FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I BOHUSLÄN

-- e.g Göteborgs och Bohus län

Logo för Botaniska Föreningen i Göteborg

Årsrapport 1995

Floravårdskommittén i O-län
Enar Sahlin, 1996Introduktion

Floraväktare i Bohuslän

Sedan 1983 arbetar en arbetsgrupp inom Botaniska Föreningen i Göteborgkallad Floravårdskommittén med det floraområde som i stortrepresenterar H. FRIES: GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS FANEROGAMER OCHORMBUNKAR (2:a, 1971). Ett flertal främst föreningsmedlemmar fungerardels som artfaddrar, dels som lokalfaddrar. Kommittén, som administrerarfadderverksamheten, bestod 1995 av Evastina Blomgren, Åslög Dahl,Thorsten Elfström, Vilhelm Gillner, Jan Kuylenstierna, GöranJohansson, Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

Avgränsning av området

1993 bildades FÖRENINGEN BOHUSLÄNS FLORA för att täcka behovet av en modern och aktuell flora över landskapet.Göteborgsbotanisterna, som bor i Västergötland och såledesinom den pågående västgötafloransverksamhetsområde, skulle inte ha ansvaret för en ny upplaga avlänsfloran, även om dess växtgeografiska berättigande ochen gammal tradition fanns. Floravårdskommittén, som däremotär länstäckande (liksom floravården i grannlänen), kommer tills vidare att ha ett nära samarbete med FBF. När båda landskapsflororna -- Västergötlands och Bohusläns -- är klara, torde floravårdsarbetet lättast uppdelas på respektive floraområde/landskap eller en växtgeografiskt motiverad uppdelning i Bohuslän och ett naturligt avgränsat göteborgsområde. Verksamhetsområdet i denna rapport benämnes för enkelhetens skull “Bohuslän“.

Allmänt om verksamheten 1995

INVENTERINGENav SANDVIOL

Under april och maj var ett flertal botanister ute i fält och letade sandviol.De kända växtplatserna på Sotenäset kontrollerades den 29april och man kunde glädjas åt att i tid pricka in den kortvarigablomningen. En ytterligt rikblommig växtplats på närmare 300 m2hittades i Hallsbäck på Tjörn (Ingemar Johansson) ochåterfynd av ett mindre bestånd på 25 ex gjordes i Edsviken,Tanum (Yngve Nordhag). Den senare lokalen var funnen på 60-talet av PeterHallberg. Mer arbete bör ägnas åt att söka violen pånya lokaler. Den nutida kända utbredningen av sandviol i Bohusläninskränker sig sålunda till Hallsbäck (Tjörn),Ramsvikslandet (Sotenäset), Otterön, Krossholmen, Edsviken (Tanum)och Råssö (Tjärnö), inalles 6 lokaler.

INVENTERINGSEXKURSIONEN till VINGA

I strålande solsken stävade en fullsatt fiskebåt frånFotö fiskehamn ut till Vinga. Avsikten var att kontrollera rödlistadearter samt att eventuellt försöka komplettera Jens Corneliusons ochThorsten Elfströms inventering av Vinga (306 arter). Eftersom det varblomningstid för violer, ville man även kontrollera förekomstenav norrlandsviol och dess hybrider. Resultatet blev att 30(!) nya arter,exempelvis finnoxel, skogsviol, vårkorsört, vitsippa ochmandelblomma. Norrlandsviolen hittades på ett 10-tal ställen.Två hybridplantor med Viola canina hittades, dock inga riviniana-hybrider (som Blom uppgivit, ej heller hans trippelhybrid V. montana x canina x riviniana).

INVENTERINGEN av OSTRONÖRT och STRANDVALLMO

ExpeditionBlåGul genomfördes under två dagar. Lördagen den 10 juniägnades åt fastlandet i området Grebbestad - Havstensund.Resultatet visade generellt en minskning av ostronört och ökning avstrandvallmo. Mertensia kontrollerades på 3 lokaler i Tanum: Tjurpannan (2 lokaler) och Grötet. Glaucium kontrollerades på 5 lokaler: Tjurpannan (3 lokaler), Gullbringa (1 lokal med 106 ex!) och Ulmekärrsand (återfynd), alla i Tanum. Söndagen den 11 juni inventerades skärgården. Tre personer i tre båtar genomsökte systematiskt gamla lokaler i Fjällbacka skärgård. Resultatet var nedslående. Endast en lokal med Mertensia återfanns: Vrakholmen, Kville. Glaucium återfanns senare på en gammal lokal: Lyngö, Kville.

INVENTERINGEN av ÄNGSLOSTA

Ett fåtal inventerare deltog i “Projekt Ängslosta“. Efteratt ha varit i Skåne och tittat på ängslosta under GöranHolmströms ledning samt studerat Vilhelm Gillners beskrivning av etttypiskt ängsloste-samhälle, tog vi oss an Herrön och Tjörn,som bedömde hysa sannolika Bromus-lokaler. Lördagen den 17 juni ägnades åt Herrön. Någon ängslosta återfanns ej, men sannolikheten att hitta den var mycketstor, då det typiska Bromionracemosi - Calthion-samhälletfanns på flera ställen. Däremot hittades ett 20-tal ex avspäd ögon tröst och två lokaler av luddros (Rosasherardi). Dessutom kontrollerades förekomsterna av safsa (eg. hedsafsa Osmunda regalis ssp. hibernica, i Norden endast(?) här och på Stora Hermanö), hartmanstarr,ängsnycklar och ramslök. Söndagen den 18 juni inventeradesTjörn, varvid vi besökte ett flertal såväligenväxande som aktuella slåtterängar med godaförutsättningar att hysa ängslosta. Strax förehemfärd, då hoppet nästan var ute, besöktes enhavsstrandäng med kontinuerlig slåtter vid Breviks kile påTjörn. Här återupptäcktes äntligen ängslostan!Ett fåtal ex iakttogs och belägg insamlades. Återigen var denförr så vanligt förekommande lostan bohusländsk! Senastefynd av den sedan länge enda förekomsten, fanns på Skaftöoch gick ut 1979 (Sunesson). Styrkta av fyndet ansåg vi att enfortsättning på “projekt ängslosta“ borde ske under1996.

BRATTÖN

Även vårvial Lathyrus sphaericus är fortfarande bohusländsk! Söndagen den 25 juni besökteErik Ljungstrand dem klassiska lokalen för vårvial påBrattön. Tillsammans med brodern Stefan kunde han räkna in 45(!)exemplar av den sedan 1984 försvunna i huvudsak mediterrana arten.Eftersom det var rekordår för vårvialen på Kullaberg,ansågs att sannolikheten för artens uppträdande påBrattön var mycket stor. Detta besannades verkligen!

Hotade kärlväxter i Bohuslän

Floraväktarprojektet i Bohuslän följer förteckningen, Rödlistade växter i Sverige 1995. ArtDatabanken, SLU, SLU, Uppsala. Som “hotade arter“ är växterna klassificerade i hotkategorierna: 0 = försvunna, 1 = akut hotade, 2 = sårbara, 3 = sällsynta och 4 = hänsynskrävande. Hittills har insamlingen av uppgifter samt floravårdsåtgärder i första hand inriktats på de akut hotade och sårbara arterna (1 och 2), som följer denna rikslista och deras växtplatser. Ävenarter, som i Bohuslän är akut hotade men i övrigtförekommer mer eller mindre vanligt t.ex. tulkört, ängsnycklar,backsippa och sandviol, har åtnjutit floravårdande åtgärder.

 
År Hotkategorier Tillägg H R Summa
0 1 2 3 4
1994 14 39 47
100 arter
1995 16 38 48 30 58 7

102 arter + 88 arter + 7 arter

Projektledare

Enar Sahlin
Box 3
430 63 HINDÅS
0301 - 108 48

Floraväktare* och rapportörer i Bohuslän

BAlBjörnAldén, Göteborg *
AAlAnitaAllende, Stenkyrka
EAnEvaAndersson, Backa
HAnHarryAndersson, Ytterby *
AAnAnnicaAndreasson, Göteborg
MArMoraAronsson, Märsta
MAxMonaAxelsson, Rönnäng
SBeSvenBergqvist, Kungshamn
IBeIngvarBergström, Vallda
ABeAndersBertilsson, Mullsjö
EBlEvastinaBlomgren, Kungshamn *
ÅDaÅslögDahl, V. Frölunda
GDeGunnarDegelius †
KEmKjellEmanuelsson, Strömstad
JEvJörnEvers, Strömstad *
TFrThomasFransson, Örgryte
RGaRogerGahnertz, Nylöse *
TGaTorstenGansing, Kungshamn
VGiVilhelmGillner, Göteborg
BGiBertilGilsenius, Angered
SGiStigGitse, Tegneby
HGrHelenaGralén, Göteborg
GHeGilbertHedenblom, Landvetter
BHeBirgittaHerloff, Göteborg
OHoOlofHolmstrand, Kungshamn *
RIvReinholdIvarsson, Borås *
GJoGöranJohansson, Uddevalla *
IJoIngemarJonasson, V. Frölunda *
TKaThomasKarlsson, Enskede
BKrBirgitKrummel, Härryda
MLiMagnusLidén, Göteborg
ELjErikLjungstrand, Askim *
SLjStefanLjungstrand, Lundby
BMlBengtMolander, Lysekil
MNeMagnusNeuendorf, Backa
ANkAimonNiklasson, Partille
YNoYngveNordhag, Havstenssund *
INoIngvarNordin, Göteborg
AOlAstridOlsson, Hunnebostrand
IOlIngelaOlsson, Göteborg
HPaHeidiPaltto, Herrljunga
HReHelnyRendahl, Göteborg
BRoBengtRodin, Kungshamn
ÅRoÅkeRosengren, Göteborg
ESaEnarSahlin, Hindås *
LStLennartStenberg, Hägersten
LSrLennartStjern, Tanum
SStSven-OlovStrandhede, Askim
SSuSvanteSunesson, V. Frölunda
SSvSörenSvensson, Backa
UUnUnoUnger, V. Frölunda
AWlArneWallin, Lysekil
BÖsBertÖstholm, Lysekil


Floraväktarverksamheten i Bohuslän - Årsrapport 1995
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg