Botaniska Föreningen i Göteborg

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2004 (del 1)

För exkursionerna gäller följande:

 

 • Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in.
 • Anlägg fältklädsel, inklusive stövlar (om ej annat anges).
 • Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).
 • Samåk i största möjliga utsträckning. På de flesta lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade.
 • Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, försåvida ej annat överenskommits.
 • Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning. OBS! Detta gäller i synnerhet båtturerna till Brännö och Vargö.
 • Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och vår floravårdskommitté. Program för dessa meddelas separat (men de finns dock medtagna i petitstil nedan).
 • Exkursionsprogrammets andra del (från senare delen av september till februari) är ännu bara preliminärt fastställd; definitiva tider och platser kommer med höstutskicket.
 • Till flertalet exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap redan vid anmälan.
 • Eventuella frågor ställs till Anna-Lisa Antonsson (031-684619), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (0708-559628), Eva Andersson eller direkt till exkursionsledarna.

Måndag 22 mars : Vi inleder säsongen med en visning av Växthusen i Botaniska Trädgården, ledd av växthuschefen Magnus Neuendorf. För oss som längtar efter att få se något grönt finns här mycket att skåda, men även blommande epifytiska orkidéer från tropikerna, samt diverse subtropiska lök- och knölväxter vilka lär stå i sitt bästa flor. Samling vid växthusentrén kl. 1800. Fältklädsel ej nödvändig. Anmälan senast 21/3.

Onsdag 14 april : Kvällsvandring genom Vitsippsdalen, där vi möter våren med Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid åtminstone ha kommit igång med blomningen; för övrigt kan vi få se vitskråp, vätteros, vårlök och kanske hålnunneört blomma. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid växthusentrén kl. 1730. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 12/4.

Söndag 18 april : Mossexkursion till Risveden under ledning av Johan Dahlberg. Vi besöker den rika granskogen i Slereboåns dalgång. Mossfloran här är rik med många vanliga arter, men även en hel del mera ovanliga. Arter vi kan få se är fickbålmossa, lerbålmossa, skogshakmossa och den sällsynta dunmossan. Ca 3 km vandring i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 900 och vid Skepplanda kyrka kl. 1000. Anmälan senast 16/4.

Måndag 10 maj : Vårvandring genom Rya skog med Annica och Ingvar Nordin. Vi hälsar våren välkommen på klassisk exkursionsmark under bästa vitsippsblomningen, allt medan småfåglarna kvittrar i snåren. Bland de vårblommor vi kan få se märks desmeknopp och lundvårlök. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Rya skogs södra parkering kl. 1800. Anmälan senast 9/5.

Lördag 15 maj : Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte (med exkursion) i Borås.

Söndag 16 maj : Floravårdsexkursion till Bergum. Se floravårdskommitténs program.

Torsdag 20 maj — söndag 23 maj : Förlängd helgexkursion till ÖLAND ledd av ölänningarna Ulla-Britt Andersson och Thomas Gunnarsson jämte Erik Ljungstrand. Vi besöker "Solens och vindarnas ö" vid övergången mellan vår och sommar, då orkidéerna på Stora Alvaret blommar som bäst. Vi hoppas dock även få skåda mycket annat rart, som alla Sveriges (tre) almarter, storviol, våradonis, gulkronill, blå sminkrot, fatsvamp, alvar- och klibbveronika, fagertrav, sorgört, vårkällört, ullranunkel, dvärgkämpar, rosmarinvide, fågelarv och inte minst många underbart vackra ädelmaskrosor.

Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 20/5 kl. 700. Planerad hemkomst 23/5 på kvällen. Förläggning i dubbelrum på Mörby vandrarhem i Mörbylånga. Kostnad ca 1650 kr (inklusive tre nätters förläggning med helpension, men exklusive resor). Tag med eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 15 april till Ingvar Bergström, Backstigen 3, 434 94 Vallda. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i maj. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar.

Tisdag 25 maj : Kvällsvandring i Trädgårdsföreningen, pärlan i stadens centrum, under sakkunnig ledning av Ingvar Nordin. Trädgårdsföreningen räknar sina anor ända tillbaka till år 1842, Palmhuset till 1878. Ännu idag är det en av våra botaniskt mest intressanta parker. Ca 2 km promenad på plan mark. Samling vid huvudentrén (åt Södra vägen) kl. 1800; inträde 15 kr. Anmälan senast 23/5.

