Botaniska Föreningen i Göteborg

Exkursionsprogram 2002

För exkursionerna gäller följande:

 • Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om Du inte anmält Dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som anmält sig informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in.
 • Anlägg fältklädsel, inklusive stövlar (om ej annat anges).
 • Ta med fika, även på kvällsexkursionerna.
 • Samåk i största möjliga utsträckning. På de flesta lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade.
 • Ersättningen till bilägaren är 15 kr per mil, vilket insamlas bland medföljande passagerare, försåvida ej annat överenskommits.
 • Kontrollera kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.
 • Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och vår floravårdskommitté. Program för dessa meddelas separat (men de finns dock medtagna i petitstil nedan).
 • Till flertalet exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap redan vid anmälan.
 • Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Anna-Lisa Antonsson (031-684619), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (0708-559628) eller direkt till exkursionsledarna.


Söndag 7 april: Vi börjar säsongen med en förevisning av Växthusen i Botaniska Trädgården ledd av växthuschefen Magnus Neuendorf. Vid denna tid blommar många tropiska orkidéer och andra exotiska arter. Samling vid växthusentrén kl. 16.00. Fältklädsel ej nödvändig. Anmälan senast 5/4.

Lördag 13 april: Lavexkursion kring Gullmarsberg med Svante Hultengren. Här finns ett gammalt kulturlandskap med jätteträd, översilade klippor och bokskog. Bland de mera sällsynta lavar som förekommer här kan nämnas dvärgrosettlav, strutskinnlav och lunglav. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Dyngö ruin kl. 10.00. Anmälan senast 11/4.

Tisdag 16 april: Floravårdsexkursion till “Vallda dalar” (Hördalen). Se floravårdskommitténs program.

Onsdag 24 april: En kvällsvandring i Vitsippsdalen för att möta våren med Erik Ljungstrand. Området hyser en mycket rik vårflora, med såväl naturligt förekommande, från Botaniska Trädgården på egen hand spridda, som avsiktligt inplanterade arter. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Stövlar ej nödvändigt. Samling vid Botaniska Trädgårdens entré kl. 18.00. Anmälan senast 22/4.

Lördag 27 april: Floravårdsexkursion till Öxnäs. Se floravårdskommitténs program.

Tisdag 7 maj: Vi följer hur mycket våren har framskridit under knappt två veckor och anordnar ytterligare en kvällstur i Vitsippsdalen under ledning av Erik Ljungstrand. Som ovan. Samling vid Botaniska Trädgårdens entré kl. 18.00. Anmälan senast 6/5.

Torsdag 16 maj: Vi företar en kvällsvandring på Köpstadsö i Göteborgs södra skärgård under ledning av Birgitta Herloff och Eva Andersson. Här ute hoppas vi få se vårliga blomster som vårklynne, backskärvfrö och backmaskros. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Stövlar ej nödvändigt. Samling vid Saltholmen kl. 18.00 (båten till Köpstadsö avgår kl. 18.15). Anmälan senast 14/5.

Lördag 18 maj: Floravårdsexkursion till Lärjeåns ravinlandskap. Se floravårdskommitténs program.

Lördag 25 maj: Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte i Norra Åsarp. Västergötlands flora färdig?

Söndag 26 maj: Heldagsexkursion till den vidunderliga Brattön med Lars Arvidsson. “Södra Sveriges högsta ö” erbjuder en strålande utsikt från toppen av Blåkulla och äger ett stort antal rariteter, bl.a. fjällnejlika, rosenrot, trolldruva, klippoxel, glansbräken och inte minst vårvial som har sin nordligaste förekomst i världen här. Ca 3 km promenad i rejält kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Rörtångens brygga kl. 9.40 (båten avgår kl. 9.45). Anmälan senast 24/5.

Måndag 27 maj: En kvällsvandring i det nya naturreservatet Årenäs på Lygnerns nordsida med Jan Kuylenstierna. Här finns en rik, lundartad skog med lund- och skogsbräsma, vippärt, mellanhäxört, sårläka och inte minst ramslök. Ca 2 km promenad i något kuperad terräng. Tåg avgår från Göteborg C kl. 17.45 till Kungsbacka, därifrån buss 742. Samling vid Fjärås kyrka kl. 18.30. Anmälan senast 24/5.

Lördag 8 juni Föreningen Bohusläns floras årsmöte i Uddevalla.


Söndag 9 juni: D E   V I L D A    B L O M M O R N A S    D A G

Ett samnordiskt arrangemang i Sverige, Norge och Danmark, där blomstervandringar anordnas på ett stort antal platser spridda över de flesta kommuner i de tre länderna. Vi har ansvaret för Göteborgsregionen, där följande femton vandringar kommer att genomföras:
 1. Tjolöholm med Jan Kuylenstierna. Samling på parkeringen vid “Manegen” kl. 18.00.
 2. Särö med Uno Unger. Samling på parkeringen vid Västerskog kl. 14.00.
 3. Stora Amundön med Anna-Lisa Antonsson. Samling på parkeringen vid Amundö kl. 10.00.
 4. Gunnebo med Maj Fagerberg. Samling på parkeringen vid Ståloppet kl. 14.00.
 5. Råda säteri med Marie Hurtig. Samling på parkeringen vid Säteriet kl. 10.00.
 6. Brännö med Lars Hellman. Samling på Rödstens brygga kl. 10.00.
 7. Ruddalen med Lill Weibull. Samling på parkeringen vid Kavåsskolan kl. 10.00.
 8. Naturparken med Arne Strid. Samling vid Botaniska Trädgårdens entré kl. 14.00.
 9. Slottsskogen med Stig Fredriksson. Samling vid August Kobbs byst kl. 18.00.
 10. Delsjön med Aimon Niklasson. Samling på parkeringen vid Härlanda tjärn kl. 14.00.
 11. Bokedalen med Robert Daun. Samling vid Jonsereds (nya) stn (från Gbg) kl. 18.00.
 12. Gallhålan med Enar Sahlin. Samling på parkeringen vid “Hälsans Hus” kl. 14.00.
 13. Slätta damm med Lars Arvidsson. Samling på parkeringen söder om dammen kl. 18.00.
 14. Öckerö med Erik Ljungstrand. Samling på parkeringen vid Hjälvik kl. 10.00.
 15. Bohus fästning med Claes Gustafsson. Samling på parkeringen vid fästningen kl. 18.00.

Program för andra delar av Sverige på SBFs hemsida.


Tisdag 11 juni – tisdag 18 juni: Långexkursion till G O T L A N D under ledning av de båda gotlänningarna Bo Göran Johansson och Jörgen Pettersson samt Erik Ljungstrand. Under hela sju dagar kommer vi att studera den rika gotländska floran under sakkunnig ledning. En dag avser vi att besöka Stora Karlsö, en dag Fårö, medan de övriga dagarna ägnas åt egentliga Gotland. Vi kommer till “Östersjöns pärla” mitt i rikaste orkidéblomningen, men vi hoppas kunna få se mycket annat också. På vår önskelista står bl.a. hjorttunga, rosmarinvide, östkustarv, såpört, åkerranunkel, vinterfräne, gotlandstrav, blodtopp, gråfingerört, avarönn, luddvedel, sandluzern, alpklöver, gulkronill, gotlands-solvända, nålkörvel, kransborre, ängssalvia, svensk ögontröst, gotlandshaverrot, gaffelfibbla, blåfibbla, gotlandssvalting, källnate, skuggsvingel, grön tofsäxing, sandbrodd och ävjestarr samt en hel del andra rariteter som inte skrivs ut här. Naturligtvis kommer vi att besöka ett rikt urval av naturtyper som lundar, kalktallskog, ängen, myrar, stränder, alvar, naturbetesmarker och ogräsrika åkrar.
Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 11/6 kl. 13.00. Färja från Oskarshamn till Visby avgår 11/6 kl. 23.30. Returfärja från Visby till Oskarshamn avgår 18/6 kl. 17.15. Planerad hemkomst 19/6 på natten. Förläggning i dubbelrum på Klintehamns vandrarhem. Kostnad ca 1800 kr (inklusive sex dygns förläggning, frukost och lunchpaket, men exklusive middagar och alla resor). Medtag eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 3 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i maj. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar.

Torsdag 20 juni: Kvällsvandring i de sommarfagra Assbergs raviner med Kenneth Hansson. De betade ravinerna hyser en rik flora med bl.a. klasefibbla och tuvstarr och i en inhägnad slåtteräng kan man finna sommarfibbla och rotfibbla. Ca 2 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.30 och vid Kinna station kl. 18.30. Anmälan senast 18/6.

