Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Enheten för naturvård och fiske
Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté


BOHUSLÄNS HOTADE VÄXTER

resultat av sommarens floravårdsinventeringar 1998

Årets floravårdsinventering inskränkte sig till ett diskuterat objekt - en art som många haft en viss avvaktande hållning till och inte riktigt betraktat som "rumsren" - nämligen fingerborgsblomma (Digitalis purpurea).

Eftersom arten förekommer i odling (Digitalis purpurea "f. hortensis") och dessutom följt i människans spår över stora delar av världen, har vildformen ("f. norvegica") försummats. Dess förekomst på ursprungliga lokaler har vanligen förbisetts. Vi känner ju arten som en karaktärsväxt på norska Vestlandet och i västra Storbritannien och på Irland. Redan 1824 skriver J.E. Wikström i Kungl. Vetenskapsakademins Handlingar om Digitalis naturliga förekomster i Bohuslän, med lokaler i Kville socken. Harald Fries beskriver samma område i Acta Horti Gotoburgensis 1924 och att den förekommer även i socknarna Bottna och Bärfendal, där "den kommer upp så snart man hugger ner skog".

Märkligt nog sitter denna västliga arts vildform, Digitalis purpurea f. norvegica, fortfarande kvar i detta lilla område med cirka en kilometers radie från gården Rönningen i Kville. Den växer då oftast i höglänta sluttningar och under höga bergbranter på lokaler med en mer eller mindre ursprunglig prägel. Området liknar ett norskt fjordlandskap! Rent klimatiskt har denna del av Bohuslän maritim påverkan. Oceaniteten i floran är påfallande. Topografin har som sagt stora likheter med ett västnorskt fjordlandskap, vilket tillsammans med rådande lokalklimat och markanvändning torde ha gynnat denna oceaniska arts svenska förekomst.

Lördagen den 11 juli träffades ett 10-tal inventerare i det aktuella området för att bekanta sig med arten och dess ekologi, innan man delade upp sig i grupper. Inventeringen som pågick i två dagar, syftade till att i första hand uppsöka tidigare uppgivna lokaler, i andra hand hitta nya sådana. Mycket positiva kontakter med den bofasta befolkningen resulterade i att såväl gamla som nya lokaler hittades. Dagen avslutades med middag i Hunnebostrand. Övernattning skedde på Skärholmens vandrarhem i Bottna.

Söndagen den 12 juli besöktes ett flertal platser som till synes kunde vara lämpliga växtplatser för Digitalis. Flera hittades bl.a en gammal hyggesplats med flera hundra exemplar. Vid middagstid avslutades inventeringen i detta område, för att fortsätta på Lilla och Stora Bornö i Gullmarsfjorden. Med båt från Gårvik gick var sin grupp till Bornöarna. Den av H. Fries uppgivna förekomsten på L. Bornö kontrollerades och befanns ej vara vildformen. Förekomsten från 1982 på St. Bornö (ELj) kunde ej återfinnas.

Resultatet av Digitalis-inventeringen blev att 25 aktuella lokaler iakttogs i Kville, 2 i Bärfendal och 2 i Bottna.

Digitalis purpurea "f. norvegica" Digitalis purpurea "f. hortensis"
blågröna blad och skott, ofta röda nerver gulgröna blad och skott
starkt röd blomma m. åtskilda(?) fläckar röd blom. m. sammanflytande(?) fläckar
lansettlika blad spadlika blad
gleshårig mera tätt luden


PROGRAM FÖR 1999

15 - 16 maj -- Inventering av ÄDELMASKROSOR

Södra Inland och västra Tjörn kommer under dessa dagar att inventeras på ädelmaskrosor i fuktiga, välhävdade naturbetesmarker, oftast i strandlägen. Det är främst Taraxacum balticum och T. litorale, kanske även T. suecicum och T. nordstedtii som skall eftersökas. Vi utlovar ett par intressanta dagar!
Samling lördagen den 15 maj kl. 9.45 vid Harestads kyrka, söndagen den 16 maj kl. 9.45 vid Kållekärrs fyrvägskorsning på Tjörn. Medtag fika och matsäck för dagen samt lämplig klädsel för fuktängar. Logi mellan dessa dagar ordnas ej. Kartor och förteckning över tidigare lokaler tillhandahålles som vanligt. Exkursionsledare är Erik Ljungstrand. Anmälan, se nedan!

5 - 6 juni -- NATIONELLT FLORAVÄKTARMÖTE i Göteborg

Floravårdskommittén i Götebrg står som värd för landets övriga floraväktaransvariga under två dagar. Då skall bevarandestrategier dryftas liksom former för floraväkteri. Ca 25 deltagare beräknas deltaga.

15 augusti -- Inventering av NÄRINGSRIKA SJÖAR i N. Bohuslän

En dags inventering i naturligt eutrofa vatten, som bl.a. Strömsvattnet och Edsvikstjärn nära Strömstad, kan bli en givande och lärorik upplevelse. Vi är främst inriktade på mindre vanliga Potamogeton-arter (P. compressus, P. praelongus, P. friesii etc.) och Najas marina. Medtag matsäck för dagen och egen båt. "Båten" kan bestå av en luftmadrass kompletterad med cyklopöga till föraren eller kanske en vattenkikare om man har! Man kan även strandinventera. Samling söndagen den 15 augusti kl. 10.15 vid Tanums station. Exkursionsledare är Erik Ljungstrand.

Anmäl gärna senast 5 dagar före exkursionsdagen per telefon till 0301 - 10848 (Enar Sahlin) eller per postkort till Enar Sahlin, Box 3, 430 63 Hindås.

Välkomna !
önskar
Länsstyrelsen, Enheten för naturvård
Floravårdskommittén, Botaniska Föreningen i Göteborg


Botaniska föreningen i Göteborg