Program för perioden mars till maj 2004


Torsdagen den 25 mars, 19:00.

Det svenska tryffelprojektet. Eric Danell från Uppsala Universitet berättar om tryffelprojektet på Gotland, i vilket dels studier av de där vildväxande tryfflelarterna, dels även försöksodlingar ingår. En framtida utökning av projektet kan bli studier och odlingsförsök med stjärnhovstryffel på fastlandet. Kommer vi i framtiden att äta svenskodlad tryffel?

Torsdagen den 29 april, 19:00.

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive val av styrelse och funktionärer.

Efter pausen föredrag av Mattias Iwarsson, intendent vid Uppsala Botaniska Trädgård, under titeln Från norr till söder i Mongoliet. Han deltog år 2002 i en insamlingsresa genom Mongoliets varierande natur med dess höga berg och djupa dalar, vilken vi får följa i ord och bild. Speciellt kommer vi att uppmärksammas på likheterna med Sverige.

Torsdagen den 27 maj, 19:00.

Alexandre Antonelli, doktorand i systematisk botanik vid Göteborgs Universitet (och själv brasilian) talar om Den brasilianska savannen. Många associerar Brasilien enbart med dess tropiska regnskogar och vet inte att drygt en fjärdedel av landets ursprungliga vegetation utgjordes av savann, eller cerrado som är namnet på denna artrika men tyvärr alltmer hotade miljö. Kom och möt de växter (och djur) som lever i en dåligt känd del av tropikerna.

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, äger rum efter de flesta av våra föredrag, för dem som så önskar. På sedvanligt sätt kommer denna att erbjudas i form av småkakor samt kaffe, te eller choklad (som Föreningen bjuder på). Hembakade mjuka kakor vore ett välgörande inslag och de av våra medlemmar som har möjlighet uppmuntras att medföra sådana.


Föreningens e-postadress är botaniska.foreningenTABORTędpes.gu.se, vilken kan användas för allmänna frågor om Föreningen och dess verksamhet. Via denna adress når man i första hand sekreteraren. Föreningens hemsida på Internet står att finna på http:// www.sbf.c.se/BFG/index.html. På hemsidan uppdateras föreläsnings- och exkursionsprogrammen med de ändringar som eventuellt skett efter tryckningen. Här finns också ett antal referat från de senaste årens föredrag i Föreningen utlagda.


VI SÄLJER VÄSTERGÖTLANDS FLORA

Första tryckningen av Västergötlands flora tog slut snabbt, varför VBF åstadkommit en andra (delvis korrigerad) tryckning, vilken vi säljer vid mötena till våra medlemmar (för 300 kr/bok).

FLORAN I SKÅNE HAR NU UTGIVITS

Lunds Botaniska Förening har sedan 1990 bedrivit en inventering av kärlväxtfloran i Skåne. I höstas utkom florans Del ett, omfattande "Vegetation och utflyktsmål". Del två, med undertiteln "Arterna och deras utbredning" kommer inom de närmaste åren. Vi har redan erbjudit ett litet antal av Floran i Skåne till våra medlemmar (för 400 kr/bok), men om tillräckligt många fler är intresserade, så kanske vi kan ordna en gemensam beställning till. Anmäl i så fall Ditt intresse till sekreteraren på ovanstående e-postadress eller via telefon 0708-559628 så snart som möjligt.

FLORA NORDICA — ALLMÄN DEL (GV)

Först kom Flora Nordica 1, sedan Flora Nordica 2 — nu så kommer snart den allmänna delen (General Volume), en introduktion till Nordens botanik omfattande bl.a. botanisk utforskningshistoria, gamla och nya floror, naturgeografi, endemism i Norden, hotade växtarter och offentliga herbarier, samt inte minst botaniska termer, en sjuspråkig översikt till alla de engelska botaniska facktermer som Du önskat att Du förstod! Vi hoppas att åtminstone kunna visa upp boken på marsmötet, och vi planerar även att beställa några lådor till subventionerat pris (ca 350 kr/bok) för våra medlemmars räkning. Om Du är intresserad av denna "Flora Nordica 0", så meddela detta till sekreteraren på ovanstående e-postadress eller via telefon 0708-559628 snarast möjligt! Om intresse finnes kanske vi även skulle kunna få med några band av de tidigare volymerna, 1 och 2, åt de medlemmar som ännu inte har dem.

Artportalen — ett rapporteringssysten för växter och djur på Internet.

Sedan drygt ett år tillbaka så har ett "Svalan"-liknande system för rapportering av kärlväxter funnits tillgängligt på Internet — för dem som vetat om dess existens. Under denna tid har systemet provats ut, varvid många felaktigheter rättats till och åtskilliga nya idéer tillförts. Nu har emellertid Svenska Botaniska Föreningens Artportal-arbetsgrupp bett oss att gå ut med information om Artportalen till våra medlemmar så att alla som är intresserade skall kunna pröva på att använda Artportalen:

Artportalens URL är http://www.artportalen.se/. Idag finns rapportsystem för fåglar, kärlväxter och fjärilar, inom kort även för svampar. Inga program behöver laddas hem för att använda portalen, det räcker med en vanlig webbläsare. Portalen är (tyvärr) främst anpassad till Internet Explorer 5 eller senare versioner, men påstås fungera till största delen även i Netscape 7 / Mozilla. Bredbandsuppkoppling är att föredra, men det sägs fungera även med ett vanligt modem. Artportalen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken, Sveriges Ornitologiska Förening, Svenska Botaniska Föreningen och Sveriges Entomologiska Förening.


Minnesord till Gustaf Bernström, januari 2004.

Direktör Gustaf Bernström har avlidit vid 87 års ålder. Han föddes i Göteborg och förblev staden trogen hela livet. Han sörjes närmast av hustrun Vera, barnen Lena och Richard samt barnbarn. Efter studentexamen vid latinläroverket (senare Hvitfeldtska), läste han till jur. kand. i Lund och civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Hela sitt yrkesverksamma liv arbetade Gustaf i familjeföretaget Kronans Droghandel tillsammans med fadern Gustaf Bernström och brodern Lars Erik.

Natur och friluftsliv var de stora intressena, och natur- och kulturlandskapet i framför allt södra Sverige låg Gustaf varmt om hjärtat. Skärgården kände han ingående från seglingar och kanotfärder. Som en boren friluftsmänniska vandrade han ofta i svenska och norska fjällen och på Island tillsammans med hustrun och andra naturintresserade. I yngre dagar var Gustaf intresserad amatörflygare i både segel- och propellerplan. Fotografering och mörkrumsarbete hade i Gustaf en hängiven utövare. Hans kunnande och engagemang togs i anspråk på olika sätt; under många år var han styrelseledamot i Fotografiska föreningen i Göteborg, några mycket framgångsrika år med ökande medlemsantal och stor uppslutning vid olika sammankomster. Ett specialområde som intresserade Gustaf var de konstverk som finns i bostadsområden och på olika håll i offentlig miljö Han inventerade och fotograferade och hade troligen en tanke på att publicera detta material. Han intervjuades i Sveriges Radio om några konstverk och deras historia och sina egna efterforskningar på olika håll i Göteborg.

Som nybliven göteborgare i slutet av 1960-talet träffade jag makarna Bernström i en botanikkurs, vars deltagare hållit kontakt genom åren, främst i Botaniska Föreningen. Som ordförande hade jag förmånen och nöjet att se Gustaf som Föreningens sekreterare under en lång period. Verksamheten byggdes under de åren upp och blev mycket omfattande och livlig med kraftigt ökat medlemsantal och stort deltagande i inomhusaktiviteter och exkursioner. Ett glatt och troget gäng samlades bland annat i Rya skog, Änggårdsbergen eller Särö Västerskog, på Vinga, Rörö eller Vallda Sandö, vid Sandsjöbacka, Tjolöholm eller Svankällan. Vissa av dessa exkursioner företogs vanliga veckodagar efter arbetstidens slut. Ibland valdes mera avlägsna besöksmål för en- eller flerdagarsexkursioner. Föredragskvällarna avrundades normalt med en stunds enkel, trevlig samvaro, eftersits med supé, i en närbelägen lokal. Det var flyt i verksamheten, gemyt och god stämning, men ordning och reda i sekretariatet. Det var ingen svårighet att vara ordförande med Gustaf som sekreterare. Gustaf trivdes gott i Botaniska Föreningen, och medverkade aktivt i all verksamhet. Han uppfattades av oss alla som en senig kraftkarl med sunda vanor, som nästan dagligen fältklädd fotvandrade från bostaden i Johanneberg till arbetsplatsen i Högsbo. Det kändes grymt när tecken på hans ohälsa började visa sig, något som Gustaf själv aldrig pratade om.

Vår Förening, vars verksamhet rymt så mycken glädje, men även en viss dramatik, vore väl värd att presentera i bokfom. Till Botaniska Föreningens 70-årsfest (1989) framlade så sekreteraren jubileumsskriften "En frisk och blomstrande perenn", välskriven och i mycket tilltalande form, ett verk helt av Gustafs hand. En liknande historik kan nog ingen annan förening uppvisa. Det är förenings- och botanikhistoria och göteborgiana i en volym. Som en ringa erkänsla kallades Gustaf till Botaniska Föreningens Hedersledamot. Vid nästa jubileumstillfälle, 1999, tillades hederstiteln "Ständig Sekreterare". Litteratur- och bokintresset var stort, hans vyer var vida och beläsenheten stor. Det var högtidsstunder att diskutera äldre som yngre botanisk litteratur med Gustaf och att studera sällsynta verk i hans bibliotek, alla av yppersta kvalitet.

En vänlig, glad och vänfast kamrat har avslutat sin vandring, och blomstren längs stigen har vissnat. Gustaf skall med tacksamhet ihågkommas för sin generositet och hjälpsamhet på alla plan, en nobel hedersman.

Ingvar Nordin


Botaniska föreningen i Göteborg