Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden mars – maj 2008

 

____________________________________________________________________________________

 

Torsdag 27 mars, 19:00 : Nytt och gammalt i Sydvästsveriges lavflora. Svante Hultengren visar bilder, berättar och spekulerar om lavflorans utveckling i södra och västra Sverige. Flera intressanta arter har påträffats på senare tid, men tyvärr finns det även ett och annat mindre trevligt att orda om. Lavarna är ju, kanhända p.g.a. att de är “dubbelorganismer”, särskilt känsliga för miljöförändringar, vilket har medfört vissa känsligare arters kraftiga tillbakagång.

 

Torsdag 24 april, 19:00 : Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och övriga funktionärer.

 

    Efter pausen föredrag om Smålands flora. Thomas Karlsson berättar om inventeringen av södra Sveriges största landskap, som efter starten 1978 pågick under fjorton år, varefter sammanskrivandet av bokverket tog ytterligare femton år. De som väntat under alla dessa år kan dock konstatera att “den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”. Thomas kommer att presentera såväl projektet som de båda florabanden i ord, bild samt inte minst kartor. Första tryckningen (4500) tog slut på tio dagar, om inte andra (5000) också tagit slut skall den gå att köpa.

 

Tisdag 20 maj, 19:00 : Vår och sommar i Armenien. Vi får höra Peter Korn tala om två resor till det lilla landet med den långa historien bortom Kaukasus. Armenien är ett bergigt högland med djupa dalar, från huvudstaden Jerevan blickar man upp mot berget Ararat (5165 m ö.h.). Trots att landet till ytan inte är större än Dalarna finns där ca 3500 olika kärlväxter, beroende på en omväxlande natur från fuktiga lövskogar i nordväst till torr stäpp i sydost. OBS! Tisdag (ej torsdag)!

 

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

  Tyvärr så kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

 

UTDELNING ur våra fonder “till minne av Harald Fries m.fl.” år 2008. Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Vid årets beslutstillfälle fanns det 11 000 kronor tillgängliga för utdelning, men då ingen ansökan hade inkommit inom utsatt tid lades dessa medel till fonderna.

 

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.

 

Vi gläds åt att kunna berätta att det tidigare hot om en snar nedläggning av Botaniska institutionen som vi varnade för i föregående häfte nu har blivit något mildrat, åtminstone för tillfället. Enligt nu gällande planläggning från Matematisk-Naturvetenskapliga Fakultetens vid Göteborgs Universitet sida skall våningsplanen tre och fyra i “nya huset” utrymmas innan nästa nyår, men forskare och annan personal kommer inte att behöva flytta upp till Medicinareberget, utan får i stället tränga hop sig på kvarvarande ytor i “gamla huset”. Dessutom planeras nedläggning av Botaniska Biblioteket, vartill kommer att diskussioner förs om framtiden för Herbariet, allt för att “spara pengar”.