Tisdag 25 juni: Midsommarutflykt till det pastorala landskapet omkring Öxnäs ledd av Erik Ljungstrand. Senast vi var här blev det “tjurfäktning”, men låt oss hoppas på att “oxarna” håller sig lugna. Floran i området är rik och omväxlande med bl.a. källgräs, vattenstånds, granspira och tulkört. Ca 2 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid den lilla parkeringen vid vägs ände väster om Öxnäs by kl. 18.00. Anmälan senast 24/6. OBS! Parkeringen är mycket liten, samåkning anbefalles.

Onsdag 26 juni – söndag 30 juni: Svenska Botaniska Föreningens årliga Botanikdagar, detta år i västra Skåne.

Torsdag 4 juli (OBS ändrat datum): Skärgårdsutflykt till Gåsö utanför Skaftö under ledning av Tore Tobin. På denna välkända ö som utforskats av SVANTE SUNESON kan vi få se både saltmålla, kustarun och strandrödtoppa på strandängarna och en urgammal idegran uppe i bergen. Ca 2 km vandring i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Grundsunds hamn kl. 10.00. Båt från Grundsund till Gåsö (ca 50 kr). Maximerat deltagarantal, högst 18 personer. Anmälan senast 2/7. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. OBS! Denna tur är endast öppen för medlemmar.

Tisdag 9 juli: Heldagsexkursion till Lindö i Tanum med Olof Holmstrand. Lindö hyser vid sidan av Älgön något av det rikaste i lundvegetation som står att finna i Bohuslän, men har även rika kvaliteter inom andra naturtyper. Här finner vi bl.a. skogskornell, norskoxel, kattmynta, brudsporre, honungsblomster, strandvallmo och ostronört. Ca 5 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 7.30 och vid Resö hamn kl. 10.00. Båt från Resö till Lindö (ca 50 kr). Maximerat deltagarantal, högst 22 personer. Anmälan senast 4/7. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. OBS! Denna tur är endast öppen för medlemmar.
Bilder från exkursionen.

Lördag 13 juli – söndag 14 juli: Helgexkursion till T I V E D E N ledd av Erik Ljungstrand. Vårt huvudmål är Bölets ängar (en gång upptäckta av J.A.O. SKÅRMAN) med sin rika flora som inom Västergötland blott söker sin like på Kinnekulles och Falbygdens kalklager. Här finns bl.a. fältgentiana och skogsklocka jämte mycket annat. På andra lokaler kommer vi att få se röda näckrosor, purpurknipprot och brunspring (på sin andra svenska lokal). Vi avlägger även ett besök vid Stenkällan.
Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 13/7 kl. 8.00. Planerad hemkomst 14/7 på kvällen. Förläggning i dubbelrum på Karlsborgs vandrarhem. Kostnad ca 300 kr (inklusive en natts förläggning, men exklusive mat och resor). Tag med eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 18 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 15 maj till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i juni. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar.

Tisdag 16 juli: Bergbrantsutflykt till Ormskredet på Smörkullen vid Gullmarn med Evastina Blomgren. Detta är en klassisk växtlokal som besökts av H. FRIES och andra av “di gamble”. Evastina har återfunnit det mesta av vad som tidigare uppgivits härifrån, bl.a. idegran, sårläka och skogssvingel, men hoppas på ytterligare fynd. Ca 3 km vandring (delvis klättring) i kuperad (delvis brant) terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.30 och vid Skredsviks kyrka kl. 11.00. Anmälan senast 15/7.

Söndag 4 augusti: Heldagsexkursion till Orust under ledning av Tore Mattsson och Olle Molander. På Sveriges tredje största ö finns mycket sevärt av olika slag. Vi kan få se murruta, krypfloka, sjöranunkel, tagelsäv och pukvete. Ca 2 km promenader, mest i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.00 och vid Statoil i Varekil kl. 9.00. Anmälan senast 2/8 till Ingvar B. (0300-25710).

Söndag 11 augusti: Dagsexkursion till Kungälvstrakten och Svartedalen med Roger Gahnertz. Vi besöker flera olika slags lokaler för hedjohannesört men kommer även att få se bl.a. trollsmultron, strandlummer, sårläka och klubbstarr. Nästan inga promenader. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid hpl Eriksdal kl. 9.30. Anmälan senast 9/8.

Lördag 24 augusti: Vi gör en dagstur till Rammdalen i Risveden med Ingvar Hållinder. Skogsflora av skilda slag utlovas; bland ovanligare arter finns dvärghäxört, kambräken, korallrot, skirmossa och dunmossa. Ca 5 km promenad i måttligt kuperad terräng. Möjlighet till korvgrillning finnes. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Östads kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 22/8.

Söndag 25 augusti: Floravårdsexkursioner till Morup, Galterö och Tjärnö. Se floravårdskommitténs program.

Onsdag 28 augusti: Kvällsvandring kring Askekärret med Erik Ljungstrand. I den gamla igenvuxna f.d. älvfåran finns sumpskog och näringsrika dammar. Bl.a. förekommer här granbräken, dyblad, vattenstäkra och sjöranunkel. Ca 2 km promenad i lätt (men bitvis något snårig) terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.45 och vid avtaget till Gullö kl. 18.30. Anmälan senast 26/8.

Söndag 1 september (OBS ändrat datum): Heldagsexkursion till Valle härad ledd av Anders Bertilsson. Valle är känt för sin näringsgynnade vattenflora och sina artrika torrbackar. Vi kan få se hornsärv, blomvass, trådnate, säfferot och sommarfläder förutom mycket annat. Totalt ca 2 km promenader i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Fågeludden, Hornborgasjön kl. 10.30. Anmälan senast 30/8.

Onsdag 4 september: Åter en stadsvandring i Göteborgs innerstad med Erik Ljungstrand. Floran i stenstaden förändras fort, nya arter kommer och försvinner varje år, men hamnkrassing, gatkrassing och murruta har hållit sig stabila sedan länge. Om sommaren varit god kan vi få se knölnate, krusnate och andra vattenväxter. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 18.00. Anmälan senast 2/9.

Lördag 21 september: Vår traditionella svampexkursion går i år till Klippan, ledd av Robert Daun. Vi avser att besöka ett delområde med så god svamptillgång som möjligt, men storsvamparna är som bekant ytterst nyckfulla och väderkänsliga, så låt oss hoppas att den nu rådande torkan upphört innan dess. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.45 och vid Klippan kl. 10.00. Anmälan senast 19/9.

Söndag 22 september: Floravårdsexkursion till Älgön. Se floravårdskommitténs program. Glöm ej anmälan!

Lördag 28 september: Den återkommande ruderatexkursionen i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas kunna besöka ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig på detta stadium; det avgörs inte förrän tidigast kvällen innan exkursionen. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00. Anmälan senast 26/9.

För planeringen av ruderatexkursionen uppmuntras alla medlemmar som finner eller hör talas om någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter att meddela detta till Erik Ljungstrand. Under året har hittills blott ett mindre antal sådana rapporter (för vilka dock Eva Ekeblad, Birgitta Herloff, Ingvar Bergström och Gunilla Tochtermann skall ha en särskild eloge) nått exkursionsledaren och om vi önskar så stort utbyte som möjligt av våra ruderatplatser bör flera ge sig ut och söka, t.ex. på soptippar, vid byggarbetsplatser, i industriområden, utmed hamnanläggningar o.s.v.

Lördag 26 oktober: Mossexkursion till Marks härad under ledning av Mattias Lindholm. Vi kommer att besöka den rika lövskogsbranten vid Letebo där pepparporella har en av sina ytterst fåtaliga förekomster i Sverige, men även Sju Strömmar och några andra platser med rik mossflora. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.45 och vid Helsjöns folkhögskola kl. 10.00. Anmälan senast 24/10.

Söndag 3 november: Lavexkursion vid Gullmarsberg med Svante Hultengren. Här finns ett gammalt kulturlandskap med jätteträd, översilade klippor och bokskog. Bland de mera sällsynta lavar som förekommer här kan nämnas dvärgrosettlav, strutskinnlav och lunglav. Ca 1 km vandring i lättgången terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Dyngö hus kl. 10.00. Anmälan senast 1/11.


Inbjudan till inventeringsläger på nordvästra Jylland 21 - 28 juli.

Det danska floraprojektet ATLAS FLORA DANICA håller ett inventeringsläger i Thy på det nordvästligaste Jylland (norr om Limfjorden) i slutet av juli. Om du har lust till att pröva dina krafter på en ruta i ett område med sanddyner, ljunghedar och fuktiga betesmarker så ta kontakt med Per Hartvig. Adress: Botanisk Museum, Gothersgade 130, DK-1123 København Danmark. Telefon: 0045-3532 2198. E-post: perh@bot.ku.dk. Projektet står för kostnadsfri övernattning och möjligheter till bidrag för resekostnader finns.

Botaniska föreningen i Göteborg