Botaniska Föreningen i Göteborg

 

Program för perioden september 2007 – februari 2008

 

____________________________________________________________________________________

 

Torsdag 27 september, 19:00 : Nationalnyckeln ur ett botaniskt perspektiv. Med hjälp av bokverket “Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna” skall man kunna artbestämma (nästan) alla flercelliga organismer som har påträffats inom landet. Roger Andersson från Artdatabanken berättar om detta jätteprojekt (totalt skall mer än etthundra böcker komma ut, fyra volymer har redan kommit), med tonvikt på de band som behandlar växter (i vid mening). Första bandet med mossor utkom i fjol, när kommer nästa botaniska volym?

 

Torsdag 25 oktober, 19:00 : Växter jag mött. Alla medlemmar är denna kväll varmt välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior, digitalfoton eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda minnen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl er gärna till sekreteraren några dagar i förväg så att han kan planera kvällens uppläggning på bästa sätt.

 

Tisdag 30 oktober, 19:00 : Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter som vi inte lyckats att namnge eller känt oss osäkra på, samt presenterar den viktigaste bestämningslitteraturen avseende dessa. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

 

Torsdag 22 november, 19:00 : “Hundra spänn Linné”. Vår hedersledamot Lars Arvidsson reder ut den svenska hundralappens natur- och kulturhistoria. Tre centrala motiv kommer att dominera föredraget: skogsbingeln och upptäckten av växternas sexualitet, Uppsala (Gamla) Botaniska Trädgård där Linné verkade, samt porträttet av Linné och vår bild av hans person, såväl i bokstavlig (utseende) som bildlig (karaktärsegenskaper) mening.

 

Torsdag 13 december, 19:00 : Floran i Skåne – från projekt till bok. Torbjörn Tyler från Lunds Botaniska Förening berättar om projektet som lett fram till de bägge banden av “Floran i Skåne”, i synnerhet del 2, “Arterna och deras utbredning”, vilken utkom i våras och kommer att finnas till försäljning. Vi får höra om hur man lyckades komma ut med två böcker under så kort tid, men även vilka lärdomar man har dragit av projektet, och vad som hade bort göras annorlunda (tips till andra, pågående eller planerade floraprojekt!).

 

Onsdag 23 januari, 19:00 : Glimmar och bläror: hur är de släkt? Vår nye professor Bengt Oxelman talar om sin pågående forskning kring det stora släktet glimmar Silene och ett antal närstående smärre släkten. Hur bör Silene avgränsas? Vad kan DNA-sekvensdata berätta om släktskapen mellan arterna? Vilken roll kan hybridisering ha spelat inom gruppen? Varför kallas bergglim numera Atocion rupestre i stället för Silene rupestris? Detta är några exempel på frågor som kommer att belysas och diskuteras. OBS! Onsdag (ej torsdag)!

 

Torsdag 21 februari, 19:00 : Spetsbergens flora. I juli 2007 deltog Erik Ljungstrand i en botanisk resa till “yttersta Norden”. Ögruppen Spetsbergen är mycket artrik (för att ligga så nära Nordpolen!); totalt är knappt 170 inhemska kärlväxter kända, varav drygt 40 saknas i övriga Norden. Huvuddelen av dessa sågs under expeditionen i somras, varför vi kommer att få se ett gott urval av floran. Dessutom får vi se bilder från ett utpräglat högarktiskt landskap, samt även ett och annat djur…

 

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

  Tyvärr så kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

 

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.

 

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2008. Alla medlemmar i BFiG kan ansöka om penningmedel ur “Harald Fries’ och äldre medlemmars fond” för “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Ansökan skall senast den 31 december 2007 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

  Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet jämte en beräkning avseende dess sannolika kostnader; för de projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.