Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden september 2009 – februari 2010

 

____________________________________________________________________________________

 

Torsdag 24 september, kl. 19: Pehr Kalms resa til Norra America. Vi får höra Gösta Börjeson berätta om Linnés lärjunge Pehr Kalm som åren 1747 till 1751 reste i östra Nordamerika, där hans viktigaste uppdrag var att under­söka det röda mullbärsträdet Morus rubra för en tilltänkt silkesproduktion här i Sverige. Under resan träffade han dåtidens amerikanska vetenskapsmän, som Benjamin Franklin och John Bartram. Kalm var den förste som vetenskapligt studerade Niagarafallen. Ljungväxtsläktet Kalmia är uppkallat efter honom.

 

Torsdag 29 oktober, kl. 19: Växter jag mött. Alla medlemmar är denna kväll varmt välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior, digitalfoton eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda min­nen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl dig gärna till sekreteraren några dagar i förväg, så att han kan planera kvällens uppläggning på bästa sätt. För dig som planerar att visa digitala bilder gäller att dessa bör föreligga i “rent” JPEG-fomat, vara tvåsiffrigt numrerade (“01.jpg”, “02.jpg” o.s.v.), samt (inbrända på CD eller i USB-minne) inlämnas till sekreteraren senast onsdag 28 oktober, så att vi kan veta att allt fungerar.

 

Tisdag 3 november, kl. 19: Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärl- och sträfseväxter som vi inte lyckats namnge eller känt oss osäkra på, samt presenterar den viktigaste bestämningslitteratur­en avseende dessa. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

 

Torsdag 19 november, kl. 19: Flora och vegetation i Baltikum. Natur­vårdsbiologen Leif Andersson har mångårig erfarenhet av växtligheten på Ös­tersjöns ostsida, och kommer att leda den stora långexkursionen dit i juli 2010. Vi får en överblick över naturförhållanden och markanvändningshistoria inom de tre baltiska länderna, får höra om aktuell naturvårdsproblematik, tar del av ett axplock ur ostbaltisk botanisk och växtekologisk litteratur, samt inte minst informeras om olika intressanta lokaler som avses besökas på resan nästa år.

 

Fredag 11 december, kl. 18: Jubileumshögtidlighet! Vi firar Botaniska För­eningens i Göteborg 90 år genom fest med middag på Naturhistoriska museet. Jubileumsföreläsning av professor Per Magnus Jørgensen, Bergen: Gunnerus och Linné – två tvillingsjälar. Biskop Johan Ernst Gunnerus i Trondheim började redan vid sin ankomst till staden 1758 studera naturen, samt ålade sina präster detsamma; detta uppfattade han som en religiös uppgift, eftersom Gud uppenbarar sig i sin skapelse. Från 1761 korresponderade han flitigt med Carl von Linné, som uppmuntrade honom varmt, uppenbarligen p.g.a. samma syn på studiet av naturen. En separat inbjudan (för bindande anmälan) kommer att skickas ut i höst till samtliga våra medlemmar, men boka in kvällens begiven­het redan nu! OBS! Jubileumsmötet är endast öppet för medlemmar i BFiG.

 

Torsdag 28 januari, kl. 19: Skogshistoria i Göteborgsregionen. Micha­el Nilsson talar om sina undersökningar av våra äldre skogsförhållanden. Detta intressanta gränsland mellan nemoral och boreonemoral skog sägs historiskt ha utmärkt sig både genom skoglöshet och omfattande ljunghedar, men är bilden helt sann? Finns det måhända även här områden med längre skoglig kontinuitet och kan man här finna samband mellan densamma och floran (inkl. “fungan”)? Historiska fakta, skogshistoriska analyser och aktuella artfynd presenteras.

 

Torsdag 25 februari, kl. 19: Blommande slåtterängar i Rumänien. Un­der mitten av juni i år (2009) anordnade Svenska Botaniska Föreningen en re­sa till Rumänien, från vilken Johan Grudemo berättar och visar bilder. Tyngd­punkten under resan låg på de synnerligen artrika ängsmarkerna omkring byn Botiza i norra delen av landet, men vi kommer även att få höra om stäppfloran vid Suatu, lundfloran nere i botten av Turdaklyftan, samt den rika och omväx­lande floran i det ålderdomliga landskapet kring Garda de Sus.

 

LOKAL för våra föredrag är, om inget annat anges, Botaniska institutionens fö­reläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

  Tyvärr så kan vi inte ställa upp institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till ett föredrag kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

 

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag (förutom jubileumsmötet i decem­ber), vilka arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom intresserade vänner och bekanta till medlemmarna i de båda föreningarna.

 

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2010. Alla medlemmar i BFiG kan ansöka om penningmedel ur “Harald Fries’ och äldre medlemmars fond” för “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Ansökan skall senast den 31 december 2009 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

  Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet jämte en beräk­ning avseende dess sannolika kostnader; för de projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.