FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I BOHUSLÄN
inklusive Göteborgsområdet

Logo för Botaniska Föreningen i Göteborg

Årsrapport 1997

Ett WWF-projekt

Floravårdskommittén
Erik Ljungstrand & Enar Sahlin, 1998Introduktion

Floraväktargruppen för Bohuslän

Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté bestod 1997 av Evastina Blomgren, Åslög Dahl, Thorsten Elfström, Vilhelm Gillner, Jan Kuylenstierna, Göran Johansson, Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

Avgränsning av området

Verksamhetsområdet i denna rapport benämnes för enkelhetens skull "Bohuslän". Egentligen bedrives väktarverksamheten i landskapet Bohuslän och de delar av landskapet Västergötland som ingick i det tidigare Göteborgs och Bohus län. Således ingår ej Lindome (Halland) och Valbo-Ryr (Dalsland), vilka socknar tillhörde förutvarande Göteborgs och Bohus län, ej heller Nödinge som ingår i det område som omfattas av Fries flora, men ända tills nyligen tillhörde dåvarande Älvsborgs län. Däremot ingår Västerlanda och Hjärtums socknar (båda Bohuslän) vilka tillhörde Älvsborgs län, liksom Bergums och Björketorps socknar (båda Västergötland), som ej finns med i Fries flora men som fram till 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län.

Allmänt om verksamheten 1997

Tillgängligheten till aktuella uppgifter om hotarterna är nu ganska god och överskådligheten har blivit bättre allteftersom åren gått. Detta har gjort att gemene man är informerad om läget och har översikten över de arter och lokaler som kräver vår uppmärksamhet och omsorg.
  Under året har dels kontroller utförts av lokala väktare, dels arrangemang i form av inventeringar som ökat kunskapen om hotarterna.

INVENTERINGEN av SLÅTTERÄNGAR på TJÖRN
För tredje året i rad hade vi bestämt oss för att inventera Bromus inom "projekt ängslosta". Eftersom det fortfarande fanns äldre odlingsmarker med slåtter kvar på Tjörn att undersöka, blev den 7 och 8 juni lämpliga dagar att leta lostor. Fortfarande gav inventeringarna utdelning. Ytterligare fyra nya lokaler hittades. Ett par dagar därefter hittade man två till. Flertalet fynd gjordes i Klövedals socken. Totalt finns nu elva lokaler i Klövedal och tre i Stenkyrka socken. Dessutom gjordes ett fint, nytt fynd av spädlosta (Bromus pseudosecalinus) med ca 300 ex på en närliggande, ny lokal i samma område som den gamla. Eftersom vi fick se och lära oss den första lokalen från förra året, så var det naturligt att söka likvärdiga. Detta gav som synes ett positivt resultat.
  Ett uppmärksammat fynd av lundalm gjordes på berget Hartippen nära folkhögskolan. Det var några få ex av mindre storlek. Dessutom hittades en ny lokal för sandviol i en naturbetesmark nära Bötjärn på södra Tjörn.

INVENTERING i STRÖMSTADSTRAKTEN
Avsikten var att eftersöka och kontrollera status hos kostertistel, näbbtrampört och stolt trampört under två dagar utefter kusten. Eftersom deltagarantalet var mycket lågt, tog vi bort övernattningen och satsade på en enda inventeringsdag. Den kom att infalla den 5 oktober. Dagen var strålande och därmed kunde vi besöka ett flertal lokaler.
  Kostertistel kunde kontrolleras på endast två lokaler (Saltö 8 ex. och N. Öddö 2 ex.), näbbtrampört kontrollerades på den förut kända lokalen på Saltös västsida. Där fanns 7 stycken spridda plantor. Stolt trampört ( Polygonum aviculare ssp. excelsius ined. - i nya Lid: Norsk flora,1994, står den som var. "nova") har ännu inte fått sin slutliga beskrivning. Den kontrollerades under inventeringen på den före 1997 enda kända lokalen i Sverige vid S. Öddö (ca 40 plantor). Ytterligare 2 ex hittades vid Stigskilen, N. Öddö.
  Vid andra tillfällen under sommaren har ytterligare två lokaler för stolt trampört hittats, bl.a. på S. Hermanös västsida med 60 ex.
  Under dagen gjordes även andra fynd såsom ett fint bestånd av spirbjörnbär på N. Öddö. En ny lokal för finnoxel besöktes vid Övre Ejgst. Sist under inventeringen gjordes efterforskningar efter havsnajas vid Strömsvattnet. På grund av den sena årstiden kunde den ej återfinnas.

