Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårds- och fiskeenheten
Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté


BOHUSLÄNS HOTADE VÄXTER

resultat av sommarens floravårdsinventeringar 1999

Årets floravårdsinventeringar tillhörde återigen några av dess mest lustfyllda och intressanta “växtletardagar”. Eftersom vi fortsatte med nya besvärliga artgrupper, vilka vi dock lyckades bemästra, fick vi känslan av att något väsentligt hade “drabbat” oss som deltog. Svårigheterna var överkomliga eftersom vi först fick tillfälle att lära oss de få arter som kunde komma ifråga; detta trots att det handlade om det mångformiga släktet Taraxacum, som många gånger fått en oförtjänt stämpel på sig att vara ett svårt och ibland tråkigt släkte. Lika intressant var det ofta svåråtkomliga släktet Potamogeton.

Den första inventeringshelgen med Taraxacum genomfördes lördagen den 15 och söndagen den 16 maj på nordvästra och västra Tjörn. Vädret var båda dagarna strålande och maskrosblomningen var i full gång på välhävdade naturbetesmarker. En mindre grupp blivande (?) taraxacologer hade mött upp. Fuktiga, kortsnaggade strandängar med ädelmaskrosor ur sektionen Palustria (strandmaskrosor) med arterna Taraxacum balticum (östersjömaskros) och T. suecicum (strandmaskros) samt ur sektionen Celtica s.lat. (kärrmaskrosor och “betesmaskrosor”) med arterna T. litorale (liten kärrmaskros) och T. nordstedtii (Nordstedts maskros) eftersöktes.

Som vanligt besökte vi först en rik lokal med aktuella arter. Den var belägen nära Bö Klåva i Klövedals socken på nordvästra Tjörn. Här fick vi tillfälle att observera och lära in de aktuella arterna, samt att jämföra levande individ med herbarieexemplar, där de viktigaste artkaraktärerna pekades ut. Förutom T. balticum, T. suecicum och T. litorale hittades T. maculigerum (fläckmaskros) och den för Bohuslän nya T. pseudosuecicum (“pollenstrandmaskros”). Under återstoden av dagen och under den följande söndagen besökte vi huvudsakligen Utänge ö och Toftenäse ö i Stenkyrka socken, där både T. suecicum och T. balticum blommade mycket vackert på de välbetade strandängarna. Vid Utänge ö hittades även T. maculigerum och T. gelertii (Gelerts maskros) och vid Toftenäse ö och på Toftenäset växte T. nordstedtii. På samtliga lokaler växte Taraxacum litorale. Ja, se det var två synnerligen trevliga dagar, även för de som inte sysslat med maskrosor förut!

Tillstånd att besöka de fågelskyddade områdena inom naturreservaten Breviks kile på Tjörn (Utänge ö m.m.) och Ödsmåls kile i Kungälvs kommun hade beviljats av Länsstyrelsen för ett par inventerare. Den senare lokalen hann vi inte med under helgen, men en vecka senare besöktes Ödsmåls kile, där både T. balticum och T. litorale räknades in. Samma kväll besöktes även Lilla Överön i Torsby socken där T. balticum återfanns.

Den 15 augusti inventerades näringsrika sjöar i norra Bohuslän för att söka efter mindre vanliga Potamogeton-arter (natar) liksom även Najas marina (havsnajas). Först besökte vi Edsviks tjärn nära Havstenssund. Ett flertal hydrofila botanister hade mött upp och kunde notera den sällsynta Potamogeton compressus (bandnate) jämte P. praelongus (långnate) i mängd. Med regnet hängande i luften - men det kom inte ner - fortsatte vi till Strömsvattnet främst för att leta efter brackvattensarten Najas marina. Utbytet av havsnajas blev dock dåligt. Däremot fanns rikligt med Potamogeton obtusifolius (trubbnate), Myriophyllum verticillatum (kransslinga) och Ceratophyllum demersum (hornsärv). En lärorik dag trots gråväder och blåst.


PROGRAM FÖR 2000

En nyhet för i år är att vi skall börja arbeta med kryptogamer. Eftersom många hotarter förekommer bland mossor, svampar och lavar, skall vi börja med floraväkteri för ett antal bland dessa. Helena Gralén och Stig Jacobsson företräder mossor respektive svampar och skall hjälpa oss att bli observanta även på dessa. Sålunda ordnas ett par inventeringsexkursioner till lämpliga områden där kryptogama hotarter förekommer.

Söndagen den 16 april -- MOSSINVENTERING

Inventering av skirmossa (Hookeria lucens). Skirmossa är en rödlistad mossa i hotkategori 2, sårbar. Den finns uppgiven från ett 25-tal lokaler i Bohuslän. De flesta uppgifter är dock av äldre datum. Vi kommer att studera skirmossan på en känd lokal i Hjärtum och sedan eftersöka arten på andra tidigare kända lokaler i mellersta Bohuslän.
Samling kl. 10.00 vid Hjärtums kyrka. Medtag matsäck för hela dagen samt lämplig klädsel för fuktiga marker och lupp! Exkursionsledare är Helena Gralén. Anmälan, se nedan!

Lördagen den 13 maj -- MASKROSINVENTERING

Nu fortsätter vi Taraxacum-inventeringarna på naturbetesmarker i inlandet. Atlantmaskrosor (sect. Spectabilia), fläckmaskrosor (sect. Naevosa) och ängsmaskrosor (sect. Hamata) står främst på programmet. Att återfinna en art som sedan åtskilliga år tillbaka anses vara utdöd i hela världen är vår största ambition denna dag! Det rör sig om Taraxacum larssonii (dalslandsmaskros) som man letat mycket efter i just Dalsland, men utan resultat. Några gamla fynd finnas dock även från Bohuslän, varför möjligheten till återfynd inte är uttömd. Denna art tillhör sektionen Naevosa, medan T. spectabile (“kungamaskros”), som redan påträffats på några lokaler i området givetvis tillhör sektionen Spectabilia. Bland ängsmaskrosorna kan vi kanske till och med finna T. hamatum (ängsmaskros). Även inlandslokaler för T. nordstedtii (Nordstedts maskros) hoppas vi kunna finna. En förhoppningsvis fin dag i pastorala landskap.
Samling kl. 9.30 vid Munkedals station och kl. 10.00 vid Hede kyrka. Medtag matsäck för hela dagen samt lämplig klädsel och lupp! Exkursionsledare är Erik Ljungstrand. Anmälan, se nedan!

Lördagen den 23 september -- SVAMPINVENTERING

Inventeringsexkursion till Bokenäset för att lära känna rödlistade svampar. I första hand har vi tänkt oss svampar på ängsmarker - betesmarker, men om inte svamparna skulle vara framme vid den aktuella tidpunkten, finns det andra naturtyper i trakten som kan besökas.
Samling kl. 10.00 vid stormarknaden, Rotviksbro. Medtag matsäck för hela dagen samt lämplig klädsel och lupp! Exkursionsledare är Stig Jacobsson. Anmälan, se nedan!

ANMÄLAN till exkursionerna görs till Enar Sahlin, tel. 0301 - 108 48 eller med e-brev till enar.sahlin@swipnet.se senast 1 vecka före exkursionsdagen. Detta för att vi skall kunna planera inventeringarna med kartmaterial som går åt, eventuell samåkning och vem vi skall vänta på!

Välkomna !
önskar
Länsstyrelsen, Naturvårds- och Fiskeenheten
Floravårdskommittén, Botaniska Föreningen i Göteborg


Botaniska föreningen i Göteborg