Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

 

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2007 (del 1)

 

____________________________________________________________________________________

 

För exkursionerna gäller följande:

 

Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.

Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges).

Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begrän­sade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.

Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, om ej annat överenskommits.

Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.

Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och våra floravårdsansvari­ga. Program för dessa meddelas separat i Calluna (men de är dock medtagna i petitstil nedan).

Exkursionsprogrammets andra del (från senare delen av september) är ännu bara preliminärt fast­ställd; definitiva tider och platser kommer i Calluna nr 3.

Till flertalet av våra exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.

Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Anna-Lisa Antonsson (031-684619), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

 

Söndag 25 mars : Mossexkursion till Jonsered ledd av Peter Carlsson. Vi får en introduktion till de vanligare mossorna i Göteborgstrakten, men kan även få se några stora rariteter: svart nervmossa Campylopus atrovirens och brynia Bryhnia novae-angliae. Ca 3 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling på den sydöstra parkeringen vid Jonsereds station (utanför Jonsereds fabriker) kl. 10:00. Anmälan senast 23 mars.

 

Tisdag 27 mars : Lökgården intill Växthusen i Botaniska Trädgården är med rätta berömd för sin överdådiga vårblomning. Vi får en guidad tur av Jimmy Persson, huvudansvarig för Trädgårdens örtartade växter. Det är fortfarande svårt att gissa hur långt våren vid denna tid kan ha kommit, men vi får säkerli­gen se diverse lök- och knölväxter, bl.a. krokusar och tidlösor.  Samling intill växthusentrén kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 26 mars.

 

Torsdag 26 april : Traditionell vårvandring genom Vitsippsdalen med Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna årstid blomma som bäst; för övrigt kan vi beskåda bl.a. skogsbingel, svalört, hålnunneört, dårört, vitskråp, vårlök och lundvårlök. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid växthusentrén kl. 17:30. Anmälan senast 24 april.

 

Lördag 5 maj : Föreningen Bohusläns Floras årsmöte (med exkursion) i Uddevalla.

 

Söndag 6 maj : Floravårdsexkursion till Hökensås efter mellanlummer. Se floravårdsprogrammet.

 

Onsdag 9 maj : Kvällsexkursion till Tjolöholm ledd av Jan Kuylenstierna. På halvön där slottet är beläget finns även en rik lundflora, ur vilken vi kan få se bl.a. tandrot, gullpudra, jordviva, gulplister, bitterskråp och lundvårlök. Ca 2 km vandring i delvis rätt kuperad terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid Tjolöholms fågeltorn kl. 18:15 (tag liten väg åt vänster före grindstugan). Anmälan senast 7 maj.

 

Torsdag 17 maj : Heldagsexkursion till Brattön med Erik Ljungstrand. Top­pen av Blåkulla bjuder på en enastående utsikt och ur öns mycket artrika flora ser vi bl.a. glansbräken, rosenrot, klippoxel, vårvial och åtskilliga ädelmaskro­sor. Ca 3 km vandring i rejält kuperad terräng. Samling vid Botaniska institu­tionen kl. 8:15, vid Rörtångens parkering kl. 9:30 och brygga kl. 9:40. Båt till Östra Brattön avgår kl. 9:45 och är åter kl. 18:40. Anmälan senast 15 maj.

 

Söndag 20 maj : Vi besöker naturreservatet Assbergs raviner mellan Kinna och Skene under ledning av Kenneth Hansson. Senvårsfloran i de betade slän­terna kan uppvisa bl.a. gullviva, blåsuga och klasefibbla samt blommande vild­aplar. Ca 2 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska ins­titutionen kl. 9:00 och vid reservatsparkeringen (bakom Skene Järn) kl. 10:00. Anmälan senast 16 maj.

 

Söndag 27 maj : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Bökeberg i Femsjö.

 

Onsdag 30 maj : Kvällsutflykt till Trollåsen i Askim med Aimon Niklasson. Vi vandrar upp mot Sisjöområdet förbi den uppdämda Trolltjärn och hittar så småningom fram till en liten ravin med Västergötlands västligaste trolldruva. Ca 4 km vandring i lätt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17:30 och vid busshållplatsen Trollåsen kl. 18:00. Anmälan senast 28 maj.

 

Lördag 2 juni : Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte (med exkursion) på Vinga.

 

Lördag 2 juni – onsdag 6 juni : Långexkursion till  BORNHOLM  ledd av Finn Skovgaard och Erik Ljungstrand. Vi avser att besöka ett antal artrika växtlokaler runtom ön, bl.a. Hammershus, Hammerknuden, Baadsted, Dønda­len, Gudhjem, lundarna i Østermarie och Nordskov (nära Svaneke). Vi bör ha möjlighet att se det mesta som Bornholms senvår- och försommarflora kan er­bjuda, bl.a. glansbräken, knölsippa, silverhårig backfingerört, smultronfinger­ört, tyskoxel, klippoxel, vårvial, sandluzern, strimklöver, klöverärt, järnek, strandloppört, spjut- och doftskråp, ekorrsvingel, knölgröe samt vittåtel. Un­der återresan på onsdagen besöker vi ytterligare några fina lokaler i Skåne.

 

    Planerad samling i Ystad 2 juni i god tid före bilfärjans avgång kl. 12:00. Pla­nerad återkomst (till Göteborg) 6 juni på kvällen. Förläggning i dubbelrum på vandrarhem, tre nätter på Bornholm samt en natt i Skåne. Kostnad ca 1750 kr, inklusive fyra nätters förläggning, frukost, lunchpaket m.m., men exklusive middagar och resor (bil- och färjeutgifter kan uppgå till ca 1200 kr). Maxime­rat deltagarantal, 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 11 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i maj. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.

 

Söndag 10 juni : Försommarexkursion till Näsbokrok på Ölmanäs (nära Åsa) med Jan Kuylenstierna. Här finns ett öppet klipphedslandskap som betas av nöt och innehåller mycket av intresse, såsom fjällnejlika, backsmultron, ostronört, krypfloka, flocksvalting och flytsäv, de tre sistnämnda i några små gölar. Ca 3 km vandring i (mest) lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid reservatsparkeringen kl. 10:00. Anmälan senast 8 juni.

 

Onsdag 13 juni : En kvällsvandring på Ragnhildsholmen ledd av Ragnhild Crawford. Den vackra fästningsruinen hyser en intressant flora, förutom sitt mera välkända rika fågelliv. Vi hoppas kunna få se bl.a. grusbräcka, spräng­ört, brudborste, tuvstarr och ängsmyskgräs. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:45 och vid Ragnhildsholmens parke­ring kl. 18:30. Anmälan senast 11 juni.

 

Söndag 17 juni : DE VILDA BLOMMORNAS DAG i Norden. Se separat program på s. 10-11.

 

Tisdag 19 juni : Aftonutflykt genom norra delen av Änggårdsbergen under ledning av Erik Ljungstrand. Här finns en relativt artfattig (men omväxlande) naturlig flora, men därtill kommer ett flertal främmande arter som i de flesta fall torde ha rymt från Botaniska trädgården. Vi kan få se bl.a. flugtrumpet, kritsuga, slåttergubbe och bitterskråp. Ca 3 km vandring, delvis i kuperad ter­räng. Samling vid Lilla Änggården kl. 18:00. Anmälan senast 18 juni.

 

Söndag 24 juni : En vacker midsommarvandring i Nohlmarken vid Skultorp med Kurt-Anders Johansson. Reservatets enastående artrikedom bör vid denna tid prunka som bäst med blomning både i kalkfuktängar och på torrbackar; vi ser exv. vaxnycklar och sommarfibbla. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:30 och vid reservatsparkeringen kl. 11:00. Anmälan senast 21 juni till Ing­var B. (0300-25710) eller till Kurt-Anders (0500-411780 / 0706-301736).

 

Onsdag 27 juni – söndag 1 juli : Svenska Botaniska Föreningens årliga Botanikdagar, på Gotland.

 

Lördag 7 juli : Linnéfirande i Valle härad genom en blomstervandring kring Drottningkullen, ledd av Karin Kjellberg. Vi följer i Linnés fotspår genom det småkulliga åslandskapet och hoppas få beskåda trollsmultron, en ört som Linné fann här 26 juni 1746 (7 juli enligt nuvarande kalender), “aldrig tilförene sedd innom Sweriges Rike”. Vi kan även få se bl.a. smalbladig lungört (ej i blom) och gulplister. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institu­tionen kl. 14:00 och vid reservatsparkeringen kl. 16:00. Anmälan senast 5 juli.

 

Söndag 8 juli : Högsommarexkursion till Ramsvikslandet på Sotenäset med Evastina Blomgren. På de skalpåverkade gräs- och hällmarkerna innanför Ha­by bukt finner vi t.ex. kustruta och engelsk fetknopp. Grosshamns strandängar och blockstränder bjuder på bl.a. klotgräs, strandbeta och strandstarr. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 och vid bron över Sotenkanalen kl. 10:00. Anmälan senast 5 juli.

 

Torsdag 12 juli : Linnéfirande genom en “herbation” till Nya Varvet (inkl. Lilla Billingen) under ledning av “Carl von Linné”. Den 12 juli 1746 besökte Linné denna plats och gjorde här sina mest omfattande botaniska anteckningar i Göteborgstrakten. Arkiatern Linné kommer att försöka återfinna så många som möjligt av de växter han noterade för 261 år sedan. Samling vid “Malins skafferi” (i västra delen av Nya Varvet) kl. 18:00. Anmälan senast 10 juli.

 

Söndag 29 juli : Mera Linnéfirande: sensommarexkursion till Ålleberg med Anders Bertilsson. Linné iakttog vid sitt besök speciellt molnskuggornas faran­de över den uppodlade Falan, men vi tänker i första hand ägna oss åt den rika floran. Tistelsnyltrot och källgräs hör till de mest intressanta arterna. Ca 3 km vandring i huvudsakligen lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 och på rastplatsen vid “Ållebergs änne” kl. 10:00. Anmälan senast 27 juli till Anders B. (0392-23015 / 0705-507764).

 

Söndag 5 augusti : Dagsutflykt till Flatön (mellan Orust och Skaftö) ledd av Tore Mattsson. Vi besöker brackvattenssjöarna i Stockesundet vars rika vatten­vegetation bjuder på bl.a. uddnate och hårsträfse. Strandängarna vid Kile leror hyser saltmålla och på grundbottnarna kan man finna Sveriges samtliga nating- och bandtångsarter. På ön Bjärkholmen utanför ser vi flugtrumpeten. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:15 samt vid Fröjdendals färjeläge (mitt för Malö) kl. 10:00. Anmälan senast 3 augusti.

 

Lördag 11 augusti :  Eftersommarvandring på västra Hönö med Erik Ljung­strand. Området har en rik och omväxlande natur, som bl.a. hyser strandbeta, mållor, fjällkåpa, hundtunga och prickstarr; dessutom kan havsstränderna vän­tas komma med några “överraskningar”. Ca 3 km vandring i småkuperad ter­räng. Samling vid Lilla Varholmens färjeläge kl. 8:30. Färja till Hönö avgår kl. 8:40. Möjlighet till bad finnes. Anmälan senast 9 augusti.

 

Söndag 12 augusti : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Gullbranna vid Genevadsån.

 

Lördag 18 augusti : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Årnäshalvön.

 

Söndag 19 augusti :  En dagsutfärd till Marstrandsön ledd av Pelle Dalberg. Pelle, som inventerat ön för Bohusläns flora, kommer att leda oss genom den pittoreska gamla staden (där vi ser exv. murruta och -reva), och vidare väster­ut (med bl.a. hampflockel) ända ut till Tåudden, där vi hoppas finna några int­ressanta vattenväxter. Ca 4 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Bota­niska Institutionen kl. 8:30 och vid färjeläget på Koön kl. 9:55. Färja till Mar­strandsön avgår kl. 10:02. Anmälan senast 17 augusti.

 

Söndag 26 augusti : Botaniska Sällskapets i Jönköping exkursion till sjön Södra Vixen.

 

Onsdag 29 augusti : Traditionell stadsvandring i Göteborgs innerstad under ledning av Erik Ljungstrand. Stenstadens flora har under årens lopp innehållit många stora rariteter, men de kan också försvinna förbluffande snabbt, vilket vi såg exempel på i fjol. Vad som kan komma att dyka upp nu i år är svårt att förutsäga, men murrutan lär väl i alla fall gå att se. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 27 augusti.

 

Lördag 29 september : Ruderatexkursion i Göteborgstrakten. Se Calluna nr 3.

 

Inför planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar som finner (eller hör talas om) någon intressant lokal med mer eller mindre underliga rude­ratväxter att meddela detta till Erik Ljungstrand. Under de senaste åren så har ett ökande antal sådana rapporter nått exkursionsledaren, men om vi önskar få ett så stort utbyte som möjligt av ruderatplatserna bör ännu flera ge sig ut och söka på soptippar, vid byggarbetsplatser, i industriområden, i hamnar o.s.v., så att vi kan bygga upp en större “ruderatgrupp”, liknande den adventivgrupp Botaniska Säll­skapet i Stockholm har. Alla intresserade är välkomna att höra av sig!