Hotade kärlväxter i Bohuslän

Floraväktarprojektet i Bohuslän följer de officiella rödlistorna i "Rödlistade växter i Sverige 1995" (ArtDatabanken, SLU). De rödlistade växterna är klassificerade i hotkategorierna: 0 = försvunna, 1 = akut hotade, 2 = sårbara, 3 = sällsynta och 4 = hänsynskrävande. Hittills har insamlingen av uppgifter samt floravårdsåtgärder i första hand inriktats på de akut hotade (1) och sårbara (2) arterna enligt rikslistan jämte deras växtplatser.
  Även arter, som i Bohuslän är akut hotade eller men i andra delar av landet förekommer mer eller mindre vanligt, t.ex. tulkört, ängsnycklar, backsippa och sandviol, har åtnjutit floravårdande åtgärder.
  I årets rapport ingår även liksom i fjol ett utkast till en lista över inom regionen hotade eller i övrigt rödlistade arter. Listan är uppdelad på två delar, dels H = regionalt hotade (motsvarar 0-2), dels R = regionalt rödlistade (motsvarar 3-4). Många arter som på rikslistan har klassificerats under 3-4 har bedömts vara mera hotade i ett regionalt perspektiv och har därför förts upp på listan över regionalt hotade. Dessa har under sällsynta och hänsynskrävande markerats med ett [B], medan de på listan över regionalt hotade markerats med [3] eller [4]. Det bör noteras att region-listan endast upptar sådana arter som bedömts vara mera hotade i regionen än i hela riket. Alla synpunkter på listans innehåll och utformning är välkomna.

 
År Hotkategorier Tillägg H R Summa
0 1 2 3 4
1994 14 39 47
100 arter
1995 16 38 48 30 58 7

102 arter + 95 arter
1996 16 41 51 34 59 12 100 32 108 arter + 105 arter + 132 arter
1997 16 41 51 34 59 11 100 32 108 arter + 104 arter + 132 arter

Projektledare

Enar Sahlin
Box 3
430 63 HINDÅS
0301 - 108 48

Floraväktare (*) och övriga rapportörer i Bohuslän

BAl Björn Aldén, Göteborg *
AAl Anita Allende, Stenkyrka
EAn Eva Andersson, Backa
HAn Harry Andersson, Ytterby *
AAn Annica Andréasson, Göteborg
MAr Mora Aronsson, Husby-Ärlinghundra
SBe Sven Bergqvist, Kungshamn
IBe Ingvar Bergström, Vallda
ABe Anders Bertilsson, Nykyrka
EBl Evastina Blomgren, Kungshamn *
MDa Marianne Dalemar, Fässberg
RDa Robert Daun, Partille
TEl Thorsten Elfström, Göteborg *
KEm Kjell Emanuelsson, Strömstad
JEv Jörn Evers, Strömstad *
RGa Roger Gahnertz, Nylöse *
TGa Torsten Gansing, Kungshamn
SGe Sissi Gedell, Lidköping
VGi Vilhelm Gillner, Göteborg
HGr Helena Gralén, Göteborg
GGr Göran Granath, Göteborg
BHe Birgitta Herloff, Göteborg
OHo Olof Holmstrand, Kungshamn *
GHo Göran Holmström, Lund
RIv Reinhold Ivarsson, Borås *
GJo Göran Johansson, Herrestad *
UJo Ulla-Britt Johansson, Västra Frölunda
IJo Ingemar Jonasson, Västra Frölunda *
TKa Thomas Karlsson, Brännkyrka
MLi Magnus Lidén, Uppsala
ELj Erik Ljungstrand, Askim *
KMa Karin Martinsson, Uppsala
TMa Tore Matsson, Morlanda
BMl Bengt Molander †
AMu Arvid Munther, Partille
ANk Aimon Niklasson, Partille
YNo Yngve Nordhag, Tanum *
INo Ingvar Nordin, Göteborg
GOl Gunilla Olander, Göteborg *
AOl Astrid Olsson, Hunnebostrand
IOl Ingela Olsson, Göteborg
BOx Bengt Oxelman, Säve
HPa Heidi Paltto, Broddetorp
NPi Nils Pihlgren, Göteborg
HRe Helny Rendahl, Torslanda
BRo Bengt Rodin, Kungshamn
ESa Enar Sahlin, Björketorp *
PSc Per Schillander, Göteborg
KSe Kjell Selin, Göteborg
LSe Lena Selin, Göteborg
LSt Lennart Stenberg, Brännkyrka
SSt Sven-Olov Strandhede, Askim
USt Ulf Strindberg, Göteborg
BSu Bengt Sundqvist, Smögen
SSv Sören Svensson, Backa
TTo Tore Tobin, Skaftö
MWg Mikael Wigforss, Lösen
KÖb Karl-Olof Öborn, Strömstad


Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1997
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg