Botaniska Föreningen i Göteborg

Program för perioden september 2003 till februari 2004


Torsdagen den 25 september, 19:00.

Ängsmarkerna i ”det glömda landet”. Mats Karström berättar om övre Norrlands ängsmarker, vilka skiljer sig från södra Sveriges bl.a. genom att uppvisa en avsevärt långsammare igenväxningstakt och även ge snabbare resultat vid restaureringsförsök. De hyser ofta en påfallande rik flora med bl.a. flera låsbräken-, jordtunge- och vaxskivlingsarter.

Torsdagen den 23 oktober, 19:00.

Växter jag mött. Alla medlemmar är välkomna att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan ta med dig dior eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut och visa dem för oss. Du kan berätta om goda minnen, framföra allmänna funderingar eller delge tips på utflyktsmål. Anmäl er gärna till sekreteraren i förväg så att han kan planera kvällens uppläggning.

Tisdagen den 4 november, 19:00.

Bestämningskväll. Vår sekreterare Erik Ljungstrand hjälper oss att bestämma nordiska kärlväxter som vi inte lyckats att namnge eller känt oss osäkra på. Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er det som ni undrat över eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.

Torsdagen den 20 november, 19:00.

Växter och växtätare. Thomas Appelqvist talar om betesmarksekologi. Såväl mulens som mullens egenskaper har haft (och har) stor inverkan på de betade växtsamhällenas artsammansättning och utseende, men dessa faktorers relativa betydelse har varit - och är ännu - under debatt bland ekologerna. Varför växer beteshagarna igen trots nötbete?

Torsdagen den 11 december, 19:00.

Floran på Hawaii-öarna - ett skolexempel inom ö-biogeografin. Professor Uno Eliasson behandlar översiktligt en del karakteristiska drag i ögruppens flora och diskuterar den geologiska och biologiska bakgrunden till de egenheter som oftast uppvisas av floran på isolerade öar.

Torsdagen den 29 januari, 19:00.

Ved- och barkbeboende eksvampar. Stellan Sunhede, Högskolan i Skövde, berättar om sin inventering av svampar på ek, främst tickor och slätsvampar. Projektets inventeringsområde omfattar hela Norden och dessutom Balticum och har pågått sedan 1970-talet, varför ett mycket ansenligt faktamaterial har hunnit ansamlas och bearbetas.

Torsdagen den 26 februari, 19:00.

Att gro, eller inte gro - det är frågan. Eva-Lena (”Ea”) Larsson talar om frön i allmänhet och arkeologiska makrofossil i synnerhet och besvarar bl.a. frågor om varför inte alla frön gror på samma gång, hur länge frön kan förbli grobara samt hur länge gamla frön kan bevaras i identifierbart skick.

LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska Institutionens föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg. Tyvärr kan vi inte ställa upp Institutionens entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén) så kommer det någon inom kort och öppnar för dig.

EFTERSITS, utan föranmälan, äger rum efter de flesta av våra föredrag för dem som så önskar. På sedvanligt sätt kommer denna att erbjudas i form av småkakor samt kaffe, te eller choklad (som Föreningen bjuder på). Hembakade mjuka kakor vore ett välgörande inslag och de av våra medlemmar som har möjlighet uppmuntras att medföra sådana.

Glöm inte att ansöka om medel ur Harald Fries m. fl. fonder, senast 31 december 2002!

VI SÄLJER VÄSTERGÖTLANDS FLORA
Första tryckningen av Västergötlands flora tog slut snabbt, varför VBF åstadkommit en andra (delvis korrigerad) tryckning, vilken under höstens möten säljs till våra medlemmar (för 300 kr/bok) så långt lagret räcker. Det är även nu möjligt att förhandsboka en flora hos sekreteraren på föreningens e-postadress, Guldluppen”.


Botaniska föreningen i Göteborg