Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

 

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2009 (del 2)

 

____________________________________________________________________________________

 

För exkursionerna gäller följande:

 

• Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges). Glöm ej luppen!

• Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

• Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begrän­sade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.

• Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, om ej annat överenskommits.

• Eventuella frågor ställs till Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Elisabet Sjökvist (0768-214850), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

 

Lördag 12 september: Botaniska Sällskapets i Stockholm adventivexkursion i Stockholmstrakten.

 

Lördag 26 september: Den nu traditionella ruderatexkursionen i Göteborgs­trakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas även i år kunna uppvisa ett antal lo­kaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig att ge ännu; detta avgörs inte förrän ti­digast kvällen innan exkursionen. Troligen kommer vi dock att avsluta dagen i Trollhättan. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 (men kom i god tid!). Anmälan senast 24 september (men gärna tidigare).

 

För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner någon intressant lo­kal med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand. Om du är intresserad av att delta i någon förexkursion under september är du välkommen att höra av dig.

 

Söndag 4 oktober: Årets svampexkursion går till “Skärsjöskogen” söder om Landvetter (starkt hotad av avverkning för en helt onödig planerad hotell- och golfanläggning – “Landvetter park”) under ledning av Robert Daun. Området domineras av drygt 80-årig “naturlig” barrblandskog (uppvuxen efter en stor­brand år 1925), men mindre partier med längre skogskontinuitet förekommer även, bl.a. i en dalkjusa nära Yxsjön. Ca 3 km vandring i delvis kuperad ter­räng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och på parkeringen vid bib­lioteket i Mölnlycke centrum kl. 9:30. Anmälan senast 2 oktober.

 

Lördag 17 oktober: Lavexkursion till Gustavsberg och Emaus vid södra in­farten till Uddevalla, ledd av Svante Hultengren och Lars Arvidsson. Här finns rika bergbranter och stora ädellövträd; örtlav Lobaria virens och blylav Dege­lia plumbea har setts här i sen tid, men vi avser framför allt att söka efter nya spännande lavar – området är dåligt känt! Ca 3 km vandring, delvis i kuperad terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:45 och vid parkeringen utan­för Gustavsberg kl. 10:00. Tag med lupp! Anmälan senast 15 oktober.

 

Söndag 10 januari 2010: Midvinterexkursion genom Botaniska Trädgård­en med Erik Ljungstrand. Vi får tillfälle att lära oss hur man känner igen träd och buskar i vinterskrud. Nästan alla vanliga och många ovanliga svenska ved­växter kommer att beskådas. Ca 2 km vandring i lättgången terräng. Samling vid Botaniska Trädgårdens huvudentré kl. 12:00. Anmälan senast 8 januari.

 

Onsdag 17 februari 2010: “Inkursion” i Växthusen i Botaniska Trädgården med förre växthuschefen Magnus Neuendorf. Om du länge längtat efter att få se “något grönt” under den mörka vintern är detta helt rätt tillfälle. Ett flertal exotiska växter från varmare länder bör blomma som bäst. Samling intill växt­husentrén kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 15 februari.

 

*****************************************************************************

 

Torsdag 8 juli – söndag 18 juli 2010: Storexkursion till  BALTIKUM  ledd av Leif Andersson. Floran i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen påminner en del om vår sydöstsvenska, men ett flertal intressanta arter tillkommer, varibland flera tidigare har funnits i Norden men nu är försvunna härifrån. Bland växter vi bör kunna få se kan nämnas: sudetbräken, spetsdagg­vide, buskbjörk, pontisk spindelört, gräsnarv, “litauisk rosenglim”, stor sand­nejlika, grönglim, borstsmörblomma, (äkta) skogssmörblomma (ej i Sverige), glansruta, “guldstenört”, rysk småborre, Cotoneaster rannensis (endem), rysk fingerört, (äkta) vildpäron, guldärt, ärtvial, sandesparsett, alpklöver, lupinklö­ver, kärrnäva, ryssnäva, vårtbenved, sjönöt, sumpsträtta, “östsilja”, ryss-silja, Heracleum sosnowskyi, preussisk spenört, bäckmåra, fåblommig förgätmigej, humlesuga, gul fingerborgsblomma, dynsporre, öselskallra, umbellatsnyltrot, ryskt blåtry, gulvädd, stor nysört, finnklint, estnisk fjällskära, sandhaverrot, Tragopogon gorskianus, grässvalting, rysslök, rysk sabellilja, strandiris, balt­nycklar, östliga sumpnycklar, Dactylorhiza ruthei, darrgrässtarr, strävstarr, ciliestarr, ryss-starr, Carex pseudobrizoides, finskt myskgräs, stor tofsäxing samt fin tofsäxing, vartill kommer ett flertal “oberäkneliga” ruderatväxter.

 

    Planerad samling i Tallinn, Estlands huvudstad 8 juli kl. 11:00. Planerad åter­komst till Tallinn 18 juli kl. 16:30. Dessa tider kan komma att anpassas för att stämma så väl som möjligt med såväl färjan mellan Stockholm och Tallinn som flygförbindelserna mellan Sverige och Tallinn. Förläggning i enklare hotell el­ler på övernattningsställen med ungefär svensk vandrarhemsstandard (men var är ännu ej klart!). Kostnad omkring 8000 kr (men uppgiften är preliminär, än är kostnadsutvecklingen nog så svårbedömd), inklusive tio nätters förläggning, alla måltider under resan, alla resekostnader i Baltikum (vi reser med en hyrd buss), exkursionsledning, lokala guider m.m., men exklusive resan mellan Sve­rige och Tallinn. Maximerat deltagarantal, högst 28 personer. Bindande skrift­lig anmälan senast den 16 november 2009 till Erik Ljungstrand, Järkholms­vägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå – men en reservlista kommer att upprättas (om underlag finns). Utförligare program utsändes till de anmälda frampå våren, men redan under vintern kommer tro­ligen en delbetalning av resekostnaden att behöva ske. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG, VBF eller LBF.