Botaniska Föreningen i Göteborg

Program för perioden september 2005 till februari 2006


Torsdag 29 september, 19:00 :

Från blågrönalger till bananer. Professor Lars Arvidsson berättar om svenska frimärken med växtmotiv, varav ett drygt hundratal hittills har utkommit. Vi får höra vad frimärkena kan berätta om växtens utseende och användning, men även mera tekniska synpunkter som vilka graverings- och trycktekniker som använts sedan det första utkom 1967. Föredraget kommer att kunna sprida ljus "öfver en av de mörkaste sidorna i svenska folkets album", för att tala med ‘Falstaff, Fakir’ (Axel Wallengren).

Torsdag 27 oktober, 19:00 :

Växter jag mött. Alla medlemmar är denna kväll varmt välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior, digitalfoton eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda minnen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl er gärna till sekreteraren några dagar i förväg så att han kan planera kvällens uppläggning på bästa sätt.

Tisdag 8 november, 19:00 :

Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter som vi inte lyckats att namnge eller känt oss osäkra på, samt presenterar den viktigaste bestämningslitteraturen avseende dessa. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

Torsdag 24 november, 19:00 :

Trollsmör och vargmjölk, vad är det? Professor Uno Eliasson talar om myxomyceternas struktur och biologiska roll samt om deras förekomst i natur och folktro. Slemsvamparna, som de ofta har kallats, har länge varit ett stridsäpple mellan botanik och zoologi, men numera tycks man vara överens om att de vare sig är växter, svampar eller djur, utan "något alldeles eget". De bildar sporer som lägre växter och svampar, men de kryper omkring och tar upp fast föda som lägre (okända?) djur, i likhet med vilka "de flesta är små, mycket små, mycket små" (Beppe Wolgers).

Torsdag 15 december, 19:00 :

Bohusläns flora. Tolv års inventering runt om i Bohuslän, vad har det inneburit? Evastina Blomgren berättar om arbetet, glädjeämnena, resultaten och kommande böcker. Vi får höra om ett flertal helt oväntade nyfynd, men också om rutinkompletteringen av kännedomen om detaljerna i våra "vanliga" kärlväxters utbredningsbilder. Nästa år äger dessutom SBF:s Botanikdagar rum i Bohuslän — kom och informera dig redan nu!

Torsdag 12 januari, 19:00 :

Bokauktion. Botanisk litteratur ur våra avlidna medlemmars professor Lennart "Rudan" Anderssons och Barbro Hammarsons bibliotek kommer att auktioneras ut under ledning av Lars Arvidsson och Ingvar Nordin. Auktionen äger rum i sal 1 på Botaniska Institutionen. Möjlighet att granska böckerna i förväg erbjuds från kl. 18:00. Observera att denna begivenhet endast r ppen fr medlemmar i BFiG.

Torsdag 26 januari, 19:00 :

Floraväktarna följer Sveriges rödlistade växtarter. Margareta Edqvist, huvudansvarig för floraväkteriet, visar bilder och talar om rödlistade växter från Skåne till Torne lappmark. Numera finns i de flesta av Sveriges provinser floraväktarverksamhet, men hur fungerar den, gör den någon nytta och vad kan rapporterna användas till?

Torsdag 23 februari, 19:00 :

Den arktiska florans dynamik. Professor Ulf Molau berättar om den arktiska florans historia från istid till nutid och ger oss en glimt av dess möjliga framtid. Vilka verkningar av den pågående globala klimatförändringen genom en ökande växthuseffekt kan redan observeras i Arktis och vilka kan vi vänta oss i framtiden? Kommer den nuvarande tundran att kunna odlas upp, eller kommer låglandet att dränkas av det stigande havet?

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.

Tyvärr så kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.

FONDMEDELSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2006. Alla medlemmar i BFiG kan ansöka om penningmedel ur "Harald Fries’ och äldre medlemmars fond" för "Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora". Ansökan skall senast den 31 december 2005 ha inkommit till:

Botaniska Föreningen i Göteborg
c/o Botaniska Institutionen
Box 461, 405 30 Göteborg

Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av projektet jämte en beräkning avseende dess sannolika kostnader; för de projekt som tidigare har beviljats medel skall dessutom en redogörelse för hur dessa använts bifogas.


Botaniska föreningen i Göteborg