Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden september 2008 – februari 2009

 

____________________________________________________________________________________

 

Onsdag 24 september, 19:00 : Professor Vivi Täckholm. Yrhättan Vivi Laurent från Djursholm, som i sin ungdom ägnade sig åt ruderatväxter, resor och sagoboksförfattande, slutade år 1978 sina dagar som respekterad professor i botanik vid Kairo Universitet, bl.a. huvudredaktör för det tvärvetenskapliga, encyklopediska verket “Flora of Egypt” (ännu oavslutat). Hennes biograf Beata Arnborg berättar om denna makalösa kvinna och hennes sagolika liv i anslut­ning till en nyligen utgiven biografi över “Koftan”. OBS! Onsdag (ej torsdag)!

 

Torsdag 30 oktober, 19:00 : Växter jag mött. Alla medlemmar är denna kväll varmt välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior, digitalfoton eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda min­nen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl dig gärna till sekreteraren några dagar i förväg, så att han kan planera kvällens uppläggning på bästa sätt. För dig som planerar att visa digitala bilder gäller att dessa bör föreligga i “rent” JPEG-fomat, vara tvåsiffrigt numrerade (“01.jpg”, “02.jpg” o.s.v.), samt (inbrända på CD eller i USB-minne) inlämnas till sekreteraren senast tisdag 28 oktober.

 

Tisdag 4 november, 19:00 : Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter som vi inte lyckats namnge eller känt oss osäkra på, samt presenterar den viktigaste bestämningslitteraturen avseende dessa. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

 

Torsdag 20 november, 19:00 : Alpiner från södra halvklotet. Hollän­daren Gerben Tjeerdsma har länge arbetat som trädgårdsmästare i Botaniska Trädgården, men är numera delvis “frilansare” under namnet “Gerbianska”. Vi kommer att få höra om relativt okända alpina växter, såväl från Drakber­gen i Lesotho (södra Afrika) som från Andernas sluttningar i norra Patagoni­en (Argentina). Vi får uppleva växterna i deras naturliga landskap, men även höra om deras hortikulturella betydelse hos oss här i Europa.

 

Torsdag 11 december, 19:00 : Carl von Linnés ännu levande växter. Mariette Manktelow från Uppsala Universitet berättar om de odlade växter ute på Linnés Hammarby som där kvarlever sedan “blomsterkonungens” tid, men även om alla de vilda växter som demonstrerades av Carl under “Herbationes Upsalienses”, och ännu kan återfinnas på de angivna lokalerna. Vi får höra om svårigheterna med “historisk botanik”, illustrerade genom ett urval av de mest intressanta arterna, samt om dessas stora kulturella och vetenskapliga värde.

 

Torsdag 29 januari, 19:00 : Botanik – inte bara floristik! När man lär sig känna igen floran i sin omgivning kan man ej sällan få höra uttalanden från dem som studerat botanik vid universitetet vilka kan vara svåra att förstå. Vad innebär “generationsväxling”? Hur påverkar kunskap om kromosomernas antal vår förståelse av växterna? Vad är en “pseudogam apomikt”? Docent emeritus Sven-Olov Strandhede förklarar på ett lättfattligt sätt de bakomliggande fakta och vetenskapliga teorier som bör kunna ge oss en ökad insikt i Nordens flora.
Detta föredrag utgick och i stället berättade
Ingvar Nordin om Charlotte von Schéele
och den nya bok som nyligen utkommit med hennes bilder

 

Torsdag 26 februari, 19:00 : Högsommarblomning i Sydafrika. Vi får höra Ragnhild Crawford berätta om en ny resa till Sydafrika, den här gången i februari. Kapprovinsens västra del bjuder på några av de berömda orkidéerna ur släktet Disa, medan dess östra, av regnfall under sommaren präglade, är rik på både amaryllisväxter Amaryllidaceae och irisväxter Iridaceae ur mångahan-da släkten. Vi får även tillfälle att bese något av bevarad afromontan skog samt suckulent karroo, vilka båda naturtyper hyser ett flertal endemiska arter.

 

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska institutio­nens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

Tyvärr så kan vi inte ställa upp institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

 

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag som arrangeras av Botaniska För­eningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.

 

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2009. Alla medlemmar i BFiG kan ansöka om penningmedel ur “Harald Fries’ och äldre medlemmars fond” för “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Ansökan skall senast den 31 december 2008 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet jämte en beräk-ning avseende dess sannolika kostnader; för de projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.