Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2009 (del 1)


____________________________________________________________________________________


För exkursionerna gäller följande:


Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport.

Bilburna bör anmäla sig – för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in.

Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.

Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges). Glöm ej luppen!

Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.

Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, om ej annat överenskommits.

Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.

Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och våra floravårdsansvariga. Program för dessa meddelas separat i “Calluna” (men de är dock medtagna i petitstil nedan).

Exkursionsprogrammets andra del (från senare delen av september) är ännu bara preliminärt fastställd; definitiva tider och platser kommer i häfte 3 av “Calluna”.

Till flertalet av våra exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.

Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Elisabet Sjökvist (0768-214850), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.


Lördag 4 april: Mossexkursion till Sillviks skalbank med Anna Gebo. Skalbanken hyser en rik flora av både vanliga och ovanliga mossor (flera kalkgynnade), bl.a. päronsvepemossa Gymnocolea inflata, kruskalkmossa Tortella tortuosa, rosmossa Rhodobryum roseum samt kalkkammossa Ctenidium molluscum. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 10:15 och vid Lottkärrs gård kl. 11:00. Tag med lupp! Anmälan senast 2 april.


Onsdag 22 april: Traditionell kvällsvandring genom Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna bör vid denna årstid blomma som bäst; för övrigt kan vi få se bl.a. gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros, (vanlig) vårlök och lundvårlök i blom, medan blott blad av månviol och skogsstarr kommit upp. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid växthusentrén kl. 17:30. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 20 april.


Tisdag 28 april: Kvällsexkursion till Rya skog under ledning av Erik Ljungstrand. Den gamla skogen på södra Hisingen är ett klassiskt exkursionsmål för oss Göteborgsbotanister; redan Carl Johan Lindeberg var här med sina elever. Förutom mattorna med vitsippor borde vi kunna få se bl.a. humle, rödblära, storrams och lundvårlök. Ca 2 km promenad i mycket lätt terräng. Samling vid Rya skogs parkering (söder om vägen) kl. 18:00. Anmälan senast 27 april.


Söndag 3 maj: Mosippsexkursion till Herrljungatrakten med Sören Svensson. Vi återser Remmene skjutfält efter ytterligare fyra år – vad kan ha hänt? Både här och vid Orraholmen bör mosippan blomma som bäst; vi borde även kunna få se cypresslummer, backsippa, vårstarr och backstarr. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:15 och vid Herrljunga järnvägsstation kl. 10:30. Anmälan senast 1 maj.


Onsdag 6 maj: Kvällsutflykt till den blomrika Årekärrslunden under ledning av Aimon Niklasson. Gulsipporna, som lunden är berömd för, borde blomma som bäst vid denna tid; för övrigt bör nog bl.a. underviol, vätteros och desmeknopp stå i blom, allt medan fåglarna kvittrar i bakgrunden. Ca 1 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid naturreservatsparkeringen väster om Årekärr kl. 18:00. Anmälan senast 4 maj.


Lördag 9 maj: Lunds Botaniska Förenings vårexkursion till Trollehallar (vid Hallandsås).


Söndag 10 maj: Göteborgs Svampklubbs vårsvampsexkursion till Älgön.


Tisdag 12 maj: En aftonvandring till Sillviks skalbank ledd av Elisabet Sjökvist. Vi får tillfälle att möta vårens blomning på samma plats där vi för en dryg månad sedan tittade på mossor. Nu har vårfingerört och flera olika starrarter troligen nyss slagit ut, medan blå- och vitsipporna ännu blommar. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:15 och vid Lottkärrs gård kl. 18:00. Anmälan senast 11 maj.


Lördag 16 maj: Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte (med exkursion) i Valle härad.


Söndag 17 maj: Heldagsexkursion till Älgön i Hakefjorden med Lars Arvidsson. Denna ytterst artrika ö är vår Förenings mest besökta exkursionsmål genom tiderna. Gullvivorna lär blomma som bäst vid denna tid; för övrigt ser vi bl.a. ormtunga, klippoxel, sårläka, sandmaskrosor, jättelav och kanske rutlåsbräken. Ca 5 km vandring i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:15 och vid Rörtångens brygga kl. 9:40. Båt till Älgön avgår kl. 9:45 och återkommer till Rörtången kl. 18:40. Anmälan senast 15 maj.


