Botaniska Föreningen i Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårds- och fiskeenheten
Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté


BOHUSLÄNS OCH GÖTEBORGSOMRÅDETS HOTADE VÄXTER

resultat av sommarens floravårdsinventeringar 2001

Floraarbetet med väktarverksamhet under 2001 var mycket inriktat på kryptogamgrupperna. Vädret var tidvis nyckfullt vilket medförde att ett par inventeringstillfällen fick ställas in. Kärlväxtinventeringen i mellersta Bohuslän höll på att regna bort. Föregående års framgångsrika Taraxacum-inventeringar inspirerade oss att titta närmare på gentianor i naturbetesmarker i Bohuslän. Som tidigare framträder betydelsen av att kunna växternas ekologi. Våra väktarinsatser i kryptogamfloran inleddes redan i april med delvis lyckat resultat. Oftast gjordes fynd av de eftersökta arterna under den arrangerade exkursionen, som gav så god artkännedom, att eftersök kunde omsättas på andra platser och vid andra tillfällen.

Lavinventeringen den 7 april genomfördes på tre olika lokaler. På lokalen norr om Kolbengtserödssjön hittades jättelav Lobaria amplissima, örtlav L. virens och lunglav L. pulmonaria; på Högalidsberget öster om Vassbosjön som är en synnerligen fin lavlokal fanns jättelav, örtlav, västlig njurlav, blodplättslav, korallav, mussellav, havstulpanlav och det mest anmärkningsvärda fertil näverlav Platismatia glauca dessutom ett stort bestånd skogssvingel Festuca altissima. På den tredje lokalen Bukullen söder om Vassbosjön, som är en gammal lavlokal men nu skogsavverkad, antecknades endast knagglestarr Carex flava.

Kryptogaminventeringen den 23 april i Vallda dalar inställdes pga otjänligt väder. Larvklubban Cordyceps stylophora och fågelfotsmossa Pterogonium gracile fick stå över till annat tillfälle.

Kärlväxt-och svampinventeringsdagarna under sensommarhelgen den 1 och 2 september var mulna och småregniga. Innan inventeringarna startade demonstrerades kust- Gentianella baltica och sumpgentiana G. uliginosa på Ramsvikslandet. Kustgentianan hade en betydande tillbakagång. Murruta på skalgrus(!) hittades. Rikligt med ljungögontröst. Under inventeringen kontrollerades fyra gamla gentiana-lokaler och en ny lokal för ljungögontröst. Ängsgentiana G. amarella, fältgentiana G. campestris och sumpgentiana hittades på ett flertal lokaler. Söndagens inventering av ängssvampar på Väddö gav klent utbyte.

Svampinventeringen under augusti - oktober av rödlistade arter i norra Bohuslän inställdes.

Arbetsdagen med praktisk floravård lördagen den 20 oktober på Vättlefjäll genomfördes i mulet väder. Ett fåtal floravårdare hade mött upp för att röja och delvis rensa cypresslummerlokalerna från starkt konkurrerande ljung. Arbetet genomfördes planenligt.


PROGRAM för år 2002

Arbetet med hela rödlistan gör att behovet på insatser ökar i år!Från och med i år ansvarar vi för väktararbetet i endast Göteborgsområdet (gamla länsområdet) medan övriga Västergötland handhas av som tidigare Västergötlands Botaniska Förening. Bohusläns floraväkteri sköts av Föreningen Bohusläns flora. I år kommer Bohuslän, Göteborgsområdet och Halland att samarbeta i ett projekt på uppdrag av ArtDatabanken.

Tisdagen den 16 april – KRYPTOGAMINVENTERING på kvällen

Inventeringsexkursion till bl.a. Hördalen i Vallda dalar, då vi gör ett nytt försök att genomföra denna tur. Vi gör ett försök att återfinna sporsäckssvampen Cordyceps stylophora, en larvklubba som lever på knäpparlarver i död alved. Detta är den enda kända lokalen i Europa, men man vet i dagsläget inget om dess förekomst här. Inventeringen innebär troligen knäfall i sumpskog, så det gäller att vara klädd därefter. Medtag fika och lupp!Samling vid Botaniska institutionen för en snabb bildvisning av larvklubban kl. 17.00. Samling för avfärd från parkeringen, Botaniska institutionen kl. 17.30. Samling i Vallda vid Hamra golfbanerestaurang kl. 18.00. Lämplig klädsel, lupp och kaffetermos kan vara bra! Exkursionsledare är Björn Nordén.Anmälan, se nedan!

Lördagen den 27 april – FLORAVÅRD VID ÖXNÄS

Denna dag röjer vi på lokalerna för tulkört, något som föreningen gjort under ett flertal år. Nu är det några år sedan vi var där. Arbetsledare är Erik Ljungstrand.Samling vid Säve kyrka kl.10.00. Medtag matsäck, sekatör, häcksax eller lie, ev. såg.Anmälan, se nedan!

Lördagen den 18 maj (pingstafton) – MASKROSINVENTERING

Inventeringen sker i Lärjeåns raviner, där betesmarker skall genomströvas och synas.Samling kl. 10 vid Angereds kyrka. Medtag matsäck för hela dagen samt lämplig klädsel och lupp! Exkursionsledare är Erik Ljungstrand.Anmälan, viktigt att den sker i tid, eftersom tiden kan ändras. Se nedan!

Söndagen den 25 augusti – ZOSTERA-INVENTERING PÅ VÄSTKUSTEN

Sensommarexkursion med inventering utefter hela västkusten - från Strömstad till Laholm - av släktet Zostera om vilket vi har bristfälliga kunskaper. Speciellt den rödlistade arten smal bandtång Zostera angustifolia. Även dvärgbandtången Z. noltii önskar vi få större kunskap om. Bohuslänningar inventerar i norra Bohuslän, Göteborgare och andra västgötar inventerar på Galterö i Göteborgs södra skärgård samt hallänningar i Varbergstrakten.
Samling sker på tre ställen: i Bohuslän i Vik, Hydro-macken vid avtaget till Strömstad vid E6 kl. 10.00 (kollektivåkare kan hämtas i Överby eller Strömstad), i Västergötland (Göteborg) vid Saltholmen kl. 9.00, i Halland vid Getteröns Naturcentrum kl. 10.00. Därefter åker vi till kända eller tänkbara lokaler för bandtång. Tag med stövlar, lupp och matsäck för dagen. Exkursionsledare är Evastina Blomgren, Erik Ljungstrand och Jan Kuylenstierna. Anmälan, se nedan, dock senast den 15 augusti!

Söndagen den 22 september – RÖDLISTADE SVAMPAR PÅ ÄLGÖN

Vi planerar en särskild svampexkursion för att inventera rödlistade svampar i ädellövskog på Älgön om årstidsvädret varit lämpligt med värme och gott regn. Närmare program ges till den som är intresserad, som vi då håller kontakt med. Båten går troligen ut kl.8.45 och tillbaka kl. 18.Anmälan, som är en intresseanmälan, sker i mycket god tid enligt nedan!

UPPROP

I år skall vi hålla utkik efter sandmålla Atriplex laciniata som nu torde vara på frammarsch. Räkna exemplar och ange lokal som för nedanstående.Dessutom efterlyser vi fortfarande lokaler av den rödlistade klockgentianan Gentiana pneumonanthe. Många fler lokaler finns säkert kvar att upptäcka eller rapportera. Vi vill veta plats och ungefärligt antal eller ytan för arten. Samtidigt kan man kontrollera om det sitter ägg av den likaledes rödlistade alkonblåvingen (M, N och O-län) på blommorna. De syns som nästan knappnålshuvudstora, runda, vita ägg. Räkna även dessa! Meddela sedan per vykort (E. Sahlin, Box 3, 430 63 Hindås) eller e-brev enligt nedan.

ANMÄLAN till exkursionerna görs till Enar Sahlin, tel. 0301 - 108 48 eller e-brev enar.sahlin@swipnet.se senast 1 vecka före exkursionsdagen. Detta för att kunna planera inventeringarna med åtgång av kartmaterial, eventuell samåkning och vem vi skall vänta på.

Välkomna !

önskar
Länsstyrelsen, Naturvårds- och Fiskeenheten
Floravårdskommittén, Botaniska Föreningen i Göteborg


Botaniska föreningen i Göteborg