Botaniska Föreningen i Göteborg

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2003

För exkursionerna gäller följande:

 • Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som anmält sig informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in.
 • Anlägg fältklädsel, inklusive stövlar (om ej annat anges).
 • Ta med matsäck, även på kvällsexkursionerna.
 • Samåk i största möjliga utsträckning. På de flesta lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade.
 • Ersättningen till bilägaren är 15 kr per mil, vilket insamlas bland medföljande passagerare, försåvida ej annat överenskommits.
 • Kontrollera kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.
 • Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och vår floravårdskommitté. Program för dessa meddelas separat (men de finns dock medtagna i petitstil nedan).
 • Exkursionsprogrammets andra del (omfattande senare delen av september samt oktober) är ännu blott preliminärt fastställd; definitiva tider och platser kommer med höstutskicket.
 • Till flertalet exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap redan vid anmälan.
 • Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Anna-Lisa Antonsson (031-684619), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (0708-559628) eller direkt till exkursionsledarna.


Lördag 22 mars : Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte i Göteborg.

Lördag 5 april : Även i år inleder vi med en visning av Växthusen i Botaniska Trädgården, ledd av växthuschefen Magnus Neuendorf. Många exotiska växter blommar, och dessutom är det en speciell utställning "Tropiska orkidéer" just vid denna tid, vilken Magnus lovat oss en specialvisning av. Samling vid växthusentrén kl. 16.00. Fältklädsel ej nödvändig. Anmälan senast 3/4.

Tisdag 29 april : Kvällsvandring genom Vitsippsdalen, där vi möter våren under ledning av Erik Ljungstrand. Här finns en rik vårflora med både ursprungliga och införda arter, bland vilka gulsippa, hålnunneört, tandrot och månviol kan nämnas. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid växthusentrén kl. 18.00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 28/4.

Lördag 3 maj : Floravårdsexkursion till Kinnekulle. Se floravårdskommitténs program.

Söndag 4 maj : Kryptogamexkursion till nordligaste Halleberg med Björn Nordén. Hallesnipen har blivit känd för rik såväl moss- som lavflora, där både oceaniska och nordliga arter utmärker sig. Ca 4 km promenad i delvis besvärlig terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.15 och vid OK-macken i Vargön kl. 10.00. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Anmälan senast 2/5.

Onsdag 7 maj : En aftonvandring i den vårfagra Rya skog ledd av Erik Ljungstrand. Den gamla skogen är ett klassiskt exkursionsmål för göteborgarna; redan C. J. Lindeberg var här med sina disciplar. Vitsipporna torde stå i sitt flor vid denna tid; för övrigt förekommer bl.a. storrams och lundvårlök. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid Rya skogs södra parkering kl. 18.00. Anmälan senast 5/5.

Lördag 10 maj : Föreningen Bohusläns floras årsmöte (med exkursion) i Uddevalla.

Söndag 11 maj : Maskrosexkursion till nordvästra Tjörn under ledning av Ingemar Jonasson. Vi avser företrädesvis att studera de utsökta (och ej så svåra) "ädelmaskrosorna", men även andra vårblommor som vårstarr och sandviol; dels på de betade strandängarna vid Bö, dels inom Halsbäcksområdet upp mot Björnshuvudet. Ca 5 km promenad i delvis rätt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.30 och vid Kållekärrs bussterminal kl. 11.00. Anmälan senast 9/5.

Söndag 18 maj : Vårexkursion till Näverkärr längst ut på Härnäset med Lars Arvidsson. Här ser vi ett flertal av de ovanliga lavar (bl.a. getlav, örtlav och jättelav) som området är berömt för, men även den övriga vårfloran är överdådigt rik. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och på parkeringen vid Näverkärr kl. 10.00. Anmälan senast 16/5.

Lördag 24 maj : Exkursion till Vrångö i Göteborgs södra skärgård ledd av Lill Weibull. På denna erkänt blomsterrika ö väntar oss en härlig vårvandring under vilken vi kan få se vårklynne, filtbjörnbär, skogslök och blåhallon samt höra näktergal. Ca 4 km promenad i mest lätt terräng. Samling vid Saltholmen kl. 1015 (båt till Vrångö avgår kl. 1020). Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 22/5.

Tisdag 27 maj : Kvällsexkursion till Hjälms udde i Lycke med Ragnhild och Neil Crawford. Lundfloran här hyser ett flertal intressanta arter som tandrot, löktrav och storrams, men även de omgivande stränderna kan ha en hel del att ge. Ca 1 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.45 och vid Ytterby järnvägsstation kl. 18.30. Anmälan senast 26/5.

