Botaniska Fšreningen i Gšteborg

och VŠstergštlands Botaniska Fšrening

 

Exkursionsprogram fšr vegetationsperioden 2010 (del 1)

 

____________________________________________________________________________________

 

Fšr exkursionerna gŠller fšljande:

 

¥ Deltagande i exkursioner bšr anmŠlas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgŒng till bil. Om du inte anmŠlt dig minskar mšjligheten att fŒ plats i bil fšr vidare transport. Bilburna bšr alltid anmŠla sig – fšr planeringens skull, samt om mšjligt infinna sig vid den fšrsta samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmŠlt sig kan informeras om sena Šndringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle stŠllas in. AnmŠl dig helst inte mer Šn en vecka i fšrvŠg – det blir sŒ svŒrt att hŒlla reda pŒ.

¥ FŠltklŠdsel, inklusive stšvlar, rekommenderas (om ej annat anges). Glšm ej luppen!

¥ Ta med matsŠck (Šven pŒ kvŠllsexkursionerna, om du sŒ šnskar).

¥ SamŒk i stšrsta mšjliga utstrŠckning. PŒ mŒnga lokaler Šr parkeringsmšjligheterna starkt begrŠn­sade. k gŠrna kollektivt dŠr sŒ Šr mšjligt.

¥ ErsŠttningen till bilŠgaren Šr 18 kr per mil, vilken insamlas bland medfšljande passagerare, om ej annat šverenskommits.

¥ Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, dŒ Šndringar kan ha skett efter programmets tryckning.

¥ FloravŒrdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan LŠnsstyrelsen och vŒra floravŒrdsansvariga. Program fšr dessa meddelas separat i ÒCallunaÓ.

¥ Exkursionsprogrammets andra del (frŒn senare delen av september) Šr Šnnu bara preliminŠrt fast­stŠlld; definitiva tider och platser kommer i hŠfte 3 av ÒCallunaÓ.

¥ Till flertalet av vŒra exkursioner Šr Šven icke medlemmar vŠlkomna att medfšlja fšr att fŒ uppleva hur trevligt vi har, men fšr exkursioner med begrŠnsat deltagarantal gŠller krav pŒ medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmŠlan.

¥ Eventuella frŒgor stŠlls till Eva Andersson (031-583141), Ingvar Bergstršm (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Elisabet Sjškvist (0768-214850), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

 

Torsdag 15 april: BlŒsippsutflykt till Pjonken, lŠngst uppe i norr pŒ Bjšrkš under ledning av HŒkan Olsson. HŠr finns en av Gšteborgstraktens rikaste blŒsippsfšre­komster, det beršmda ÒblŒsippshavetÓ, som vi hoppas vid denna tid nŠstan skall Òinbjuda till badÓ. Ca 3 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Lilla Varholmens fŠrjelŠge kl. 17:30, fŠrja till Bjšrkš avgŒr kl. 17:38. AnmŠlan senast 13 april.

 

Lšrdag 17 april: Hallands Botaniska Fšrenings mosippsexkursion till MŠstocka skjutfŠlt.

 

Sšndag 18 april: Lavexkursion till SŠrš VŠsterskog med Staffan Wall. Naturre­servatet innehŒller mŒnga gamla trŠd av ek, tall och al, vilka hyser en intressant lavflora. Vi kan fŒ se bl.a. jŠttelav Lobaria amplissima, blylav Degelia plumbea, grynlav Pannaria conoplea, almlav Gyalecta ulmi och mussellav Normandina pulchella. Ca 2 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:15 och vid VŠsterskogs parkering kl. 10:00. Tag med lupp! Samarrangemang med Gšteborgs Svampklubb. AnmŠlan senast 16 april.

 

Onsdag 21 april: Traditionell kvŠllsvandring igenom Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna bšr vid denna tid blomma som bŠst; fšr švrigt kan vi fŒ se bl.a. gulsippa, hŒlnunnešrt, stor nunnešrt, vŒrŠrt, skogsbingel, dŒršrt, vŠtteros, (vanlig) vŒrlšk och lundvŒrlšk i blom, medan blott bladen av mŒnviol och skogs­starr har hunnit komma upp. Ca 2 km promenad i lŠtt terrŠng. Samling vid vŠxt­husentrŽn kl. 17:30. Stšvlar ej nšdvŠndigt. AnmŠlan senast 19 april.

 

Lšrdag 24 april: VŠstergštlands Botaniska Fšrenings Œrsmšte (med exkursion?) i Vara.

 

Onsdag 28 april: Aftonvandring pŒ FjŠrŒs BrŠcka med Jan Kuylenstierna. Back­sipporna, kvŠllens huvudattraktion, borde vid denna tid stŒ i sin bŠsta blom, men vi kan Šven fŒ se desmeknopp, sandkrassing, lundstarr m.m. Ca 2 km promenad i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid BrŠckans Natu­rum kl. 18:15. AnmŠlan senast 26 april.

 

Tisdag 4 maj: KvŠllsutflykt till Kallhedslunden under ledning av Aimon Niklas­son. DiabasgŒngen ger fšrutsŠttningar fšr en rik lundflora hŠr, nŠra Nordre €lvs mynning. Vi kan bl.a. fŒ se blŒsippa, gullviva, lundstarr och rikligt med lundslok. Ca 2 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:00 och vid busshŒllplatsen Kippholmen kl. 17:45 (buss 22 ankommer kl. 17:37) – OBS! parkeringsplats saknas numera hŠr. AnmŠlan senast 3 maj.

 

Lšrdag 8 maj: VŒrsvampsexkursion till SlereboŒns dalgŒng i Risveden med Lage Svensson. Den gamla barrskogen hyser en rik ÒfungaÓ, men vilka svampar vi fŒr se hŠr pŒ vŒren Šr Šnnu okŠnt. Ca 3 km vandring i mest lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och pŒ naturreservatsparkeringen vid Ršserna kl. 10:00. Samarrangemang med Gšteborgs Svampklubb. AnmŠlan senast 6 maj till Lage (031-147315).

 

Lšrdag 15 maj – sšndag 16 maj: Helgexkursion ut till  KULLABERG  ledd av Erik Ljungstrand och Richard kesson. Mitt i Òden fagra mŒnaden majÓ be­sšker vi det sŠgenomspunna berget som stiger upp rakt ur slŠtten och havet, och som hyser Sveriges artrikaste flora. Bland mycket annat kan vi hoppas fŒ skŒda glansbrŠken, mŒnviol, skŒnskt oxbŠr (endem!), klippoxel, vŒrvial, stor bockrot, hŠsttunga, storfryle, vittŒtel, sticklosta, ekorrsvingel och mycket, mycket annat.

 

    Planerad samling vid Mšlle hamn 15 maj kl. 10:00. Planerad Œterkomst till Gšte­borg 16 maj pŒ kvŠllen. FšrlŠggning i dubbelrum pŒ Margretebergs vandrarhem i HšganŠs. Kostnad ca 450 kr, inklusive en švernattning, frukost och lunchpaket m.m., men exklusive middag och resor; de senare kan uppgŒ till ca 300 kr. Maxi­merat deltagarantal, hšgst 20 personer. Bindande skriftlig anmŠlan senast den 31 mars till Erik Ljungstrand, JŠrkholmsvŠgen, pl 614, 436 56 HovŒs. Vid šveran­mŠlan fŒr de sist anmŠlda utgŒ. Utfšrligare program sŠndes till de anmŠlda i april. OBS! Denna exkursion Šr endast šppen fšr medlemmar i BFiG eller VBF.

 

Onsdag 19 maj: Aftonvandring i Gunnebo under ledning av Marie Hurtig. Par­ken kring slottet hyser en rik flora med bl.a. desmeknopp och lundstjŠrnblomma samt bland ÒgrŠsfršinkomlingarnaÓ vitfryle, parkgrše, gullhavre och den vackra vitrapunkeln. Ca 3 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och pŒ parkeringen vid Stensjšn kl. 18:00. AnmŠlan senast 17 maj.

 

Sšndag 23 maj: Heldagsexkursion till Brattšn i Hakefjorden med Lars Arvidsson. FrŒn toppen av BlŒkulla har vi en enastŒende utsikt, och ur šns mycket rika flora ser vi bl.a. glansbrŠken, rosenrot, klippoxel och vŒrvial. Ca 3 km vandrande i re­jŠlt kuperad terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:15, vid RšrtŒngens parkering kl. 9:30 och vid RšrtŒngens brygga kl. 9:40. BŒt till …stra Brattšn av­gŒr kl. 9:45 och Œterkommer till RšrtŒngen kl. 18:40. AnmŠlan senast 21 maj.

 

Onsdag 26 maj: En kvŠllstur till Sillviks skalbank ledd av Anna Gebo. KalkkŠr­ret och de omgivande skalbackarna hyser en artrik vegetation med bl.a. blŒsippa, vŒrfingeršrt, flera starrarter och intressanta kalkgynnade mossor – kanske ser vi Šven sankt Pers nycklar? Ca 3 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:15 och vid LottkŠrrs gŒrd kl. 18:00. AnmŠlan senast 24 maj.

 

Lšrdag 29 maj: Falbygdsexkursion till Dala under ledning av Anders Bertilsson. Vi vandrar frŒn Stipakullen bort mot Nya Dala šver artrika, hŒrdbetade torrŠng­ar; hŠr finns de flesta av de speciella ÒFalbygdsvŠxternaÓ, sŒsom toppjungfrulin, smalbladig lungšrt, Adam och Eva samt sankt Pers nycklar. Ca 2 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Stipakullens re­servatsparkering (mellan Stenstorp och Dala) kl. 10:00. AnmŠlan senast 27 maj.

 

Sšndag 30 maj: Fšreningen BohuslŠns Floras Œrsmšte (med exkursion) i Uddevalla.

 

Onsdag 2 juni: Nybšrjarexkursion till Ganlet vid …nnered med Erik Ljungstrand. Denna lilla udde pŒ NŠsets vŠstsida har en omvŠxlande flora med mŒnga vanliga arter som vi studerar under denna kvŠll. Ca 1 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid GanlevŠgens slut kl. 18:00. Tag med nŒgon flora, som ÒKrokenÓ och / eller ÒMoStErÓ! AnmŠlan senast 31 maj.

 

Lšrdag 5 juni: Fšrsommarutflykt till Stora Dyršn och Stenungsšn ledd av Inge­mar Jonasson. Dyršns rika berggrund (metabasit) ger upphov till en artrik flora med bl.a. glansbrŠken, rosenrot, fjŠllkŒpa, backtimjan och prickstarr; i samhŠllet tillkommer etternŠssla och svartsenap. PŒ hemvŠgen stannar vi till pŒ Stenungsšn fšr att beskŒda bergbrŠken (nyfunnen!) och kambrŠken. Ca 3 km vandring i del­vis kuperad terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:00 och vid Ršnn­Šngs brygga kl. 9:30. BŒt till Dyršn avgŒr kl. 9:35. AnmŠlan senast 3 juni.

 

MŒndag 7 juni: KvŠllsvandring kring Bohus fŠstning under ledning av Ragnhild Crawford. Murarna runt den gamla grŠnsfŠstningen bšr lysa av blŒeld, murreva och fŠrgkulla, och nedom dessa hoppas vi fŒ se bl.a. odšrt, sprŠngšrt, stenfrš och bosyska. Ca 2 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:15 och pŒ parkeringsplatsen vid fŠstningen kl. 18:00. AnmŠlan senast 4 juni.

 

Lšrdag 12 juni: Fšrsommarvandring ute pŒ NŠsbokrok med Jan Kuylenstierna. Den betade kustheden har en rik och intressant flora; vi bšr kunna fŒ se bl.a. fjŠll­nejlika, backsmultron, hjortron, smŒfingeršrt och vŒrklynne – mšjligen Šven Œter­finna ostronšrten? Ca 4 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institu­tionen kl. 10:00 och vid reservatsparkeringen kl. 11:00. Stšvlar anbefalles! Sam­arrangemang med Hallands Botaniska Fšrening. AnmŠlan senast 10 juni.

 

Sšndag 20 juni: DE VILDA BLOMMORNAS DAG i Norden. Se separat program pŒ s. 8–9.

 

Lšrdag 26 juni – sšndag 27 juni: Midsommarresa till nordliga  DALSLAND  ledd av Claes Kannesten och Erik Ljungstrand, med bistŒnd av Bo Elofsson. Vi besšker fagert blommande šrtrika slŒtterŠngar och artrika kalkbarrskogar, delvis belŠgna pŒ ÒDalformationenÓ. Bland de vŠxter vi hoppas fŒ se kan nŠmnas kŠrr- och taggbrŠken, tandrot, hŠllebrŠcka, vŒrŠrt, svedjenŠva, šgonpyrola, myskmad­ra, tidig fŠltgentiana, skogsklocka, klase- och sommarfibbla, ršdsyssla, guckusko, brudsporre (i mŠngd!), tvŒblad, sankt Pers nycklar samt strŠvlosta.

 

    Planerad samling vid Tisselskogs kyrka 26 juni kl. 10:00. Planerad Œterkomst till Gšteborg 27 juni pŒ kvŠllen. FšrlŠggning mest i dubbelrum pŒ GammelgŒrdens vandrarhem i Bengtsfors. Kostnad ca 450 kr, inklusive en švernattning, frukost och lunchpaket m.m., men exklusive middag och resor; de senare kan uppgŒ till ca 300 kr. Maximerat deltagarantal, hšgst 20 personer. Bindande skriftlig anmŠ­lan senast den 31 mars till Erik Ljungstrand, JŠrkholmsvŠgen, pl 614, 436 56 HovŒs. Vid šveranmŠlan fŒr de sist anmŠlda utgŒ. Utfšrligare program sŠndes till de anmŠlda under maj. OBS! Denna exkursion Šr endast šppen fšr medlemmar i BFiG eller VBF.

 

Onsdag 30 juni – sšndag 4 juli: Svenska Botaniska Fšreningens Botanikdagar, detta Œr i SmŒland.

 

Torsdag 8 juli – sšndag 18 juli: Storexkursion till  BALTIKUM  ledd av Leif Andersson. Exkursionen Šr annonserad redan i fjolŒrets ÒCallunaÓ och fullbokad.

 

Sšndag 25 juli: Hšgsommarexkursion till Verleskogen i Risveden med Pelle Dal­berg. En av de sista naturskogarna i vŒr trakt, nyligen rŠddad frŒn avverkning. Vi vandrar genom en rŠtt gles gammal tallskog som inte Šr sŒ artrik, men har andra vŠrden, inte minst estetiska. NŒgra ovanliga vŠxter kommer dock att visas under kortstopp utmed vŠgen. Ca 3 km vandring i lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid HŒlanda kyrka kl. 10:00. AnmŠlan senast 23 juli.

 

Lšrdag 7 augusti: SkŠrgŒrdsutflykt till VrŒngš (i Styrsš socken) under ledning av Claes Gustafsson. …ns rika hšgsommarflora lockar med bl.a. backvial, martorn, bohus- och skŒnsk marrisp samt hampflockel. Ca 4 km vandring i mestadels lŠtt terrŠng. Samling vid Saltholmens fŠrjelŠge ca kl. 9:00 (bŒttidtabellen kommer att Šndras, sŒ nŒgon tid kan Šnnu ej anges, men den kommer att anges pŒ Fšrening­ens hemsida www.bfig.se sŒ snart den blivit kŠnd). AnmŠlan senast 5 augusti.

 

Sšndag 15 augusti: Sensommartur till …ckerš och Ršrš med Erik Ljungstrand. Vid HjŠlvik pŒ …ckerš beundrar vi strandvallmon, pŒ Ršrš skall vi fšrsška hinna med att se bl.a. ostronšrt, vattenmynta, prickstarr och engelskt marskgrŠs. Ca 6 km vandring i mest smŒkuperad terrŠng. Samling vid Lilla Varholmens fŠrjelŠge kl. 10:30 (fŠrja till Hšnš avgŒr kl. 10:40) och vid Burš fŠrjelŠge kl. 12:20. FŠrja till Ršrš avgŒr kl. 12:25 och Œterkommer till Burš fŠrjelŠge kl. 17:50. Samarran­gemang med Hallands Botaniska Fšrening. AnmŠlan senast 13 augusti.

 

Tisdag 17 augusti: KvŠllsutflykt till Stora Amundšn ledd av Aimon Niklasson. Vi njuter av detta lŠttillgŠngliga stršvomrŒde, som Šger bl.a. smal kŠringtand, strand­loka samt bŒde strand- och saltstarr. Kanske ser vi taggiga jŠtteostron i Kungsvi­ken. Ca 2 km vandring i mest lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:00 och pŒ parkeringen vid Amundš kl. 17:30. AnmŠlan senast 16 augusti.

 

Lšrdag 21 augusti: VattenvŠxtexkursion till nŒgra av Vallesjšarna under ledning av Anders Bertilsson. Vi bšrjar med ett kort besšk vid ÒlagunenÓ fšr att beskŒda ršd andmat Lemna turionifera, som Erik Lj. upptŠckte hŠr i fjol. Sedan far vi till …kull fšr att se pŒ olika gšlar och sjšstrŠnder, varierande mellan rikt och fattigt. HŠr finns hjortron, blŒsŠv och gotlandsag. Ca 2 km promenad i mest lŠtt terrŠng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Hornborgasjšns Naturum kl. 10:00. Stšvlar anbefalles. AnmŠlan senast 19 augusti.

 

Sšndag 22 augusti: Sensommarutflykt till Varaskogen i Forshem med Olof Jan­son. Vi besšker artrika barrskogar med bl.a. hela sex olika pyrolor och fem jord­stjŠrnor, varefter fuktheden utmed VŠnerstranden ger t.ex. klockgentiana, ljung­šgontršst, dysŠv och brunag. Vid Forshemsviken ses ett 10 ha stort lindbestŒnd med en makalšs fšryngring. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Forshems kyrka kl. 10:00. AnmŠlan senast 19 augusti.

 

Onsdag 25 augusti: Traditionell stadsvandring i Gšteborgs innerstad ledd av Erik Ljungstrand. ter vandrar vi pŒ stenstadens gator fšr att beskŒda vad dŠr vŠxer. Nya arter dyker upp varje Œr, men endast fŒ av dem lever kvar; ibland fšrsvinner Šven de gamla. Murruta, ršdmalva och pilblad borde dock kunna utlovas – finns mŒnne grenig vŠggšrt kvar? Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30. Stšvlar ej nšdvŠndigt. AnmŠlan senast 23 augusti.

 

Lšrdag 25 september: Ruderatexkursion i Gšteborgstrakten. Se hŠfte 3 av ÒCallunaÓ.

 

Fšr planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner nŒgon intressant lo­kal med mer eller mindre underliga ruderatvŠxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand.