Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

 

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2008 (del 1)

 

____________________________________________________________________________________

 

För exkursionerna gäller följande:

 

• Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges).

• Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

• Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.

• Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, om ej annat överenskommits.

• Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.

• Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och våra floravårdsansvariga. Program för dessa meddelas separat i Calluna (men de är dock medtagna i petitstil nedan).

• Exkursionsprogrammets andra del (från senare delen av september) är ännu bara preliminärt fastställd; definitiva tider och platser kommer i Calluna nr 3.

• Till flertalet av våra exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.

• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

 

Lördag 12 april : Lavexkursion till Marstrandsön med Staffan Wall. Här skall vi framför allt studera kustbundna och rent marina lavar, men även de kalkgynnade lavar som växer på Carlstens fästning. Några ovanliga arter vi kan få se är kustskinnlav Leptogium magnussonii, matt orangelav Caloplaca decipiens och sträv filtlav Peltigera scabrosa. Ca 2 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid Arvidsviks färjeläge (på Koön) kl. 9:55. Färja till Marstrandsön avgår kl. 10:02. Anmälan senast 10 april.

 

Söndag 13 april : Floravårdsröjning på Vättlefjäll. Se floravårdsprogrammet på s. 12.

 

Torsdag 17 april : Traditionell kvällsvandring genom Vitsippsdalen ledd av Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde väl vid denna årstid blomma som bäst; för övrigt kan vi få se bl.a. skogsbingel, gulsippa, svalört, hålnunneört, dårört, vätteros, vårlök och lundvårlök blomma, medan vitskråpet torde ha blommat över. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid växthusentrén kl. 17:30. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 15 april.

 

Onsdag 23 april : En aftontur till Bokedalen under ledning av Robert Daun. Vårfloran i bokskogen är rik med bl.a. lundvårlök, gullpudra och myskmadra. På stationsområdet kan vi beskåda Västergötlands enda förekomst av fågelarv, som här gynnas av att växa under en bro (i skydd för regn). Ca 3 km promenad i lätt terräng. Samling på den sydöstra parkeringen vid Jonsereds station (utanför Jonsereds fabriker) kl. 18:00. Anmälan senast 21 april.

 

Tisdag 29 april : Kvällsexkursion till vårfagra Rya skog ledd av Erik Ljungstrand. Den gamla skogen på Hisingen är ett klassiskt exkursionsmål för Göteborgs botanister; redan Carl Johan Lindeberg var här med sina disciplar. Förutom mattorna med vitsippor bör vi kunna få se bl.a. rödblära, gullpudra, storrams och lundvårlök. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid Rya skogs södra parkering kl. 18:00. Anmälan senast 28 april.

 

Söndag 4 maj : Vårutflykt till Ramsvikslandet på Sotenäset med Evastina Blomgren. Om vädret är oss bevåget bör vi kunna finna blommande sandviol, liksom gula sandmaskrosor, vit skörbjuggsört, rosa trift och små blå förgätmigejer. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:00 och vid bron över Sotenkanalen kl. 10:00. Anmälan senast 2 maj.

 

Onsdag 7 maj : Vårfloran i “Vallda dalar” (Hördalen) visas av Gunilla Tochtermann. Vi vandrar under fågelsång och utsprickande ädellövträdskronor, och kan bl.a. få se svart trolldruva och gullpudra i blom. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid Hamra golfbanas parkering kl. 18:00. Anmälan senast 5 maj.

 

Lördag 10 maj : Föreningen Bohusläns Floras årsmöte (med exkursion) i Uddevalla.

 

Tisdag 13 maj : Kvällsexkursion till Billdals park under ledning av Aimon Niklasson. Vi vandrar ned genom parken, lyssnar på fågelsången och studerar floran. Flera intressanta parkinkomlingar kan ses, bl.a. vitfryle, raklosta och skuggsvingel. Läkevänderot och hässleklocka har inte börjat blomma ännu. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid norra infarten till parken (vid Skintebovägen) kl. 18:00. Anmälan senast 12 maj.

 

Lördag 17 maj : Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte (med exkursion) i Humla.

 

Söndag 18 maj : Maskrosexkursion till Lavö (nära Ellös, Orust) med Tore Mattsson. På ön finns skalgrusrika betesmarker med en mängd både ädla och triviala “gulingar” ur sektionerna dvärg-, sand-, strand-, kärr-, fläck-, ängs-, nord- samt ogräsmaskrosor. Dessutom finns en betagande blomsterprakt av en mängd andra senvårsblommande växter. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:30 och på parkeringen (den första) vid Tuvesviks färjeläge kl. 10:00. (OBS! Avgiftsbelagd parkering!) Anmälan senast 16 maj.

