Program för perioden september 2006 — februari 2007


Torsdag 28 september, 19:00 :

Floran på Pepparholm. Bengt Örneberg har följt invandringen av växter till denna konstgjorda ö, "Öresunds Surtsey", över vilken en del av Öresundsbroförbindelsen passerar. Ön började anläggas 1994, Bengt var där för första gången 1999 och har sedan dess kunnat notera mer än 430 kärlväxtarter på denna långsmala ö. Flertalet av dem har givetvis varit i regionen nog så vanliga arter, men även flera stora rariteter har dykt upp, däribland kalkkrassing Erucastrum supinum som ny för Danmark.

Torsdag 26 oktober, 19:00 :

Växter jag mött. Alla medlemmar är denna kväll varmt välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior, digitalfoton eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda minnen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl er gärna till sekreteraren några dagar i förväg så att han kan planera kvällens uppläggning på bästa sätt.

Tisdag 7 november, 19:00 :

Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter som vi inte lyckats att namnge eller känt oss osäkra på, samt presenterar den viktigaste bestämningslitteraturen avseende dessa. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

Torsdag 30 november, 19:00 :

Systematik inom handnycklar Dactylorhiza. Docent Mikael Hedrén talar om den komplicerade systematiken kring jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, majnycklar, sumpnycklar och övriga mer eller mindre vitt utbredda handnycklar. Dessa utgör ett komplex i vilket både auto- och allopolyploidisering förefaller ha ägt rum. En del är känt om deras uppkomst- och invandringshistoria; med hjälp av molekylära markörer försöker Mikael och hans medarbetare nu förstå kvarvarande problem i Norden och delvis även i övriga Europa.

Torsdag 14 december, 19:00 :

Blekinges flora. Vi hoppas vid detta möte kunna presentera en nyutkommen flora över Blekinge. Huvudförfattaren Lars Fröberg berättar tillsammans med Bengt Nilsson om den aktuella florainventeringen, vilken pågått sedan 1980, låter oss ta del av jämförelser med ett flertal tidigare floror över "Sveriges trädgård", i synnerhet vilka floraförändringar som kunnat dokumenteras, presenterar överraskande nyfynd och berättar om ett urval särskilt intressanta arter, både ur blekingskt och svenskt perspektiv.

Torsdag 25 januari, 19:00 :

Om Tasmanien och dess växtlighet. Bertil Alander har flera gånger besökt denna för oss "exotiska" ö utanför Australien. Ön är formad som en liksidig trekant med ca 300 km sida, d.v.s. något mindre än Götaland. Dess inre delar upptas av höga berg, högsta toppen är drygt 1600 m.ö.h. och här ligger snön djup vintertid. Öns västra sida har hög nederbörd, medan östsidan är torrare. Växtligheten varierar följaktligen från kustbundna till alpina arter och från oceaniska till mera torkfördragande.

Torsdag 22 februari, 19:00 :

Vårblomning i Sydafrika. Ragnhild Crawford berättar om en resa till Sydafrika, som hon och Neil företog i september 2006. De besökte då i huvudsak västra Kaplandet, som hyser en ytterst art- och endemrik flora, ur vilken vi kommer att få se ett gott urval, speciellt proteor, lökväxter och margeriter. Vi får även tillfälle att se en hel del djur från Krugerparken i landets nordöstra del…

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

Tyvärr så kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2007. Alla medlemmar i BFiG kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries’ och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 31 december 2006 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg

c/o Botaniska Institutionen

Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet jämte en beräkning avseende dess sannolika kostnader; för de projekt som tidigare har beviljats.


Botaniska föreningen i Göteborg