Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden mars – maj 2010

 

____________________________________________________________________________________

 

Torsdag 25 mars, kl. 19: Botanik – inte bara floristik! Botanik handlar inte bara om att lära sig känna igen arter. Ofta blir det lättare att förstå deras variation om man vet mer om hur de fungerar, t.ex. om deras livscykler och deras olika fortplantningssätt.Varför är det ofta så svårt att skilja vårt- från glasbjörk? Varför finns det så många olika sorters maskrosor och björnbär? Vad innebär “generationsväxling”? Åslög Dahl, med mångårig erfarenhet av undervisning i botanik vid Göteborgs Universitet, förklarar på ett lättfattligt sätt några bakomliggande fakta och teorier som bör kunna ge oss en ökad insikt i Nordens flora.

 

Torsdag 29 april, kl. 19: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och övriga funktionärer.

 

Efter pausen föredrag av vår hedersledamot Ingvar Nordin om Medelhavsområdets träd och buskar. Sedan mer än 50 år tillbaka har Ingvar företagit resor till och studerat den mycket artrika floran kring Medelhavet. Såväl vilda som odlade växter har tilldragit sig hans uppmärksamhet; den mediterrana floran är visserligen nog så rik i sig själv, men dessutom har den allt sedan antiken (Lucullus) “berikats” med främmande arter från andra delar av världen. För att begränsa ämnet kommer vi därför blott att få höra Ingvar berätta om ett urval av de vedväxter man som turist kan få se vid resor till Medelhavsområdet.

 

Torsdag 20 maj, kl. 19: Linnés systematik – och nutidens. Det har nu gått mer än 300 år sedan Carl von Linné föddes. Hans sätt att skapa vetenskapliga namn på växter (och djur) används alltjämt, medan hans metod att klassificera växterna genom att räkna ståndare och pistiller är övergiven sedan länge. Många andra informationskällor har prövats genom åren. På senare tid har systematikerna mest litat till molekylär DNA-information, bearbetad med avancerade numeriska metoder. Vi har aldrig tidigare haft så mycket fakta att bygga vår uppfattning om systematiken på, men vår ordförande Gunnar Weimarck frågar sig om vi samtidigt är tillbaka i det strikt regelstyrda synsättet från äldre tid.

 

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

Tyvärr kan vi inte ställa upp institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

 

UTDELNING ur våra fonder “till minne av Harald Fries m.fl.” år 2010. Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Vid årets beslutstillfälle fanns det 7000 kronor tillgängliga för utdelning, men då tyvärr ingen godtagbar ansökan hade inkommit inom utsatt tid lades dessa medel till fonderna.

 

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.