Botaniska Föreningen i Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårds- och fiskeenheten
Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté


FLORAVÄKTERIET I GÖTEBORGSOMRÅDET

resultat av floravårdsinventeringar av främst hotade arter under 2003

Väktarverksamheten under 2003 var delvis inriktad på kryptogamgrupperna, men vår- som höstvädret var inte gynnsamt. Under vårens exkursionsdagar blev det för blött för moss-och lavinventerarna och under hösten blev det för torrt för svamparna. Kärlväxtinventeringen riktade sig mot vattenvegetation och lyckades.

12/4 Kryptogaminventering på Kinnekulle

Inställd på grund av allt för mycket regn.

6/9 Vattenväxtinventering i Nedsjöarna

Exkursionsdagen fick ett strålande sensommarväder. En skara inventerare mötte upp i Hindås centrum. På väg till första lokalen demonstrerades en ny stor växtplats med rysk nejlikrot Geum aleppicum. Därefter sökte vi upp Västra Nedsjöns nordvästra sandbottnar vid Rävudden. Vadandes i knädjupt vatten genomsökte vi systematiskt bottnen med hjälp av vattenkikare. Vi såg vackra bestånd av mjukt böjda rosetter av notblomster Lobelia dortmanna. Vidare knippen av mörkgrön styvt braxengräs Isoëtes lacustris med trubbiga runda blad nersänkta i bottnen men uppåtriktade, medan vekt braxengräs Isoëtes echinospora sfäriskt spretar åt alla håll med sina smala ljusgröna bladknippen. Fläckvisa bestånd av millimetersmå ljusgröna blad tillhörde skaftslamkrypa Elatine hexandra (VU), en synnerligen vanlig art på dessa sandiga grusbottnar. Här var även växtplats för tretalig slamkrypa E. triandra, som denna dag tyvärr inte återfanns. Små, trådsmala ljusgröna blad ordnade i rader av nålsäv Eleocharis acicularis bildade bestånd på flera ställen liksom hårslinga Myriophyllum alterniflorum. På grundare vatten växte sylört Subularia aquatica och strandpryl Littorella (Plantago) uniflora. I strandkanten växte knappsäv Eleocharis palustris, löktåg Juncus bulbosus, vasstarr Carex acuta och ställvis heltäckande mattor av strandranunkel Ranunculus reptans. Längre åt norr vid Ändnäset med såväl sandstrand som lagun med tät vattenvegetation hittades svalting Alisma plantago-aquatica, flotagräs Sparganium gramineum (friesii) och massvegetation av dyveronika Veronica scutellata. Här gjordes ett trevligt återfynd av klotgräs Pilularia globulifera (VU) i stranddriften. Ytterligare österut vid Nedflo strand sågs fina bestånd av hårslinga Myriophyllum alterniflorum, dessutom enstaka exemplar av mer näringskrävande axslinga M. spicatum. Det bästa fyndet var klotgräs, som här sågs växa på cirka trettio centimeters djup på ren sandbotten. Med sina ca 15 cm långa, sytrådstunna, ljusgröna blad (de karaktäristiskt inrullade bladspetsarna röjde arten), som vajade i det grunda vattnet, var detta en känd växt i ny skepnad. - Det mest lärorika denna exkursionsdag var att se skillnaderna mellan landform och vattenform av arterna klotgräs, löktåg, nålsäv, strandpryl och strandranunkel. Landformerna har oftast en mera grågrön färg förutom att de är fertila, medan de vanligen sterila vattenformerna har en ljusgrön färg, är vekare och mer utsträckta.

14/9 Rödlistade svampar på Älgön

Inställd på grund av torka.


PROGRAM 2004 : inventering av RÖDLISTADE ARTER

Söndagen den 16 maj MASKROSINVENTERING I BERGUM

En inventeringsexkursion med inriktning på maskrosor går till Lärjeåns raviner i Bergums socken. Vi var där våren 2002 och hade en mycket framgångsrik exkursion och fann att det finns fler marker med ädelmaskrosor att inventera. Då hittades ju för andra gången i Västergötland dalslandsmaskros Taraxacum larssonii. Arter som fläckmaskros T. maculigerum (NT), atlantmaskros T. spectabile (DD) och kvällsmaskros T. praestans (VU) skall nu eftersökas.

Samling vid Gunnilse skola kl. 9.00. Medtag matsäck för dagen. Exkursionsledare är Erik Ljungstrand. Anmälan, se nedan!

Söndagen den 4 juli BJÖRNBÄRSINVENTERING I KUNGÄLVSOMRÅDET

Tillsammans med Föreningen Bohusläns Flora skall vi inventera i Kungälvstrakten, såväl i Bohuslän som i Västergötland. Huvudintresset är naggbjörnbär (ibland kallad kungälvsbjörnbär, ELj amn.) Rubus lamprocaulos (VU). Vi skall ta reda på artens utbredning i området. Även surbjörnbär Rubus sulcatus bör vi kunna få se.

Samling vid Folkets Park, nära Kungälvs sjukhus, kl. 9.00. Medtag matsäck för dagen. Exkursionsledare är Roger Gahnertz och Erik Ljungstrand.

Anmälan, se nedan!

Lör-söndagen den 4-5 september STRANDVÄXTER I GÖTA ÄLV

Även dessa inventeringsdagar rör vi oss på ömse sidor om Göta älv i Kungälvstrakten. Främst letar vi efter vattenstånds Senecio aquaticus (VU), på fuktängarna grönskära Bidens radiata (VU) och källgräs Catabrosa aquatica (VU). Övriga arter att titta efter är bl.a. klotgräs, ävjebrodd, rödlånke, slamkrypor och dvärgbandtång.

Samling vid macken, Eriksdals busshållplats, som ligger nära bron till Fästningsholmen kl. 9.00 - både lördag och söndag. Medtag fältmatsäck. Middag kan ätas gemensamt om vi så önskar. Gemensam övernattning ordnas ej, men STFs vandrarhem, Älvskolan vid Bohus fästning, Färjevägen 2, tel. 0303-18900 är en möjlighet. Om du dessutom har den danska vattenväxtfloran och vadarstövlar är du synnerligen bra rustad. Exkursionsledare är Erik Ljungstrand.

Anmälan sker i mycket god tid enligt nedan!

FÖRUTOM dessa arrangemang skall alla tidigare väktararter besökas och rapporteras. En särskild rapportblankett för dessa uppgifter finns.

UPPROP

1) Årets inventeringsväxt är skogsklocka Campanula cervicaria (NT). Svenska Botaniska Föreningen vill ha in så många aktuella rapporter som möjligt av skogsklockan från hela landet. Vi som bor i Göteborgsområdet kan rapportera detta till Enar Sahlin, Box 3, 430 63 Hindås på ett vykort eller e-post. Uppgifter som då skall rapporteras är: lokal (noggrannt angiven, gärna med koordinater), antal exemplar och blomstänglar, datum och uppgiftslämnare.

Fjolårets upprop om fältgentiana (VU) gav endast ett fåtal lokaler i hela landskapet. Finns fortfarande orapporterat material av den liksom av klockgentiana (VU), så låt oss få detta.

2) Markanvändningen har på senare år väsentligt ändrats. Hästen har kommit tillbaka i våra hagar. Arter som är bundna till häst torde man därför titta lite extra på. Fatsvamp Poronia punctata (VU) är en sådan art. Den är knuten till gammal hästgödsel på öppna betesmarker, huvudsakligen i kalktrakter. Under 1900-talet har den blivit allt sällsyntare i Norden, men kanske har den kommit tillbaka under senare år. Arten kräver ett fuktigt vinterklimat med relativt milda vintrar, vilket tyder på kustnära lokaler. Fruktkropparna är 2-15 mm i diameter, 1-2 cm höga med platt, vit ovansida som vid mognaden blir svartprickig av mynningarna i den svartbruna fruktkroppen. Leta efter den i sommar!


ANMÄLAN till exkursionerna görs till Enar Sahlin, tel. 0301 - 108 48 eller e-brev enar.sahlin@swipnet.se senast 1 vecka före exkursionsdagen. Detta för att kunna planera inventeringarna med åtgång av kartmaterial, eventuell samåkning och vem vi skall vänta på.

Välkomna !

önskar
Länsstyrelsen, Naturvårds- och Fiskeenheten
Floravårdskommittén, Botaniska Föreningen i Göteborg


Botaniska föreningen i Göteborg