Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1998
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1998

Senast gjorda observation av arten före 1998 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1998, anges senaste år. Angående “senaste uppgift“ för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995, 1996 och 1997.

B = Bohuslän, V = Västergötland (de socknar som ingår i området)


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

FÖRSVUNNA TAXA --- Hotkategori 0

Camelinasativassp.sativa oljedådra
Har(som väntat) ej återkommit på någon av lokalerna efterprimärfyndet.
V
Göteborgsd; Majorna, Vitög. 5A
3ex
1997
MLi;ELj


0ex
1998
ELj
B
Kungshamnsn; Dyremyr (vid damm)
1ex
1996
EBl


 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommersom förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum)på några få lokaler.

Aethusa cynapiumssp. segetalis litenvildpersilja
Ingalokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Ingaaktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla
Enny, rik lokal har glädjande nog upptäckts i Lycke. Även påden tidigare kända lokalen har den nedåtgående trenden brutitsoch arten blommade rikligt, dock huvudsakligen på nya ytor.

B
Lyckesn; Tofta herrgård
ca2000 ex
1998
HAnNYLOKAL

Lyckesn; Bremnäs Nordergård
ca300 ex
1997
HAn


ca1000 ex
1998
HAn;ELj

Artemisia stelleriana sandmalört
Ejheller 1998 syntes någon sandmalört till på Hällsö.Sannolikt får arten nu tyvärr anses vara helt utgången urBohusläns (och därmed Sveriges) flora.

B
Tanumsn; Hällsö
0ex
1997
ELj&OHo– utgången ?


0ex
1998
OHo&KEm– utgången


Botrychium simplex dvärglåsbräken
Ingaaktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
Enlokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock är förvildad(från Vimmerby jvstn) sedan 1993.

B
Uddevallasd; Timmermansgatan
ca30 ex
1997
GJo


ca10 ex
1998
GJo


Bromus lepidus finlosta
Ingaaktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades1995, 1996 och 1997 varvid ett 90-tal tänkbara lokaler (såväläldre kända som tidigare ej angivna) undersöktes påsödra, västra och framför allt nordvästra Tjörn,på Herrön samt på sydvästra Orust. Inom dettaområde har nu ängslostan påträffats på totaltfemton lokaler, varav några mycket individrika. Dessutom har arten under1998 upptäckts på södra Inland i en rik förekomst och tillyttermera visso har en ny lokal rapporterats från Orust, menbeläggmaterial från denna har ännu ej granskats. Denanföres dock preliminärt nedan.

B
Torsbysn; L. Överön, på f.d. markväg
ca5000 ex
1998
ELjNYLOKAL


Stenkyrkasn; Breviks kile i SÖ
ca5000 ex
1997
ELj&IJo


ca5000 ex
1998
ELj


Stenkyrkasn; Breviks kile i NV
ca10000 ex
1997
ELj1998
IJo


Stenkyrkasn; Brevik, Änghagen
ca10 ex
1997
LSe&KSe;IJo1998
IJo


Klövedalsn; Herrön N om Ängen
ca250 ex
1996
IJo!&ELj1998
IJo


Klövedalsn; Ängeviken
ca100 ex
1996
ELj!mfl


Klövedalsn; NV om Ängeviken
ca50 ex (små)
1996
ELj!mfl


Klövedalsn; Brattås
“några“ex
1997
IJo1998
IJo


Klövedalsn; ÖSÖ om Frenliden
ca100 ex
1997
ELj&IJomfl


“finns“
1998
IJo


Klövedalsn; Vik
ca250 ex
1997
IJo!mfl1998
IJo


Klövedalsn; mln Vik o Önneröd
ca500 ex
1997
ELj!mfl


Klövedalsn; Kolleröd
ca50 ex
1997
IJo!mfl


ca50 ex
1998
IJo


Klövedalsn; Långekärr Ö om skolan
ca80 ex
1997
ELj&IJomfl


“finns“
1998
IJo


Klövedalsn; Långekärr NÖ om skolan
ca30 ex
1997
ELj!mfl1998
IJo


Klövedalsn; Kyrkofjäll
0ex
1997
IJo&ELj


Klövedalsn; Björholmen, Märrslätten
3ex
1998
IJoNYLOKAL


Morlandasn; vid färjeläget t Malön
ca100 ex
1998
GJoNYLOKAL


Centaurea nigra svartklint
Ingaaktuella lokaler är med säkerhet kända.

En obekräftaduppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom haren klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint,men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma.Ett skott har tagits för odling och bestämning.

V
Göteborgsd; Nya Varvet
ca10 ex
1998
IBemfl; ELj NYLOKAL


Chenopodium murale gatmålla
Ingaaktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Ingaaktuella lokaler är kända.

Euphrasiarostkovianassp. rostkoviana storögontröst
Ingaaktuella lokaler är kända.

Samlades på Tjörn 1898 av E.Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves pånågra få till synes lämpliga lokaler 1997.Halimione portulacoides portlakmålla
Artenhar totalt påträffats på fem lokaler i Bohuslän under1990-talet, men på två av dessa är den numera utgången.På Långö lösa tångar påträffadesoväntat ytterligare ett individ på en annan del av ön.Även detta är stort och kraftigt och torde ha vuxit häråtskilliga år innan upptäckten.

B
Skaftösn; Gåsö Storö [eji Sotenäs!]
1ex
1997
TTo


1ex
1998
TTo


Kungshamnsn; Långö lösa tångar
1ex
1997
EBl&SBe


2ex
1998
EBl&SBe


Kvillesn; Kalvö
1ex
1997
OHo


1ex
1998
OHo


Hordeum secalinum ängskorn
Ingaaktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek
Järnekslokalenpå Tjörn är oförändrad. Beträffande fyndortenpå Väderöarna har kompletterande uppgifter inkommit, vilkastyrker att arten fanns här (sannolikt vild) under åren 1965 till1972, därfter har den dock tyvärr gått ut och ej kunnatåterfinnas under senare år.

B
Stenkyrkasn; mln Lyckorna o Bäckevik
1ex
1997
ELj&IJo


1ex
1998
ELj


Tanumsn; Väderö Storö [ejRamnö]
1ex
1965
GGr


1ex
1972
GGr


0ex
1973
GGr


0ex
1997
SSt


Illecebrum verticillatum glimmerört
Artenhåller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården. ISverige finns endast ytterligare en lokal, nära Kristinehamn iVärmland.

V
Fässbergsn; SV om Lunnagården (4)
ca10 ex
1997
ELj


28ex
1998
ELj


Kickxia elatine spjutsporre
Ingaaktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina(Mulgedium quercinum) karlsösallat
Synesnumera ha utgått på denna lokal, dit den förvildats frånBotaniska trädgården.

V
Göteborgsd; Vitsippsdalen
0ex
1997
ELj– utgången ?


0ex
1998
ELj– utgången


Lathyrus sphaericus vårvial
Ifjol påträffades bara två individ av vårvial påBrattön, men besöket gjordes något i senaste laget, varfördet möjligen kan ha funnits fler tidigare. Dessutom ösregnade det...Den kraftiga minskningen under de senaste åren inger emellertid oroför populationen (världens nordligaste).

B
Solbergasn; Brattön
42ex
1996
ELjmfl


7ex
1997
ELj&HGrmfl


2ex
1998
ELj


Leucorchis albidas. str. klubbsporre
Ingaaktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Ingaaktuella lokaler är kända.

Mentha¥ gracilis ädelmynta
Denenda kända lokalen var under sommaren i mycket kraftigt behov av rensning.Detta avhjälptes då, men om arten skall kunna fortleva tordefortsatta vårdåtgärder vara nödvändiga!

V
Fässbergsn; Papyrus koloniområde
13ex
1997
ELj


6ex
1998
ELj– i dåligt skick !


Misopates orontium kalvnos
Under1998 har kalvnosen upptäckts även på Göteborg C, dockpå ett område dit allmänheten ej äger tillträde.På Järkholmen dök arten oväntat upp igen.

V
Askimsn; Järkholmen
0ex
1997
ELj


2ex
1998
ELj


Göteborgsn; Göteborg C (jvstn)
ca40 ex
1998
KHa!;ELj NYLOKAL

B
Rödbosn; Jordfallsmotet
ca750 ex
1997
HAn;ELj


ca400 ex
1998
HAn


Ytterbysn; Ytterby jvstn
20ex
1997
RGa


3ex
1998
RGa


Najas flexilis sjönajas
Ingaaktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta
Harspritt sig till en f.d. potatisåker på Lindö där artenvisat sig trivas förträffligt. Många av de under 1997 iakttagnasmåplantorna har dock gått förlorade igen, men fröbankentorde vara god.

B
Forshällasn; Bräcke
ca7 ex
1996
GJoförvildad sedan 1992


ca5 ex
1998
GJo


Tanumsn; Lindö, Ängen
ca500 ex
1997
OHo


ca95 ex
1998
OHo;ELj&FAs


Polygonum oxyspermum näbbtrampört
Lokalenhar inte besökts under 1998, men ingen förändring av densammatorde ha skett.

B
Tjärnösn; Saltö, Ängklåvbukten
7ex
1997
ELj&ESamfl


Potamogeton trichoides knölnate
Förhistorik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994(Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Pålokalen vid “Läppstiftet“ torde arten inte återkomma,då lokalen vuxit igen med krusnate. Även lokalen vidFärgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate. Detmyckna regnandet gjorde eftersökandet svårt i somras, då artenär lättast att upptäcka vid högtrycksväder (medlågt vattenstånd) i månadsskiftet juni/juli. Individrikedomenkan därför ha varit större än siffrorna anger.

V
Gbgsd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca20 ex
1995
ELj


0ex
1998
ELj


Gbgsd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca10 ex
1997
ELj


1ex
1998
ELj


Gbgsd; Fattighusån, Slussen (8)
1ex
1995
ELj


0ex
1998
ELj


Gbgsd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1ex
1995
ELj


0ex
1998
ELj


Örgrytesn; Mölndalsån, Focus (13)
ca100 ex
1995
ELj


Örgrytesn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca50 ex
1995
ELj


Örgrytesn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca30 ex
1995
ELj


Gbgsd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca5 ex
1995
ELj


Gbgsd; “Läppstiftet“, i damm (18)
0ex
1997
ELj


0ex
1998
ELj– utgången


Gbgsd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3ex
1995
ELj


Lundbysn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-talsex
1997
ELj


1000-talsex
1998
ELj


Lundbysn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.
ca50 ex
1997
ELj


ca20 ex
1998
ELj


Ranunculus cymbalaria bohusranunkel
Fleratidigare kända lokaler i Kosterskärgården är fortfarandeobesökta i modern tid. En lämplig uppgift för dem sombesöker Koster 1999 kan vara att försöka kontrollera dessauppgifter.
(Omupplysningar om de tidigare kända lokalerna önskas, kontakta ELj.)

B
Tjärnösn, Bockholmen
ca5000 ex
1996
ELj


Tjärnösn, Arholmen
ca600 ex
1996
ELj


Tjärnösn, Sydkoster vid Brevik
ca50 ex
1996
ELj&MWg;USt


Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Ingaaktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinusvar. apterus åkerskallra
Ingaaktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifoliap. p. (Rosapimpinellifoliadanica’) klittros
Enny lokal, som dock varit känd en tid, har noterats. Det rör sigäven här troligen om en vild klittros och inte om en förvildad“trädgårds“-pimpinellros. Sådana förekommerpå många lokaler inom området och har inte närmarenoterats, även om de skulle förekomma i “naturlig“terräng.

B
Skaftösn; Gröderhamn
1ex
1997
GJo


Malmönsn; Kaptensgiljan
1ex
1998
EBl&SBeNYLOKAL


Rubuspolyanthemus blomsterbjörnbär
Ingaaktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E. Th.Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Ingaaktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Ingaaktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Ingaaktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Ingaaktuella lokaler är kända.

Sågs i Klövedal sn;Kolleröd ca 1965 (IJo).

Sisyrinchium montanum gräslilja
Detvå bohuslänska lokalerna torde båda vara spontant invandradeöver havet från Norge, där arten förekommer naturaliseradpå några lokaler i trakten av Langesund. Ursprungligen kommer denfrån Nordamerika.

B
Askumsn; Ramsvikslandet
1ex
1997
AOl


1ex
1998
AOl


Tanumsn; Otterön
17ex
1997
ELj&OHo


Stachys officinalis(Betonica officinalis) humlesuga
Denenda kända lokalen är förvildad från odling i ennärbelägen trädgård.

V
Askimsn; Gjutegården
ca5 ex
1995
ELj


Tephroseris palustris kärrnocka
Ingaaktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
Påde fyra “klassiska“ fyndorterna i Tjärnö sn finns varderaett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilkanyetablerats från frön (eller möjligen i något fallrotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvidaförekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B
Lursn; Resö, Nötehällan
1+1ex
1996
KEm


Lursn; N. Galtö
1+ca5 ex
1996
KEm


1+ca5 ex
1998
KEm


Tjärnösn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca5 ex
1997
INo&AAn


1+ca5 ex
1998
INo


Tjärnösn; N. Öddö, Tofterna
1+ca20 ex
1997
ELj


Tjärnösn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca2 ex
1993
ELj


Tjärnösn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca20 ex
1996
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Ingaaktuella lokaler är kända. Sågs i Klövedal sn;Hällerne och Basteröd ca 1965 (IJo).

Allium carinatum rosenlök
Påträffadesoväntat 1998 på en klippig udde på Järkholmen; en av alltatt döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blommatidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Sevidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten iGjutegården är däremot förvildad.

V
Askimsn; Järkholmen
8ex
1998
ELjNYLOKAL


Askimsn; Gjutegården
ca10 ex
1995
ELj


Alopecurus myosuroides renkavle
Ingaaktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel
Dentidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen hardämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlornautgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

V
Lundbysn; Torslandaviken
100talsex
1997
ELj– kraftigt minskande


100talsex
1998
ELj– minskande


Anthriscus cerefolium danskkörvel
Lokaleni Kungshamn förefaller vara den enda något så när stabilainom området, men även här tycks arten leva farligt.

V
Styrsösn; Styrsö Bratten
0ex
1997
ELjmfl


Fässbergsn; Balltorp
2-3ex
1995
IBe

B
Kungshamnsn; Fisketången
ca50 ex
1997
BSu;ELj mfl


ca30 ex
1998
BSu


Apium inundatum(Helosciadium inundatum) krypfloka
Kunskapernaom krypflokans aktuella förekomst i Bohuslän ärbristfälliga, i synnerhet efter den senaste regniga sommaren som gjordesökandet efter vattenväxter ännu svårare. I händelseav en torrare sommar bör arten eftersökas både påTjörn och Orust, liksom på Rörö, där den tidigareförekommit både i Stora och Lilla Ers vatten.

B
Stenkyrkasn; Bötjärn
ca5 ex
1997
ELj


Stenkyrkasn; Tolleby tjärn
0ex
1996
ELj&IJo


Morlandasn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca100 ex
1996
ELjmfl


Morlandasn; Rödsvattnet, smala delen
“finns“
1998
TMaNYLOKAL


Morlandasn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
“finns“
1997
TMa


Morlandasn; Torebosjön, NÖ ändan
“finns“
1996
TMa


Arnoseris minima klubbfibbla
Ingaaktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel
Detre nu kända lokalerna ligger inom ett litet område strax söderom Havstenssund. Se för övrigt Nordhag 1989 (Sv Bot Tidskr 83:175-176) och Nordhag 1991 (Sv Bot Tidskr 85: 201-205).

B
Tanumssn; Viken (1)
ca10 ex
1997
YNo


ca10 ex
1998
KEm


Tanumsn; Lerholmen (2)
ca300-400 ex
1997
YNo


ca200 ex
1998
KEm


Tanumsn; Platsen (3)
“finns“
1996
PSc


“finns“
1998
KEm


Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållanförekom på ett stort antal lokaler under 1993 och på ettfåtal under 1994. Sedan 1996 har inga rapporter om återfynd avsandmålla i Bohuslän inkommit. För äldre uppgifter, seÅrsrapporterna 1994 och 1995. För ytterligare upplysningar omsandmållans förekomst i Bohuslän se Blomgren 1993(Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994 (Sotenäsetsflora).

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken
Förekomsteni norra Bohuslän har äntligen klarats upp. Den är belägen iSkee (ej i Tjärnö) och har förekommit årsvisst under merän 30 år.

B
Lyckesn; Älgön
15ex
1996
ELj&OHo


Skeesn; Skjulsholmen (=“ö i Tjärnö“)
ca15-20 ex
1998
GOd!NYLOKAL


Bromus arvensis renlosta
Ingaaktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Ingaaktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr
Artenär hårt trängd av igenväxning på en del av sinakända lokaler, men stortrivs på andra.

B
Skaftösn; Gröderhamn
ca10 ex
1997
GJo


“finns“
1998
GJo


Smögensn; Badhusparken
ca400 ex
1997
BSu


ca50 ex
1998
BSu


Smögensn; Sandö
ca5000 ex
1997
BSu


“finns“
1998
EBl


Askumsn; Ramsviks bad, Lortudden
1000-talsex
1997
SBe&EBl


1000-talsex
1998
SBe&EBl


Tanumsn; Viken
ca85 ex
1997
YNo;ELj


ca30 ex
1998
KEm


Lursn; Resö, Kopparviken
100-talsex
1996
KEm


“finns“
1998
KEm;ELj


Tjärnösn; Råssö i NV, Garvik
ca20 ex
1998
HDa;ELj NYLOKAL


Tjärnösn; Tjärnö i NV
ca75 ex
1995
BOx


0ex
1998
HDa– ej återfunnen


Tjärnösn; Lindholmen
ca30 ex
1998
HDaNYLOKAL


Centauriumerythraeavar. erythraea flockarun
Ytterligareen lokal för flockarun har upptäckts i Bohuslän under 1998, ochdessutom en individrik och hävdoberoende sådan! Även denövriga floran är mycket rik inom samma område, bl.a. finnshär många exemplar av glansbräken.

B
Rönnängsn; Stora Dyrön i SV
ca150 ex
1998
IJo!;ELj NYLOKAL


Stenkyrkasn; Skälebacken
ca10 ex
1997
IJo,LSe&KSe


ca15-20 ex
1998
IJo


Chaerophyllum aureum guldkörvel
Guldkörvelnhar ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet.Ytterligare en lokal är känd i trakten, nämligen vidOskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock faller utanför dennarapport.

V
Gbgsd; Bot. Trädg. (ej odlad)
ca10 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj


Göteborgsd; Änggården, Särög.
ca60 ex
1997
ELj


ca50 ex
1998
ELj


Partillesn; vid Besebäcken
ca150 ex
1997
ELj


ca150 ex
1998
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja
Denenda kända lokalen hotas av igenväxning, då betet synes haupphört. Det är av stor vikt att åtgärder förbevarandet av denna art sätts in snarast, om den skall kunnabibehållas i provinsens flora. Den tidigare kända lokalen påSkaftö gick ut redan efter några års ohävd.

B
Brosn; Övre Källevik
omkr300 ex
1996
OHo&SGe


ca200 ex
1998
OHo


Dianthus armeria saronsnejlika,knippnejlika
Relativtmånga lokaler är ännu kända i Bohuslän, menmånga av dem hotas av igenväxning då gammal hävdupphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas igod tid före blomningen i augusti, eller alternativt påsenhösten.

V
Askimsn; Järkholmen
15+ca15 ex
1997
ELj


11+ca10 ex
1998
ELj


Göteborgsd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca80 ex
1995
ELj&IOl

B
Lyckesn; V om Tjuvkilsbågen
7-8ex
1997
HAn


Lyckesn; Älgön
ca40 ex
1995
ELj&HGr


Klövedalsn; vid Pilane gravfält
0ex
1997
IJo&ELj


0ex
1998
IJo– utgången?


Klövedalsn; SV om kyrkan vid landsv
ca200 ex
1997
IJo


ca100 ex
1998
IJo


Klövedalsn; Viks g:la by
ca25 ex
1997
IJo&ELj


ca10 ex
1998
IJo


Klövedalsn; N om Viks g:la by
3ex
1997
IJo0ex
1998
IJo


Bävesn; Esperödshemmet
5-7ex
1996
GJo


0ex
1998
GJo


Brosn, Ingeröd [ej = följande]
enst.ex
1995
SBe


Brosn, Ingeröd, vid trevägsskälet
6ex
1998
SBeNYLOKAL


Brosn; Brevik
15ex
1992
ELj


ca100 ex
1998
SBe


Brosn; Lännestad, norr om Brevik
20-30ex
1995
SBe


Askumsn; Dödvik
15ex
1995
EBl&SBe


15ex
1998
EBl&SBe


Askumsn; Håle
3ex
1990
SBe


Askumsn; Vägga Nordgård
3ex
1997
OHo


15ex
1998
OHo


Kvillesn; Hamn
2ex
1997
OHo


22ex
1998
OHo


Kvillesn; Jore, Sältan
52ex
1998
OHoNYLOKAL


Diphasiastrum tristachyum cypresslummer
Deenda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit irelativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3)sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

V
Angeredsn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca3000 ex
1996
RGa&ELjmfl


ca2500 ex
1998
RGa


Angeredsn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
5ex
1996
RGa&ELjmfl


5ex
1998
RGa


Angeredsn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca150 ex
1996
RGa&ELjmfl


ca200 ex
1998
RGa


Erucastrum gallicum kålsenap
Uppträdermestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, men synes ha en fastförekomst i Öckerö sn, fastän ingen enskild lokal blirsärskilt långlivad. Vid Söö-sund på Fotö harden dock anträffats flera olika år, men också saknatsdessemellan.

V
Askimsn; Gåsmossen
8ex
1996
IBe&EAn;ELj

B
Öckerösn; Fotö vid Söö-sund
ca60 ex
1997
ELj


Öckerösn; Öckerö vid Hjälvik
1ex
1998
ELj


Euphorbia exigua småtörel
Ingaaktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad
Artenhar definitivt försvunnit från Göteborg, men i gengäld haren ny, rik förekomst upptäckts på Smögen. Se vidareSundqvist 1998 (Vrivrånge 11(2): 19-20).

V
Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
0ex
1997
ELj


0ex
1998
ELj

B
Smögensn; Kleven, Kaptensstugan
ca500 ex
1998
BSuNYLOKAL


Galeopsis angustifolia kalkdån
Förekommerhuvudsakligen inom området kring de stora skalbankarna vid Uddevalla.

B
Uddevallasd; Timmermansgatan
ca300 ex
1997
GJo


ca200 ex
1998
GJo


Uddevalla;S cementfabr på Havskuren
ca20 ex
1997
GJo


ca20 ex
1998
GJo


Bävesn; vid jvgbron över Bäveån
ca30 ex
1992
GJo


Bävesn; Bräckebankarna
1000-talsex
1997
GJo


1000-talsex
1998
GJo


Bävesn; Kuröds ind.omr.
100-200ex
1995
GJo


Geranium lanuginosum brandnäva
Ingalokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven för Bohusläneller Göteborgsområdet.

Geranium palustre kärrnäva
Ingaaktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
Enstationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats.Växten har dock funnits där länge.

B
Morlandasn; Hålta trädgård
ca25 ex
1998
TMaNYLOKAL


Glaucium flavum strandvallmo
Artenförekommer numera endast i Bohuslän inom Sverige. På grund avmånga lokalers svårtillgänglighet är vårkännedom om statuspraesensofullständig. Arten har dock under den senaste sommaren blommat upppå ett sällan skådat sett på många av debesökta lokalerna.

B
Öckerösn; Öckerö, NV om Hjälvik
22+ca80 ex
1997
ELj


32+ca150 ex
1998
ELj


Öckerösn, Hyppelns S-spets
48+40ex
1995
ELj&SSv


Lyckesn; Högön
5+20-25ex
1997
HAn


ca20 ex
1998
HAn


Lyckesn; Vannholmarna
15+36ex
1997
HAn;PDb


52ex
1998
HAn


Klövedalsn; Mittsundsviken (Björnsh.)
6+38ex
1997
ELj&IJo


12+15ex
1998
ELj&IJo


Kungshamnsn; Kungshamn, skräpmark
1ex
1998
BSuNYLOKAL


Malmönsn; Dödvik
1ex
1998
EBlNYLOKAL


Askumsn; Keö
1ex
1996
EBl


Svennebysn; Tångebacken
12+ca60 ex
1997
OHo&ELj


16+ca70 ex
1998
OHo


Kvillesn; Lyngö, SÖ viken
1ex
1995
TGa


Tanumsn; Ulmekärrssand, Munksund
0+2ex
1996
ESa


7+8ex
1998
PSc


Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
0ex
1997
ELj&OHo


Tanumsn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
1ex
1997
ELj&OHo


Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
2+5ex
1997
ELj&OHo


ca15 ex
1998
KEm


Tanumsn; blockstrand SV Gullbringa
3+ca110 ex
1997
ELj&OHo


Tanumsn; Viken
4ex
1997
YNo&ELj


Tanumsn; Trossö, Tefatudden
3ex
1998
KEmNYLOKAL


Tanumsn; Trossö, vägkant
ca10 ex
1993
ELj&MAr


0ex
1998
ELj&FAs


Tanumsn; Kalvö, Tången
9+21ex
1998
OHoNYLOKAL


Tanumsn; Kalvö, innanf. L. Grundskär
1ex
1998
OHoNYLOKAL


Tanumsn; Lindö, V. Felh., S Örnek.
20+106ex
1997
OHo


114+121ex
1998
OHo;ELj&FAs


Tanumsn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
0+26ex
1997
OHo


9+52ex
1998
OHo;ELj&FAs


Tjärnösn; Lilla Arsklåvet
“finns“
1993
NPi


ca20 ex
1998
HDa


Tjärnösn, Kockholmen
2ex
1996
JEv


52+“flera“ex
1998
JEv;HDa


Gypsophila muralis grusnejlika
Påbåda de lokaler som påträffats utgöres grusnejlikan av“trädgårdstypen“, som bl.a. skiljer sig från“vildtypen“ genom större och mera intensivt färgadeblommor.

V
Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
0ex
1997
ELj


0ex
1998
ELj

B
Tossenesd; Bovallstrand, torget
ca5-10 ex
1998
ANk


Herminium monorchis honungsblomster
Förekomsternasynes vara beroende av bete eller slåtter; om hävden upphörminskar de snabbt.

B
Klövedalsn; Alviken
ca50 ex
1997
IJo


ca40 ex
1998
ELj&IJo


Tanumsn; Lerholmen (Ö om Viken)
6ex
1997
YNo;ELj


5ex
1998
KEm


Tanumsn; Kalvö, Brokilen
2ex
1997
OHo


15ex
1998
OHo


Tanumsn; Lindö, V. Felholmen, vid vg
2ex
1997
OHo


22ex
1998
OHo


Tanumsn; Lindö, Lindöbukten i Ö
2ex
1997
OHo


19ex
1998
OHo


Lursn; Resö, Kopparviken
ca500 ex
1996
KEm


ca250 ex
1998
KEm;ELj


Tjärnösn; Tjärnö i NV
1ex
1988
MLi


Tjärnösn; Lindholmen
118ex
1996
JEv


121ex
1998
JEv;HDa


Tjärnösn; Sydkoster, Nästången
13+5ex
1996
ELj


13+7ex
1998
IBemfl


Hieraciumcaespitosums. lat. ängsfibbla
Ingaaktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv
Denenda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofastbestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan längenedlagda järnvägshållplatsen.

V
Partillesn; Bokedalen f.d. hpl
omkr200 ex
1997
ELj&RDa


omkr300 ex
1998
ELj&RDa


Hypericum humifusum dvärgjohannesört
Påden enda aktuella lokalen är läget fortsatt gott, bara vädretär vackert ses många små gula stjärnor i beteshagen.Ytterligare eftersökande i Resteröd och Forshälla, därarten förr funnits vore mycket önskvärt.

B
Tossenesn; Ävja
100-talsex
1997
EBl&ELj


100-talsex
1998
EBl&SBe


Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många(knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd,Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från början av1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare utom iRomelanda, där RGa gjort en stor insats under 1998, varvid artenåterfanns även i Solberga. Äldre uppgifter finns ävenfrån Partille, Nylöse, Västerlanda och Ödsmål snr.Utanför vårt område finns i Sverige endast en lokal i Hallandoch en i Småland (den senare kulturspridd med timmer).

B
Solbergasn; Törresröd, SV om Håvatten
0+20ex
1998
RGaNYLOKAL


Jörlandasn; Håvatten, vid N-ändan
fåex
1995
HGr&HPa


Romelandasn; 400 m NO Springebacken
15+35ex
1998
RGaNYLOKAL


Romelandasn; Övre Långvatten i SV
15+5ex
1997
RGaNYLOKAL


Romelandasn; Övre Långvattens V-spets
3+1ex
1998
RGaNYLOKAL


Romelandasn; 300 m VSV Stensås
0+5ex
1998
RGaNYLOKAL


Romelandasn; 250 m NO Stensås
0+11ex
1998
RGaNYLOKAL


Romelandasn; St. Björkärrs N strand
ca5 ex
1996
ELj


Romelandasn; 200 m SV tp Timmerv:n
0+2ex
1998
RGaNYLOKAL


Romelandasn; 550 m NV tp Björkärr
1+3ex
1998
RGaNYLOKAL


Romelandasn; 400 m NNV tp Björkärr
1+8ex
1998
RGaNYLOKAL


Romelandasn; 75 m NV Stenstugan
4+6ex
1998
RGaNYLOKAL


Ucklumsn; V om Svalsjön
ca140 ex
1996
ELjmfl


Hjärtumsn; Kroksvattnets SÖ-ända
20+0ex
1998
ELjmfl


Hjärtumsn; Lille-Väktors Ö-sida
1+ca30 ex
1998
ELjmfl


Tossenesn; Platserna (NV Stubberöd)
ca200 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca200 ex
1998
OHo


Tossenesn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca100 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca100 ex
1998
OHo


Isolepis setacea borstsäv
Artenvisar en vikande tendens på sina återstående lokaler, menförhoppningsvis finns det flera, ännu oupptäckta lokaler iBohuslän. En art att krypa efter under 1999!

B
Lyckesn; Älgön
ca10 ex
1996
ELj&OHo


Stenkyrkasn; Skälebacken
2ex
1997
ELj&IJo


Skaftösn; Stockevik
0ex
1997
GJo– utgången ?


0ex
1998
GJo– utgången !


Lathyrus tuberosus knölvial
Artenrapportades 1998 oväntat från två nya lokaler. I Kville hardock förekomsten visat sig vara känd sedan gammalt, men den har ejkontrollerats förrän nu.

B
Solbergasn; Södra Aröd
ca10 ex
1998
NCr&RCrNYLOKAL


Kvillesn; Hamburgsund, Katteklåvan
ca30 ex
1998
VGi&OHoNYLOKAL


Lavatera thuringiaca gråmalva
Förekommeralltfort ohotad på sin enda lokal, som dock ligger mycket närabebyggelse.

B
Håbysn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1ex
1997
ELj


1ex
1998
ELj


Luzula sylvatica storfryle

V
Göteborgsd; Bot Trädg (ej odlad)
ca5 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj


Malva pusilla vitkattost
Artenförefaller inte vara långlivad på sina lokaler; denförsvinner snart igen efter upptäckten.

V
Styrsösn; mln k:an o Halsvik, hus 218
ca5 ex
1997
BHe&ELj

B
Morlandasn; Slätthult
1ex
1998
TMaNYLOKAL


Tegnebysn; Boxvik
0ex
1997
GJo


Askumsn, V. Rörvik
0ex
1997
EBl


0ex
1998
EBl– utgången !


Tanumsn; Otterön
ca10 ex
1992
ELj,OHo&YNo


Mertensia maritima ostronört
Artenförekommer numera endast i Bohuslän och på en lokal i Hallandinom Sverige. På grund av många lokalerssvårtillgänglighet är vår kännedom om statuspraesensofullständig, men det synes vara ställt utom allt tvivel att artenminskat starkt. Fler lokaler bör kontrolleras 1999!

B
Öckerösn; Rörö, SV blockstranden
26ex
1997
UJo


26ex
1998
UJo;ELj


Klövedalsn, Björholmen, udde i SV
0+2ex
1997
IJo


0+1ex
1998
IJo– här utdöende


Lysekilsd; Stångholmen
2ex
1988
BMo


Lysesn; Kornö kalv
1+ca10 ex
1996
EBl


Svennebysn; Valön
1ex
1995
OHo


Kvillesn; Vrakholmen
10ex
1995
EBl


Tanumsn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
7+3ex
1997
ELj&OHo


Tanumsn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
15+2ex
1997
ELj&OHo;VGi


ca10 ex
1998
KEm;OHo&VGi


Tanumsn; vid Grötet N om Gullbringa
1ex
1997
ELj&OHo


Tanumsn; Långeskär, bukten i SV
22ex
1996
BRo&OHo


ca20 ex
1998
KEm


Tanumsn; Långeskär, bukten i NÖ
2ex
1998
KEmNYLOKAL


Tanumsn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
2+1ex
1997
OHo


2+1ex
1998
OHo;ELj&FAs


Tjärnösn; Kockholmen
7ex
1997
KÖb


7ex
1998
HDa


Tjärnösn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
“finns“
1995
NPi


Tjärnösn; Ramsö, V sidan
2ex
1996
EBl


Tjärnösn; Ramsö, nära hamnen
15ex
1996
KÖb


Tjärnösn; Nordkoster, NV Basteviken
0ex
1994
ELj&JEv– utgången ?


Tjärnösn; Nordkoster, SV Basteviken
1+ca3 ex
1997
EAn&IBe


5+10ex
1998
IBemfl


Onobrychisviciifolia esparsett
Ingaaktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs
Artenhar minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen, menär troligen även förbisedd. Flera lokaler torde gå attåterfinna.

V
Rådasn; Yxsjön
någram2
1994
ABe

B
Askumsn; Ramsviksl., Grosshamn
ca5 m2
1997
EBl&KMa


Askumsn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe


Kvillesn; NV om Hamn
10-20m2
1997
OHo


5m2
1998
OHo


Kvillesn; Grunnevatten
1ex
1998
INoNYLOKAL


Mosn; Skallerödsjön
“rikligt“
1998
KEmNYLOKAL


Pimpinella major storbockrot
Ingaaktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Ingaaktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate
Enoroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sigför denna art. De två senaste åren har endast ett fåtalexemplar kunnat hittas i en av de två små karpdammarna intill denstörre sjön. Ingen påfallande förändring har förövrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation.

V
Tuvesn; St. Holmsdammen
ca10 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj


Ranunculus arvensis åkerranunkel
Ingaaktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros
Västkustrosenhar kontrollerats noggrant under året som gått och dessutom hartvå nyfynd gjorts. Båda är av stort intresse; det iSpekeröd ligger i ett helt nytt område, medan det i Mycklebybefin-ner sig inom ett tidigare känt utbredningsområde därarten dock på 1990-talet eftersökts förgäves.

B
Spekerödsn; nära Ålevatten
1ex
1998
YEl&MElNYLOKAL


Vallasn; Almön, åt Almö sund
ca35 ex
1997
ELj;EBl


ca35 ex
1998
ESa;ELj


Vallasn; Almön, N spetsen
1ex
1994
EBl&ANk


1ex
1998
ESa


Vallasn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1ex
1994
EBl&ANk


1ex
1998
ESa


Norumsn; St. Askerön, N om Fiskevik
1ex
1994
ELj,AAn&HRe


1ex
1998
ESa


Ödsmålsn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1ex
1994
HAnmfl


Mycklebysn; Goddalen [ej“Grindskog“]
1ex
1998
OMoNYLOKAL


Rörasn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
2ex
1997
ESa


2ex
1998
ESa


Rörasn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
2ex
1997
ESa


2ex
1998
ESa


Rörasn; Henån, “mln Henån o Rödbgt“
2ex
1997
ESa;ELj


2ex
1998
ESa;ELj


Rörasn; Henån, Lövåsvägen 7
1ex
1997
ESa;ELj


1ex
1998
ESa;ELj


Torpsn; Nöteviken, Nöteviks gård
4ex
1994
ESa&ELjmfl


6ex
1998
ESa


Torpsn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2ex
1994
ESamfl


2ex
1998
ESa


Rubus muenteri grönbladsbjörnbär
Lokalenifråga är den enda kända i västra Sverige; övrigasvenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhult och Fliserydi östra Småland.

V
Bergumsn; nära kyrkan
12ex
1997
ELj


11ex
1998
ELj


Salvia verticillata kranssalvia
Endasti Svenneby synes förekomsterna vara något så när stabila.

B
Tossenesn; Hunnebostrand
3ex
1997
SBe


Svennebysn; Heestrand samhälle
ca30 ex
1997
OHo&ELj


ca50 ex
1998
OHo


Svennebysn; Tångebacken, Grönelid
10ex
1997
OHo&ELj


10ex
1998
OHo


Valerianella dentata sommarklynne
Ingaaktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigtkungsljus
Artensynes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots attden är en bienn.

V
Göteborgsd; Gamla Älvsborg
ca5 ex
1997
ELj


ca5 ex
1998
ELj

B
Resterödsn; Ulvesund
5-6ex
1997
GJo


2-3ex
1998
GJo


Uddevallasd; Stadshuset
10-15ex
1998
GJoNYLOKAL


Uddevallasd; Fridhemstippen
2ex
1997
GJo


2ex
1998
GJo


Uddevallasd; Rävgiljan
2ex
1997
GJo


2-3ex
1998
GJo


Uddevallasd; Kasen, vid jvg
ca10 ex
1998
GJoNYLOKAL


Herrestadsn; Kärranäs
10ex
1997
GJo


ca10 ex
1998
GJo


Herrestadsn; Sörvik
10-15ex
1997
GJo


ca200 ex
1998
GJo


Högåssn; Ulveviken
ca5 ex
1995
ELj


Fosssn; Stale
1ex
1998
SBeNYLOKAL


Svarteborgsn; Aspens sydspets
1ex
1998
SBeNYLOKAL


Svarteborgssn; Dingle stn
ca100 ex
1997
ELjmfl


ca100 ex
1998
ELjmfl


Vicia villosa luddvicker
Ingaaktuella lokaler är kända.

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Ingaaktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromuspseudosecalinus spädlosta
Förekomsternapå Tjörn är de enda kända aktuella i Norden; närmastenu levande finns på de Brittiska öarna. Dessa lokaler ärdessutom sannolikt de enda kända i naturlig miljö i hela världen!
B
Stenkyrkasn; NV om Häle mosse
ca1500 ex
1997
ELjmfl


ca1000 ex
1998
ELj&IJo


Stenkyrkasn; SV om Häle mosse
ca500 ex
1997
EBl!mfl


Carex binervis hedstarr
Utompå Nordkoster har arten blott anträffats som tillfälligbarkinkomling i Värmland.

B
Tjärnösn; Nordkoster, inre delen
0ex
1994
HAn&ELjej återfunnen


Chaerophyllum aromaticum doftkörvel
ILandvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få iSverige.

V
Landvettersn; järnvägsstationen
ca10 ex
1997
ESa


ca10 ex
1998
ESa;ELj


Digitalispurpureanorvegica vildfingerborgsblomma
Dengenuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litet område inorra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna, Bärfendal ochKville snr. Redan under 1997 gjorde Evastina Blomgren närmare studier avartens förekomst och under 1998 specialinventerades arten, varvid totalt32 lokaler påträffades: två i Bottna, två iBärfendal och de övriga i Kville. Samtliga kända lokaler ärbelägna inom en cirkel med radien 1 km! I Bottna påträffadesäven några populationer av förvildad ‘hortensis’-fingerborgsblomma,men dessa har inte medtagits nedan. Inom ramen för projektet besöktesäven Bornöarna i Gullmarn, där vild fingerborgsblomma sedangammalt uppgivits, men där påträffades blott rikligtförvildade bestånd av ‘hortensis’-typenpå Lilla Bornö. Vid Bokeskogen i Skredsvik sn har vildfingerborgsblomma också uppgivits under sommaren (GJo), men det ärännu inte säkert om det där rör sig om ‘norvegica’eller ‘hortensis’.Det är också oklart om någon förekomst avfingerborgsblomma i norra Halland kan avse den vilda typen.

B
Bottnasn; St. Gillingsmarken i NÖ (1)

1990t
ELj


7ex
1997
EBl


ca80 ex
1998
EBlmfl


Bottnasn; Ö om St. Gillingsmarken (5)
1+1ex
1998
EBlmfl NYLOKAL


Bärfendalsn; NÖ om Storskogsm. (1)
1ex
1998
ELjNYLOKAL


Bärfendalsn; Linddalen, Trappen (2)
26ex
1998
RGamfl NYLOKAL


Kvillesn; Utgårds gård i N (1)
ca50 ex
1998
EBl&ELjmfl


Kvillesn; U., mln Rävbgt o Husbgt (2)
ca25 ex
1998
EBlmfl NYLOKAL


Kvillesn; Kindlycke, ovan gd (0)
3ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; S om Kindlycke vid backe (1)
5ex
1996
ELj


0+1ex
1997
EBl


2+4ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; S om Kindlycke, hygge i V (2)
ca30 ex
1997
EBl


?ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; S om Kindlycke, hygge i Ö (5)
ca20 ex
1997
EBl


?ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; S om Kindlycke, bergbrant (6)
2+ca10 ex
1998
ELjNYLOKAL


Kvillesn; S om Kindlycke, hällmark (7)
30+ca50 ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; S om Kindlycke, hygge i N (8)
ca120 ex
1998
ESaNYLOKAL


Kvillesn; stig SÖ om Kindlycke (11)
?ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; backe SÖ om Kindlycke (9)
2+ca5 ex
1998
ELjNYLOKAL


Kvillesn; Kindlycke, stigkrön mot R. (3)
2+ca20 ex
1997
EBl


0ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; Kindlycke, lycka SV R. (10)
21+ca30 ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; Kindlycke, Storskogen (4)
ca150 ex
1997
EBl


ca120 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; Bodeland, Ö om Kindlycke (2)
100-talsex
1998
ESa&SSvNYLOKAL


Kvillesn; Bodeland, väg NV om R. (1)
2+0ex
1998
ELjNYLOKAL


Kvillesn; skogsväg NV om Rönn. (12)
53+ca75 ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; hage NNV om Rönningen (9)
65+ca100 ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; Rönningens gård, bryn (8)
5+ca10 ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; Rönningens skog vid stig (1)
ca90 ex
1997
EBl;ELj&OHo


23+ca40 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; brant SV om Rönningen (11)
4+ca10 ex
1998
ELjNYLOKAL


Kvillesn; vid lyckan SV om Rönn. (2)
1+ca20 ex
1997
EBl


31+ca50 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; hygge S om Rönningen (3)
3+ca40 ex
1997
EBl


ca200 ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; glänta S om Rönningen (10)
19+ca25 ex
1998
ELjmfl NYLOKAL


Kvillesn; markväg S om Rönningen (4)
0+5ex
1997
EBl


2+0ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; stig SSÖ om Rönningen (5)
0+1ex
1997
EBl


6+1ex
1998
ELjmfl


Kvillesn; klipphyllor SÖ om Rönn. (6)
5+14ex
1997
EBl


Kvillesn; skog ovan Rönn. i ÖSÖ (7)
0+2ex
1997
EBl


Elytrigiaatherica styvkvickrot
Artenpåträffades som nyförSverige(på en naturlig lokal) under sommaren. Bestämningen ärännu ej fullt säker, men den slutliga kontrollen får väntatill sommaren. Växten tas dock upp redan här för att fästauppmärksamheten på den.

B
Tjärnösn; Tjärnö, Fridhem
ca20 ex
1998
HDa!;ELj NYLOKAL


Nymphaea albassp. occidentalis atlantnäckros,smånäckros
Växtenifråga är känd från totalt tre lokaler i Sverige, en iHalland och två i Bohuslän. Flera torde dock gå attuppspåra i småsjöar nära havet om man hållerögonen öppna efter påfallande småblommiga vitanäckrosor.
(Ommisstänkta näckrosor påträffas – samla tvåblommor, klyv den ena på längden och den andra på tvärenoch pressa dem så att fruktämne resp. märkeskrans syns. En godbild finns i Lids flora!)

B
Öckerösn; Ussholmen, i större hällkar
ca60 ex
1997
ELj


ca60 ex
1998
ELj


Lysesn; Blötan (= V om Tjärnskogen)
ca10 ex
1998
EBl&SBe!NYLOKAL


Osmundaregalisssp. hibernicained. hedsafsa
Endakända lokaler i Sverige. Förekommer närmast på norskaVestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiska öarna.

B
Klövedalsn; Herrön, Rockenabben
5ex
1996
ELj&IJo


Klövedalsn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca40 ex
1996
ELj&IJo


Gullholmensn; St. Hermanö, Långekil
ca80 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, Ö Långekil
ca5+2 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, Stenvik
ca10 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, H. huvud
ca100 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmensn; St. Hermanö, S Djupvik
ca4 ex
1997
GOl1998
GOl


Polygonum avicularessp. excelsiusined. stolttrampört
Dennaväxt är såvitt känt en nordisk endem – endastkänd från Bohuslän och Norge.

B
Gullholmensn; St. Hermanö, Långekil
ca60 ex
1997
ELj


Tjärnösn; S. Öddö, NV delen
ca20 ex
1996
ELj


Tjärnösn; N. Öddö, Stigkilen
2ex
1997
ELj


Tjärnösn; Sydkoster, Långevik
“få“
1998
IBemfl NYLOKAL


Tjärnösn; Nordkoster, Ö-udden
“många“
1997
IBemfl NYLOKAL


“få“
1998
IBemfl


Polygonum raiissp. raii sandtrampört
Endakända svenska lokal. Förekommer närmast på Jylland(på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna. Dök av allt att dömaendast upp tillfälligt på denna lokal.

B
Tanumsn; Hällsö
1ex
1995
ELj!&HGr


0ex
1997
ELj&OHo


Ranunculus ficariassp. fertilis storsvalört
Endakända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland. Saknargroddknoppar men sätter frukt.

B
Brosn; Näverkärr, i “storskogen“
ca15 ex
1995
ELj&MAr


Rubus loehrii bergumsbjörnbär
Lokalenär den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast iNiedersachsen. Beläggmaterial är determinerat av prof. Heinrich E.Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 mfrån Rubusmuenteri-lokalen.

V
Bergumsn; nära kyrkan
3ex
1997
ELj


4ex
1998
ELj


Taraxacumobtusilobum “sexmaskros“
Endakända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten ärden enda kända normalsexuella Taraxacum-arteni Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locusclassicusförstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplatsvid Långedrag i Västra Frölunda sn. Den finns dock kvarpå en annan, gammal lokal i Änggården (nära BotaniskaInstitutionen!). Här hotas den dock av rensning och konkurrens med andraogräsmaskrosor.

V
Göteborgsd; Änggården vid Storängsg.
ca5 ex
1997
ELj


ca6 ex
1998
ELj


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1998
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg