Botaniska Föreningen i Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårds- och fiskeenheten
Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté


FLORAVÄKTERIET I GÖTEBORGSOMRÅDET

resultat av floravårdsinventeringar av främst hotade arter under 2002

Väktarverksamheten under 2002 var varierad och delvis inriktad på kryptogamgrupperna. En solig och varm vår avlöstes av en fortsatt varm och torr sommar. Hösten blev mycket torr vilket medförde att svampsäsongen passerade utan några bättre fynd. Tidigare års framgångsrika Taraxacum-inventeringar fortsatte i samarbete med Föreningen Bohusläns Flora. Utomordentliga nyfynd gjordes under pingsten. Som tidigare studerades herbariematerial av de eftersökta arterna i början av exkursionen. Senare då arten hittades kunde dess biotopval studeras, så att eftersök kunde ske på andra liknande växtplatser och vid andra tillfällen.

Kryptogaminventeringen den 16 april till Vallda dalar genomfördes detta år i gott väder.
Avsikten med inventeringen var att försöka återfinna såväl larvklubban Cordyceps stylophora som fågelfotsmossa Pterogonium gracile. Ingendera stod att finna. Den senare är troligen utgången. Däremot gjordes andra trevliga fynd. På denna lokal hittades mussellav Normandina pulchella (NT). Övriga anmärkningsvärda arter var gammelekslav Opegrapha illecebrosa (VU), skuggklotterlav O. vermicillicera och rödbrun klotterlav O. rufescens.

Maskrosinventering i Lärjeåns raviner pingstafton den 18 maj genomfördes i vackert väder med 13 deltagare. Exkursionsledaren Erik Ljungstrand hade suveränt god hjälp av den danske taraxacologen Hans Öllgaard, då man strövade i Annereds gårds naturbetesmarker, i ravinerna mot Lärjeån. Ett fint fynd för Västergötland gjordes av Kjell Georgson nämligen dalslandsmaskros Taraxacum larssonii (Naevosa, CR). Detta var andra fyndet i landskapet, eftersom T. Borgvall funnit den i Hällingsjö, Björketorps socken redan 1935. För övrigt hittade man Gelerts maskros T. gelertii (Naevosa?), kvadratmaskros T. quadrans (Hamata), dagg-maskros T. subhamatum (Hamata), rundmaskros T. ancistrolobum (Ruderalia), vilken är vanlig vid de västgötska kalkbergen, samt Nordstedts maskros T. nordstedtii (Celtica). Vidare hittade man de i göteborgstrakten ovanliga arterna trampgröe Poa supina och sommarfibbla Leontodon hispidus.
Exkursionen fortsatte till Hisingen och strandängarna strax väster om Öxnäs Västergård. Där hittade man strandmaskros T. suecicum (Palustria), fläckmaskros T. maculigerum (Naevosa NT) och liten kärrmaskros T. litorale (Borea? NT). Vattenstånds noterades även. Vid Öxnäsparkeringen i en igenväxande beteshage hittade Hans Öllgaard dalslandsmaskros T. larssonii.
- Inom parentes kan nämnas att två dagar senare med taraxacologerna på Lindö och Resö hittades bohusmaskros T. abietifolium (Erythrosperma). På väg hem från nordbohuslän tog Roger Gahnertz och Erik Ljungstrand vägen genom Ödeborgs socken i Dalsland, och si, i Norra Rådane där växte den, Dalslands egen maskros, T. larssonii. Så nu finns det ett modernt fynd av dalslandsmaskros även i Dalsland.


Floravårdsdagen vid Öxnäs flyttades till den 21 maj och innebar röjning av två tulkörtslokaler. Endast 1 ex. fanns kvar på den norra lokalen vid Öxnäs. Vid den södra lokalen vid Askeby fanns en klon med 7 skott. Även filtbjörnbär noterades.

Zostera-inventering utefter hela Västkusten den 25 augusti.
Här samarbetade vi med hallänningar och bohuslänningar dvs vi ordnade tre samtidiga exkursioner i våra resp. landskap. Göteborgarna hade valt Brännö och Galterö som inventeringsområden. På Brännös nordsida genomsöktes en mindre, grund vik med riklig förekomst av den vanliga breda bandtången. Här hittades några fåtaliga ex. av smal bandtång Zostera angustifolia (VU), som var friflytande, varav ett fertilt. Det var allt man fick se av den arten.
På Galterö genomsöktes den grunda, norra delen av Galterösund. På två ställen hittades vardera ett bestånd av dvärgbandtång Zostera noltii (VU). I Mjölkeviken hittades ytterligare några få bestånd av dvärgbandtången samt hårnating, skruvnating och storsärv. I Brandnäsviken noterades ett 20-tal ex av bågstarr Carex maritima (EN), liksom dvärglin och knutört. På väg till nästa lokal sågs ljungögontröst och söder om Sundholmsviken sumpgentiana och kärrknipprot.

Rödlistade svampar på Älgön den 22 september.
Exkursionen ställdes in pga extrem torka.


PROGRAM 2003 : inventering av RÖDLISTADE ARTER

Lördagen den 3 maj – KRYPTOGAMINVENTERING PÅ KINNEKULLE

En inventeringsexkursion med inriktning på lavar, mossor och svampar går till detta intressanta västgötaberg. Där skall vi leta efter scharlakansvårskål Sarcoscypha austriaca, den uppgivna förekomsten av örtlav Lobaria virens, mossor av släktet Rhynchostegium, men särskilt skall skrynklig skinnlav Leptogium schraderi sökas samt en del eklavar. Johan Dahlberg, Mattias Lindholm och Björn Nordén, Botaniska institutionen hjälper oss att inventera.
Samling vid parkeringen på Botaniska institutionen, Gbg kl. 8.00 alt. vid parkeringen närmast Österplana kyrka kl. 10. Medtag lupp och matsäck för dagen. Exkursionsledare är Björn Nordén.
Anmälan, se nedan!

Lördagen den 6 september – VATTENVÄXTINVENTERING I NEDSJÖARNA

Sensommarexkursion i trakterna mellan Hindås och Bollebygd med inventering i oligotrofa vatten, där huvudintresset ligger på släktena Elatine och Isoëtes. Vi tittar på arternas morfologi och ekologi, innan vi söker av ett flertal grunda strandpartier.
Samling vid Hindås station kl. 10. Medtag lupp, vattenkikare(!) om du har och matsäck för dagen. Exkursionsledare är Enar Sahlin och Erik Ljungstrand.
Anmälan, se nedan!

Söndagen den 14 september – RÖDLISTADE SVAMPAR PÅ ÄLGÖN

Vi planerar att återigen försöka genomföra den tidigare inställda svampexkursionen till Älgön för att inventera rödlistade svampar i ädellövskog. Vi hoppas att vädret under inventeringsdagen och betingelserna för en bra svampsäsong är goda med värme och riklig nederbörd. Närmare program ges till den som är intresserad, som vi då tar kontakt med.
Samling vid bryggan i Rörtången kl. 8.30. Båten går troligen ut kl. 8.45 och tillbaka kl. 18.
Anmälan, som är en intresseanmälan, sker i mycket god tid enligt nedan!

FÖRUTOM dessa arrangemang skall alla tidigare väktararter besökas och rapporteras. En särskild rapportblankett för dessa uppgifter finns och har i regel sänts ut till den ansvarige rapportören.

UPPROP

I år skall vi hålla utkik efter fältgentiana Gentiana campestris. Den är årets inventeringsart som vi vill ha goda upplysningar om. Räkna exemplar och ange lokal som för nedanstående.
Vi efterlyser fortfarande lokaler av den rödlistade klockgentianan Gentiana pneumonanthe. Många fler lokaler finns säkert kvar att upptäcka eller rapportera. Vi vill veta plats och ungefärligt antal eller ytan för arten. Samtidigt kan man kontrollera om det sitter ägg av den likaledes rödlistade alkonblåvingen (M, N och O-län) på blommorna. De syns som knappnålshuvudstora, runda, vita ägg. Räkna även dessa! Meddela sedan per vykort (E. Sahlin, Box 3, 430 63 Hindås) eller e-brev enligt nedan.

ANMÄLAN till exkursionerna görs till Enar Sahlin, tel. 0301 - 108 48 eller e-brev enar.sahlin@swipnet.se senast 1 vecka före exkursionsdagen. Detta för att kunna planera inventeringarna med åtgång av kartmaterial, eventuell samåkning och vem vi skall vänta på.

Välkomna !

önskar
Länsstyrelsen, Naturvårds- och Fiskeenheten
Floravårdskommittén, Botaniska Föreningen i Göteborg


Botaniska föreningen i Göteborg