Torsdag 21 maj – söndag 24 maj: Förlängd helgexkursion till  ÖLAND  ledd av ölänningarna Ulla-Britt Andersson och Thomas Gunnarsson samt Erik Ljungstrand. Vi återbesöker “solens och vindarnas ö” (efter fem år) vid vårens ände, då många av orkidéerna på alvaret blommar som bäst. Två på ön nyligen upptäckta stråväxter står högt på vår önskelista: ryss-starr och sandbrodd, men vi hoppas även se mycket annat, som kalkbräken, rosmarinvide, alla våra (tre) almar, vårkällört, fältnarv, våradonis, tovsippa, luddranunkel, fagertrav, sorgört, backfingerört, svartnonnea, dvärgkämpar, krapp, spjutskråp, ölandsstarr, trubbstarr, skogskorn och sandtimotej samt ett flertal vackra ädelmaskrosor.


Planerad samling vid Almérs livs i Björnhovda by 21 maj kl. 12:00. Planerad återkomst till Göteborg 24 maj på kvällen. Förläggning i dubbelrum på Eksgården i Gårdby. Kostnad ca 1400 kr, inklusive tre nätters förläggning, frukost och lunchpaket m.m., men exklusive middagar och resor (de senare kan uppgå till ca 750 kr). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast den 31 mars till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i april. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.

Tisdag 26 maj: Skärgårdsutflykt till Vrångö i södra skärgården under ledning av Erik Ljungstrand. Vi gör en kvällsvandring ned till Nötholmen där vi tittar på torrbackar, fuktängar och sandstrand, och särskilt studerar förekomsten av olika “ädelmaskrosor” ur grupperna dvärg-, sand- och strandmaskrosor. Ca 1 km vandring i lätt terräng. Samling vid Saltholmen kl. 17:15, båt till Vrångö avgår kl. 17:20. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 25 maj.


Lördag 30 maj: Vi studerar naturbetesmarker i Tvååkerstrakten med Kjell Georgson. Först far vi till Nils-Mårtensgården i Tvååker, där vi får se en artrik gammal betesmark, därefter ut till Gamla Köpstad i Träslöv, där välbevarad kusthed lockar. Bland arter kan nämnas granspira, kattfot, fläckmaskros och loppstarr. Ca 2 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:30 och vid Tvååkers kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 28 maj.


Söndag 31 maj: Hallands Botaniska Förenings exkursion till Hallands Väderö.


Söndag 31 maj: Föreningen Bohusläns Floras årsmöte (med exkursion) i Uddevalla.


Lördag 6 juni: Försommarvandring kring Överön under ledning av Ragnhild Crawford. Vi besöker Högas torrbackar med bl.a. strimklöver och fältmalört, Lilla Överöns långsmala lund med t.ex. lundbräsma och tandrot, samt Karholmens välbetade sumpmarker med exv. norskstarr och saltstarr. Ca 4 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid bussens (305) ändhållplats Överön kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan senast 4 juni.


Torsdag 11 juni: Aftonutflykt genom norra delen av Änggårdsbergen ledd av Erik Ljungstrand. Inom naturreservatet finns en relativt artfattig (men omväxlande) naturlig flora, men därtill kommer ett flertal främmande arter; flertalet torde ha rymt från Botaniska Trädgården, bl.a. flugtrumpet, praktdaggkåpa, bitterskråp och hampstånds. Ca 3 km vandring, delvis i kuperad terräng. Samling vid Lilla Änggården kl. 18:00. Anmälan senast 9 juni.


Söndag 14 juni: DE VILDA BLOMMORNAS DAG i Norden. Se separat program på s. 9-10.


Söndag 21 juni: Midsommarexkursion till Herrön med Ingemar Jonasson. Vi vandrar från det gamla fiskeläget Kyrkesund (där lång bockrot har hittats!) ut till gården Ängen, omgiven av ogräsrika allmogeåkrar och välhävdade slåtterängar med bl.a. korskovall, ängsnycklar samt pärlan ängslosta. Ca 7 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:00 och vid Kyrkesunds brygga kl. 9:25. Båt till Herrön avgår kl. 9:34. Anmälan senast 18 juni.


Onsdag 24 juni: Sommarkvällsutflykt till Tjolöholm ledd av Jan Kuylenstierna. Ute på halvön där slottet ligger finns en rik lundflora, med bl.a. höbräken, kransrams, skugglosta och långsvingel; därtill upptäckte Jan i fjol Carex mertensii här – ny för Norden! Ca 2 km vandring, delvis i kuperad terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:45 och innanför Tjolöholms fågeltorn kl. 18:30 (tag liten väg åt vänster före grindstugan). Anmälan senast 22 juni.

Lördag 27 juni: Tivedsexkursion till Bölets ängar under ledning av Anders Bertilsson. Bölet har en mycket rik flora präglad av kalkrikedomen kring de gamla gruvhålen. Guckuskon är nog områdets mest kända art, men vi kommer även att få se skogsklocka samt inte minst ett flertal skogs- och hagfibblor. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:00 och vid Bölets reservatsparkering kl. 11:00. Anmälan senast 25 juni.


Onsdag 1 juli – söndag 5 juli: Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar, detta år i Jämtland.


Tisdag 7 juli – lördag 11 juli: Långtur till  GUDBRANDSDALEN  och  JOTUNHEIMEN  ledd av Roger Halvorsen och Erik Ljungstrand. Gudbrandsdalen är berömd för sina skuggiga bäckklyftor med “huldreplanter” (växter med utpostlokaler här, långt från sin huvudutbredning), men även för sin lokalkontinentala torrbacksflora, samt de konkurrenssvaga arter som växer utmed älven Lågens grusiga stränder. Fjällområdet Jotunheimen äger i sina utkanter delvis en rik kalkflora som med flera intressanta arter avviker från den i Dovre (vilket annars räknas som Sydnorges rikaste fjällområde). Bland arter som vi hoppas kunna få se kan bl.a. nämnas sudetbräken, ryssbräken, (norskt) dag gvide, ängsvide, mandelpil, ryssklematis, vitsippsranunkel, jotunheimsvallmo (lokalendem), fjällkrassing, gulldraba, alpdraba, isdraba, klibbig fetknopp, klippbräcka, fjällbrud, styvbräcka, bergviol, skuggviol, klådris, norskpyrola, lapsk alpros, fjällviva, lappgentiana, stickelfrö, nonnea, drakblomma, gullspira, skäggklocka, fjällklocka, rosenbinka, fjällskråp, piplök, bågstarr, borststarr, fågelstarr, frösöstarr, gölstarr, sötgräs, glesgröe och storgröe.Planerad samling vid kyrkan i Fåberg (norr om Lillehammer) 7 juli kl. 10:00. Planerad återkomst till Göteborg 11 juli på kvällen. Förläggning mest i hytter (med tvåbäddsrum), troligen i Tretten, Otta och Lom (två nätter). Kostnad ca 2200 kr, inklusive fyra nätters förläggning, exkursionsledning m.m., men exklusive måltider och resor (bil- och vägtullsutgifter kan uppgå till ca 1000 kr). Maximerat deltagarantal, högst 16 personer. Bindande skriftlig anmälan senast den 15 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i maj. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.


Lördag 1 augusti: Eftersommartur till Sönnerbergen med Jan Kuylenstierna och Jan Johansson. Vi vandrar över den betade kustheden mot klippstränderna och får beskåda bl.a. dikesskräppa, raspbjörnbär, flocksvalting och hjorttunga. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid Orreviks vändplats kl. 10:00. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening. Anmälan senast 30 juli till Ingvar B. (0300-25710).


Söndag 9 augusti: Heldagsutflykt till Billingen ledd av Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson. Vi stannar till på några lokaler kring Skövde, bl.a. P4:s övningsfält, Blängsmossen, “Billingsrakan” och inte minst den i fjol nyfunna lokalen för sandklint. För övrigt kan t.ex. dvärgserradella, tistelsnyltrot, dytåg och myggblomster beskådas. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:00 och vid Våmbs kyrka kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan senast 7 augusti till Ingvar B. (0300-25710).


Lördag 15 augusti: Vattenväxtexkursion till Sydfalbygden under ledning av Anders Bertilsson. Vi börjar med den kalkrika Vartoftasjöns undervattensflora för att därefter åka vidare upp till några av de magrare småsjöarna i Sandhem. Vattenaloë finns i flertalet sjöar i trakten, därtill får vi se flera olika natearter och några sträfseväxter (“kransalger”). Ca 2 km promenad i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Näs kyrka kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan senast 13 augusti.

Söndag 16 augusti: Hallands Botaniska Förenings exkursion till Limhamns kalkbrott.


Lördag 22 augusti: Programpunkten stryks pga felskrivning


Söndag 23 augusti: Mera vatten- och sumpväxter kring Hornborgasjön med Olof Janson. Vi besöker ett antal olika strandavsnitt kring den grunda slättsjön och beskådar såväl de betade maderna med bl.a. stora mängder grönskära som vattenranden där t.ex. havssäv, hornsärv, flera natearter och en del sträfseväxter (“kransalger”) kan ses. I en branddamm ser vi landskapets enda kända lokal för vårtsärv. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Hornborgasjöns Naturum kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan senast 21 augusti.Onsdag 26 augusti: Traditionell stadsvandring genom Göteborgs innerstad ledd av Erik Ljungstrand. Ånyo vandrar vi på stenstadens gator för att beskåda vad där växer. Nya arter dyker upp varje år, men endast få av dem lever kvar; ibland försvinner även de gamla. Murruta, rödmalva och pilblad borde dock kunna utlovas – finns grenig väggört kvar? Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 24 augusti.


Torsdag 10 september: Svamputställningen i Stolpboden (i Botaniska Trädgården) demonstreras av Magnus Neuendorf. Efter bästa förmåga har kunniga mykologer samlat ihop en så fullständig samling som möjligt av Västsveriges mat- och giftsvampar, men även mycket som brukar klassas som “oätligt”. Vi fokuserar vid detta tillfälle på svamparna ur “botanisk synvinkel”. Samling vid Stolpboden kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 8 september.


Lördag 26 september: Ruderatexkursion i Göteborgstrakten. Se häfte 3 av “Calluna”.


För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand.


*****************************************************************************


Under mitten av juli 2010 har vi preliminära planer på att genomföra en riktigt stor långexkursion till  BALTIKUM  ledd av Leif Andersson. Den planeras utgå från Tallinn och omfatta elva fältdagar i Estland, Lettland och Litauen, där vi färdas med en förhyrd buss. Vi kan vara högst 28 deltagare, men inte avsevärt färre, ty då går ekonomikalkylen inte ihop. Detta innebär att vi, för att våga gå vidare med planeringen av denna långa resa, redan i år måste ta in en preliminär intresseanmälan. Bland växter vi bör kunna få se kan nämnas: sudetbräken, spetsdaggvide, buskbjörk, pontisk spindelört, gräsnarv, “litauisk rosenglim”, grönglim, borstsmörblomma, glansruta, “guldstenört”, rysk småborre, Cotoneaster rannensis (endem), guldärt, ärtvial, sandesparsett, lupinklöver, vårtbe nved, sjönöt, sumpsträtta, “flodsilja”, ryss-silja, Heracleum sosnowskyi, preussisk spenört, bäckmåra, dynsporre, öselskallra, umbellatsnyltrot, ryskt blåtry, gulvädd, stor nysört, estnisk fjällskära, sandhaverrot, Tragopogon gorskianus, grässvalting, rysslök, rysk sabellilja, baltnycklar, östliga sumpnycklar, Dactylorhiza ruthei, darrgrässtarr, strävstarr, ciliestarr, ryss-starr och Carex pseudobrizoides. Resan kan förväntas kosta ungefär 8000 kr, räknat från Tallinn och tillbaka dit, men prisuppgiften är preliminär, då kostnadsutvecklingen just nu är svårbedömd. I summan ingår Leifs reseledning, alla resekostnader i Baltikum, logi, måltider samt lokala guider flertalet av dagarna. Inkvarteringen kommer att variera från enkel hotellstandard till svensk vandrarhemsnivå. Skriftlig intresseanmälan senast den 15 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås.