade växter i Sverige 1990”). Floraväktarprojektet i Bohuslän följer denna förteckning. Hittils har insamlingen av uppgifter samt floravårdsåtgärder i första hand inriktats på de akut hotade arterna som följer denna rikslista och deras växtplatser. Även arter, som i Bohuslän är akut hotade men i övrigt förekommer mer eller mindre vanligt t.ex. tulkört, ängsnycklar och backsippa, har åtnjutit floravårdande åtgärder.

År Hotkategorier Totalt
0 1 2
1994 14 39 47 100

Projektledare

Enar Sahlin
Box 3
430 63 HINDÅS
0301 - 108 48

Floraväktare och rapportörer i Bohuslän

AAAnnicaAndreasson, Göteborg
ABAndersBertilsson, Mullsjö
ANAimonNiklasson, Partille
BABjörnAldén, Göteborg
BGBertilGilsenius, Angered
BKBirgitKrummel, Härryda
BSBengtSundqvist, Smögen
BertÖstholm, Lysekil
BMBengtMolander, Lysekil
EBEvastinaBlomgren, Kungshamn
ELjErikLjungstrand, Västra Frölunda
ESEnarSahlin, Hindås
GDGunnarDegelius †
GHGilbertHedenblom, Landvetter
GJGöranJohansson, Uddevalla
HAHarryAndersson, Ytterby
HFrHaraldFries †
HRHelnyRendahl, Göteborg
IBIngvarBergström, Kungsbacka
IJIngemarJonasson, Västra Frölunda
JAJanArtursson, Kungshamn
JCJensCorneliuson, Askim
JEJörnEvers, Strömstad
KEKnutEgeröd, Mölndal
MAMoraAronsson, Uppsala
NFNilsFries, Uppsala
OHOlofHolmstrand, Kungshamn
RGRogerGahnertz, Göteborg
RIReinholdIvarsson, Borås
SBSvenBergqvist, Kungshamn
SNStureNilsson †
SOSSven-OlovStrandhede, Askim
SSSvanteSunesson, Västra Frölunda
TEThorstenElfström, Göteborg
TFThomasFransson, Göteborg
UUUnoUnger, Västra Frölunda
VGVilhelmGillner, Göteborg
YNYngveNordhag, Havstensund
ÅDÅslögDahl, Västra Frölunda


Floraväktarverksamheten i Bohuslän - Årsrapport 1994
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg