Botaniska Föreningen i Göteborg

BOHUSLÄNS HOTADE VÄXTER

resultat av sommarens floravårdsinventeringar 1997

Rapporten från floraväktarverksamheten i Göteborgs och Bohus län 1997 till Artdatabanken och Länsstyrelsen i vårt nya storlän finns nu tillgänglig här. Tillgängligheten till uppgifter om hotarterna har blivit ganska god och överskådligheten bättre allteftersom åren gått, vilket gjort att gemene man är informerad om läget för de arter och lokaler som kräver vår uppmärksamhet och omsorg.
   Hur blev då resultatet efter den senaste inventeringsperioden, sommaren 1997?

Inventeringen av slåtterängar på Tjörn

För tredje året i rad hade vi bestämt att inventera Bromus inom "projekt ängslosta". Eftersom det fortfarande fanns äldre odlingsmarker med slåtter kvar på Tjörn att undersöka, blev den 7 och 8 juni lämpliga dagar att leta lostor. Fortfarande gav inventeringarna utdelning. Ytterligare fyra nya lokaler hittades. Ett par dagar därefter hittade man två till. Flertalet fynd gjordes i Klövedals socken. Totalt finns nu elva lokaler i Klövedal och tre i Stenkyka socken.
   Dessutom gjordes ett fint, nytt fynd av spädlosta (Bromus pseudosecalinus) med ca 300 ex på en ny lokal i samma område som den gamla. Eftersom vi fick se och lära oss den första lokalen förra året, så var det naturligt att söka likvärdiga. Detta gav som synes ett positivt resultat.
   Ett uppmärksammat fynd av lundalm gjordes på berget Hartippen nära folkhögskolan. Det var några få ex av mindre storlek. Dessutom hittades en ny lokal för sandviol i en naturbetesmark nära Bötjärn på södra Tjörn.

Inventering i Strömstadstrakten

Avsikten var att eftersöka och kontrollera status hos kostertistel, näbbtrampört och stolt trampört under två dagar utefter kusten. Eftersom deltagarantalet var mycket lågt, tog vi bort övernattningen och satsade på en enda inventeringsdag. Den kom att innefalla den 5 oktober. Dagen var strålande och därmed kunde vi besöka ett flertal lokaler med blandat resultat.
   Kostertistel kontrollerades på endast två lokaler (Saltö 8 ex och N Öddö 2 ex), näbbtrampört kontrollerades på den förut kända lokalen på Saltös västsida. Där fanns 7 stycken spridda plantor. Stolt trampört, Polygonum aviculare ssp. excelsius ined., (i nya Lid: Norsk flora, 1994, står den som var. "nova") har ännu inte fått sin slutliga beskrivning. Den kontrollerades under inventeringen på den före 1997 enda kända lokalen i Sverige vid S Öddö (ca 40 plantor). Ytterligare 2 ex hittades vid Stigskilen, N Öddö. Vid andra tillfällen under sommaren har hittats ytterligare två lokaler för stolt trampört, bl a på S Hermanös västsida med 60 ex.
   Under dagen gjordes även andra fynd, såsom ett fint bestånd av spirbjörnbär på N Öddö. En ny lokal för finnoxel besöktes vid Övre Ejgst. Sist under inventeringen gjordes efterforskningar efter havsnajas vid Strömsvattnet. På grund av den sena årstiden kunde den ej återfinnas.


PROGRAM 1998

Inventeringsläger 11 - 12 juli med inventering av fingerborgsblomma och norskoxel i västra Dingle-området

Den vilda fingerborgsblomman, Digitalis purpurea f. norvegica, som till sin utbredning är västlig och förekommer vanligt på brittiska öarna och norska Västlandet, är funnen på flera ställen inom ett begränsat område i gränstrakterna mellan Kville, Bottna och Bärfendals socknar i Bohuslän. Märkligt nog sitter den på bergshöjderna i ett bohuslänskt område som liknar ett typiskt norskt fjordlandskap. Vildformen skiljer sig tydligt från den odlade formen i bladform, behåring och blomfärg. Den torde vara förbisedd. Inom samma område kommer vi att söka efter norskoxel, Sorbus norvegica (hotkategori 3). Eventuellt ordnas en tur till St. och L. Bornö, där vildformen för fingerborgsblomma uppgivits. Vi inbjuder sålunda till ett par intressanta inventeringsdagar som även kan innebära andra roliga fynd.

Samling sker vid Dingle station kl 9.45 (tåganslutning från Göteborg är möjlig) på lördag morgon den 11 juli. Egen matsäck medtages för morgon och lunch. Middag ätes gemensamt vid 18-tiden och bekostas av WWF. Enklare logi enligt vandrarhemsstandard ordnas utan kostnad för deltagarna. Dessutom betalar WWF bilersättning för alla transporter av samåkning under inventeringen. Söndagens frukost och lunchpaket bjuds vi även på. Den som ansluter till inventeringen på söndag morgon den 12 juli samlas med övriga vid Dingle station kl 9.00 (tåganslutning från Göteborg ej möjlig). Söndagens inventering beräknas ha en gemensam avslutande samling i fält omkring kl 17.

Exkursionsledare är Erik Ljungstrand och Evastina Blomgren.Anmälan senast den 1 juni per telefon till 0301-10848 (Enar Sahlin) eller per postkort till Enar Sahlin, Box 3, 430 63 Hindås.

Välkomna !
önskar
Milöavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Floravårdskommittén, Botaniska Föreningen i Göteborg


Botaniska föreningen i Göteborg