 

Lördag 24 maj : Vårexkursion till Näverkärr längst ut på Härnäset ledd av Lars Arvidsson. Här ser vi ett flertal av de ovanliga lavar som “Storskogen” med rätta är berömd för, bl.a. getlav Flavoparmelia caperata, örtlav Lobaria virens och jättelav L. amplissima, men även den övriga vårfloran är rik och omväxlande. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:15 och på parkeringen vid Näverkärr kl. 10:00. Anmälan senast 22 maj.

 

Onsdag 28 maj : Skärgårdsutflykt till Donsö i södra skärgården under ledning av Claes Gustafsson. Utanför de rätt så hårt bebyggda centrala delarna finns en liten lund och fina torrbackar; vi får se bl.a. gullviva, getrams, tjärblomster och sandkrassing. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Saltholmen kl. 17:15, båt till Donsö avgår kl. 17:20. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 26 maj.

 

Söndag 1 juni : Försommarexkursion till Kinnekulle med Gösta Börjeson. Österplana hed och vall lockar oss med kalknarv, Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, flugblomster, honungsblomster och mycket mera. Munkängarnas ädellövslundar är fulla av ramslök, medan sippor och violer håller på att blomma över. Ca 2 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:30 och vid Österplana kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 30 maj.

 

Fredag 6 juni – söndag 8 juni : Långexkursion till  ØSTFOLD  ledd av Jan Ingar Båtvik och Erik Ljungstrand. Vi tänker besöka ett antal artrika lokaler i södra och västra Østfold, bl.a. Glombo på Kråkerøy, Onsøy, Rygge, Jeløya vid Moss och Råde. Lördagen ägnas åt Hvaler-öarna tillsammans med Østfold Botaniske Forening; Håbu på Asmaløy är huvudmålet, men vi skall försöka få se ett gott urval av öarnas rika flora. Bland de arter vi hoppas kunna få se ur Østfolds rika senvår- och försommarflora kan nämnas dvärglåsbräken, uddbräken, mistel, fältsippa, bohusranunkel, busktörne, rosenkronill, drakblomma, korskovall, ulltistel, flikstånds och honungsblomster – samt inte minst ryss-starr Carex praecox.

 

    Planerad samling vid Fredrikstads järnvägsstation 6 juni kl. 10:00. Planerad återkomst till Göteborg 8 juni på kvällen. Förläggning i dubbelrum på Valhalla hotell i Fredrikstad. Kostnad ca 1500 kr, inklusive två nätters förläggning, frukost och lunchpaket m.m., men exklusive middagar och resor (bil- och vägtullsutgifter kan uppgå till ca 400 kr). Maximerat deltagarantal, 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast den 31 mars till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i maj. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.

 

Söndag 8 juni : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Sandsjöbacka.

 

Söndag 15 juni : DE VILDA BLOMMORNAS DAG i Norden. Se separat program på s. 10-11.

 

Onsdag 18 juni : Kvällsvandring på Bohus Fästning (700 år gammal!) under ledning av Ragnhild Crawford. Floran omkring fästningen är rik och intressant med bl.a. färgkulla, blåeld, murreva, vattenstånds, sprängört, odört, bosyska, pestskråp och stenfrö, de sistnämnda kvardröjande gamla läkeväxter. Ca 2 km promenad i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:15 och vid den norra parkeringen på Fästningsön kl. 18:00. Anmälan senast 16 juni.

 

Söndag 22 juni : Midsommarexkursion till Sydfalbygden ledd av Lennart Sundh och Anders Bertilsson. Vi börjar med de berömda “Stipa-kullarna”, fjädergräset bör “glindra” som bäst, men även drakblomma, praktbrunört och ängsvide hör till kullarnas större rariteter. Sedan drar vi vidare till Ettaks strömmar vid Tidan, med safsa och hampflockel. Ca 3 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Näs kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 19 juni.

 

Onsdag 25 juni – söndag 29 juni : Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar, i Västergötland.

 

Lördag 28 juni : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Taberg.

 

Måndag 7 juli – söndag 13 juli : Svenska Botaniska Föreningens exkursion till ryska Karelen.

 

Lördag 19 juli : Högsommartur runt sjön Lygnern under ledning av Jan Kuylenstierna. Vi gör ett flertal “strandhugg” (från landsidan!) och kommer nog att få se samtliga våra tre häxörter, västkustros, borstsäv samt dunmossa Trichocolea tomentella. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:15 och vid Naturumparkeringen på Fjärås Bräcka kl. 10:00. Möjlighet till bad finnes. Anmälan senast 17 juli till Ingvar B. (0300-25710).

 

Torsdag 24 juli : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Morups Tånge.

 

Söndag 27 juli : Sensommarutflykt till Tidaholmstrakten med Anders Bertilsson och Lars-Göran Lindgren. Vi besöker dammar och källor, där vi hoppas få skåda rariteten uddnate jämte ett flertal starrarter, men även en torr gräshed nära Källefall med Västergötlands enda kända förekomst av fältvedel. Ca 2 km promenad i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:30 och på Nya Torget i Tidaholm kl. 10:00. Anmälan senast 25 juli till Anders B. (0392-23015).

 

Lördag 2 augusti : Dagsutflykt till ön Lyr (mellan Tjörn och Orust) ledd av Tore Mattsson och Olle Molander. Vi vandrar i ett betesmosaiklandskap med hällmarker, fukthedar, småmyrar och torrbackar kring gården Äng. Här ses bl.a. dvärglin, ljungögontröst, granspira, nål- och loppstarr. I en åker hoppas vi få beskåda åkermadden. Ca 4 km vandring i småkuperad terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:15 samt vid Lyrestens färjeläge (på Orust) kl. 9:50. Färja till Lyr avgår kl. 10:00. Möjlighet till bad finnes. Anmälan senast 31 juli.

 

Söndag 3 augusti : Floravårdsexkursion till Älgön. Se floravårdsprogrammet på s. 12.

 

Torsdag 7 augusti – söndag 10 augusti : Lunds Botaniska Förenings exkursion till Fanø.

 

Lördag 16 augusti : Båtutflykt till Burö under ledning av Håkan Olsson. Ön har en rik och omväxlande flora med bl.a. ormtunga, granbräken, krussilja och hartmansstarr. Ca 2 km vandring i bitvis rätt kuperad terräng. Samling vid Lilla Varholmens färjeläge kl. 10:00 (färja till Hönö avgår kl. 10:10) och vid Burö färjeläge (som ligger på Stuvö) kl. 10:30. Håkan tar oss därefter över till Burö med egen båt (fast förbindelse saknas). Möjlighet till bad finnes. Anmälan senast 13 augusti.

 

     För dem som önskar delta i båda dessa exkursioner finns övernattningstips på www.ockero.se, bl.a. Nimbusgårdens vandrarhem (031-962555) på Öckerö och Hönö hotell (031-965075).

 

Söndag 17 augusti : Heldagsutfärd till Rörö med Erik Ljungstrand. Vårt främsta mål är det engelska marskgräset, som Lars Ferm fann som nytt för Sverige här i fjol, men vi kommer även att beskåda andra rariteter som ostronört, vattenmynta och prickstarr. Ca 6 km vandring i mest småkuperad terräng (gångsträckan kan reduceras om man åker med i Håkan Olssons båt). Samling vid Lilla Varholmens färjeläge kl. 8:30 (färja till Hönö avgår kl. 8:40) och vid Burö färjeläge kl. 9:15. Färja till Rörö avgår kl. 9:20, och återkommer till Burö färjeläge kl. 18:15. Möjlighet till bad finnes. Anmälan senast 14 augusti.

 

Torsdag 21 augusti : Sensommarkvällstur på Vallda Sandö ledd av Jan Kuylenstierna. Vi vandrar över strandängar och torrbackar ut till sandstranden i väster, och får bl.a. se saltmålla, skånsk marrisp, spenslig ullört och en “mystisk rättika”. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid parkeringen på Sandö kl. 18:00. Anmälan senast 19 augusti.

 

Onsdag 27 augusti : Traditionell stadsvandring genom Göteborgs innerstad under ledning av Erik Ljungstrand. Än en gång vandrar vi på stenstadens gator för att beskåda vad grönt där kan finnas. Nya arter dyker upp varje år, men blott få av dem blir beständiga, och stundom försvinner även gamla bekanta. Murruta, rödmalva och pilblad borde dock kunna utlovas. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 25 augusti.

 

Lördag 30 augusti : Ruderatexkursion i Varbergs kommun med Per Wahlén och Erik Ljungstrand. Gamla eller nya soptippar, liksom hamnar, kan vara ett “botaniskt eldorado”, i alla händelser om man är intresserad av exotiska, ofta tillfälliga växter. Per följer sedan många år Hallands ruderatflora och kommer med Eriks bistånd att visa oss vad som står att se i år. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid Getteröns Naturcentrum kl. 10:00. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening. Anmälan senast 28 augusti.

 

Fredag 5 september – söndag 7 september : Svenska Botaniska Föreningens temaexkursion.

 

Lördag 6 september – söndag 7 september : Föreningen Bohusläns Floras inventeringshelg.

 

Lördag 20 september : Ruderatexkursion i Göteborgstrakten. Se Calluna nr 3.

 

För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand.