Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1994
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän 1994

B = Bohuslän, V = Västergötland (socknar vilka ingår i Göteborgs och Bohus län)


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Aethusa cynapium ssp. agrestis LITEN VILDPERSILJA
Ej känd av Fries 1945 och 1971.
Ingalokaler är kända.

Ajugagenevensis KRITSUGA
Tvålokaler (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTEUPPGIFT: Lundby sn, Arendal 1905; Lyse sn, Långeviken 1930-38.

Anthemiscotula KAMOMILLKULLA
Mångenstädesi södra halvan av länet (Fries 1945)

VAskimsn, Krokegården 1ex1992SOStillfälliglokal
BLyckesn, Bremmenäs by
1931HFries(AHG VI:33)

(=Bremnäs)
5-6ex1965HA

d:o
1000-talsex1991ELj

d:o
1000-talsex1992ELj

d:o
1000-talsex1993HA

d:o
ngtfärre ex1994HA
Strax efter återupptäckten omkr. 1965 (HA) fanns här 5-6 ex.Markägaren underrättades och tog hänsyn till arten påväxtplatsen. Tidigare endast i vägdike, på senare år harden ökat och växer i åkerkant, traktorväg och ute pååkrar inom samma jordbruksfastighet. Grödor som odlas är havre,blandsäd och vall. Fröreserven är mycket god. Åretsnågot sämre utfall beror troligen på att det är en nymarkägare, som brukar jorden mer intensivt och konstgödslar. -- Avtalom upphörande av användning av handelsgödsel torde träffasomgående.

Artemisiastelleriana SANDMALÖRT
Enlokal i Tanum (Fries 1945).

BTanumsnca7 ex 1992ELj,YN

d:oca4 ex 1993YN,ELj

d:oca4 ex1994YN
Kändfrån Tanum sedan början av 1900-talet (belägg Växtbio,Uppsala), numera utgången i Skåne (1952) och Halland och ärdärmed landets enda lokal. Återupptäckt 1992 av ErikLjungstrand. Antalsuppgifterna avser plantor eller plantgrupper, vilket ärsvårt att tyda: 4 “exemplar“ eller ett enda ex med 4 grupper?

Botrychiumsimplex DVÄRGLÅSBRÄKEN
Enlokal i Tanum (Fries 1945), i Lysekil och Tjärnö (Fries 1971).
SENASTEUPPGIFT: Eftersökt vid ett flertal tillfällen mycket noga på detre kända lokalerna (Fries 1971) av JC, YN och ELj:

BLysekilsn, Trötemyrsvägen 1967GunnarGustafsson

d:o1992senasteftersökt, ej återf. Lokalen bebyggd!

Tanumsn, Havstensund 1926TheSvedberg

d:o1990och 1992senasteftersökt, ej återf.

Tjärnösn, Sydkosterpubl.FriesA. Friesendahl

d:o1992senasteftersökt, ej återf.

Bromuscommutatus BRINKLOSTA
Tillfälligpå ca 15 lokaler i hela länet (Fries 1945 och 1971). Inga aktuellalokaler är kända.
SENASTEUPPGIFT: Angered sn, Agnesbergs kvarn, 1954.

Bromuslepidus FINLOSTA
Åttalokaler, troligen tillfälligt (Fries 1945). Inga aktuella lokaler ärkända.
SENASTEUPPGIFT: Örgryte sn, banvall vid Örgryte gamla kyrka, 1939.

Bromusracemosus ÄNGSLOSTA
Mångenstädesi södra delen av länet upp till Uddevalla. Inhemsk åtminstonepå havsstränder (Fries 1945). Inga aktuella lokaler. Arten skallspecialinventeras 1995.

Centaureanigra SVARTKLINT
Funnen på ett fåtal lokaler (Fries 1945 och 1971). Mest tillfällig.

VGöteborg,Änggårdsbergen fåtalig1987ELj

d:o
1993ELj, lokalen (1) ej återf.
De gamla lokalerna uppgivna i Fries 1971 är ej kontrollerade. Möjligenär Torp-lokalen (Folke Lundberg 1967) kvar? Troligen är allaövriga göteborgslokalerna borta!

Chenopodiumvulvaria STINKMÅLLA
Flerstädes
från Göteborg till Kungälv, obeständig (Fries 1945 och1971) Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTEUPPGIFT: Örgryte sn, Delsjöupplaget, 1960.

Halimioneportulacoides PORTLAKMÅLLA
Nyeller återupptäckt art för Sverige 1991. Tidigare sannoliktpå Ven och Helsingborg ca 1750 (Leche) och på Öland ca 1810(Hultén).

BTossenesn, Bottnafjorden 1ex1991EB,SB!

d:o1ex1992EB,SB

d:o1ex1993EB,SB

d:o1ex1994EB,SB
Askumsn, ö s. om Kungshamn 1ex 1993JA!det. EsB och SB. Stort ex med rik fruktsättning!

d:o1ex1994EB,SB
Askumsn, Grosshamn1ex 1993AN!ett ungt ex., blommande.

d:o1ex1994EB,SB Se även SBT 1992:61-62 och Vrivrånge okt 1993 (nr 1)Sotenäsets flora 1994.

Hordeumsecalinum ÄNGSKORN
Tillfälligpå två lokaler (Fries 1945). Inga aktuella lokaler ärkända.
SENASTEUPPGIFT: Göteborg, Gullbergsgärde 1925.

Ilexaquifolium JÄRNEK
Svensktprimärfynd i Askum sn, Vägga, 1 ex. 1823 (C. Linderot) publ. 1824(Wikström), vilket var utgånget ca 1830 enl. Areschoug 1835, publ.1837 (Fries 1945).

VAskimsn1ex ca1960 ejkvar! Bo Ljungstrand

Seför övrigt Askims Hembygdsförenings Årsskrift 1994 sid. 7!
BStenkyrkasn, Mölnebo, Lyckorna1ex1940KurtArvidsson

d:o1ex1959KE!se BN 1960:340. “intet tyder på, att Ilex härplanterats“. Numera naturminne (lokalen =“Rönnäng“)

d:o1ex1987ELj,även 1991 och 1992
d:o1ex 1993ELjkontroll: ett mycket gammalt exemplar -- med gamla stamrester --därför tolkad som spontant. Växer i god miljö och lokalenär mycket lik västnorska Ilex-lokaler.

Morlandasn, Morlanda säteri1ex 1994RI(förvildad?)

Sef ö R. Ivarsson: Naturen på Orust. Orust Sparbanks minnesskrift.Tanumsn, Väderöarna1ex 1994muntl.,ej koll. (spontan?)

Illecebrumverticillatum GLIMMERÖRT
Endaområdet i Sverige med som mest fyra mycket närbelägna lokaler;sedan 1951 (Fries 1971).

VFässbergsn, Lunnagården (lokal 1) 1951(30/8)Svante Sunesson (BN 51:404)

d:o1964SS,senaste observationen!
d:o1973SS,utgången!
d:o1994ELj,1986 -1994 årligen eftersökt, utan resultat.

Fässbergsn, Lunnagården (lokal 2)1960(25/9)SS (BN 61:111)
d:o1964SS,senaste observationen!
d:o1973SS,lokalen spolierad pga granskogsplantering.

d:o1987ELj,även 1990, utan resultat
d:o1992ELj,lokalen är definitivt spolierad.

Askimsn, N om Varpemossen, nära Sisjöbäcken (lokal 3omkr. 1960 KE!Opublicerad uppgift (belägg GB!).
d:o1992ELj,eftersökt men ej återfunnen.

Fässbergsn, Lunnagården (lokal 4) 1984SS18/10, (SBT 1985:19)
   Den enda kvarvarande glimmerörtslokalen! Ett visst hot mot lokalen är en ridstig, om ridningen blir alltför intensiv. Viss upptrampning gynnardenna konkurrenssvaga art.
Lokalenföljes årligen sedan 1986 av ELj:
1986 84ex
1987 98ex
1988 ö100 ex
1989 ca30 ex
1990 ca10 ex
1991 ca5 ex
1992 ca20 ex
1993 ca15 ex
1994 ca10 ex

Kickxiaelatine SPJUTSPORRE
Sextillfälliga lokaler i Göteborg (Fries 1945). Inga aktuella lokalerär kända.
SENASTEUPPGIFT: Göteborg, Frihamnen, 1943.

Lactucaquercina KARLSÖSALLAT
Naturaliseradträdgårdsflykting från Göteborgs BotaniskaTrädgård (Gotlandsavdelningen!)

VGöteborg,Bot. Trädgårdens naturpark 4ex. 1994ELj
Lokalen känd sedan mitten av 1980-talet! och liknar Harz-lokalerna i Tyskland,där arten är en lundväxt!

Lathyrussphaericus VÅRVIAL
Enav Sveriges två kända lokaler, upptäckt på Brattön1921 (Thor Lundqvist) på klipphylla på öns sydsida (Fries 1945och 1971).

BSolbergasn, Brattön70ex1964HA

d:ofåex1965HA

d:o15ex1967HA

d:o34ex1968HA

d:o20ex1969HA

d:o2ex1970HA,igenväxning. Röjning begärs hos länsstyrelsen, menvägras!

d:o0ex1971HA

d:o0ex1972HA

d:o1ex1973HA

d:o24ex !1983HA

d:o3ex1984HA- sista observationen?

d:o0ex1985,86,87, 89, 92 och 93 HA, utgången?

d:o0ex1994HA,årligen görs kontrollbesök. Hyllan har buskat igen och tordedärmed som lokal för arten vara borta!

Leucorchisalbida s. str. VITYXNE (KLUBBSPORRE)
Påtre lokaler i länets södra del (Fries 1945 och 1971).

VHärrydasn, Rågdal1992ESoch Åke Karlsson, ej återfunnen, ohävd.
BUcklumsn, Sköllunga1990ELjej återf., num. ungskog och ohävd.

Västerlandasn, Torskogs bruk1945publ. Fries1945: “ej återfunnen i sernare tid“.
Troligen är arten utgången i länet!

Marrubiumvulgare KRANSBORRE
10lokaler i hela länet (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler ärkända. Vanligen tillfällig.

SENASTEUPPGIFT: Öckerösn, Grötö, 1937 - ej tillfällig lokal!

Angeredssn, Agnesbergs kvarn, 1953 - tillfällig lokal!

Menthax gentilis ÄDELMYNTA
Funnenpå ca 30 lokaler i länet (Fries 1945 och 1971).

VVästraFrölunda sn, Fiskebäck, ett mindre bestånd,1989UU!(belägg?) ELj foto
Växtplatsen spolierad 1990 genom utbyggnad av bussvändplats!

Misopatesorontium KALVNOS
Ejuppgiven i Fries 1945, känd från 14 lokaler (Fries 1971).

VAskimsn, Järkholmen 1ex.1994ELj
BRödbosn, mln Vedbacka o Oxhagen rikligt!1969SN(belägg GB)

d:o(=Jordfallsmotet, gamla E6)rikligt!1970-taletHA

d:o(=Jordfallsmotetca100 ex1986ELj

d:oca1000 ex1988HA,ELj

d:oca50 ex1991ELj

d:o30ex1992ELj

d:o10- 15 ex1994HA
Lokalenär en sprängstensbrant i anslutning till motorvägsmotet. Artenkräver blöt försommar.

Nepetacataria KATTMYNTA
Mångenstädesi hela länet (Fries 1945 och 1971). Flera lokaler, men ej känt om defortfarande är aktuella. Tillbakagående till utdöende.

BTanumsn, Lindö, 2 förek. vid gammal gård ca5 ex1993ELj,MA

d:oca15 ex 1994OH,ELj

Polygonumoxyspermum NÄBBTRAMPÖRT
Fyralokaler angivna i länet (Fries 1945). Eftersökt förgävespå samtliga gamla lokaler under 1992 års inventeringar medinriktning åt näbbtrampört (Lysekil, Lyse och Tanum).Året efter återfunnen på ny lokal!

BTjärnösn, Saltö 1ex. 1993EB!

d:o5ex. 1993ELjbesökte samma lokal strax efter fyndet.

d:oca50 ex. 1994ELj
Endakända västsvenska lokalen!

Potamogetontrichoides KNÖLNATE
Sex lokaler i Göteborg, Nylöse och Lundby (Fries 1945 och 1971). Efter en period under 1950-70-talen, då kunskapen om arten nästan varobefintlig, började efterforskningar göras. Arten är en avSveriges mest sällsynta växter, funnen på 7 platser iSkåne och 14 i göteborgsområdet. I Skåne är dennumera försvunnen, sedan dess enda stabila lokal (i Ö. Tommarp snpå Österlen) blivit förstörd genom igenväxning. Dettainnebär att göteborgsförekomsterna är de enda i landet!1994 är 14 lokaler kända, varav den förekommer på 6lokaler. Se Calluna 1993:1 och Vrivrånge 1994 (3), därnedanstående lokalnumrering är genomförd och visas påkarta! Erik Ljungstrand har följt arten sedan 1988.

Vlokal8 åf Gbg,Fattighusån (slussen)sparsamt1988ELj!återfynd


d:o1989


d:oca10 ex1990


d:oca51991


d:oca51992


d:o
1993lok.spolierad, muddring. ELj

lokal9 nyGbg,Vallgraven (fröhandeln) sparsamt1989ELj!

d:oca30 ex1990


d:o15ex1991


d:o40-50ex 1992


d:oca30 ex1993


d:oca10 ex1994

lokal10 ny Gbg,Fattighusån (Mariakyrkan) få(2-3 ex)1990ELj!


d:ofå(2-3 ex)1991


d:ofå(2-3 ex)1992


d:o
1993lok.spolierad, muddring. ELj

lokal11 nyGbg,Vallgraven (synagogan) ca5 ex1991ELj!


d:o20ex1992


d:oca10 ex1993


d:o
1994“ej eftersökt i rätt tid.

lokal12 nyGbg,Fattighusån (Stampbron) rikligt,ö 301991ELj!


d:ospars.ca 101992


d:o
1993lok.spolierad, muddring. ELj

lokal13 nyÖrgrytesn, Mölndalsån (Focus)ca5 ex1992ELj!


d:o2-3ex1993


d:o
1994“ej eftersökt i rätt tid.

lokal3 åfLundbysn och Göteborg, Kvillebäcken (Backaplan)“massvis“1927HFri AHG III:75


d:o1000ex!1991ELjmkt rikl blm


d:o1000ex!1992


d:o1000-tals1993


d:o1000-tals1994

lokal4 åfGöteborgoch Lundby sn, Kvillekanalen2-3ex1991ELj


d:o2-3ex1992


d:o1ex1994
Blokal14 nyBackasn, Tingstadca5 ex1994ELj!(ny för Bohuslän!)

Ranunculus acris ssp. friesianus PARKSMÖRBLOMMA
Någonosäker lokal i Gbg (Fries 1945). Tillfällig och kulturspridd medgräsfrö, vanligen i parkliknande miljöer, ibland vidvägkanter.
SENASTEUPPGIFT: Kungälv, Rollsbo-motet, vid motorvägsbygget, 1985, HA

Ranunculuscymbalaria BOHUSRANUNKEL
Sjulokaler i nordligaste Bohuslän - Koster och Hogdal (Fries 1945 och 1971).Två aktuella lokaler på småöar iKoster-skärgården, båda med rika förekomster! Ingen avdessa i Fries!

BHogdalsn, Lunnevik
1972B.Hallqvist (SBT 1985:326)

d:o
1991ELjm fl - ej återfunnen

Tjärnösn, Arholmenrikl.1970M.Lidén (SBT 1985:326 “stort bestånd“)

d:oc5001994ELJ,OH, MA m fl

Tjärnösn, Bockholmenrikl.?1980SOS

d:oca10001985BM

d:oc5001986JC

d:orikl.1987JC,TE

d:oc5001991JE,ELj, ES m fl

d:oc5001994ELj,OH, MA m fl

Rhinanthusserotinus ssp. apterus ÅKERSKALLRA
Flerstädesi hela länet, tillfällig (Fries 1945). Inga aktuella lokaler ärkända. Utgången pga andra brukningsmetoder.

Rosapimpinellifolia PIMPINELLROS
Sjulokaler: En lokal i Marstrand med den vilda formen pimpinellros och ytterligaresex lokaler för subspontan pimpinellros (Fries 1945 och 1971). Svensktprimärfynd i Marstrand, NÖ Koön, publ. 1864 (Neumann). Senastsedd på denna lokal i början av 1890-talet (Ernst Almquist).Förekommer tämligen vanligt som förvildad, medan den vilda artenär mycket sällsynt och i Danmark med namnet klittros. Enda aktuellalokalen i Sverige för denna är på Skaftö!

BSkaftösn, Gröderhamn1ex1985upptäcktav Svante Sunesson (belägg GB) Se SBT 1986:414!

d:o1ex1992ELj

d:o1ex1993ELj

d:o1ex1994ELj

Salviapratensis ÄNGSSALVIA
Ingauppgifter förekommer varken i Fries 1945 eller 1971. Tillfälliginkomling.

BJörlandasn, Ranebo lund1987ThomasFransson (belägg?)

d:o1991TFoch ELj, ej återf.! utgången!

Scandixpecten-veneris NÅLKÖRVEL
Åttalokaler, främst i Gbg (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler ärkända.
SENASTEUPPGIFT: Göteborg, Ringön, 1956.

Senecioerucifolius FLIKSTÅNDS
Enförekomst i Göteborg (Fries 1945).
SENASTEUPPGIFT: Lundby sn, Färjenäs, 1901 - 05.

Silenedichotoma GAFFELGLIM
Mångenstädesi hela länet i samband med vallodling (Fries 1945), “men har undersenare år blivit mindre vanlig“ (Fries 1971). Ingaaktuella lokaler är kända. Under 1930-50-talet ansedd som bofast.
SENASTEUPPGIFT: Bro sn, Nedre Källevik, antalex.?, 1965, Nils Fries

Stachysofficinalis HUMLESUGA (LÄKEBETONIKA)
Tvålokaler, förvildad (Fries 1945). Endast en aktuell lokal i modern tid.
SENASTEUPPGIFT: Askim sn, Gjutegården, ca 10 ex, 1990, SOS, förvildad?

Tephroserispalustris (Senecio congestus) KÄRRNOCKA
Enlokal i Fässberg (Mölndal) (Fries 1945). Inga aktuella lokalerär kända.
SENASTEUPPGIFT: Fässberg sn, kärr “mellan Fässberg(-s gård)och Frölunda“, 1836.

Tiliaplatyphyllos BOHUSLIND
Tvålokaler i Tjärnö sn (Fries 1945 och 1971). En tredje lokal iTjärnö sn,Tofterna, som var känd vid tiden för utgivningenav “Fries 1945“ och fridlystes som naturminne redan 1942, har ejpublicerats men finns som belägg i GB.
De tre gamla lokalerna:
1.Tjärnö sn, N. Öddö, Blötebogen, 1 ex. Lindeberg. Dettaträd borrades på 1890-talet och befanns då vara minst 1100år! Idag är således trädet minst 1200 år gammaltoch torde därmed vara Sveriges äldsta(?) träd!!! - Se foto i SBT1913:205 och STF årsskr. 1921:155-164 (inkl. nästa lokal).
2.Tjärnö sn, Sydkoster, Ekenäs, 1 ex. - Se N. Sylvén i SBT1913:204-208 och Sveriges Natur 1913:111-114.
3.Tjärnö sn, N. Öddö, Tofterna, 1 ex. S. Schiöler(tidigast 1922), belägg GB från 1925.

BLursn, N. Galtö1ex. Strömstadsinvent. 1991LennartStjern ej kontrollerad uppgift!

Tjärnösn, N. Öddö (tre lokaler):


Blötebogen1“uråldrigt träd“1852Lindeberg(belägg 1855 GB)

d:o1stort + 18 unga + 12 små1987ELj

d:o1stort + 22 unga + 43 små1988ELj

d:o1stort o gammalt + flera yngre 1991HA

d:o1stort o gammalt +många yngre (varav ett 10-tal fertila ungträd)1993ELj

Tofterna1exomkr.1925SeverinSchiöler belägg 1925 GB

d:o1gammalt/13 unga/22små1987ELj

d:o1gammalt/10 unga/65 små1988ELj

d:o1gammalt + flera unga1991HA

d:o1gammalt/ca 5 unga/flera småskott 1993ELj

Drängsviken(ny lokal)1gammalt träd1985ELj

d:o1gammalt / 5 små1987ELj

d:o1gammalt / 1 mindre1988ELj

d:o1gammalt / några yngre1993ELj

Tjärnö,Sydkoster, Ekenäs1gammalt träd1913Sylvén (publ.),belägg 1917 GB

d:o1gammalt / 13 unga / 62 småskott1987ELj

d:o1gammalt / 10 unga / 20-30 små1988ELj

d:o1gammalt / 2-3 unga / småskott 1991ELj,JE, ES m fl

d:o1gammalt / 2-3 ungträd / småskott 1992ELj

En anonym art är hybriden mellan lind och bohuslind, Tilia x vulgaris VILD PARKLIND som närmare borde eftersökas!


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemmagithago KLÄTT
Utbreddgenom hela länet, talrikast i göteborgstrakten, ej kändfrån tjugo socknar (Fries 1945), “numera pga förändringarinom jordbruket betydligt sällsyntare och till synes utgången i deflesta socknar“(Fries 1971). Endast en aktuell lokal känd.
BTjärnö sn, Sydkoster, Ekenäs (nära bohuslinden), 5 ex,1991, ELj, ES

Alopecurusmyosuroides RENKAVLE
Mångenstädes,främst i göteborgstrakten på många ruderatplatser (Fries1945). En aktuell lokal är känd. Tillfällig.
BBäve sn, Uddevalla hamn, 1 ex, 1992, GJ

Anthriscuscaucalis TAGGKÖRVEL
Tillfälligti Göteborg på två lokaler (Fries 1945). Tidigare fynd ärbåda från 1898, Gbg, Bergslagsbanan och Lundby sn,Färjenäs.

VLundbysn, NV om Rya skog, 5-6ex. 1993UU

d:outgången1994ELj

Lundbysn, Torslandaviken10.000-tals!1994BG,(belägg GB) meterhöga ex., täckande jordvallar på flera100 kvadratmeter!
BTossenesn, Hunnebostrand2ex1992AstridOlsson

Anthriscuscerefolium DANSK KÖRVEL
Sparsamt(15 lokaler) i hela länet, nordligast i Kville sn (Fries 1945 och 1971).Inga aktuella lokaler är kända. Tillfällig.
SENASTEUPPGIFT: Skaftö sn, Gåsevik, antal ex?, 1958.

Apiuminundatum KRYPFLOKA
Endastpå Tjörn och Orust (Fries 1945) samt Öckerö, St. och L.Ersvattnet (Fries 1971). Totalt nio lokaler. Lokalerna på Tjörn (4stycken) och på Orust (3) är okontrollerade. En aktuell lokalär känd i Öckerö socken.

BÖckerösn, Rörö, St o L Ersvattenrikligt!(karaktärsväxt!) 1968VG(inv. länsstyr.)

d:o(endast St Ersvatten)mktsparsamt1993 ELj

Arnoserisminima KLUBBFIBBLA
Trelokaler i göteborgsområdet (Fries 1945). Inga aktuella lokalerär kända. Tillfällig.
SENASTEUPPGIFT: Göteborg, Frihamnen, 1944.

Astragalusdanicus STRANDVEDEL
Enlokal: Havstensund (Fries 1945) är detsamma som “tvålokaler“ 1965 Peter Hallberg (Fries 1971). Fyra lokaler är hittillskända, varav den äldsta (Havstensund 1927, The Svedberg) nu ärutgången. Kvarvarande är:

lokal1: Viken- V om Kvarnekilen (från 1937),
lokal2: Lerholmenvid Viken - udde i Kvarnekilen (nyupptäckt 1988 YN) och
lokal3: S.Havstensund, Platsen, den s.k. Annex-lokalen (från 1927,återupptäckt 1990 av YN).
B
1988198919901991199219931994
Tanumssn, Viken, lok.1+2 1564410c2009553-400ex
Tanumssn, Havstensund, lok.3

2938c200410ejkoll.
För samtliga uppgifter svarar Yngve Nordhag. Se YN:s artiklar i SBT 1989:3 s.175-176 och SBT 1991:3 s. 201-205!

Atriplexlaciniata (A. sabulosa) SANDMÅLLA
Tresäkra fynd: inhemsk i Tjärnö sn (1943 primärfynd) ochtillfällig i Göteborg (Fries 1945) och inhemsk i Askim sn (Fries1971). Sandmållan är fortfarande kvar på primärlokalen!
Gamlafynd:

Askimsn, St. Amundön1ex1968IAndersson och M Neuendorf
Askimsn, St. Amundön1ex1979S-OStrandhede
Öckerösn, Rörö?1976ÅRosengren
Öckerösn, Hönö1ex1980-taletBAldén
Skaftösn, Ögården7-8ex1979SSunesson
Tjärnösn, Nordkoster, Basteviken1ex1943GDegelius

Aktuellafynd:
B

TjörnStenkyrkasn, Toftenäset, vik in.f. Toftö1ex1993IJ
OrustMorlandasn, Sollid, N om Edshultshall1ex1993RI
LysekilBrosn, Näverkärr, vid Ö Kalven1ex1993SB

Lysesn, St Kornö, innanför Korsviksskär9ex1993SB

Lysesn, St Kornö, vik rakt S samhället7ex1993SB

Lysesn, Metvik, S om Scanraff45ex1993

Lysesn, SV Träleberg, Siviks camping9ex1993BÖ,EB

Lysesn, Lysekil, Långeviks badplats6ex1993

Lysesn, vid NO Käringholmen2ex 1993ArneWallin

Lysesn, Fiskebäcksvik, V om lotsutkiken1ex1993SB

Lysesn, Halmsund, södra viken1ex1993SB

Lysesn, Skalhamn, vik V om Blötan2ex1993SB
SotenäsKungshamnsn, Mellanskär2ex1993EB,SB

Askumsn, Ramsvik, Tångevik1ex1993EB,SB

d:o3-4ex1994EB,SB

Askumsn, Ramsvik, Slävik2ex1993EB,SB

d:o3ex1994EB,SB

Askumsn, Ramsvik, Grosshamn1ex1993EB

d:o01994EB,SB

Askumsn, Ramsvik, Haby9ex1993AN

d:o01994EB,SB

Askumsn, Tryggö, S om fyren3 ex1993EB,SB

d:o01994EB,SB

Askumsn, Bua, barnkolonin2ex1993EB,SB

d:o01994EB,SB

Askumsn, Keö1ex1994EB,SB
TanumTanumssn, Grebbestad, camping Sövall1ex1993EB,SB

Svennebysn, Heestrand,Tångebacken1ex1993OH

Svennebysn, Heestrand, S om Tångeb.många1993OH
StrömstadTjärnösn, Saltö, Ängklåvbukten1ex1993EB,SB

Tjärnösn, Nordkoster (=Degelii lokal)10ex1994ELjm fl
Se för övrigt artikel i Vrivrånge, okt 1993 (=nr 1) sid. 3-5inklusive karta.

Bromusarvensis RENLOSTA
Mångenstädes(!), förvildad eller adventiv, stadd i spridning (Fries 1945 och 1971).Inga aktuella lokaler är kända. Tidigare bofast.
SENASTEUPPGIFT (?): Angered sn, Rösered, 1960-talet? Elof Carlsson (Fries 1971)

Bromussecalinus RÅGLOSTA
Allmän,dock något sparsammare mot havsbandet (Fries 1945), “nu i starktavtagande och alltmer sällsynt (Fries 1971). Inga aktuella lokaler ärkända. Troligen utgången.
SENASTEUPPGIFT: Fässberg sn, Kikås, 1966.

Carexmaritima (C. incurva) BÅGSTARR
Mångenstädesi hela länet (Fries 1945 och 1971). Arten är påtillbakagång!

BStyrsösn, Galteröfåex.1980-taletELj

Skaftösn, Gröderhamnfåex.1993ELj

d:o50-75ex1994GJ

Kungshamnsn, Sandö 100-tals1993BS,SB -- små ex!

d:o100-tal1994SB

Askumsn, Ramsviks g.fåtalex1993EB,SB

d:o01994SB- ej noga sökt

Askumsn, Ramsvik, badflera100-tals1993EB,SB

d:oflera100-tals1994SB

Tanumsn, Vikenca10 ex1992ELj! VG, YN

d:oca10 ex1993YN,ELj

Tjärnösn, Saltöca10 ex1989ELj

Chaerophyllumaureum GULDKÖRVEL
Tvålokaler i Göteborg (Fries 1945).

VGbg,“utanför Bot. Trädgården“
1943CBlom

d:o(numera inom trädgården!)ca15 ex1991ELj

d:oca20 ex1994ELj

Partillesn, Besebäckenca200 ex1990ELj

d:oca200 ex1991ELj

d:oca200 ex1992ELj

d:oca200 ex1993ELj

d:oca200 ex1994ELj

Cuscutaepithymum LJUNGSNÄRJA
Trelokaler i länet, 1892, 1895 och 1919-23 (Fries 1945), nio lokaler (Fries1971).

BSkaftösn, Lilla Backa
1950SN!

d:o
1980-taletSS

d:o
1991SSutgången!

Brosn, Övre Källevik
1965NF!

d:orikligt1991OH

d:orikligt1993ELj

Dianthusarmeria KNIPPNEJLIKA
Spriddpå 21+11 lokaler (Fries 1945 och 1971). Förekom i Askim sn,Järkholmen på 1930-talet (Alvar Ljungstrand). Många lokaler ejkontrollerade.

VAskimsn, Järkholmen1ex1988ELj

d:o01993ELj

d:o14ex1994ELj(seAskims Hembygdsförenings årsskrift 1994, sid. 6)
BLyckesn, v om Tjuvkilsb. 2-3ex1990HAkonstantförek. 1985-90

Lyckesn, Älgönca50 ex1993ELj

Klövedalsn, Pilane (bofast)
1961IJ!vägkant,dike vid gård

d:oca50 ex1990ELj

d:o10-15ex1992IJnuÖ om vägen

d:o8- 10 ex1993HAlokalendelvis spolierad

Klövedalsn, SV kyrkan20-25ex1994IJ400m SV om kyrkan,vägkant

Klövedalsn, Viks g:la by10-tal1994IJvägkant

Klövedalsn, N Viks g:la by2-3ex1992IJ300m N om,i lövbryn vid väg

Klövedalsn, Hammardalenfåtal?1980IJ600mNNO om Hammardalen

Uddevalla,Frihemstippen25ex1993GJ

Bävesn, Esperödshemmet10-12ex1984GJ

d:o10-12ex1994GJ

Askumsn, Dödvik5ex1990EB

d:oca5 ex1994SBförek.är konstant sedan 1990!

Askumsn, Håle4ex1986SB

d:osparsamt1987SB

d:o100-tals1988SB

d:o0ex!1989SB

d:o3ex1990SB

Askumsn, Vägga Nordg.10-20ex1992OH!SB

d:o10-tal1993SB

d:oca5 ex1994SBmarkäg.slår numera diket!

Brosn, Brevik15ex
1992ELj

Diphasiastrumtristachyum CYPRESSLUMMER
Tiolokaler över hela länet (Fries 1945), elva lokaler (Fries 1971). Nuendast i Angered sn på tre mycket närbelägna lokaler norr omRannebergen. En av dessa hittades av Elof Carlsson 1965 och kan vara lokal 3.

VAngeredsn, 400 m N om L. Drisstjärn (lokal 1)ca 4000 skott1986BG,VG

d:otvå bestånd! ca 4000 skott1987RG

d:o4150veg.skott + 300 fertila1988RG

d:oca4200 skott1989RG

d:o4250veg.skott + 250 fertila1990RG

d:o4500veg.skott + 350 fertila1991RG

d:o4500veg.skott + 750 fertila1992RG

d:oca4500 skott1994RG

Den “klassiska“ lokalen (?), som täcker ca 50 kvm. En mycketstabil lokal! 1987 röjdes den av SNF, 1988 brandhärjadesområdet, varvid större delen av beståndet blev avbränt,men återkom med en mängd småskott. 1990 röjdesområdet av AMS.


Angeredsn, 200 m N om L. Drisstjärn (lokal 2) ny!25skott1987RG

d:o30veg.skott + 1 fertilt1988RG

d:o70veg.skott + 0 fertila1990RG

d:o40veg.skott + 0 fertila1991RG

d:o11veg.skott + 0 fertila1992RG

d:oca 10skott1994RG

Stadigtillbakagång, igenväxning av främst Molinia. Lokalen var 1991ca 5+2 kvm.


Angeredsn, 150 m Ö om L. Drisstjärn (lokal 3) ny?20skott1987RG

d:o70veg. skott +3 fertila1988RG

d:o275veg.skott +2 fertila1990RG

d:o340veg.skott +3 fertila1991RG

d:o300veg.skott + 30 fertila1992RG

d:o200skott1994RG

enlokal som beskrivit en jämn ökning under alla åren (1987 - 91).Lokalen är ca 30 kvm.

Erucastrumgallicum KÅLSENAP
Niolokaler i göteborgstrakten (Fries 1945). Tillfällig.

VLundbysn, Härröd, nära Volvoca50 ex1992ELj

d:oej sedd senareELj
BÖckerösn, Hönö-Klåva hamn30ex1994IB

Öckerösn, Hönö Nötholmen1ex1994ELj

Öckerösn, Fotö, Söö-sund 1ex1994ELj

Euphorbiaexigua SMÅTÖREL
Tvålokaler, Göteborg och Strömstad (Fries 1945), tre lokaler (Fries 1971).
SENASTEUPPGIFT: Resteröd sn, Ulvesund 1:87, 1957 (SBT 1957:112).

Falcariavulgaris SKÄRBLAD
Ingakända förekomster enligt Fries 1945 och 1971. Tillfällig, sengräsfröinkomling.

VGöteborg,Botaniska Trädgården2ex1991ELj!

d:o2ex1994ELj

Galeopsisangustifolia KALKDÅN
FörutomGöteborg (1 lokal 1917-) mångenstädes i Uddevalla-trakten(Fries 1945 och 1971).

BBävesn, Uddev., Bräckebankarna1000-tals1971PWendelbo, ES

d:o1000-tals1980GJ

d:o1000-tals1987ELj

d:o1000-tals1994GJ,ELj

lokalenär mycket stabil, ingen igenväxn.

Bävesn, Uddev., Kuröds ind.omr.20-50ex/lok 1994GJ - på 4 lokaler!
Bävesn, vid jvgbron över Bäveånca30 ex1992GJ

Uddevalla,S om cementfabriken på Havskurenca1000 ex1984GJ

d:oca1000 ex1994GJ

lokalenär mycket stabil, men nu hotad genom fabrikens tillbyggnad.

Uddevalla,Timmermansg.,trädgårdarca100 ex1984GJspontan inkomling!

d:oca100 ex1994GJ

Geraniumpalustre KÄRRNÄVA
Tvålokaler i göteborgstrakten (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokalerär kända.

SENASTEUPPGIFT: Partillesn, Utby, nära Fjällbo, 1933.

Fässbergsn, Brudberget, 1951.

Glauciumflavum STRANDVALLMO
Mångenstädes(66 lokaler), växlande och allt sällsyntare (Fries 1945 och 1971). Enart som gått tillbaka starkt. Flera lokaler finns dock kvar.

BÖckerösn, Öckerö37ex1988ELj

d:oca201989ELj

d:oca151993ELj

d:oca10 ex1994ELj

Öckerösn, Hyppelnca150 ex1992ELj

d:oca200 ex1993ELj

d:oca200 ex1994ELj

Öckerösn, Rörö1ex1992HA,GJ, ELj

Lyckesn, Högön40-50ex1994HA

Lyckesn, Vannholmarna8-10ex1994HA

Klövedalsn, Mittsundsviken ca170 ex1986ELj

d:o0!1987ELj

d:o16ex1988ELj

d:o49ex1992ELj

d:oca50 ex1994ELj

Svennebysn, Tegelstrand3ex 1994OH- Tångebukten

Tanumsn, Tjurpannan10ex1993YN,ELj

Tanumsn, Gullbringaca100 ex1993YN,ELj - S. Skönhamn

Tanumsn, Viken2ex1994YN

Tanumsn, Hällsöca41 ex1992ELj,YN

Tanumsn, Trossöca10 ex1993ELj,MA

Tanumsn, Kalvöca5 ex1994OH,ELj

Tjärnösn, Lilla Arsklåvet?1987JC

d:oca20 ex1991JE

Tjärnösn, Kockholmen (ny)3ex1994JE

Gypsophilamuralis GRUSNEJLIKA
Enförekomst i Göteborg (Fries 1945). Inga aktuella lokaler ärkända.
SENASTEUPPGIFT: Göteborg, mellan Slottsskogen och Frölundaborg, 1929.

Herminiummonorchis HONUNGSBLOMSTER
Tjugotrelokaler, främst i norra delen av länet (Fries 1945 och 1971)

BKlövedalsn, Alviken-1936SN- belägg GB

d:oåtskilliga!1986ELj

d:o173ex1987ELj

d:o100ex1991ÅD

d:o10ex 1994ELj

Vallasn (ny)1ex1991ÅD

Tanumsn, Viken (ny)16ex1990YN

d:o19ex1991YN(varav 5 blommande)

d:o19ex1992YN(varav 6 blommande)

d:o15-20ex1993YN(varav 8 blommande)

d:o2ex1994YN(2 blommande)

Tanumsn, Kalvö, Brokilen30ex1991YN

d:o56ex1993YN(i 2 grupper)

Tanumsn, Lindö (1)fåtal1976YN

d:o15ex1986YN

d:o62ex1991YN,F Björkbäck (stark igenväxning!)

d:o0ex!1993YN(inga rosetter, 14/7)

d:o30-40ex1994OH,ELj

Tanumsn, “Lindö“ (2) (ny)51ex1991YN

d:o(= Felholmen!)9ex1992YN

d:oca10 ex1993ELj,MA

d:o21ex 1993YN(21 blommande)

Tanumsn, Lindö (3) (ny)33ex1993OH(33 blommande)

Tjärnösn, Sydkoster100-tals!1970VG- Nästången tv. över viken (pens.) 50 ex!

d:o100-tal1977VG,ELj

d:o18ex1987ELj

d:o11ex1988ELj

d:o9ex1991ELj

d:o6ex1992ELj,ES

Denklassiska lokalen på Lindö, strand i norr (1), nyupptäckt lokalpå Lindö, upptäckt av YN 1991 “på och vidvägen“= Felholmen (2), ytterligare ny lokal på Lindö,nära den klassiska, upptäckt av OH 1993 (3).

Hieraciumcaespitosum (H. pratense) ÄNGSFIBBLA
Enförekomst, sannolikt inkommen med gräsfrö (Fries 1945). Ingaaktuella lokaler är kända.
SENASTEUPPGIFT: Bäve sn, Brattås, på banvall, år?, beläggGB (ej kontrollerad!)

Hypericumhumifusum DVÄRGJOHANNESÖRT
Fyra,ev. fem lokaler i södra delen (Fries 1945 och 1971).

VAskimsn, Trollåsen1ex1963GDegelius (belägg GB) se SBT 1968:409-410

d:o“mångaex.“1983GD(“alla år 1963 -83“)

d:o
1991GD,ELj : utgången!

d:o
1994ELj- lokalen numera spolierad pga villabebyggelse!
BResterödsn, Hovhult (gammal lokal)
1912F.Lundberg; sen.bel. GB, l944

d:o
1990ELj,eftersökt i området

Resterödsn, Höggeröd (gammal lokal)
1990ELj,ej återf.

Forshällasn, Hälgeröd (gammal lokal)
1990ELj,ej återf.

Tossenesn, Ävja (ny lokal)100-talsex1991EB,SB, ELj

d:o20-tal1992EB

d:o2ex1993ELj,+ höstgrende ex EB, SB

d:oca30 ex1994EB

Hypericumpulchrum HEDJOHANNESÖRT
Mångenstädeslokalt med ca 80 förekomster (Fries 1945 och 1971). 1991 och 1992års inventeringar - speciellt inriktat på hedjohannesört - gavflera nya lokaler, varvid antalet lokaler ökade till totalt 125. Totaltär nu ca 70 aktuella lokaler kända inom det klassiskautbredningsområdet i Svartedalen och trakterna norrut. 1990 hittadesarten inom ett helt nytt område på lägre nivå ochnära kusten, nämligen i Sotenäs kommun, Tossene socken, där6 (!) lokaler hittades av Olof Holmstrand. Fyndplatserna är härfördelade på främst tre områden med tillsammans 38beskrivna platser! Socknar där arten är känd med förekomsti antal lokaler:gamla lokaler
(flertalet besökta!)
aktuella lokaler 1992
(återfunna gamla och nya)
VPartille1-

Nylöse2-
BSolberga1-

Jörlanda144

Romelanda2324

Spekeröd2523

Ucklum86

Västerlanda1-

Ödsmål1-

Hjärtum65

Tossene-6

82 totalt68 totalt
Äldst i Bohuslän är “Jörlanda“ 1876 (belägg GB)! Exempelvis är “Jörlanda sn, Håvattnet“ 1891 (belägg GB) kontrollerad och aktuell, 1991 ELj

Isolepissetacea (Scirpus setaceus) BORSTSÄV
Mångenstädesi hela länet (Fries 1945 och 1971). Fleralokaler är kända, men ett fåtal är kontrollerade. Artenär på retur pga igenväxning och upphörande bete.

BLyckesn, Älgön30-40ex1993ELj

Skaftösn, Stockevikca20 ex1992GJ

d:o20ex1993GJ,ELj

d:o5ex1994GJ,ELj

Lathyrustuberosus KNÖLVIAL
Tvålokaler nordligaste i länet (Fries 1945). Inga aktuella lokaler ärkända.

SENASTEUPPGIFT: Lundbysn, Sannegårdens f.d. godsbangård 1980-taletTE

d:o1994eftersökt ELj

Lavaterathuringiaca GRÅMALVA
Enlokal i göteborgsområdet, 1939-44 (Fries 1945). Primärfynd 1991för Bohuslän!

BHåbysn, Håby gård, vid Q8 rastplats1ex1991ELj!ES mfl

d:o1ex1992ELj

d:o1ex1993ELj

d:o1ex1994ELj,ES

Luzulasylvatica STORFRYLE
Ingauppgifter finns från Fries 1945 eller 1971. Inkomling medgräsfrö.

VGöteborg,Bot. Trädgården, ej odlad!ca5 ex1989ELj

d:oca5 ex1991ELj

d:o5ex1994ELj

Malvapusilla VIT KATTOST
Mångenstädesi hela länet (Fries 1945 och 1971). Aktuell status dåligt känd.

BTegnebysn, Boxvikca100 ex!1992GJ

Svennebysn, Sandbäckca10 ex1994OH

Kvillesn, St Hamburgön1ex1994OH

Kvillesn, Torsbo15ex1994OH

Tanumsn, Otterön10-talex1992YN,OH, ELj

Tanumsn, Grebbestad, n båthamnen10ex1994YN

Mertensiamaritima OSTRONÖRT
Flerstädesi hela länet, ca 100 lokaler kända (Fries 1945 och 1971). Aktuellstatus dåligt känd. Arten syns ha minskat katastrofalt.

BÖckerösn, Rörö5ex1985LH

d:oca30 ex1994ELj

Klövedalsn, Björholmen9ex1986ELj

d:o12ex1987ELj

d:o9ex1988ELj

d:o11ex1992ELj

d:oca5 ex1994ELj

Lysekil,Stångholmen2ex1988BM

Svennebysn, Valönca5 ex1994O

Tanumsn, Tjurpannan, Tjurviksbågen43ex1988YN

d:oca20 ex1993YN,ELj

Tanumsn, Tjurpannan, inf Måkholmen11ex1988YN

d:o10ex1993YN,ELj

Tanumsn, Kalvöca5 ex1993ELj

Tanumsn, Lindö10ex1990YN

Tanumsn, Gullbringa20ex1987YN

d:oca20 ex1988YN

d:o1ex1994YN

Tjärnösn, Kockholmen2-3ex1993JE

Tjärnösn, NV Saltö19ex1987ELj

d:o18ex1988ELj

d:oejåterf.1993ELj

d:oejåterf.1994JE

Tjärnösn, SV Saltö5ex1987ELj,ofullst. räknat!

d:o46ex1988ELj

d:oejåterf.1993ELj

Tjärnösn, Nordkosterejåterf.1994ELj+ JE

Pilulariaglobulifera KLOTGRÄS
Flerstädesi hela länet (Fries 1945 och 1971). Nutida status dåligt känd.Syns vara på kraftig retur pga ändrad markanvändning ochförsurning.

VRådasn, Yxsjönnågrakvmeter1994AB
BAskumsn, Ramsvikslandet, Grosshamn rikl.1994EB

Askumsn, Ramsvikslandet, Sote huvudettflertal1993EB,SB, ELj

Pimpinellamajor STOR BOCKROT
Sexspridda lokaler (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler ärkända. Tillfällig.
SENASTEUPPGIFT: Nylöse sn, Lärje järnvägsstation, 1943.

Polystichumaculeatum UDDBRÄKEN
Enlokal känd - Säve (Fries 1945). Det enda individ, som funnitsdär sedan upptäckten 1938, är borta sedan ca 1970, dålokalen spolierades genom att skogen avverkades och tät ungskog nu äretablerad.
SENASTEUPPGIFT: Säve sn, Ö om Trolleröd, 1 individ, 1938, SN(belägg GB)

Potamogetonacutifolius SPETSNATE
Sexlokaler i göteborgsområdet (Fries 1945 och 1971).

VTuvesn, St Holmrikl.,100-tals ex1927HFries

d:o1000-tals!1987- 92ELj

d:o100-tals1993ELj

d:o100-tals1994ELj
BRödbosn, Rönningfåtalex1988ELj

Ranunculusarvensis ÅKERRANUNKEL
Niolokaler kända i göteborgsområdet (Fries 1945 och 1971). Ingaaktuella lokaler är kända. Tillfällig på ruderatmark.
SENASTEUPPGIFT: Göteborg, Ringön, 1957.

Rosainodora VÄSTKUSTROS
Niolokaler i mellersta delen av länet (Fries 1945). 1993 var inte en endasäker aktuell lokal känd. En ny, men diffus uppgift frånAlmön fanns (Thomas Karlsson). Vid Rosa inodora-inventeringen 1994 kundevi registrera 11 lokaler, varav minst 3 var nya! Utbredningsområdetligger kring Askeröfjorden, väster om Stenungsund, och kringKalvöfjorden, norr om Orust. Tidigare även i Myckleby ochBokenäs socknar, där rosen eftersökts utan resultat.

BVallasn, Almön, Almö sund35ex1994EB,AN

Vallasn, Almön, N. udden (ny)1ex 1994EB,AN

Vallasn, Almösund, Runntången (ny)1ex 1994EB,AN

Norumsn, St Askerön, Fiskevik1ex1994ELj,AA, HR

Ödsmålsn, Jordhammar, nö Åbacka 1ex1994HA

Rörasn, Henån, mln Henån o Rödberget 2ex1994ESm fl

Rörasn, Henån, Lövåsvägen 71ex1994ES“

Rörasn, Henån, mln rv och Lövåsvägen1ex1994ES“

Rörasn, Henån, Lövåsvägen/Banvägen1ex1994ES“

Torpsn, Nöteviken, Nöteviks gård4ex1994ES,ELj m fl

Torpsn, Nöteviken, Ö Nöteviks gård2ex1994ESm fl

Rubusmuenteri (R. scheutzii) GRÖNBLADSBJÖRNBÄR
Ingauppgifter i Fries 1945 och 1971. Sveriges fjärde område förarten och enda i länet. Tidigare uppgiven från Kullaberg(tvivelaktig lokal), Oskarshamnstrakten (Oskarshamn, Döderhult ochFliseryd) och Kivik.

VBergumsn, nära kyrkanettstörre bestånd1991UU,ELj

d:okonstant1993ELj

d:okonstant1994ELj

Salviaverticillata KRANSSALVIA
Flerstädes(15 lokaler) i södra halvan av länet (Fries 1945). Näst senasteuppgift: Rönnäng sn, Kåreviken, 1944.

BSvennebysn, Tegelstrand, Tångebacken10ex1994OH

Tossenesn, Hunnebostrandngrfå ex1993AstridOlsson -- har funnits på lokalen hela tiden sedan 1952!

Valerianelladentata SOMMARKLYNNE
Sexlokaler kända i göteborgstrakten (Fries 1945 och 1971). Inga aktuellalokaler är kända. Tillfällig.
SENASTEUPPGIFT: Svenneby sn, Valön, 1965.

Verbascumlychnitis GRENIGT KUNGSLJUS
Åttalokaler i södra halvan av länet (Fries 1945 och 1971).

VGöteborg,Gamla Älvsborg1ex1991ELj

d:o10-15ex1992ELj

d:o10-15ex1993ELj

d:o10-15ex1994ELj
BResterödsn, Ulvesund10ex1994GJ

Herrestadsn, Sörvik
1952HFr

d:oca25 ex1994GJ

Uddevalla,Fridhemstippenca5 ex1994GJ,väg mot tippen

Svarteborgssn, Dingle stn
1927Fries1945, gammal lokal

d:oca1001991YN(ca 100 blom. + årsskott!)

d:o20-tal1992YN,OH, ELj

d:o20-tal1993YN,OH

Viciavillosa LUDDVICKER
Mångenstädes. En art “som under de senare åren betydligt ökat.“ (Fries 1945). “Förr vanligare än nu“ (Fries 1971). Ingen kunskap om aktuella lokaler under 1980-90-talen!

VHärrydasn, Härryda ind.omr10-12ex1993BK,ES

d:oejåterf.1994ES

Vulpiabromoides EKORRSVINGEL
Fyralokaler i göteborgsområdet (Fries 1945). Inga aktuella lokalerär kända.
SENASTEUPPGIFT: Göteborg, Frihamnen, 1944.


 

TILLÄGG

Carexbinervis HEDSTARR
Eventuelltden enda spontana lokalen i Sverige. Tillfällig i Värmland.

BTjärnösn, Nordkoster 1tuva1980HA!(belägg saknas!)

d:o1tuva 1981HA

d:o1tuva 1982HA

d:o01993eftersöktutan resultat JC o TE

d:o01994eftersöktutan resultat. Troligen återfanns ej rätt plats, då uppslag avungskog skett (HA, ELj m.fl.). -- Bör uppmärksammas!

Nymphaeaalba ssp. occidentalis ATLANTNÄCKROS
Sverigesandra fynd (första fyndet från Halland: Onsala 1988 B. Ståhl).

BÖckerösn, Ussholmen, i damm ca30 ex1988ELj!

d:oca30 ex 1990ELj

d:oca30 ex 1994ELj

Chaerophyllumaromaticum DOFTKÖRVEL
Trelokaler i göteborgstrakten (Fries 1945).

VLandvettersn, järnvägsstationeninsådd1931TBorgvall (AHG VIII:122)

d:o“kvar“1945HFries

d:oettbestånd1984GilbertHedenblom

d:o“ , 2x1m1994GH,ES


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1994
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg