Botaniska Föreningen i Göteborg

Exkursionsprogram 2001

För exkursionerna gäller följande:

  • Fältklädsel, inklusive stövlar (om ej annat anges).
  • Ta med fika, även på kvällsexkursionerna.
  • Vissa exkursioner sker genom Länsstyrelsens och floravårdskommitténs respektive Föreningen Bohusläns floras försorg. Program för dessa meddelas separat (men de finns dock medtagna i petitstil nedan).
  • Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges till Erik Ljungstrand (0708-559628). Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om Du inte anmält Dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig för planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast de som anmält sig informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen skulle ställas in.
  • Samåk i största möjliga utsträckning. På de flesta lokaler är parkeringsmöjligheterna begränsade.
  • Ersättningen till bilägaren är 15 kr per mil att delas mellan medföljande passagerare, såvida ej annat överenskommits.
  • Kontrollera kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning.
  • Exkursionsprogrammets sista del (senare delen av september samt oktober) är ännu blott preliminärt fastställd; definitiva tider och platser kommer med höstutskicket.
  • Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik Ljungstrand (0708-559628), Helena Gralén (033-108564) eller direkt till exkursionsledarna.


Söndag 18 mars: En sen vintervandring i Slottsskogen bland buskar och träd i vinterskrud under ledning av Ingvar Nordin. Kanske får vi även se några tidiga vårväxter i blom. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 10.30. Vid exkursionens slut går vi till f.d. Vita Bandet för “sammanfattning”. Anmälan senast 16/3 till Ingvar N. (031-145829).

Lördag 7 april: Floravårdsexkursion till Bredfjället. Se floravårdskommitténs program.

Måndag 23 april: Floravårdsexkursion till “Vallda dalar” (Hördalen). Se floravårdskommitténs program.

Söndag 29 april: Lavexkursion till Särö Västerskog ledd av Lars Arvidsson. Den gamla skogen på Särö hyser ett stort antal lavar, däribland flera sällsynta och hotade som t.ex. jättelav, blylav, almlav och lunglav. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.30 och vid Särös parkering kl. 10.00. Anmälan senast 27/3.

Torsdag 3 maj: En kvällstur till Årekärrslunden med Erik Ljungstrand. Lunden är känd för sin rika vårflora, i synnerhet kanske man tänker på samförekomsten av blå-, vit- och gulsippa, men här finns även många andra arter som smånunneört, desmeknopp och vätteros. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 18.00 och vid Årekärr kl. 18.30. Anmälan senast 2/5.

Lördag 5 maj: Mosippsexkursion till Herrljungatrakten ledd av Sören Svensson. Vi upprepar en exkursion som blev mycket lyckad för några år sedan. Förutom mosippa kan vi få se bl.a. backsippa och cypresslummer. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.15 och vid Herrljunga järnvägsstation kl. 10.30. Anmälan senast 4/5.

Onsdag 9 maj: Vår sedvanliga vårvandring i Rya skog med Ingvar Nordin. Vitsippsblomning och fågelkvitter utlovas; bland övriga vårblomster kan vi nog bl.a. få se lundvårlök och desmeknopp. Ca 1 km promenad i lätt terräng. Samling vid Rya skogs södra parkering kl. 18.30. Anmälan senast 8/5 till Ingvar N. (031-145829).

Lördag 12 maj: Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte på Kinnekulle.

Lördag 19 maj – söndag 20 maj: Svenska Botaniska Föreningens Taraxacum-exkursion i Småland och Västergötland.

Söndag 27 maj: Föreningen Bohusläns Floras årsmöte någonstans i Bohuslän (plats ännu ej bestämd).

Måndag 28 maj: En aftonpromenad i Tjolöholms ädellövskog guidad av Jan Kuylenstierna. Arter att beskåda kan vara gullpudra, tandrot, gulplister och höbräken. Ca 2 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 18.00 och vid parkeringen intill Tjolöholms fågeltorn kl. 18.45 (tag liten väg åt vänster före grindstugan). Anmälan senast 27/5 till Ingvar B. (0300-25710).

Fredag 1 juni – måndag 4 juni: Pingstexkursion till sydöstra S K Å N E med Erik Ljungstrand. Här, i det fagra Österlen och omgivande nejder finns mycket botaniskt att beskåda, från rika lundar och välbetade naturbetesmarker till kala berg och blommande sandfält. Vi planerar att besöka bl.a. Fyledalen, Benestads backar, Kåseberga, Kivik, Stenshuvud, Maltesholm, Västra Vram och Mosslunda. Bland rara växter som kan komma att beskådas kan nämnas svärdsyssla, fältnocka, blå sminkrot, sandluzern, skogsveronika, smultronfingerört, munkhätta, hålrot och göknycklar.
Planerad avresa (bil) från Botaniska Institutionen 1/6 16.00. Planerad hemkomst 4/6 på kvällen. Förläggning i dubbelrum på Åkeshill Rid & Fritid i Sankt Olof. Kostnad ca 1300 kr (inklusive tre dygns helpension, men exklusive resor). Tag med eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 18 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 10 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i början av maj.

Torsdag 7 juni: En kvällsvandring på Stora Amundön under ledning av Åslög Dahl. Ön är känd för sin rika flora och sina omväxlande naturtyper; vi kan bl.a. komma att få se strandkål, kärrtörel, vårtåtel, spikblad och smal käringtand. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Amundöns parkering kl. 18.00. Anmälan senast 6/6.

Söndag 10 juni: Vi gör ett nytt besök på Halle- och Hunneberg med Anders Bohlin som guide. Denna gång hoppas vi att få se bl.a. fjällarv (sydlig utpostlokal) och rutlåsbräken, men om den senare gäckar oss kan det bli annat istället. Ca 3 km promenad i delvis kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid OK-macken i Vargön kl. 10.30. Anmälan senast 8/6.

Onsdag 13 juni: Aftonvandring till Björnaråsen ledd av Aimon Niklasson. Området är mestadels stiglöst och nog så kuperat. Här finns bl.a. trolldruva, skogsbräsma, gammelgranslav och gransotdyna. Ca 2 km vandring i relativt kuperad terräng. Stövlar är nödvändigt. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.30 och vid Jonsereds station kl. 18.15. Anmälan senast 12/6.

Söndag 17 juni: Kulturlandskapsexkursion till Yxnås och Ödenäs med Tore Mörnsjö. Vi börjar i Yxnås och ser på det ålderdomliga landskapet med sina små åkertegar och större ängar. I åkrarna växer bl.a. de nu nästan utdöda ogräsen klätt och råglosta. Sedan far vi vidare till Ödenäs, där vi studerar slåtterängar med lång hävdkontinuitet. Ca 2 km promenad i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Bälinge kyrka (norr om Alingsås) kl. 10.00. Anmälan senast 15/6.

Tisdag 19 juni: Kvällsexkursion till Mölarps ö norr om Borås under ledning av Leif-Eric Aronsson och Alf-Rune Sandberg. Här finns en rik flora med bl.a. slåtterfibbla, backskafting och ängsvide. Områdets största raritet, silvertisteln, har dock tyvärr inte börjat blomma ännu vid vårt besök. På de hamlade askarna kan ovanligare lavar beskådas. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.30 och vid parkeringen intill Mölarps kvarn kl. 18.45. Anmälan senast 18/6.

Fredag 29 juni – söndag 1 juli: Föreningen Bohusläns floras inventeringsläger någonstans i Bohuslän.

Tisdag 3 juli: En aftonvandring till Sillviks skalbank ledd av Pål Strand. Såväl själva skalbanken som dess omgivning hyser en rik flora, varav vi hoppas få se bl.a. rikligt med blommande kärrknipprot, tätört och ett flertal trevliga starrarter. Vi kommer även att se södra Sveriges enda kända hällmålning. Ca 5 km promenad i måttligt kuperad terräng. Samling utanför gården Lottkärr kl. 18.00 (mellan hpl Lönnrunan och hpl Hornkamsgatan, linje 21). Anmälan senast 2/7.

Lördag 7 juli: Heldagsexkursion till Gårvik samt ytterligare några lokaler nära Munkedal under ledning av Evastina Blomgren. Vid Gårvik finns en rik, grönstensbetingad vegetation med bl.a. blodnäva och trollsmultron samt den mycket sällsynta hybriden mellan gaffelbräken och murruta. Ca 3 km promenad i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Hydrotappen intill Örekilsälven vid södra infarten till Munkedal kl. 10.00. Anmälan senast 6/7.

Onsdag 11 juli – söndag 15 juli: Svenska botaniska föreningens årliga Botanikdagar, detta år i Gästrikland.

Lördag 28 juli – Lördag 4 augusti: Långexkursion till A B I S K O med omnejd ledd av Erik Ljungstrand och Peter Benson. Vi avser att förutom själva Abisko med Nuolja besöka bl.a. Luopakte, Låktatjåkka och Lullihatjårro (med båt över Tornejaure, ca 350 kr). Abisko är med rätta välkänt för sin mycket rika fjällflora och vi kommer att få se en stor del av de arter som förekommer i området; förutom mera vanliga fjällväxter bl.a. polarblära, polargullpudra, grönkattfot, lappblågull, fjällarnika, tuvnarv, dvärgstarr, staggstarr, brokstarr, lappviol, fjällkrassing och sydbergsfibbla (Pilosella hyperborea). Kanske blir det dessutom ytterligare någon överraskning (som inte står i floran).
Planerad vistelse i Abisko från lördag 28/7 em (tåg från Göteborg ankommer 15.42) till lördag 4/8 em (tåg till Göteborg avgår 12.59). Alternativt kan man resa med flyg eller bil. Samling sker i Abisko. Förläggning i tvåbäddsrum i fyrbäddsstugor med gemensamt kök/vardagsrum. Möjlighet till självhushåll i stugorna. Kostnad ca 2200 kr (exklusive mat och alla resor). Tag med eget sänglinne. Maximerat deltagarantal, högst 15 personer. Bindande skriftlig anmälan senast 10 april till Erik Ljungstrand, Järkholmsv. pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i juni.

Söndag 12 augusti: Skogsexkursion till Svartedalen med Roger Gahnertz. Vi besöker bl.a. flera olika slags lokaler för hedjohannesört men kommer även att få se annat som t.ex. strandlummer, sårläka och klubbstarr. Nästan inga promenader. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid hpl Eriksdal kl. 9.30. Anmälan senast 10/8 till Ingvar B. (0300-25710).

Söndag 19 augusti: Sensommartur till södra Tjörn under ledning av Ingemar Jonasson. På saltängarna vid Kuballe kile finns bl.a. saltmålla och de båda marrispsarterna, vid Bötjärns stränder borstsäv och gulkavle. Ca 3 km promenader i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Kållekärrs bussterminal, parkeringen kl. 10.15. Anmälan senast 17/8 till Ingvar B. (0300-25710).

Söndag 26 augusti: Heldagsexkursion till Hjotrakten och Hökensås ledd av Anders Bertilsson. Vi besöker både kraftigt kulturpåverkade och mera ostörda miljöer och kan få se bl.a. naturaliserad råttsvingel (väl enda konstanta lokalen i Sverige), källgräs, cypresslummer, klubbfibbla, gulvicker och dvärgserradella. Totalt ca 1 km promenader i lätt terräng. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 8.30 och vid Hjo hamnpir kl. 11.00. Anmälan senast 24/8.

Tisdag 28 augusti: Kvällsvandring till Sävholmen vid Nordre älv med Lars Arvidsson. I sumparna mellan järnvägsbron och saltavskiljarna finns en rik eutrof flora som gynnas av betesgången. Bl.a. förekommer här vattenaloe, dyblad, kärrvial, vattenblink och kalmus. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 17.45 och vid avtaget till Gullö kl. 18.30. Anmälan senast 27/8.

Lördag 1 september – söndag 2 september: Floravårdsexkursion till norra Bohuslän. Se floravårdskommitténs program.

Tisdag 18 september: Stadsvandring i Göteborgs innerstad med Erik Ljungstrand. Stenstaden hyser en omväxlande flora som dock är mycket utsatt för mänsklig åverkan. Det är därför svårt att sia om vilka arter vi kan komma att få se, men åtminstone murruta, rödmalva och svinamarant kan säkerligen utlovas. Samling vid Järntorget kl. 18.00. Anmälan senast 17/9.

Söndag 23 september: Den traditionella svampexkursionen till Jonseredsområdet i Partille med mykologen Robert Daun som kunnig ciceron. Vi kommer att besöka ett område med så god svamptillgång som möjligt, men exakt var återstår att se; svamparna är som bekant ytterst nyckfulla och väderkänsliga. Samling vid Jonsereds (f.d. Bokedalens) station kl. 9.30 (OBS! Rättad tid; i utskickat program stod kl. 18.30). Anmälan senast 21/9.

Lördag 29 september: Ruderatexkursion i Göteborgstrakten med Erik Ljungstrand. Vi hoppas kunna besöka ett antal lokaler med så rik ruderatflora som möjligt. Ingen närmare beskrivning av vilka lokaler vi kommer att besöka är möjlig på detta stadium; det avgörs inte förrän tidigast kvällen innan exkursionen. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00. Anmälan senast 27/9.

Torsdag 4 oktober: En kvällsvandring i Växthusen i Botaniska Trädgården ledd av växthuschefen Magnus Neuendorf. Vid denna tid blommar många tropiska orkideer och de “tjuttätande” växterna tilldrar sig alltid berättigad uppmärksamhet. Samling vid växthusentren kl. 18.30. Fältklädsel ej nödvändig. Anmälan senast 2/10.

Lördag 20 oktober: Floravårdsexkursion till Vättlefjäll. Se floravårdskommitténs program. Glöm ej anmälan!

Lördag 27 oktober: Mossexkursion till Risveden under ledning av Helena Gralén. Vi besöker den särpräglade Rammdalen som bl.a. hyser sådana sällsyntheter som skirmossa och dunmossa, men även många vanligare mossarter. Samling vid Botaniska Institutionen kl. 9.00 och vid Östads kyrka kl. 10.00. Anmälan senast 25/10.

För planeringen av ruderatexkursionen uppmuntras alla medlemmar som finner eller hör talas om någon intressant lokal med mer eller mindre underliga ruderatväxter att meddela detta till Erik Ljungstrand. Under de senaste åren har blott ett fåtal sådana rapporter (för vilka dock Birgitta Herloff skall ha en särskild eloge) nått exkursionsledaren och om vi önskar så stort utbyte som möjligt av ruderatplatserna bör flera ge sig ut och söka på soptippar, vid byggarbetsplatser, i industriområden o.s.v. så att vi kan bygga upp en liknande adventivgrupp som den Botaniska Sällskapet i Stockholm har.


Botaniska föreningen i Göteborg