Botaniska Föreningen i Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårds- och fiskeenheten
Botaniska Föreningens i Göteborg floravårdskommitté


BOHUSLÄNS HOTADE VÄXTER

resultat av sommarens floravårdsinventeringar 2000

Det gångna årets arbete i floraväktarverksamheten innebar nya framgångar med nya fakta som stärkte vår kunskap om Bohusläns och Göteborgsområdets hotade flora. Efter en synnerligen regnig och blöt sommar med översvämningskatastrofer vi sent skall glömma, inleddes en tidig svampsäsong. Så småningom övergick denna i en torrperiod som i det närmaste slog ut svampförekomsterna. Därmed försvann den planerade inventeringen på Bokenäset i slutet av september.

Föregående års framgångsrika Taraxacum-dagar gjorde att vi valde att titta på naturbetesmarker i norra Bohusläns inland. Det var bara synd att inte fler deltog i dessa exkursionsmässigt ljuvliga dagar, som den i Sörbygden. Allt mer tydligt framträder betydelsen av att kunna växternas ekologi som exempelvis krav på växtplatsens läge, jordmån, fuktighet, konkurrens, ljus och hävd. Detta kunde på ett tydligt, lättförståeligt och trevligt sätt avläsas under "maskrosdagen". Senare efterforskningar i området gav nya fynd.

Våra väktarinsatser i kryptogamfloran inleddes redan i april med delvis lyckat resultat. Även om inte fynden och kontrollerna skedde just under den arrangerade exkursionen, fick man där så god artkännedom att eftersök kunde omsättas på annan plats och vid annat tillfälle.

Inventeringen av skirmossa (Hookeria lucens) inleddes på en känd lokal i Hjärtum den 16 april. Denna visade sig hysa en riklig förekomst av fertila exemplar. Därefter återbesöktes två gamla lokaler i Ljungskiletrakten med negativt resultat. Däremot återfanns den på en lokal i Svartedalen.

Den 13 maj inventerades naturbetesmarker i Sörbygden i norra Bohuslän. Programmet hade ju storstilade förväntningar "att återfinna en art som sedan åtskilliga år tillbaka anses vara utdöd i hela världen", dalslandsmaskros (Taraxacum larssonii). Förhoppningarna infriades! På en lokal, Rulten i Hede socken, fanns inte mindre än ca 15 ex av den hett eftersökta arten. Ytterligare två lokaler hittades senare i samma trakt! Av atlantmaskrosor sektionen Spectabilia hittades atlantmaskros (T. spectabile) på sex lokaler denna dag. Ytterligare några lokaler hittades vid senare tillfälle. Av fläckmaskrosor sektionen Naevosa - där dalslandsmaskrosen hör hemma - hittades två lokaler för bredskaftad fläckmaskros (T. euryphyllum) och två lokaler för Gelerts maskros (T. gelertii). Även av dessa båda arter gjordes ytterligare fynd i området.


PROGRAM FÖR 2001

Arbetet med rödlistade kryptogamer ökar i år. Kryptogamisterna i kommittén är "fulltaliga" genom att Björn Nordén tar sig an lavarna.

Lördagen den 7 april -- LAVINVENTERING

Inventeringsexkursion till Bredfjället, öster om Ljungskile, i områdena mellan Kolbengtserödssjön och Vassbosjön. Vi kommer att leta efter jättelav (Lobaria amplissima). Även den förmodligen försvunna västliga kolvlaven (Pilophorus strumaticus) kommer att eftersökas liksom rödlistade mossor. Men allra först skall Hasteröd i Hjärtums socken, en känd lokal i för jättelav, besökas för demonstration.
Samling kl. 10.00 vid Ljungskile järnvägsstation. Medtag matsäck för hela dagen samt lämplig klädsel och lupp! Exkursionsledare är Björn Nordén och Mattias Lindholm. Anmälan, se nedan!

Måndagen den 23 april kvällsexkursion -- KRYPTOGAMINVENTERING

Inventeringsexkursion till bl.a. Hördalen i Vallda dalar. Vi gör ett försök att återfinna sporsäckssvampen Cordyceps stylophora, en larvklubba som lever på knäpparlarver i död alved. Detta är den enda kända lokalen i Europa, men man vet i dagsläget inget om dess förekomst här. Inventeringen innebär troligen knäfall i sumpskog, så det gäller att vara klädd därefter. Även en lokal med fågelfotsmossa (Pterogonium gracile) kommer att besökas. Det är en västlig värmekrävande art som blivit allt sällsyntare och är rödlistad som starkt hotad. Medtag fika och lupp!
Samling vid Botaniska institutionen för en snabb bildvisning av larvklubban kl. 17.00. Samling för avfärd från parkeringen, Botaniska institutionen kl. 17.30. Samling i Vallda vid Hamra golfbanerestaurang kl. 18.00. Exkursionsledare är Björn Nordén. Anmälan, se nedan!

lördagen den 1 och söndagen den 2 september -- GENTIANOR och ÄNGSSVAMPAR

Sensommarexkursion med inventering av kustgentiana (Gentianella baltica) och små ängssvampar i kustnära betesängar. Gentianorna blir allt sällsyntare och har därför fridlysts. De kräver god hävd av markerna. Den rödlistade kustgentianan är klassad som starkt hotad och är uppgiven på endast ett tiotal lokaler i Bohuslän. På kustbetesängar kan även förekomma sumpgentiana (Gentianella uliginosa), som vi gärna noterar. Fjolårets inventering av ängssvampar ställdes ju in pga torka och därmed brist på svamp. Nu får vi hoppas på bättre tur, eftersom vi måste öka vår kunskap inom detta område.
Samling vid bron över Sotenkanalen kl. 10.00. Därefter åker vi till en känd gentianalokal på Ramsvikslandet. Tag med matsäck för dagen och sovsäck. Gemensam middag ordnas på lördag samt övernattning med vandrarhemsstandard liksom frukost och matsäck för söndagen ordnas och bekostas av WWF. Är du förhindrad att deltaga båda dagarna är du välkommen att vara med endera dagen. Ev. mötesplats på söndagen meddelas personligen efter anmälan. Vi avslutar på söndagen vid 16-tiden. Exkursionsledare är Evastina Blomgren och Stig Jacobsson. Anmälan, se nedan, dock senast den 15 augusti !

obestämd dag i augusti - oktober -- RÖDLISTADE SVAMPAR

Vi planerar en särskild svampexkursion för att inventera rödlistade svampar i norra Bohuslän om årstidsvädret varit lämpligt med värme och gott regn. Närmare program ges till den som är intresserad, som vi då håller kontakt med. Anmälan, som är en intresseanmälan, sker enligt nedan!

lördagen den 20 oktober -- PRAKTISK FLORAVÅRD

Våra få bestånd av cypresslummer som vi "floraväktar" på Vättlefjäll kräver att vi röjer ljungen som håller på att konkurrera ut lummern. Den rödlistade cypresslummern är numera fridlyst.
Samling kl. 10.00 vid Angereds centrum, 8:ans ändhållplats. Medtag matsäck, arbetshandskar och sekatör! Exkursions- och arbetsledare är Roger Gahnertz. Anmälan, se nedan!

UPPROP

Vi efterlyser lokaler av den rödlistade klockgentianan (Gentiana pneumonanthe). Vi vill veta plats och ungefärligt antal eller ytan för arten. Samtidigt kan man kontrollera om det sitter ägg av den likaledes rödlistade alkonblåvingen (M, N och O-län) på blommorna. Det är nästan knappnålshuvudstora, runda, vita ägg. Räkna även dessa! Meddela sedan per vykort (E. Sahlin, Box 3, 430 63 Hindås) eller e-brev enligt nedan.

ANMÄLAN till exkursionerna görs till Enar Sahlin, tel. 0301 - 108 48 eller med e-brev till enar.sahlin@swipnet.se senast 1 vecka före exkursionsdagen. Detta för att vi skall kunna planera inventeringarna med kartmaterial som går åt, eventuell samåkning och vem vi skall vänta på!

Välkomna !

önskar
Länsstyrelsen, Naturvårds- och Fiskeenheten
Floravårdskommittén, Botaniska Föreningen i Göteborg


Botaniska föreningen i Göteborg