Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden september 2010 – februari 2011

 

____________________________________________________________________________________

 

Torsdag 30 september, kl. 19: Sagans skog och Floras ängar. Maj Fagerberg är verksam som illustratör av barnböcker och floror, och berömd för sin skicklig­het i att “fånga” hur växterna verkligen ser ut. Vi får höra henne berätta om de svårigheter hon mötte då hon övergick från sagans värld till florans, men även om hur hennes bilder (ibland) kommer till, samt om en del upptäckter hon gjort genom sitt arbete. Maj kommer att ta med några original, skisser och färger för att illustrera vad hon åstadkommit.

 

Torsdag 28 oktober, kl. 19: Växter jag mött. Alla medlemmar i BFiG är denna afton varmt välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig digitalfoton, dior eller pappersbilder, her­barieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda minnen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl dig gärna till sekreteraren några dagar i förväg, så att han kan planera kvällens uppläggning på bästa sätt. För dig som planerar att visa digitala bilder gäller att dessa bör föreligga i “rent” JPEG-fomat, vara tvåsiffrigt numrerade (“01.jpg”, “02.jpg” o.s.v.), samt (inbrända på en CD eller i ett USB-minne) lämnas in till sekreteraren senast onsdag 27 oktober, så att vi kan veta att allt fungerar.

 

Onsdag 10 november, kl. 19: Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärl- och sträfseväxter som vi inte lyckats namnge eller känt oss osäkra på, samt presenterar den viktigaste bestämningslitteraturen avseende dessa. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni un­drat över eller lyssna bara och lär. Samling vid stora entrén.

 

Torsdag 25 november, kl. 19: Blir det “blandsvamp” av systematiken? Ellen Larsson, ordförande i Sveriges Mykologiska Förening och forskare här vid insti­tutionen, berättar om den nya svampsystematiken, som baserar sig på tolkningar av nyare molekylära data. Mycket har ändrats, t.ex. anses kremlor och riskor inte längre höra ihop med de ytligt rätt liknande flugsvamparna, utan snarare med tic­kor och fingersvampar. Vi får också veta mer om SMF:s nya projekt “Vaxvakt”, som avser att övervaka rödlistade skogsvaxskivlingar (Hygrophorus spp.).

    På initiativ av vår nyvalda festkommittéledamot Maj Fagerberg kommer vi att denna afton avsluta med en eftersits (till självkostnadspris), vilken skall äga rum i Botaniska Trädgårdens nya personalbyggnad, “Mässlingen”. OBS! Obligatorisk föranmälan till sekreteraren (0708-559628) senast måndag 22 november. Har du anmält dig, men sedan drabbats av förhinder, så måste du höra av dig och lämna återbud!

 

Torsdag 16 december, kl. 19: Medelpads flora. Efter många års väntan skall nu (äntligen!) den nya floran över Medelpad komma ut (i november). Stefan Grund­ström från Medelpads Botaniska Förening berättar om florans utforskande, flora­förändringar samt visar exempel på typiska arter och växtmiljöer. Vi kommer att få se ett flertal illustrationer utförda av initiativtagaren Rolf Lidberg (1930–2005), men även andra natur- och växtbilder från Sveriges “mittersta” landskap. Stefan har lovat att ta med sig ett begränsat antal floror till försäljning vid mötet.

 

Tisdag 11 januari, kl. 19: Mikroskopafton. Staffan Wall och Lars Arvidsson de­monstrerar mikroskopering av lavar. Mycket av kvällens teknik är dock tillämp­lig även inom andra grupper. Vi får se olika strukturer i bålens uppbyggnad samt fruktkropparnas inre byggnad. Sporsäckarna inne i fruktkropparna och deras as­kosporer kommer särskilt att förevisas. OBS! Begränsat deltagarantal; anmälan senast fredag 7 januari till sekreteraren (0708-559628).

 

Torsdag 27 januari, kl. 19: Biologisk mångfald i fjällen. Professor Ulf Molau, tidigare välkänd som Calceolaria-systematiker i Anderna, men numera verksam inom det vetenskapliga upprätthållandet av “Konventionen om biologisk mång­fald” (CBD), i synnerhet i bergsområden, berättar om sin forskning. Vi får höra om det alpina forskningsnätverket “GLORIA”, som avser att detektera effekten av eventuella klimatförändringar genom att studera floran och vegetationen inom utvalda fjäll runt om jordklotet. Här hos oss i Sverige har vi två sådana områden, dels i Jämtland (nytt från i år), dels sedan 2001 vid Latnjajaure i Torne lappmark.

 

Torsdag 24 februari, kl. 19: Glimtar från Kanadas natur. Eva Andersson låter oss få “följa med” på hennes resor i Kanada. Vi får skåda många intressanta väx­ter, men även vyer och andra vackra naturbilder, främst från Vancouver-trakten med dess tempererade regnskog, samt Klippiga bergens enastående landskap. Vi får även uppleva våren i Algonquin-parken i östra Kanada, nordost om Toronto. Den varierande naturen på Vancouver-ön kommer likaså att beses. Förutom väx­terna ställer Eva även i utsikt att vi skall få se ett och annat djur…

 

LOKAL för våra föredrag är, om inget annat anges, Botaniska institutionens före­läsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

  Tyvärr kan vi inte ställa upp institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till ett föredrag så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén), så kom­mer det någon inom kort och öppnar för dig.

 

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Före­ningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Bo­taniska Förening, liksom intresserade vänner och bekanta till medlemmarna i de bå­da föreningarna.

 

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2011. Alla medlemmar i BFiG kan ansöka om penningmedel ur “Harald Fries’ och äldre medlemmars fond” för “Bo­taniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Ansökan skall senast den 31 december 2010 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

  Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet jämte en beräkning avseende dess sannolika kostnader; för de projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.