Program för perioden mars till maj 2006


Torsdag 30 mars, 19:00

Ryska Karelen och den fennoskandiska florans östgräns. Enar Sahlin ger en reseberättelse från ett ålderdomligt landskap som ger en god bild av hur vår egen landsbygd till stor del såg ut så sent som på 1940-talet. Området är även en intressant brytningszon mellan den fennoskandiska och den ryska floran. Resan, som arrangerades 2003 av Svenska Växtgeografiska Sällskapet till trakterna kring de båda stora sjöarna Ladoga och Onega, gick framför allt ut på att studera vissa östliga arter i området.

Torsdag 20 april, 19:00

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och övriga funktionärer.

Efter pausen föredrag av Anders Delin från Järbo under titeln Skogsbruket är inte långsiktigt hållbart. Naturskogens omloppstid i vårt land är lång, uppemot tusen år. I södra Sverige har nedhuggning för handel med virke funnits lika länge, varför föga återstår av naturlig skog, men i Norrlands utmarker är utarmningen av naturskogens virkesförråd, virkeskvalitet och artinnehåll ännu inte (helt) fullbordad. De återstående spillrorna av rikets naturliga skog borde skyddas, men tyvärr förefaller både vilja och medel oftast saknas.

Torsdag 18 maj, 19:00

Vad är sträfse, slinke och rufse? Erik Ljungstrand berättar om våra troligen mest förbisedda makrofyter, den udda växtfamiljen Characeae. De kallas ofta för "kransalger", men de är knappast några alger, utan en egen kryptogamgrupp som förtjänar att behandlas tillsammans med kärlkryptogamer och fanerogamer vid inventeringar, något som ej sällan var fallet under 1800-talet. Vi får lära oss om dessa vattenväxters morfologi, ekologi och systematik – en god förberedelse inför exkursionen i augusti.

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

Tyvärr så kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

UTDELNING ur våra fonder "till minne av Harald Fries m.fl." år 2006. Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Vid årets beslutstillfälle fanns det 13 000 kronor vilka tilldelades Föreningen Bohusläns Flora (som ett bidrag till tryckningen av "Florans" första del, boken "Botaniska Utflykter i Bohuslän", vilken väntas utkomma nu i vår).

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.


Botaniska föreningen i Göteborg