Lördag 7 juni - måndag 9 juni : Vi firar att "Västergötlands flora" utkommit med en pingstexkursion till VÄSTGÖTABERGEN ledd av Anders Bertilsson och Erik Ljungstrand. Vi avser att besöka ett representativt urval av de de rikaste naturtyperna inom området - kalkfuktängar, artrika torrbackar, friska naturbetesmarker, lundartad skog, alvar och rikkärr, t.ex. Skogastorp, Nolgården, Nohlmarken, Rosenlund, Öja hed och Nordsjömyren. Bland arter som vi kan få se kan nämnas majviva, rosettjungfrulin, fjädergräs, drakblomma, ett rikt urval av olika daggkåpor, guckusko, kalktrav, grådraba, fjällgröe, axag och förhoppningsvis ävjestarr - samt vejde.

Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 7/6 kl. 8.00. Samling utanför Motell Ålleberg kl. 10.30. Planerad hemkomst 9/6 på kvällen. Förläggning i dubbelrum på vandrarhemmet Citybädd i Falköping. Kostnad ca 700 kr (inklusive två nätters förläggning, frukost och lunchpaket, men exklusive middagar och resor). Tag med eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 18 personer (från BFG, totalt högst 24). Bindande skriftlig anmälan senast 29 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i slutet av maj. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i någon av dessa båda föreningar.

Torsdag 12 juni : En kvällsexkursion till Grötö i norra skärgården under ledning av Fanny Astholm. På denna jämförelsevis föga exploaterade ö finns ännu mycket av skärgårdsnaturen kvar. Bland arter som vi bör kunna få se kan nämnas strandkål, liguster, vitoxel och en mycket grov idegran. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid färjeläget Lilla Varholmen kl. 17.05 (färja till Björkö avgår kl. 17.08) och vid Framnäs färjeläge på Björkö kl. 17.20 (båt till Grötö avgår kl. 17.22). Anmälan senast 10/6.

Söndag 15 juni : DE VILDA BLOMMORNAS DAG

Ett samnordiskt arrangemang i Sverige, Norge, Danmark och Finland, där blomstervandringar anordnas på ett stort antal platser spridda över alla de fyra länderna. Vi har ansvaret för Göteborgsregionen, där följande aderton vandringar kommer att genomföras:
 1. Tjolöholm med Jan Kuylenstierna. Samling på parkeringen vid "Manegen" kl. 18.00.
 2. Särö med Uno Unger. Samling på parkeringen vid Västerskog kl. 14.00.
 3. Stora Amundön med Anna-Lisa Antonsson. Samling på parkeringen vid Amundö kl. 1000.
 4. Gunnebo med Maj Fagerberg. Samling på parkeringen vid Ståloppet kl. 18.00.
 5. Råda säteri med Marie Hurtig. Samling på parkeringen vid Säteriet kl. 10.00.
 6. Brännö med Lars Hellman. Samling på Rödstens brygga kl. 10.00.
 7. Ruddalen med Lill Weibull. Samling på parkeringen vid Kavåsskolan kl. 14.00.
 8. Naturparken med Gunnar Weimarck. Samling vid Botaniska Trädgårdens entré kl. 10.00.
 9. Slottskogen med Stig Fredriksson. Samling vid August Kobbs byst kl. 18.00.
 10. Delsjön med Aimon Niklasson. Samling på parkeringen vid Härlanda tjärn kl. 14.00.
 11. Finngösa med Robert Daun. Samling på parkeringen vid Finngösaskolan kl. 18.00.
 12. Gallhålan med Enar Sahlin. Samling på parkeringen vid "Hälsans Hus" kl. 14.00.
 13. Slätta damm med Lars Arvidsson. Samling på parkeringen söder om dammen kl. 18.00.
 14. Skändla med Per Schillander. Samling vid Skändla hembygdsgård kl. 14.00.
 15. Hönö med Erik Ljungstrand. Samling på parkeringen vid kyrkogården kl. 10.00.
 16. Sillvik med Helny Rendahl. Samling utanför Lottkärrs gård kl. 10.00.
 17. Bohus fästning med Ragnhild Crawford. Samling på parkeringen vid fästningen kl. 18.00.
 18. Bohus med Jan Eriksson. Samling vid pendelparkeringen, Bohus kl. 14.00.

Tisdag 17 juni : En kvällsvandring till Äggdal i Lycke med Ragnhild och Neil Crawford. Vi tar oss ut till strandängarna i Tofta naturreservat, där vi kan få se ängsnycklar, lundtrav, västkustarv och eng-elsk fetknopp, kanhända även östersjömaskros Taraxacum balticum. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.45 och vid Ytterby järnvägsstation kl. 18.30. Buss Grön Express avgår från Nils Ericsonsplatsen kl. 17.43. Stövlar påbjudes! Anmälan senast 16/6.

Söndag 22 juni : Heldagsexkursion till Valdalen i Hjärtum ledd av Mikael Asplund. I denna örtrika dalgång och i dess omgivningar finns mycket att se, främst naturligtvis bergbräken som Mikael fann här som ny för Bohuslän i höstas, men även sumpnycklar, ullsäv, skogssvingel, ag och myskmadra. Ca 5 km promenad i kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Hjärtums kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 19/6.

Tisdag 24 juni : Kvällsutflykt till Fågelvik i Björlanda under ledning av Helny Rendahl. Vid Karisskären finns det rika strandängsfragment med dvärglin, tätört och borstsäv, kring Sävvik slåttergubbe och kustruta. Ca 2 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Bergegårdsvägens avtag från Lillebyvägen kl. 18.00. Anmälan senast 23/6.

Lördag 28 juni : Vi studerar natur och kultur i och omkring Äskhult med Jan Kuylenstierna. Vid den gamla, delvis oskiftade byn finns fuktiga slåttermarker (under restaurering), i vilka vi kan få se ängs-, lopp- och nålstarr samt vid sjöstranden klotgräs och strandpryl. I den omgivande lövskogen förekommer kransrams. Ca 3 km promenad i kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00, vid Kungsbacka järnvägsstation kl. 9.40, samt vid Äskhults parkering kl. 10.15. Anmälan senast 26/6.

Måndag 30 juni - fredag 4 juli : Långexkursion till VÄSTERBERGSLAGEN under ledning av Karlskogabotanisten Owe Nilsson och Erik Ljungstrand. Med utgångspunkt från Karlskoga avser vi att besöka Bergslagens västligare delar, där floran till stora delar är fattig, men bitvis mycket rik beroende på förekomster av urkalksten. På vår önskelista står bl.a. ryssglim, äkta stormhatt, baltisk daggkåpa, brunnäva, kal korsmåra, limfrö, äkta blåtry och mossnycklar; dessutom kan vi nog vänta oss ytterligare en del märkliga trädgårdsflyktingar. Två dagar kommer vi att ägna åt Karlskoga kommun, ytterligare två åt Viker och Kristinehamn (samt en avstickare åt Filipstad). Under den avslutande fredagen kommer vi att ansluta till Anders Bertilssons exkursion till Ullersundet (se nedan).

Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 30/6 kl. 9.00. Planerad hemkomst 4/7 på kvällen. Förläggning i dubbelrum på Bodaborgs vandrarhem i Karlskoga. Kostnad ca 1600 kr (inklusive fyra nätters förläggning, frukost och lunchpaket, men exklusive middagar och resor). Tag med eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 20 maj till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i mitten av juni. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar.

Fredag 4 juli : Exkursion till Ullersundet mellan Kålland och Kållandsö ledd av Anders Bertilsson. Vi kommer i första hand att besöka området kring Backa f.d. färjeläge, där vi kan finna glansnäva, rosenpilört och strandbräsma, men måhända står ytterligare något på programmet. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 1030 och vid Otterstads kyrka kl. 1300. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening. Anmälan senast 30/6.

Lördag 5 juli - söndag 6 juli : Svenska Botaniska Föreningens björnbärsexkursion till Skåne.

Torsdag 17 juli - söndag 20 juli : Svenska Botaniska Föreningens årliga Botanikdagar, detta år i Norrbotten.

Onsdag 6 augusti - söndag 10 augusti : Svenska Botaniska Föreningens utlandsexkursion till Jylland.

Tisdag 12 augusti : Kvällsutflykt till Tranhult i Seglora med Leif-Eric Aronsson. Vi får se de branta berg som här följer Viskans lopp, till stor del inklädda med en smal lövskogsbård. Här kan trollsmultron och knärot synas, och om det vill sig väl även rosenglim, som här växer på sin enda sannolikt inhemska lokal i Sverige (men den låter sig tyvärr inte ses vart år). Ca 3 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.00 och vid Viskadalens folkhögskola (2 km NO om Seglora) kl. 18.15. Anmälan senast 11/8.

Lördag 16 augusti : Västergötlands Botaniska Förenings exkursion till sjön Östen.

Söndag 17 augusti : Heldagsutflykt till Orust under ledning av Tore Mattsson och Olle Molander. På Sveriges tredje största ö finns mycket sevärt av olika slag. Vi kan få se murruta, krypfloka, sjöranunkel, tagelsäv och pukvete. Ca 2 km promenader, mest i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Statoil i Varekil kl. 9.00. Anmälan senast 15/8.

Lördag 23 augusti : Rundvandring på blomsterrika Hyppeln i norra skärgården. Leder gör de som inventerat ön för Bohusläns flora: Eva Andersson, Gunilla Tochtermann och Ingvar Bergström. Arter vi kan se är strandvallmo, bäckmärke, strandvial och odört. Ca 3 km promenad i lätt kuperad terräng. Samling vid färjeläget Lilla Varholmen kl. 10.05 (färja till Hönö avgår kl. 10.10) och vid Burö färjeläge (på Stuvö) kl. 10.40 (färja till Hyppeln avgår kl. 10.45). Anmälan senast 21/8.

Tisdag 26 augusti : Kvällsutflykt till Donsö i södra skärgården med Claes Gustafsson. På ön finns en varierande flora med både kulturspridda och mera ursprungliga arter, varav hampflockel, engelsk fetknopp och blankstarr kan nämnas. Ca 3 km promenad i mest lätt terräng. Samling vid Saltholmen kl. 17.10 (båt till Donsö avgår kl. 17.15). Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 25/8.

Onsdag 3 september : Stadsvandring i Göteborgs innerstad med Erik Ljungstrand. Floran i stenstaden förändras fort, nya växter kommer och försvinner varje år, men rödmalva, skär kattost, murruta och gatkrassing har visat sig stabila sedan länge. Om sommaren har varit god kan vi få se knölnate m.m. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 18.00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 1/9.

Lördag 6 september : Floravårdsexkursion till Nedsjöarna vid Hindås. Se floravårdskommitténs program.

Söndag 14 september : Floravårdsexkursion till Älgön. Se floravårdskommitténs program. Glöm ej anmälan!

Söndag 21 september (OBS ändrat datum) : Vår traditionsenliga svampexkursion går även nu i år till Jonsered, ledd av Robert Daun. Förhoppningsvis är svamptillgången god, men storsvamparna är som bekant ofta nyckfulla, så låt oss hoppas på tillräcklig nederbörd dessförinnan. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.15 och vid Jonsereds station (f.d. Bokedalens hållplats) kl. 10.00. Anmälan till Robert (031-7956656) senast 18/9.

Lördag 27 september : Den traditionella ruderatexkursionen runt i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas även i år kunna visa ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig ännu; det avgörs inte förrän tidigast kvällen innan exkursionen. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00. Anmälan senast 25/9.

Söndag 26 oktober : Kryptogamexkursion (dock med tyngdpunkt på lavar), speciellt för nybörjare, till Särö Västerskog under ledning av Lars Arvidsson. Skogen har en varierad kryptogamflora med ett stort antal vanliga arter, men även flera rariteter. Ca 2 km vandring i lättgången terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 915 och vid Västerskogs parkering kl. 10.00. Anmälan senast 24/10.

Söndag 9 november : Havsalgsexkursion till Stora Amundön med Fredrik Larson. Vi kommer att studera framför allt brunalger och rödalger, av vilka grupper ett relativt stort antal arter förekommer på ön. Ca 2 km vandring i relativt lättgången terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 10.15 och på parkeringen vid Amundö kl. 11.00. Stövlar påbjudes! Anmälan senast 7/11.

Söndag 11 januari 2004 : En vandring genom Slottsskogen, under vilken vi studerar olika örters torra vinterståndare, ledd av Erik Ljungstrand. Vi kommer mest att få se vanliga arter i en annorlunda skepnad. Ca 2 km vandring i lättgången terräng. Samling vid August Kobbs byst (nära säldammen) kl. 13.00. Stövlar ej nödvändigt. Anmälan senast 9/1.

För planeringen av ruderatexkursionen uppmuntras alla medlemmar som finner eller hör talas om någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter att meddela detta till Erik Ljungstrand. Under de senaste åren har ett ökande antal sådana rapporter (för vilka Ingvar Bergström, Eva Ekeblad och Birgitta Herloff tackas särskilt) nått exkursionsledaren, men om vi önskar så stort utbyte som möjligt av ruderatplatserna bör flera ge sig ut och söka på soptippar, vid byggarbetsplatser, i industriområden m.m.


Botaniska föreningen i Göteborg