Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2006 (del 1)

För exkursionerna gäller följande:

  • Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig — för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg — det blir så svårt att hålla reda på.
  • Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges).
  • Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).
  • Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.
  • Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, om ej annat överenskommits.
  • Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.
  • Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och våra floravårdsansvariga. Program för dessa meddelas separat i Calluna (men de är dock medtagna i petitstil nedan).
  • Exkursionsprogrammets andra del (från senare delen av september) är ännu bara preliminärt fastställd; definitiva tider och platser kommer i Calluna nr 3.
  • Till flertalet av våra exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.
  • Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Anna-Lisa Antonsson (031-684619), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (se ovan), Anders Bertilsson (0392-23015) eller direkt till exkursionsledarna.

Onsdag 26 april : Traditionell vårvandring genom Vitsippsdalen med Erik Ljungstrand. Vitsipporna bör vid denna tid täcka marken som snö; för övrigt borde vi kunna få se bl.a. skogsbingel, lundvårlök och hålnunneört, möjligen även vitskråp i blom. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid växthusentrén kl. 17:30. Anmälan senast 24 april.

Lördag 6 maj : Föreningen Bohusläns Floras årsmöte (utan exkursion) i Uddevalla.

Söndag 7 maj : Floravårdsexkursion till Hökensås efter mellanlummer. Se floravårdsprogrammet.

Onsdag 10 maj : En kvällstur i Rya skog under ledning av Erik Ljungstrand. Den gamla skogen vid Göta älvs mynning hyser en rik flora, ur vilken vi kan få se bl.a. rödblära, storrams, buskstjärnblomma, desmeknopp, humle, getapel och jättestarr. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Rya skogs (södra) parkering kl. 17:50. Anmälan senast 8 maj.

Lördag 13 maj : Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte (med exkursion) på Vänersnäs.

Lördag 20 maj : Vårresa till Näverkärr ytterst på Härnäset ledd av Lars Arvidsson. Här kan vi få se åtskilliga av de sällsynta lavar som "Storskogen" med rätta är så berömd för, men även kärlväxtfloran har mycket att erbjuda. Ca 3 km promenad i lätt terräng. Samling på Botaniska Institutionen kl. 8:00 och på parkeringen vid Näverkärr kl. 10:00. Anmälan senast 18 maj.

Söndag 21 maj : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Särö Västerskog.

Torsdag 25 maj : Vi besöker Ranebo lund , "Svartedalens pärla", med Erik Ljungstrand. I denna södra Bohusläns rikaste lund, upptäckt av Nils Grimvall, kan bl.a. lundbräsma, myskmadra, kransrams, ramslök, tandrot, smörbollar, tvåblad och kanhända även nästrot beskådas. Ca 2 km vandring i småkuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:00 och vid Spekeröds kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 23 maj.

Lördag 27 maj : Dagsutflykt till Styrsö ledd av Eva Ekeblad. Vi vandrar västerut mot de fårbetade strandängarna, på vilka vi kan få se bl.a. trift och östersjömaskros, och ut på den förr militärt avspärrade udden Lilla Rävholmen, i vars klippiga terräng kattfot och pysslingmaskrosor kan ses. Ca 5 km vandring, mestadels i lätt terräng. Samling vid Saltholmen kl. 7:55 (båt till Styrsö Skäret avgår kl. 8:03). Anmälan senast 24 maj.

Söndag 28 maj : Lunds och Hallands Botaniska Föreningars samexkursion till Kullaberg.

Onsdag 31 maj : Kvällsexkursion till Öxnäs under ledning av Börje Wernersson. Vi vandrar genom det gamla beteslandskapet med utsikt över Nordre älv, i vilket källgräs och vår sista (?) tulkört kan beskådas, samt ned till älvstranden där strandmaskrosorna fortfarande torde stå i blom. Ca 3 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17:15 och vid den lilla parkeringen vid vägs ände väster om Öxnäs by kl. 18.00. Anmälan senast 29 maj. OBS! Parkeringen är mycket liten, samåk i möjligaste mån!

Söndag 4 juni : Försommarfloran kring Överön visas av Ragnhild Crawford. Vi besöker torrbackarna vid Höga med bl.a. strimklöver och fältmalört, Lilla Överöns långsmala lund som hyser t.ex. lundbräsma och tandrot, samt Karholmens välbetade sumpmarker med exv. norsk- och saltstarr. Ca 4 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:00 och vid bussändhållplatsen Överön kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan senast 2 juni.

Tisdag 6 juni : Exkursion till "parklandskapet" kring Bondegården i Lerum med Robert Daun och Erik Ljungstrand. Parkfloran öster om Jonsered är rik på gräsfröinkomlingar från slutet av 1800-talet, bl.a. hyser sluttningarna mot Aspen både vit nysrot och landets rikaste förekomster av vitrapunkel. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:00 och utanför Jonsereds fabriker kl. 9:45. Anmälan senast 5 juni.

Söndag 11 juni : Daggkåpsexkursion till Boråstrakten under ledning av Anders Bertilsson. Vi avser att studera både utsökta naturbetesmarker och triviala vägkanter i förhoppningen att få se så många daggkåpsarter som möjligt. Vilka lokaler vi besöker är dock inte bestämt ännu, det avgörs först efter förexkursionen (någon dag innan). Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:45 och vid Fristads kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 9 juni.

Torsdag 15 juni : En aftonvandring genom Trädgårdsföreningen, "pärlan i stadens centrum", ledd av Ingvar Nordin. I denna botaniskt rika park finns det mycket att se, särskilt den omfattande uppsättningen av i Sverige odlingsvärda trädslag. I fjol fick vi bl.a. se hanhängen på ginkgo; vad kan tänkas dyka upp i år? Ca 2 km lätt promenad på plan mark. Samling vid entrén mot Slussgatan (Drottningtorget) kl. 18:00. Anmälan senast 13 juni.

Söndag 18 juni : DE VILDA BLOMMORNAS DAG i Norden. Se separat program.

Onsdag 21 juni : Nybörjarexkursion till Ganlet vid Önnered under ledning av Åslög Dahl. Denna kvällsvandring vänder sig speciellt till dig som (tror att du) inte kan så mycket. Vi kommer att studera vanliga växter och noga gå igenom hur man skiljer dem ifrån varandra. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17:30 och vid busshållplatsen Halleskärsgatan kl. 18:00. Anmälan senast 19 juni till Anna-Lisa Antonsson (031-684619).

Lördag 1 juli : Heldagsexkursion till Kräpplehult (i Höreda sn, mellan Eksjö och Vetlanda) med Micael Frisk och Johan Rova. Vi får se välskötta ängar och betesmarker (med kontinuerlig hävd sedan hedenhös!), vilka aldrig utsatts för konstgödning. Här växer bl.a. spindelört, spenört, sommarfibbla och kärrull. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 och vid Statoil Nässjö (östra utfarten) kl. 10:45. Anmälan senast 29 juni.

För dem som önskar delta i båda dessa exkursioner till Småland ges här ett övernattningstips: Kvarndammens vandrarhem i Vetlanda (tel. 0383-19921, hemsida www.kvarndammens.se).

Söndag 2 juli : Fortsättningstur till Repperda (i Alseda sn, öster om Vetlanda) ledd av Margareta Edqvist. Repperda äng är en stor, väl hävdad betesmark med vackert läge och synnerligen rik flora, bl.a. backsmörblomma, spindelört, backklöver, fältgentiana, smalbladig lungört, brudsporre och ängsnattviol. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 och vid Alseda kyrka kl. 11:00. Anmälan senast 29 juni.

Söndag 9 juli : Dagsutflykt till Tjurpannan, som visas av Evastina Blomgren. Detta exponerade kustparti nordväst om Grebbestad hyser en mycket rik havsstrandsflora ur vilken vi bl.a. kan få se både ostronört och strandvallmo. Inne på land förekommer finn- och klippoxel jämte tätört och granspira. Ca 4 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 och på naturreservatsparkeringen vid Tjurpannan kl. 10:15. Anmälan senast 7 juli.

Onsdag 12 juli — söndag 16 juli : Svenska Botaniska Föreningens årliga Botanikdagar, detta år i Bohuslän. Uddevalla, Ramsvikslandet, Tjurpannan och Syd-Koster står på programmet.

Söndag 30 juli : Falbygdsexkursion till trakterna kring Gerumsberget med Anders Bertilsson. Vi besöker torrängar och rikkärr, men även den annorlunda floran uppe på bergets platå. Bland de arter vi kan få se kan nämnas fjädergräs och kung Karls spira. Ca 2 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 och vid Skörstorps kyrka (sevärd!) kl. 10:00. Anmälan senast 28 juli till Anders Bertilsson (0392-23015 / 0705-507764).

Fredag 4 augusti — fredag 11 augusti : Långexkursion till sydvästra delen av NORGE ledd av Svein Imsland och Erik Ljungstrand. Efter en nattlig färjeresa landstiger vi i Kristiansand, varifrån vi följer kusten förbi Lindesnes, Lista och Jæren till Stavanger. Efter några öar i trakten, bl.a. Rennesøy, far vi vidare norrut till Karmøy, Bømlo och Stord, varefter hemresan går över Haukelifjell och Kongsberg. Vi bör kunna få se det mesta som Sør- och Vestlandet har att erbjuda, bl.a. hinnbräken, dansk stensöta, havs- och skuggbräken, raggträjon, klippskräppa, kustjordrök, prunkhallon, skotskt och norskt björnbär, blodtopp, sörlandsoxel, fagerrönn, gruslupin, ljungvicker, hedjungfrulin, järnek, klittnattljus, sandpyrola, purpurljung, baggsöta, lundgamander, shetlands- och skottlandsögontröst, dynknipprot, strimtåg, storfryle samt hedstarr.

Planerad avresa (med bilfärja) från Göteborg 4 augusti på kvällen. Planerad återkomst 11 augusti på eftermiddagen. Förläggning i dubbelrum, troligen en natt på Steinsnes Camping i Eigersund, två nätter på Stavanger Vandrerhjem, två nätter på Karmøy V. och en natt på Kongsberg V. Kostnad ca 3000 kr (inklusive sex nätters förläggning, frukost, lunchpaket m.m., men exklusive middagar och alla resor, vilka torde uppgå till omkr. 2000 kr). Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 15 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i juni. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.

Söndag 13 augusti : Floravårdsexkursion till Källstorp (i Örslösa sn). Se floravårdsprogrammet.

Tisdag 15 augusti : Kvällsutflykt till Högsjön (i Vättlefjäll) under ledning av Johan Grudemo. Kring denna sjö växer mycket rikligt med klockgentiana, nu i bästa blom, och på de blöta stränderna kan vi se bl.a. strandlummer, myrlilja och vitag. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17:15 och vid Bergums kyrka kl. 18:00. Anmälan senast 14 augusti.

Söndag 20 augusti : Sträfsestudier vid och i Hornborgasjön med Tina Kyrkander och Erik Ljungstrand. Släktet Chara är väl representerat i denna berömda fågelsjö; Tina har hittat hela åtta arter, av vilka vi hoppas kunna studera de flesta, men här har även hittats andra rara vattenväxter som udd- och styvnate. Möjligen besöker vi ytterligare några sjöar i Valle härad. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 och vid Hornborgasjöns Naturum kl. 10:00. Baddräkt anbefalles; ta gärna med en kanot eller liten båt. Anmälan senast 17 augusti.

Onsdag 23 augusti : Kvällsvandring ute på Öckerö ledd av Erik Ljungstrand. Vi besöker Hjälvik, vars sandstrand brukar hysa bl.a. strandskräppa och sodaört. I de närbelägna fuktsvackorna ser vi dvärglin och knutört, och ute på udden strandvallmo, strandkål, martorn och strandmalört. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Lilla Varholmens färjeläge kl. 17:50 (färjan till Hönö Pinan avgår kl. 18:00). Anmälan senast 21 augusti.

Onsdag 30 augusti : Stadsvandring inne i Göteborgs innerstad under ledning av Erik Ljungstrand. Än en gång försöker vi oss på en tur i stenstaden, vars flora genom årens lopp har uppvisat många sällsyntheter, men som också växlar om med en förbluffande hastighet. Det är därför svårt att sia om vad som kan ses. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 28 augusti.

Torsdag 14 september : Hallands Botaniska Förenings tätortsexkursion i Halmstad.

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2006 (del 2)

Lördag 23 september : Den traditionella ruderatexkursionen i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas även nu i år kunna visa ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig ännu; det avgörs inte förrän tidigast kvällen innan exkursionen. OBS! Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8:00 (en timme tidigare än ursprungligen angivet!) och vid Statoil Kristineholm i AlingsŒs (vid šstra infarten, pŒ sšdra sidan av E20, dŠr SandbergsvŠgen / Borgens gata korsar densamma) kl. 9:00 (kom i god tid!). Anmälan senast 21 september (men gärna tidigare).

Söndag 8 oktober : Årets traditionella svampexkursion, ledd av Robert Daun, går till Jonsered. Det gamla brukssamhället omges av både barr-, triviallöv- och ädellövskog (i Bokedalen); förhoppningsvis är svamptillgången god åtminstone i delar av området. Bland arter som har påträffats kan nämnas porslinsskivling, korallticka och blomkålssvamp — men ingen kan veta vilka svampar som behagar visa sig i år! Ca 3 km vandring i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:15 och vid Jonsereds station (f.d. Bokedalens hållplats) kl. 10:00. Anmälan till Robert (031-7956656) senast 6 oktober.

Söndag 15 oktober : Vi besöker naturreservatet Klippan (söder om Hindås) för att studera lavar under ledning av Staffan Wall. Området består till största delen av äldre barrblandskog med bl.a. hållav Menegazzia terebrata och kattfotslav Arthonia leucopellea, vid torpruinen även ett fåtal gamla ädellövträd med bl.a. lunglav Lobaria pulmonaria. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9:00 och vid parkeringen vid Klippan kl. 10:00. Anmälan senast 13 oktober.

Söndag 14 januari 2007 : En vintervandring genom Slottsskogen med Erik Ljungstrand. Vi studerar både ett antal örters torra vinterståndare och vinter-knopparna hos våra vanligare, nu avlövade träd och buskar. Vi kommer mest att få se vanliga arter, men i en annorlunda skepnad. Ca 2 km vandring i lättgången terräng. Samling vid August Kobbs byst (nära säldammen) kl. 13:00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 12 januari.

Torsdag 1 februari 2007 : Inomhusvandring i Växthusen i Botaniska Trädgården ledd av växthuschefen Magnus Neuendorf. Vi får en specialvisning av utställningen "Exotiska frukter", en av de allra mest välbesökta utställningarna i Göteborgs Botaniska Trädgårds omfattande program. Tillfälle att provsmaka en del av frukterna kommer att ges. Samling vid växthusentrén kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 30 januari.

Tisdag 27 mars 2007 : Lökgården intill Växthusen i Botaniska Trädgården är med rätta berömd för sin överdådiga vårblomning. Vi får en guidad tur av Jimmy Persson, huvudansvarig för Trädgårdens örtartade växter. Det är svårt att gissa hur långt våren vid denna tid kan ha kommit, men vi kommer säkerligen att få se diverse lök- och knölväxter, bl.a. krokusar och tidlösor. Samling vid växthusentrén kl. 18:00. Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 26 mars.

Inför planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner (eller hör talas om) någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand. Under de senaste åren så har ett ökande antal sådana rapporter nått exkursionsledaren, men om vi önskar få ett så stort utbyte som möjligt av ruderatplatserna bör ännu flera ge sig ut och söka på soptippar, vid byggarbetsplatser, i industriområden, i hamnar o.s.v., så att vi kan bygga upp en större "ruderatgrupp", liknande den adventivgrupp Botaniska Sällskapet i Stockholm har. Alla intresserade är välkomna att höra av sig! Ett stort tack till dem som allaredan har lämnat upplysningar, i synnerhet till Eva Ekeblad och Kjell Hansson.

 


Botaniska föreningen i Göteborg