Måndag 31 maj : Pingstexkursion till Mareberg norr om Kungälv med Janne Eriksson. Bergbranten med sin magnifika utsikt ut över Göta älv hyser en rik torrängsflora med glansnäva och trollsmultron. Inne i den närbelägna lunden kan vi få se vårärt, kärrfibbla, skogsstarr, brunstarr och tvåblad. Ett särskilt skäl till att vi nu besöker denna lokal är att orienteringstävlingen "O-ringen" kommer att gå fram här i senare delen av juli. Ca 3 km promenad, mest i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 900 och vid Kungälvs kyrka kl. 945. Anmälan senast 30/5.

Torsdag 3 juni : En aftonvandring på Ragnhildsholmen ledd av Börje Wernersson. Den forna holmen på Nordre älvs södra strand är välkänd för fågelvänner som en klassisk näktergalslokal, men hyser även en rik flora. På torrängskullen kring borgruinen kan vi få se rockentrav, vårvicker och grusbräcka, medan vi i de fuktiga betesmarkerna runt om beskådar ängsmyskgräs, plattstarr och tuvstarr. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling vid Ragnhildsholmes parkering kl. 1830. Anmälan senast 1/6.

Lördag 5 juni : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Näsbokrok i Ölmevalla.

Lördag 5 juni : Föreningen Bohusläns Floras årsmöte (med exkursion) i Hjärtum.

Söndag 6 juni : Heldagsexkursion till Älgön i Hakefjorden med Lars Arvidsson. Denna mycket artrika ö är vår Förenings mest utnyttjade exkursionsmål genom tiderna. I år firar vi nationaldagen med att beundra nästrot, sårläka, rutlåsbräken, blylav och jättelav, samt mycket, mycket annat. Ca 5 km vandring i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 830 och vid Rörtångens brygga kl. 940. Båt till Älgön avgår kl. 945 och återkommer till Rörtången kl. 1840. Anmälan senast 4/6.

Onsdag 9 juni : Kvällsutflykt till Fotö med Ussholmen i Göteborgs norra skärgård under ledning av Erik Ljungstrand. På denna tätt bebyggda ö finns det trots allt rätt så mycket naturlig vegetation kvar. Bland de arter vi kan få se kan nämnas idegran ("barrlind"), filtbjörnbär, atlantnäckros och strandbeta. Ca 2 km vandring, mest i lätt terräng. Samling vid färjeläget Lilla Varholmen kl. 1720 (färjan till Hönö avgår kl. 1725 — men det är risk för färjekö!) och vid Fotö hamn kl. 1800. Anmälan senast 7/6.

Lördag 12 juni : Vi återvänder till Nockakulla i Älekulla socken (Marks härad) med Åslög Dahl. Då vi senast var här för drygt tio år sedan fanns det ljuvliga, utmagrade naturbetesmarker med en rik flora, bl.a. fältgentiana, vildlin, ängsnattviol, kattfot och månlåsbräken ("vanlig låsbräken"), mitt uppe i skogen, "långt ifrån all ära och redlighet". Hur ser det ut idag? Vad har försvunnit? Vad finns kvar? Ca 3 km promenad, mest i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 800 och vid Älekulla kyrka kl. 1000. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Anmälan senast 10/6.

Söndag 13 juni : DE VILDA BLOMMORNAS DAG

I år har även Island kommit med i detta, nu helnordiska, arrangemang där ett stort antal blomstervandringar anordnas på platser spridda över alla de fem länderna. Vi har ansvaret för Göteborgsregionen, där följande tjugoen vandringar (till vilka ingen anmälan behövs) kommer att genomföras:

 1. Tölöberg med Jan Kuylenstierna. Samling på parkeringen vid Sjukstugegatan kl. 1400.
 2. Vallda Sandö med Uno Unger. Samling på parkeringen ute på Sandö kl. 1800.
 3. Stora Amundön med Anna-Lisa Antonsson. Samling på parkeringen vid Amundö kl. 1400.
 4. Gunnebo med Maj Fagerberg. Samling på parkeringen vid Ståloppet kl. 1800.
 5. Hålsjön med Marie Hurtig. Samling på parkeringen vid Mölnlycke bibliotek kl. 1000.
 6. Brännö med Lars Hellman. Samling på Rödstens brygga kl. 1000.
 7. Ganlet med Åslög Dahl. Samling på busshållplatsen Halleskärsgatan kl. 1000.
 8. Ruddalen med Lill Weibull. Samling på parkeringen vid Kavåsskolan kl. 1800.
 9. Naturparken med Gunnar Weimarck. Samling vid Botaniska Trädgårdens entré kl. 1400.
 10. Slottsskogen med Eva Ekeblad. Samling vid August Kobbs byst kl. 1000.
 11. Delsjön med Aimon Niklasson. Samling på parkeringen vid Härlanda tjärn kl. 1400.
 12. Gärdsås kulle med Kenneth Bergerson. Samling på Kortedala idrottsplats, östra delen kl. 1400.
 13. Bokedalen med Robert Daun. Samling på parkeringen vid Jonsereds (nya) station kl. 1800.
 14. Lärjeån med Kjell Selin. Samling vid fotbollsplanen utanför Angeredsgymnasiet kl. 1800
 15. Slätta damm med Lars Arvidsson. Samling på parkeringen söder om dammen kl. 1800.
 16. Skändla med Börje Wernersson. Samling vid Skändla hembygdsgård kl. 1000.
 17. Hönö med Erik Ljungstrand. Samling på parkeringen vid Ersdalsvägens slut kl. 1000.
 18. Sillvik med Helny Rendahl. Samling utanför Lottkärrs gård kl. 1800.
 19. Bohus fästning med Ragnhild Crawford. Samling på parkeringen vid fästningen kl. 1400.
 20. Klippans naturreservat med Enar Sahlin. Samling på parkeringen vid Klippan kl. 1000.
 21. Grönåns dalgång med Janne Eriksson. Samling på parkeringen vid Forsvallen kl. 1400.

Lördag 19 juni — söndag 20 juni : Svenska Botaniska Föreningens daggkåpsexkursion till Nora i Bergslagen.

Tisdag 22 juni : Kvällsvandring till Skändla med Erik Ljungstrand. På Skändla skalbank, av Naturskyddsföreningen restaurerad som slåtteräng, finns en rik flora med bl.a. väddklint, vildlin, spåtistel, fältmalört och månlåsbräken. Strax utanför växer vargtörel. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 1730 och vid Skändla hembygdsgård kl. 1800. Anmälan senast 21/6.

Lördag 26 juni : Midsommarvandring genom Risveden ledd av Pelle Dalberg. Grandalen ligger mitt inne i Risvedens vildmark. Här finns gammelskog, främst av gran men även med tall- och lövinslag, i vilken vi kan få se arter som plattlummer, kambräken, linnea, korallrot och spindelblomster. Ca 5 km vandring i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 900 och vid Antens kapell kl. 1000. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Anmälan senast 24/6.

Söndag 27 juni : Hallands Botaniska Förenings exkursion till Balgö vid Varberg.

Tisdag 29 juni — lördag 3 juli : Långexkursion till JYLLAND under ledning av Erik Ljungstrand med hjälp av danska botanister. Från vårt basläger i Viborg avser vi att besöka åtskilliga lokaler på Jyllands norra del (jämte Vendsyssel och Thy). Bland växter vi hoppas få se kan nämnas skagenknipprot, strandnycklar, dansk getväppling, klintögontröst, strandvinda, klittros, klittnattljus, kotula, tätnate, penselmöja, flodstäkra, brunkrissla, savojfibblor, smalaxstarr, mångblommig knipprot, apelsinbalsamin, strandflenört, hobrobjörnbär och mycket annat ur Jyllands rika och annorlunda flora.

Planerad avresa (bil) från Stenas Danmarksterminal 29/6 på morgonen. Planerad hemkomst 3/7 på kvällen. Förläggning i dubbelrum, tre nätter på Viborg Vandrerhjem, en natt på Fjerritslev Vandrerhjem. Kostnad ca 2200 kr (inklusive fyra nätters förläggning med helpension, men exklusive färje- och bilresor). Tag med eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 15 april till Ingvar Bergström, Backstigen 3, 434 94 Vallda. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i juni. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar.

Söndag 4 juli : Floravårdsexkursion till Kungälvstrakten. Se floravårdskommitténs program.

Onsdag 7 juli — söndag 11 juli : Svenska Botaniska Föreningens årliga Botanikdagar, detta år i Närke (och Västmanland).

Lördag 17 juli : Exkursion till Värnamotrakten ledd av Johan Rova. Vi avser att bese Store Mosse Nationalpark, såväl den egentliga högmossen (ut till Svartgölen), som rikkärret vid Björnekulla, vilket hyser sumpnycklar och slåtterblomma. Vi hoppas även få se backmåra, Sydsveriges rikaste lokal för kung Karls spira, och måhända ytterligare något mera… Ca 3 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 730 och vid Store Mosse naturum kl. 1000. Anmälan senast 15/7.

Söndag 18 juli : Heldagsexkursion till Kinnekulle med Olof Janson och Anders Bohlin. "Det blommande berget" är ända sedan Kalms tid berömt för sin blomsterprakt, ur vilken vi kan få se kalknarv, tistelsnyltrot, praktbrunört, brinklosta, grönkulla, pyrolor, skogsklocka och mycket annat. Ca 5 km vandring, mest i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 745 och vid Österplana kyrka kl. 1000. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Anmälan senast 16/7.

Lördag 24 juli : Exkursion till översta Ätrandalen (nordöst om Ulricehamn) under ledning av Börje Ignell och Anders Bertilsson. Vi kommer mest att besöka rikkärr, i vilka vi kan få se blommande fjällskära, kåltistel, kärrknipprot och kung Karls spira. Ca 2 km promenad i relativt lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 815 och vid Hössna kyrka kl. 1000. Stövlar påbjudes! Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Anmälan senast 22/7.

Onsdag 4 augusti : Kvällsvandring på Brännö i södra skärgården ledd av Lars Hellman, som inventerat ön för Västgötafloran. Bland öns mera ovanliga arter kan nämnas luktsmåborre, kantdunört och kärrvial. Ca 5 km promenad i lätt terräng, mest på väg. Samling vid Saltholmen kl. 1710 (båt till Brännö avgår, förhoppningsvis, kl. 1715 — närmare besked anges här då sommartidtabellen 2004 publiceras) och vid Brännö Rödstens brygga kl. 1735. Anmälan senast 2/8 till Ingvar Bergström (0300-25710 / 0702-018523).

Söndag 8 augusti : Heldagsutflykt till ön Mjörn (mellan Tjörn och Orust) med Ingemar Jonasson. Vi gör en rundvandring i Solklinten-området, där vi kan få se lundskafting, skogsskräppa, långstarr, stor häxört, sårläka och strandnarv. Från Solklinten får vi njuta av utsikten över hela Stigfjorden. Ca 7 km skogsvandring, delvis i brant och svårgången terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 900 och vid Sundsby damm kl. 1000. Anmälan senast 6/8 till Ingvar Bergström (0300-25710 / 0702-018523).

Tisdag 10 augusti : Kvällsutflykt till sjön Maderna i Partille som visas av Aimon Niklasson. Utmed stränderna och på de omgivande fukthedarna kan vi få se klockgentiana (i bästa blom), klockljung och myrlilja, på torrare mark svinrot. Ca 3 km vandring, mest i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 1700 och vid Åstebo vandrarhem i Furulund kl. 1730. Stövlar påbjudes! Anmälan senast 8/8.

Söndag 15 augusti : Dagsutflykt till Vargö i södra skärgården med Eva Ekeblad. På denna lilla, men omväxlande ö kan vi få se marrisp, kustarun och strandmalört på igenväxande strandängar. Kanhända dyker strandskräppan åter upp, liksom i fjol. Ca 3 km promenad i delvis rätt kuperad terräng. Samling vid Saltholmen kl. 1000 (båt till Vargö avgår, förhoppningsvis, kl. 1005 — närmare besked anges här då sommartidtabellen 2004 publiceras). Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Anmälan senast 13/8.

Torsdag 2 september : Stadsvandring i centrala Göteborg ledd av Erik Ljungstrand. Innerstadens flora är förvånansvärt artrik, men även mycket växlande mellan åren, varför det är svårt att uttala sig om vilka arter man kan få se. Vattenskräppa, pilblad, kärrtörel och kvarnven kan vara några möjligheter. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 1730. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 31/8.

Lördag 4 september — söndag 5 september : Floravårdsexkursion till Älvdalarna. Se floravårdskommitténs program.

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2004 (del 2)

För exkursionerna gäller följande:

• Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som anmält sig informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in.

• Anlägg fältklädsel, inklusive stövlar (om ej annat anges) — detta gäller dock ej "inomhusexkursioner".

• Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).

• Samåk i största möjliga utsträckning. På de flesta lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade.

• Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilket insamlas bland medföljande passagerare, försåvida ej annat överenskommits.

• Eventuella frågor ställs till Anna-Lisa Antonsson (031-684619), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (0708-559628), Eva Andersson eller direkt till exkursionsledarna.

Lördag 25 september : Den traditionella ruderatexkursionen runt i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas även i år kunna visa ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig ännu; det avgörs inte förrän tidigast kvällen innan exkursionen. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 900. Anmälan senast 23/9.

Lördag 2 oktober : Vår årliga svampexkursion går till Risveden, där vi återbesöker Slereboåns dalgång under ledning av Robert Daun. Inom området har flera i västra Sverige ovanliga barrskogssvampar påträffats, däribland kejsarskivling Catathelasma imperiale. Svamparna är ju dock nyckfulla, så vi får väl se vad som finns… Ca 2 km vandring i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 900 och vid Skepplanda kyrka kl. 1000. Anmälan till Robert (031-7956656) senast 30/9.

Lördag 16 oktober : Lavexkursion till Kalvön vid Bokenäset ledd av Svante Hultengren. Ön hyser en omväxlande blandskog med en varierad kryptogamflora, innehållande många vanliga lavarter, men även flera rariteter som örtlav Lobaria virens, röd pysslinglav Thelopsis rubella, ädelkronlav Pachyphiale carneola och stiftklotterlav Opegrapha vermicillifera. Ca 3 km vandring, delvis i brant terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 845 och vid Rotviksbro vägskäl kl. 1000. Anmälan senast 14/10.

Tisdag 26 oktober : Visning av Göteborgs Universitets Herbarium (GB) med Thorsten Elfström. Herbariet har omfattande samlingar av växter (inklusive svampar) ifrån hela världen, men i synnerhet Norden — och Sydamerika. Här finns primärinsamlingarna från Harald Fries’ Bohusflorainventering, Carl Bloms märkliga ruderatväxter, och mycket annat som kan vara av intresse, t.o.m. ett ark som insamlats av Carl von Linné! Samling vid Botaniska Institutionens entré kl. 1800. Anmälan senast 25/10.

Söndag 21 november : Vi gör ett besök på Biologiska museet i Borås, där vi guidas av Reinhold Ivarsson. De botaniska samlingarna är mycket omfattande, bl.a. finns här det mesta av primärmaterialet till Västergötlands flora. Men även den zoologiska avdelningen är väl värt ett besök… Samling vid Botaniska Institutionen kl. 845 och vid Bäckängsskolan i Borås kl. 1000. Anmälan senast 19/11.

Söndag 9 januari 2005 : Midvinterexkursion genom Botaniska Trädgården, ledd av Erik Ljungstrand. Vi får tillfälle att lära oss hur man känner igen träd och buskar i vinterskrud. Nästan alla vanliga och de flesta ovanliga svenska vedväxter kommer att beskådas. Ca 2 km vandring i lättgången terräng. Samling vid Botaniska Trädgårdens entré kl. 1200. Anmälan senast 7/1.

Torsdag 3 februari 2005 : Inomhusvandring genom Växthusen i Botaniska Trädgården under ledning av växthuschefen Magnus Neuendorf. Vi får en specialvisning av utställningen "Exotiska frukter", vilken i år firar tjugoårsjubileum. Dessutom blommar ett flertal främmande växter vid denna tid. Samling vid växthusentrén kl. 1800. Anmälan senast 1/2.

För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar som finner (eller hör talas om) någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter att meddela detta till Erik Ljungstrand. Under de senaste åren har ett ökande antal sådana rapporter (för vilka Ingvar Bergström, Kjell Hansson och Birgitta Herloff tackas särskilt) nått exkursionsledaren, men om vi önskar få så stort utbyte som möjligt av ruderatplatserna bör nog ännu flera ge sig ut och söka på soptippar, vid byggarbetsplatser, i industriområden, i hamnar o.s.v., så att vi kan bygga upp en större "ruderatgrupp", liknande den adventivgrupp Botaniska Sällskapet i Stockholm har. Alla intresserade är välkomna att höra av sig!

 


Botaniska föreningen i Göteborg